Απόφαση ΔΕΔ 103/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2021

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ- Πρόστιμο μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ: άρθρα 8 & 11 του ν. 4308/2014, άρθρο 53 ν. 4389/2016, άρθρα 58Α & 28 & 62 ν. 4174/2013 171§§1,4 N.2717/1999_1112 _7023930_

22 Ιανουαρίου 2021