Απόφαση ΔΕΔ 32/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2021

ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ –ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ: ΑΡΘΡΑ 65, 72 Ν.4174/2013, ΑΡΘΡΟ 30 ΠΔ186/1992, ΑΡΘΡΑ 30 & 32 Ν.2238/1994_1112 _6717483_

13 Ιανουαρίου 2021