Απόφαση ΔΕΔ 33/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2021

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΑ 19 Ν.2523/97, ΑΡΘΡΑ 28, 55, 62 65 & 66 ν 4174/13, ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡ.3 Ν.4337/2015_112 _540569_

13 Ιανουαρίου 2021