Απόφαση ΔΕΔ 1359/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2021

ΦΟΡΟΣ ΔΩΡΕΑΣ- ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΤΥΠΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΟΣ: Άρθρα 1, 34, 35, 38, 39, 85, 86 Ν.2961/2001, άρθρο 25 Ν.3842/2010, άρθρο 53, 58 Ν.4174/2013, άρθρο 49 Ν.4509/2017, άρθρο 1 Ν.5638/1932_1112 _9025873_

21 Απριλίου 2021