Απόφαση ΔΕΔ 67/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2021

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ _ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν. 2961/2001& ΑΡΘΡΑ 141 & 142 143& 1813& 1814& 1819& 1847& 1850& 1856 ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ_ΑΡΘΡΟ 63 Ν. 4174/2013_1112 _3594105_

14 Ιανουαρίου 2021