Απόφαση ΔΕΔ 141/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2021

AKΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ Ν.4223/2013 ΕΤΟΥΣ 2014 _ ΆΡΘΡΑ 54 ΚΑΙ 62 ΤΟΥ Ν.4174/13_ΆΡΘΡΟ 7 § 3 & 5 ΤΟΥ Ν.4337/15_ΆΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν. 4684/2020 _ΑΠΟΦ. ΥΦ.ΟΙΚ. Α 1273/2020 (ΦΕΚ Β΄5597/21.12.20)_1110 _4763373_

27 Ιανουαρίου 2021