Απόφαση ΔΕΔ 11/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2021

Φόρος εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης άρθρου 43Α Ν. 4172/2013 επί αποζημίωσης λόγω απώλειας ειδικότητας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, φορολογικού έτους 2017: Άρθρο 34 ν.2682/1999, Άρθρο 35 ν.2912/2001, Π.Δ. 8/2004 - Άρθρα 8, 12, 14, 15, 43Α & 60 ν.4172/13, Άρθρα 19 & 20 ν.4174/13-ΠΟΛ.1223/2015-ΠΟΛ.1068/2018 _1112 _7015183_

07 Ιανουαρίου 2021