ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου 1063343/701/0006Δ/2009

«Περί της επίσημης μετάφρασης αλλοδαπών εγγράφων».

01 Ιουλίου 2009

Γ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Γ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ντασκαγιάννης
Τηλέφωνο : 210 - 32.22.516
FAX : 210 - 32.30.829
E-mail : ypoik.d6d@1988.syzefxis.gov.gr
ΠΡΟΣ :
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2009
Αριθ. Πρωτ.: 1063343/701/0006Δ
Τους Αποδέκτες
του Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: «Περί της επίσημης μετάφρασης αλλοδαπών εγγράφων».

1.-Στέλνουμε, συνημμένα, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, φωτοαντίγραφο του αριθ.
770/14/ΑΣ3333/11.6.2009 εγγράφου της Ε3 Διεύθυνσης Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, που εκδόθηκε ύστερα από σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας μας.
2.- Σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο:
α) Ο ορισμός της επίσημης μετάφρασης δίδεται στο άρθρο 1 του Ν. 3712/2008 «Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 225 Α’).
β) Η Υπηρεσία και τα πρόσωπα που δικαιούνται να διενεργούν επίσημες μεταφράσεις καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 2 και 16 του προαναφερθέντος νόμου.
γ) Μετά από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών για την έναρξη εφαρμογής του νέου συστήματος μετάφρασης, κατά το άρθρο 47 παρ. 2 Ν. 3712/2008, θα καταργηθεί κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αναφέρεται σε θέματα τα οποία ρυθμίζονται με το νόμο αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. θ του άρθρου 48 αυτού, με εξαίρεση τις αναφερόμενες στον Κώδικα περί Δικηγόρων (άρθρο 53 Ν.Δ. 3026/1954). Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, θα εξακολουθήσει να ισχύει το άρθρο 22 του Ν. 3566/2007
«Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ 117 Α’).
3.-Τέλος, επισημαίνουμε ότι για το παραπάνω θέμα σχετικά είναι και τα αριθ.
1099983/1273/0006Δ/21.10.2005 και 1115970/1426/0006Δ/9.12.2005 έγγραφά μας. - Συνημμένα: Το αναφερθέν στο κείμενο έγγραφο και οι σχετικές διατάξεις (σελ.7)
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΓΑΚΗ, ΠΕ3/Α΄
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας