Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Α.Π.Φ.Ο44/9/ΑΣ 1136/2008

«Περί του κύρoυςτων αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, χωρών για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης, τα οποία προσκομίζονται σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών»

21 Μαΐου 2008

Ε:Ξ.ΕΙΙΕΠΌΝ
Αθήνα, 21 Μαίου 2008
Α.Π.Φ.Ο44/9/ΑΣ 1136

Προς: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
Γενιική Γραμματεία Φορολογικών και
Τελωνειακών Θεμάτων
Γενιική Δ/νση Δ/κης Υποστήριξης
Διεύθυνση Οργάνωσης
Τμήμα Δ'
Φαξ: 2103230829

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ EΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 2, 2ος ορ.
Τηλ..: 210 368 1693
Fax: 210 368 1494
Email: genepi@mfa.gr

Θέμα: «Περί του κύρoυς των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, χωρών για τις οποίες η Ελλάδα
έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης, τα οποία
προσκομίζονται σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών»
Σχετ.: Έγγραφο σας με αρ.πρ. 10300084/265/006Δ από 12.3.2008

 

Αναφερόμενοι σε ερωτήματα ανωτέρω σχετικoύ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1) Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων της
Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ, η χώρα μας έχει διατυπώσει αντιρρήσεις (objections)
στην προσχώρηση των ακολούθων χωρών στην Σύμβαση της Χάγης του 1961:
α. της Αλβανίας, στις 9.3.2004, όπως πρoκύπτει από την DJZ/VE-280/04/24.3.2004 ρηματική
διακοίνωση του Θεματοφύλακα προς την Πρεσβεία της Ελλάδος στη Χάγη, με την οποία
επιβεβαιώθηκε η λήψη της ανωτέρω αντίρρησης.
β. της Γεωργίας,σnς 15.3.2007, όπως προκύπτει από την DJZ/VE-227/07/19.3.2007 ρηματική
διακοίνωση του Θεματοφύλακα προς την Πρεσβεία της Ελλάδος στη Χάγη, με την οποία
επιβεβαιώθηκε η λήψη της εν λόγω αντίρρησης.

2) Η έννoια της επκύρωσης στο εδάφιο γ' της παρ.2. του άρθρου 22 του Ν.3566/2007
αφορά στη βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής των οργάνων του κράτους και όχι στο
περιεχόμενο των εγγράφων.

3) Όσον αφορά στο αίτημα για έγκαιρη ενημέρωσή σας, σε περίπτωση άρσης των
ελληνικών αντιρρήσεων ως προς την προσχώρηση χωρών στη Σύμβαση της Χάγης του 1961,
σας γνωρίζουμε ότι το Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του
ΥΠΕΞ θα σας ενημερώνει εφ' εξής σχετικώς.

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Επιθεωρητής
Δημοσθένης Κωνσταντίνoυ
Πρέσβυς