ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου 1115970 /1426/0006Δ/2005

«Περί της αποδοχής από τη Διοίκηση των μεταφράσεων των πτυχιούχων μεταφραστών του Ιονίου Πανεπιστημίου».

09 Δεκεμβρίου 2005

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ OIKOΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’
Ταχ.Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ.Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ντασκαγιάννης
Τηλέφωνο : 210- 32.22.516
Fax : 210- 32.30.829
E-mail : d6-organosi-d@ ky. ypoik. gr
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2005
Αριθ. Πρωτ.: 1115970 /1426/0006Δ
ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες
του Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: «Περί της αποδοχής από τη Διοίκηση των μεταφράσεων των πτυχιούχων μεταφραστών του Ιονίου Πανεπιστημίου».
1.- Σας στέλνουμε, συνημμένα, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή το αριθ.
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/22650/25.11.2005 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α), που εκδόθηκε ύστερα από σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας μας και αφορά στο παραπάνω θέμα και επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο:
α).- Δεν υφίστανται διατάξεις νόμου, οι οποίες να ρυθμίζουν το θέμα της αποδοχής ή όχι από τη Διοίκηση των μεταφράσεων, που διενεργούν οι μεταφραστές- πτυχιούχοι του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Το συγκεκριμένο θέμα έχει αντιμετωπιστεί:
i) με την αριθ. 495/2004 Γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (η οποία σας κοινοποιήθηκε με το αριθ.
1099983/1273/0006Δ/21.10.2005 έγγραφό μας), που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και σύμφωνα με την οποία οι μεταφράσεις των πτυχιούχων μεταφραστών του Ιονίου Πανεπιστημίου δεν είναι υποχρεωτικά αποδεκτές από τη Διοίκηση και δεν επικυρώνονται από τις Διοικητικές Αρχές και
ii) με την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22.3.2005 εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (η οποία σας κοινοποιήθηκε με το αριθ. 1083343/1076/0006Δ/2.9.2005 έγγραφό μας), σύμφωνα με την οποία εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης να δέχεται ή όχι τις εν λόγω μεταφράσεις.
β).- Tα κριτήρια που πρέπει να υιοθετούν οι Υπηρεσίες του Υπουργείου για την άσκηση της διακριτικής τους ευχέρειας, πρέπει να προσδιορίζονται από τις ίδιες, καθόσον κάθε Διοικητική Αρχή έχει τις ιδιαιτερότητές της και τις δικές της προτεραιότητες, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.
2.- Κατά την άποψή μας, σε κάθε περίπτωση που απαιτείται για τη διεκπεραίωση κάποιας υποθέσεως, η υποβολή μεταφράσεως και η μετάφραση που προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο έγινε από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου, οι Υπηρεσίες μας, προκειμένου να ασκήσουν τη διακριτική τους ευχέρεια περί αποδοχής ή μη των μεταφράσεων αυτών, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη:
- τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και των πολιτών, - την κατηγορία και τη σπουδαιότητα του εγγράφου, - τη σπουδαιότητα και την ιδιαιτερότητα της προς διεκπεραίωση υποθέσεως,
- την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, - την εύρυθμη λειτουργία τους και - την αποτελεσματική και ταχεία αντιμετώπιση των σχετικών υποθέσεων, με ταυτόχρονη διασφάλιση των υπαλλήλων από οποιαδήποτε αμφισβήτηση της ηθικής τους υπόστασης.
3.- Διευκρινίσεις σχετικά με τον τύπο των μεταφράσεων που διενεργούν οι μεταφραστές- πτυχιούχοι του Ιονίου Πανεπιστημίου, τις συνέπειες που υφίστανται σε περίπτωση μη προσήκουσας εκτέλεσης των καθηκόντων τους και γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο διαπιστώνεται η νομιμότητα των εν λόγω μεταφράσεων, θα σας δοθούν μετά από την απάντηση της αρμόδιας Δ/νσης Μελετών, Στατιστικής και Οργάνωσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αναμένουμε.
4.- Τέλος, για την καλύτερη ενημέρωσή σας και την πληρέστερη κατανόηση των παραπάνω, σας στέλνουμε συνημμένα, φωτοαντίγραφο του αριθ.
1106554/1338/0006Δ/10.11.2005 εγγράφου μας προς το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, με το οποίο υποβλήθηκε το σχετικό ερώτημα.
Συνημμένα: Τα αναφερθέντα στο κείμενο
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας