Απόφαση ΔΕΔ 134/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2021

ΚΦΔ _ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ_ ΆΡΘ. 61 & 62 ΤΟΥ Ν. 4172/2013_1110 _3475916_

25 Ιανουαρίου 2021