Απόφαση ΔΕΔ 19/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2021

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 43Α Ν. 4172/2013 ΕΠΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ_ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019_ΑΡΘΡΟ 20 (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2) Ν. 4174/2013& ΑΡΘΡΑ 8 (ΠΑΡ. 4)& 12 (ΠΑΡ. 1& 2 ΚΑΙ 3)& 14 (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2)& 15 (ΠΑΡ. 1& 2 ΚΑΙ 3) & 43Α (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2) ΚΑΙ 60 (ΠΑΡ. 5) Ν. 4172/2013 & ΑΡΘΡΟ 35 (ΠΑΡ. 7) Ν. 2912/2001 & ΑΡΘΡΟ 34 (ΠΑΡ. 8) Ν. 2682/1999& Π.Δ. 8/2004& A. 1070/31-03-2020_1112 _9872820_

08 Ιανουαρίου 2021