Απόφαση ΔΕΔ 188/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2021

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ: ΑΡΘΡΟ 21 Ν.4172/2013, 39 & 65 Ν.4174/2013 ΠΟΛ 1175/2017 _1112 _9948396_

27 Ιανουαρίου 2021