Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_50/2007

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αλλοδαπών πολιτών με ελληνική καταγωγή (ομογενών).

09 Ιανουαρίου 2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ

Ταχ.Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Ταχ.Κώδ.Ι06 74, Αθήνα
Πληροφορίες: Θ. Σκλαπάνης
Τηλ.: 210 - 3393106
FAX: 210 - 3393100
e-mail: sklapanis@ypesdda.gov.gr

Αθήνα, 9-1-2007
Αρ. Πρωτ.
ΔΙΣΚΠΟΙ Φ15 50

ΠΡΟΣ:
Όπως στον πίνακα αποδεκτών.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Όπως στο σχετικό πίνακα.

Θέμα: Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αλλοδαπών πολιτών με ελληνική καταγωγή (ομογενών).

Σχετ.: Το αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15 126034 σχετ. 26517 Ι 24.11.2006 έγγραφό μας.

 

 Μετά από ερωτήματα που είχαν τεθεί στην Υπηρεσία μας, εγγράφως και προφορικά, από Διοικητικές Αρχές και Κ.Ε.Π. και σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού μας, σας διαβιβάζουμε αντίγραφο του αριθμ. 9645/15-213150/ 22.12.2006 εγγράφου, με το οποίο παρέχονται, από την αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αλλοδαπών πολιτών ελληνικής καταγωγής (ομογενών).

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ .
ΟΥΡΑΝΙΑ ΨΩΜΙΑΔΟΥ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Υφυπουργού.
2. Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας των Κ.Ε.Π.
3. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων. (Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη θυρίδα χarism@gspa.gr με την παράκληση για τη δημοσίευση του παρόντος στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας στη διαδρομή Δημόσια Διοίκηση / Σχέσεις Κράτους -
Πολίτη).