Απόφαση ΔΕΔ 110/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2021

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Μ.Υ.Φ.) ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014_ΆΡΘ. 14 ΠΑΡ. 3 & 4 ΤΟΥ Ν. 4174/2013_ ΔΕΛ Α 1127318 ΕΞ 2020/27-10-2020_ ΑΡΘΡΟ 72§56 ΤΟΥ Ν. 4174/2013_1110 _155398_

22 Ιανουαρίου 2021