ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου 5029048/3545/Α0019/2009

Τροποποίηση οδηγιών συμπλήρωσης Ενιαίου ∆ιοικητικού Εγγράφου (Κανονισμός (ΕΚ) 2286/03, της Τ 2556/80/Α0019/24-05-2007 Ε.∆.Υ.Ο.Ο. και συμπλήρωση Πίνακα 13 αυτής.

23 Ιουλίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 17η, 18η, 19η , ΕΦΚ
Ταχ. ∆/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Συνημμένος πίνακας
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2009
Αρ. πρωτ.5029048/3545/Α0019
Προς : ΩΣ Π∆
Τηλέφωνο

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση οδηγιών συμπλήρωσης Ενιαίου ∆ιοικητικού Εγγράφου (Κανονισμός (ΕΚ) 2286/03, της Τ 2556/80/Α0019/24-05-2007 Ε.∆.Υ.Ο.Ο. και συμπλήρωση Πίνακα 13 αυτής.
Σε συνέχεια της Τ 2556/80/Α0019/24-05-2007 Ε.∆.Υ.Ο.Ο, με την οποία δόθηκαν οδηγίες συμπλήρωσης του Ενιαίου ∆ιοικητικού Εγγράφου (Ε∆Ε), σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2286/03 σας κοινοποιούμε ακολούθως κατάσταση με τις απαραίτητες συμπληρώσεις, διορθώσεις και διευκρινίσεις στην εν λόγω ∆.Υ.Ο.Ο.
Πιο συγκεκριμένα, οι ανωτέρω συμπληρώσεις, διορθώσεις και διευκρινίσεις αφορούν στα ακόλουθα σημεία:
1. Στο Πρώτο Μέρος, σημείο 6.3 «Αποδοχή διασάφησης που κατατίθεται πριν την άφιξη των εμπορευμάτων (διασάφηση τύπου D ή E ή F)», δεύτερη περίπτωση (σελίδα 12), η ΑΥΟ για την «απλοποίηση τελωνισμού εμπορευμάτων και τον τρόπο παρακολούθησης των παραστατικών εγγράφων της διαμετακόμισης σε μηχανογραφημένα και μη τελωνεία» είναι η Τ 879/74/1-3- 2004.
2. Στο ∆εύτερο Μέρος, «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ» στο Τμήμα 2 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ Ε∆Ε» του Κεφαλαίου 1, τροποποιείται μέρος των οδηγιών που αφορούν
στον αποστολέα/εξαγωγέα, παραλήπτη και διασαφιστή, σύμφωνα με τα ακόλουθα:
2.1. Θέση 2: Αποστολέας/Εξαγωγέας, σημείο β: «τρόπος συμπλήρωσης» (σελίδα 17) αντικαθίστανται το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου με την διακριτική ένδειξη [√], από το ακόλουθο κείμενο:
9 «ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισης EORI, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 1 σημείο 16 των ∆ΕΚΤΚ καν. 2454/93. Ο εν λόγω αριθμός αποτελείται, όπως προβλέπεται από τις ∆ΕΚΤΚ, από τον κωδικό αναγνώρισης του κράτους μέλους που χορηγεί τον αριθμό (κωδικός χώρας κατά ISO alpha 2) και τον μοναδικό αλφαριθμητικό κωδικό αναγνώρισης. Όσον αφορά στους Έλληνες οικονομικούς φορείς, ο μοναδικός αριθμός EORI αποτελείται από τον κωδικό GR και τον ΑΦΜ του οικονομικού φορέα. Στις εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο αποστολέας/εξαγωγέας δεν διαθέτει αριθμό EORI (βλ. σχετική ∆ΥΟΟ), αναγράφεται ο ειδικός αριθμός ad hoc όπως προβλέπεται από τις ∆ΕΚΤΚ. Σε περίπτωση αποστολής/εξαγωγής εμπορευμάτων χωρίς εμπορικό χαρακτήρα με την υποβολή Ε∆Ε «ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ.», δεν απαιτείται αριθμός EORI και συμπληρώνεται ο ΑΦΜ, εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαθέτει ΑΦΜ ή ο αριθμός ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου του.» 2.2. Θέση 7: Αριθμός αναφοράς (σελίδα 29): Το κείμενο αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
9 «Η θέση αυτή συμπληρώνεται υποχρεωτικά στο καθεστώς διαμετακόμισης όταν τηρούνται μηχανογραφημένες διαδικασίες. Στα λοιπά καθεστώτα, η συμπλήρωσή της είναι προαιρετική για τον φορέα.
Ωστόσο, στα καθεστώτα της εξαγωγής και της διαμετακόμισης (μόνο εφόσον η δήλωση διαμετακόμισης επέχει και θέση συνοπτικής διασάφησης εισόδου / εξόδου), η θέση αυτή συμπληρώνεται υποχρεωτικά με τον «Μοναδικό αριθμό αναφοράς αποστολής UCR – Unique Consignment Reference» ή σε περίπτωση που ο συναλλασσόμενος δεν διαθέτει αριθμό UCR, θα δηλώνει το χρησιμοποιούμενο εμπορικό έγγραφο με μορφή αλφαριθμητικού κωδικού. Ο αλφαριθμητικός αυτός κωδικός θα παραπέμπει στη λογιστική εγγραφή, αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, που υφίσταται στα λογιστικά βιβλία του συναλλασσόμενου και θα έχει την ακόλουθη δομή: τον κωδικό (ISO alpha-2) αναγνώρισης της χώρας προέλευσης του εμπορικού εγγράφου, ακολουθούμενο από τα 2 τελευταία ψηφία του έτους, ακολουθούμενα από 2 γράμματα δηλωτικά του είδους εμπορικού εγγράφου, ακολουθούμενα από τον αριθμό του εγγράφου αυτού. Θα χρησιμοποιείται ο αριθμός των ακόλουθων εμπορικών εγγράφων, με την σειρά προτεραιότητας που αναφέρονται:
Τιμολόγιο(γράμματα δηλωτικά του είδους: «ΤΙ» ) ή ∆ελτίο αποστολής(γράμματα δηλωτικά του είδους: «∆Α» ) Π.χ. «GR09ΤΙ1234567890»
Επισημαίνεται ότι, δεν απαιτείται η συμπλήρωση της θέσης 7 με τον Μοναδικό Αριθμό Αναφοράς Αποστολής (UCR), στις περιπτώσεις όπου κατά την τήρηση των διατυπώσεων εξαγωγής στο τελωνείο εξαγωγής, προσκομίζεται η φορτωτική του τελικού μέσου μεταφοράς με το οποίο τα εμπορεύματα εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας (σχετ. η αριθ.
5024926/3084/Α0019/30-6-09 Ε∆ΥΟΟ).
Επισήμανση: Εφόσον μαζί με τη διασάφηση προσκομίζεται και δισκέτα, στη θέση 7 (της γραπτής διασάφησης) συμπληρώνεται και ο αριθμός αναφοράς της δισκέτας».
2.3. α) Θέση 8:Παραλήπτης, σημείο α: «υποχρέωση συμπλήρωσης» (σελίδα 27), προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
«Η συμπλήρωση της θέσης 8 στο Ε∆Ε εξαγωγής είναι υποχρεωτική για τα εμπορεύματα που υπάγονται στο καθεστώς εξαγωγής και υποβάλλεται κανονική τελωνειακή διασάφηση εξαγωγής με συνημμένο το έγγραφο προστασίας και ασφάλειας.»
β) Θέση 8:Παραλήπτης, σημείο β: «τρόπος συμπλήρωσης» (σελίδα 29), αντικαθίστανται το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου με την διακριτική ένδειξη [√], από το ακόλουθο κείμενο: 9 «ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισης EORI, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 1 σημείο 16 των ∆ΕΚΤΚ. Ο εν λόγω αριθμός αποτελείται όπως προβλέπεται από τις ∆ΕΚΤΚ, από τον κωδικό αναγνώρισης του κράτους μέλους που χορηγεί τον αριθμό (κωδικός χώρας κατά ISO alpha 2) και τον μοναδικό αλφαριθμητικό κωδικό αναγνώρισης. Όσον αφορά στους Έλληνες οικονομικούς φορείς ο μοναδικός αριθμός EORI αποτελείται από τον κωδικό GR και τον ΑΦΜ του οικονομικού φορέα. Στις εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο παραλήπτης δεν διαθέτει αριθμό EORI (βλ. σχετική ∆ΥΟΟ), αναγράφεται ο ειδικός αριθμός ad hoc όπως προβλέπεται από τις ∆ΕΚΤΚ. Σε περίπτωση τελωνισμού εμπορευμάτων χωρίς εμπορικό χαρακτήρα (μόνο στην περίπτωση του Ε∆Ε ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ), δεν απαιτείται αριθμός EORI και συμπληρώνεται ο ΑΦΜ, εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαθέτει ΑΦΜ ή ο αριθμός ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου του. Επισημαίνεται ότι στην υποβολή διασάφησης εξαγωγής, το πεδίο που αναφέρεται στον αναγνωριστικό αριθμό παραμένει κενό, εκτός εάν ο παραλήπτης διαθέτει αριθμό EORI ο οποίος και αναγράφεται στο εν λόγω πεδίο.» 2.3. θέση 14 ∆ιασαφιστής/Αντιπρόσωπος, σημείο β «Τρόπος συμπλήρωσης» (σελίδα 31) αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της τέταρτης παραγράφου με την διακριτική ένδειξη [√], από το ακόλουθο κείμενο: 9 «Στην περίπτωση εισαγωγής ή εξαγωγής, όπου μεσολαβεί εκτελωνιστής, στη θέση 14 συμπληρώνεται ο κωδικός [2], με τον οποίο καθορίζεται η ιδιότητα του αντιπροσώπου, ακολουθούμενος από τα στοιχεία του εκτελωνιστή και τον αριθμό ΕΟRI που αναφέρεται στο άρθρο 1 σημείο 16 των ∆ΕΚΤΚ. Στις εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος δεν διαθέτει αριθμό EORI (βλ. σχετική ∆ΥΟΟ), αναγράφεται ο ειδικός αριθμός ad hoc όπως προβλέπεται από τις ∆ΕΚΤΚ».
3. Στο ∆εύτερο Μέρος, στο Τμήμα 2 του Κεφαλαίου 1 «Συμπλήρωση θέσεων Ε∆Ε», στις επεξηγηματικές σημειώσεις συμπλήρωσης της θέσης 44 στο τέλος της παραγράφου 2 «Επισυναπτόμενα έγγραφα» (σελίδα 55), να προστεθεί το ακόλουθο κείμενο:
«Επισήμανση: Μεταξύ των κωδικών επισυναπτομένων εγγράφων περιλαμβάνονται και ορισμένοι κωδικοί που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικό επισυναπτόμενο στην διασάφηση πιστοποιητικό αλλά σε «πλασματικό πιστοποιητικό» που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο μέτρο του TARIC και στην πράξη σημαίνει ότι ο διασαφιστής δηλώνει ότι δεν υπάγεται στην υποχρέωση προσκόμισης του πραγματικού επισυναπτόμενου πιστοποιητικού ή άδειας.
Παραδείγματος χάριν, σε περίπτωση εξαγωγής εμπορεύματος το οποίο βάσει του TARIC σχετίζεται με το μέτρο 478 και το πραγματικό πιστοποιητικό Χ002 «Άδεια εξαγωγής για τα είδη διττής χρήσης», και εφόσον το συγκεκριμένο είδος δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ειδών διττής χρήσης και κατά συνέπεια δεν εκδίδεται γι’ αυτό άδεια εξαγωγής προκειμένου να επισυναφθεί στη διασάφηση, θα πρέπει να συμπληρωθεί στη θέση 44 του Ε∆Ε, ο κωδικός του «πλασματικού πιστοποιητικού» Υ901, με τον οποίο δηλώνεται ότι το είδος εξαιρείται από την υποχρέωση προσκόμισης άδειας
4. Στο ∆εύτερο Μέρος, στο Τμήμα 2 του Κεφαλαίου 1, στην Θέση 50: Κύριος Υπόχρεος, σημείο β:
«Τρόπος συμπλήρωσης» (σελίδα 62), αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Στη θέση αυτή αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία και η πλήρης διεύθυνση του ενδιαφερόμενου προσώπου. Αναγράφεται επίσης ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισης EORI του κύριου υπόχρεου, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 1 σημείο 16 των ∆EKT. Ο εν λόγω αριθμός αποτελείται όπως προβλέπεται από τις ∆EKT από τον κωδικό αναγνώρισης του κράτους μέλους που χορηγεί τον αριθμό (κωδικός χώρας κατά ISO alpha 2) και τον μοναδικό αλφαριθμητικό κωδικό αναγνώρισης. Όσον αφορά στους Έλληνες οικονομικούς φορείς ο μοναδικός αριθμός EORI αποτελείται από τον κωδικό GR και τον ΑΦΜ του οικονομικού φορέα. Στη μηχανογραφημένη διαδικασία ο αριθμός EORI αναγράφεται στη θέση του αριθμού αναγνώρισης (TIN) του κύριου υπόχρεου.
Στην περίπτωση που η δήλωση διαμετακόμισης κατατίθεται από αντιπρόσωπο του κύριου υπόχρεου, στη θέση αυτή αναγράφονται και τα στοιχεία αυτού.
Η θέση 50 φέρει την υπογραφή του προσώπου που καταθέτει τη δήλωση στο Τελωνείο.».
5. Στη σελίδα 45, ο πίνακας με τους τριψήφιους κωδικούς που συμπληρώνονται στη θέση 36 «Προτίμηση», τροποποιείται, ως ακολούθως :
a. Η περιγραφή του κωδικού 240 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Προτιμησιακός δασμός ΣΓΠ με ειδικό προορισμό».
β. Ο κωδικός 315 διαγράφεται.
γ. Η περιγραφή του κωδικού 340 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Προτιμησιακός δασμός με ειδικό προορισμό».
Τέλος, όπως σας έχουμε ήδη γνωρίσει με την T.2847/92/A0019 ∆.Υ.Ο.Ο, από την 1η Ιουλίου 2008, στις περιπτώσεις των δασμολογικών ποσοστώσεων που απορρέουν από την συμφωνία Τελωνειακής Ένωσης της Τουρκίας με την Ε.Ε (Καν. (ΕΚ) 816/217 (L 183/2007)) θα συμπληρώνεται στη θέση 36 «προτίμηση» της διασάφησης ο τριψήφιος κωδικός προτίμησης «420» ο οποίος συνδέεται με τον τύπο μέτρου TARIC «147 – Ποσόστωση Τελωνειακής Ένωσης» αντί του μέχρι τότε χρησιμοποιούμενου τριψήφιου κωδικού «320» 6. Στη σελίδα 46, σημείο 3, στο τέλος, το παράδειγμα αριθμείται ως «Παράδειγμα 1ο» και προστίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα :
Παράδειγμα 2ο: Επανεξαγωγή εμπορευμάτων, τα οποία εισήχθησαν στο πλαίσιο του τελωνειακού καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, και στη συνέχεια υπήχθησαν στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής. Ο τετραψήφιος κωδικός που πρέπει να συμπληρωθεί στη θέση 37α, είναι ο 3151 (και όχι ο 3153).
- Πράξη 1η 5100
- Πράξη 2η 5351
- Πράξη 3η 3151 (και όχι 3153) Παράδειγμα 3ο: Επανεξαγωγή εμπορευμάτων, τα οποία εισήχθησαν στο πλαίσιο του τελωνειακού καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε άλλο κράτος μέλος με διαμετακόμιση και αποθηκεύτηκαν σε ελεύθερη ζώνη (απ΄όπου και θα επανεξαχθούν). Ο τετραψήφιος κωδικός που πρέπει να συμπληρωθεί στη θέση 37α, είναι ο 3154 (και όχι ο 3178).
- Πράξη 1η 5100
- Πράξη 2η 7851
- Πράξη 3η 3154 (και όχι 3178) (Το προηγούμενο καθεστώς με κωδικό 54 απαιτείται όταν τα εμπορεύματα έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή σε άλλο κράτος μέλος).
Παράδειγμα 4ο: Εισαγωγή για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση, εμπορευμάτων που εισήχθησαν στο πλαίσιο του τελωνειακού καθεστώτος μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο, και στη συνέχεια αποθηκεύονται σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης. Ο τετραψήφιος κωδικός που πρέπει να συμπληρωθεί στη θέση 37α, είναι ο 4091 (και όχι ο 4071).
- Πράξη 1η 9100
- Πράξη 2η 7191
- Πράξη 3η 4091 (και όχι 4071) Παράδειγμα 5ο: Εισαγωγή για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση, εμπορευμάτων που εισήχθησαν στο πλαίσιο του τελωνειακού καθεστώτος μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο, και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με διαμετακόμιση σε άλλο κράτος μέλος και αποθηκεύτηκαν σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης. Ο τετραψήφιος κωδικός που πρέπει να συμπληρωθεί στη θέση 37α, είναι ο 4092 (και όχι ο 4071).
- Πράξη 1η 9100
- Πράξη 2η 7192
- Πράξη 3η 4092 (και όχι 4071) - (Το προηγούμενο καθεστώς με κωδικό 92 απαιτείται όταν τα εμπορεύματα έχουν υπαχθεί σε καθεστώς μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο σε άλλο κράτος μέλος).
7. Στο ∆εύτερο Μέρος, Κεφάλαιο 2 «Συμπλήρωση θέσεων διασάφησης για εφοδιασμούς», σημείο 2.2 «Εφοδιασμοί που αντιμετωπίζονται ως εισαγωγή», το κείμενο της δεύτερης παραγράφου της επισήμανσης μετά τη θέση 49: «Ταυτότητα της αποθήκης» (σελίδα 76), αντικαθίσταται από το ακόλουθο :
«Όσον αφορά στην περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του ειδικού προορισμού για είδη που προορίζονται για τον εφοπλισμό / εξοπλισμό των πλοίων βάσει των Προκαταρκτικών διατάξεων του ∆ασμολογίου, Τίτλος ΙΙ – Ειδικές ∆ιατάξεις, σημείο Α, ισχύουν τα ακόλουθα:
• Για τα εμπορεύματα που προορίζονται για την αποθήκη της εφοδιαστικής επιχείρησης χρησιμοποιείται η δέσμη Ε∆Ε -6 η οποία συμπληρώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για κάθε τύπο διασάφησης (θέση 1β).
• Εξαιρετικά για τα είδη που προορίζονται για απευθείας παράδοση στο πλοίο που ελλιμενίζεται στη χώρα μας χρησιμοποιείται η δέσμη Ε∆Ε-8 (αντίτυπα 1/6, 2/7, 3/8 και Ε) και στη θέση 44 του Ε∆Ε αναγράφεται το όνομα του πλοίου.
Όταν τα εν λόγω εμπορεύματα έχουν ήδη παραληφθεί με το καθεστώς του ειδικού προορισμού και αποστέλλονται σε άλλο Κ-Μ ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
• Εφόσον τα εμπορεύματα αποστέλλονται σε εφοδιαστική επιχείρηση που διαθέτει άδεια ειδικού προορισμού, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 296 του Καν.(ΕΟΚ) 2454/93 (εκχώρηση εμπορευμάτων, αντίτυπο ελέγχου Τ5).
• Εάν τα εμπορεύματα προορίζονται για απευθείας παράδοση σε πλοίο με σημαία τρίτης χώρας γίνεται χρήση του καθεστώτος της εξαγωγής, δεδομένου ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν υφίσταται άδεια ειδικού προορισμού. Όσον αφορά στη συμπλήρωση της διασάφησης εξαγωγής, η θέση 8 του Ε∆Ε «Παραλήπτης» συμπληρώνεται με τα στοιχεία του πλοίου και στη θέση 17α του Ε∆Ε «χώρα προορισμού» συμπληρώνεται ο κωδικός QS».
8. Στο Τρίτο Μέρος - Κεφάλαιο 2 «Κατάθεση διασάφησης πριν την άφιξη των εμπορευμάτων» (σελίδα 83), προστίθεται η ακόλουθη επισήμανση αρ. 5 -, ως ακολούθως:
«5- Η συμπλήρωση της θέσης 38 «καθαρή μάζα» είναι υποχρεωτική στις διασαφήσεις πριν την άφιξη των εμπορευμάτων (Τύπου D, E και F) και πρέπει να συμπληρώνεται με την εικαζόμενη (κατ΄εκτίμηση του διασαφιστή ) ποσότητα που πρόκειται τελικά να προσκομισθεί στο τελωνείο, κατά συνέπεια η συμπλήρωση στη θέση αυτή της μονάδας ή οποιουδήποτε άλλου «εικονικού» αριθμού τόσο στην γραπτή διασάφηση όσο και στο υποσύστημα εισαγωγών – εξαγωγών, δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτή.
Με την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο, ο διασαφιστής συμπληρώνει επί της γραπτής διασάφησης την οριστική δηλωθείσα ποσότητα (σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες περί διόρθωσης στοιχείου της διασάφησης) και το τελωνείο αποδέχεται την γραπτή διασάφηση και προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες καταχώρησης στο υποσύστημα εισαγωγών –εξαγωγών (συμπλήρωση θέσης 40, διόρθωση της θέσης 38, και συμπλήρωση της ημερομηνίας αποδοχής της διασάφησης).»
9. Στη σελίδα 99 στον Πίνακα 2 «Θέσεις που συμπληρώνονται υποχρεωτικά στις διασαφήσεις τύπου B, C, E και F» του Προσαρτήματος, επέρχονται οι ακόλουθες διορθώσεις:
- ∆ιαγράφεται το Υ από τη στήλη της εξαγωγής που αφορά στη θέση 4 (Η θέση δεν συμπληρώνεται).
- Γίνεται υποχρεωτική (Υ) η θέση 5 για την εξαγωγή.
- ∆ιαγράφεται το Υ από τη στήλη της εξαγωγής που αφορά τη θέση 12 (Η θέση δεν συμπληρώνεται).
- Γίνεται υποχρεωτική (Υ) η θέση 14 για την εξαγωγή.
- Γίνεται υποχρεωτική (Υ) η θέση 44 για την εξαγωγή.
10. Στη σελίδα 104, στον Πίνακα 4 «Κατάλογος ειδικών εδαφών/περιοχών των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» του Προσαρτήματος, προστίθεται στην Ελιγολάνδη σημείωση «(11)» και στη σελίδα 107 το ακόλουθο κείμενο:
«11. Η νήσος Ελιγολάνδη δεν αποτελεί μέρος του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, αλλά, δυνάμει του άρθρου 161 παρ.3 του ΚΤΚ, τα εμπορεύματα που αποστέλλονται από τη νήσο Ελιγολάνδη δεν θεωρούνται εξαγωγές από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Τα γεωργικά προϊόντα που αποστέλλονται στη νήσο Ελιγολάνδη θεωρούνται εξαγόμενα για τους σκοπούς των διατάξεων των σχετικών με την πληρωμή των επιστροφών κατά την εξαγωγή (άρθρο 46 παρ. 1 του κανονισμού (ΕΚ) 800/1999.» 11. Στη σελίδα 105, στον Πίνακα 4 «Κατάλογος ειδικών εδαφών/περιοχών των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» του Προσαρτήματος κάτω από τα Νησιά Τσάνελ, προστίθεται η «ΚΥΠΡΟΣ (12)» και στη σελίδα 107 το ακόλουθο σημείο:
«12. Συμπεριλαμβάνεται η περιοχή κυρίαρχων βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να εφοδιάζονται ατελώς.
Ο κανονισμός 866/2004/ΕΚ καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους τα εμπορεύματα που παράγονται εξ ολοκλήρου στα κατεχόμενα εδάφη, ή που έχουν υποστεί την τελευταία, ουσιαστική, οικονομικά δικαιολογημένη μεταποίηση ή επεξεργασία σε επιχείρηση εξοπλισμένη για το σκοπό αυτό σε περιοχές ευρισκόμενες εκτός του ουσιαστικού ελέγχου της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, μπορούν να εισέρχονται στις περιοχές που τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της εν λόγω κυβέρνησης ως κοινοτικά εμπορεύματα.
Όσον αφορά στα εμπορεύματα που διέρχονται από τη διαχωριστική γραμμή προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή από τις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης προς τα κατεχόμενα εδάφη, δεν απαιτούνται εξαγωγικές διατυπώσεις και τα εμπορεύματα αυτά δεν είναι επιλέξιμα για γεωργικές επιστροφές, δεδομένου ότι ολόκληρο το έδαφος της Κυπριακής ∆ημοκρατίας προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ενωση τον Μάϊο του 2004.» 12. Στη σελίδα 106, το κείμενο του σημείου 7 του Πίνακα 4 «Κατάλογος ειδικών εδαφών/περιοχών των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» του Προσαρτήματος, αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«Ο Άγιος Μαρίνος έχει συμφωνία Τελωνειακής ένωσης με την Ε.Ε, η οποία καλύπτει τα κεφάλαια 1-97 του ∆ασμολογίου, με εξαίρεση τα εμπορεύματα των κεφαλαίων 72 και 73. Πιο συγκεκριμένα, για τις συναλλαγές της Ε.Ε με τον Άγιο Μαρίνο, ισχύουν τα ακόλουθα :
α) Εμπορεύματα των κεφαλαίων 1-97 του ∆ασμολογίου, πλην των εμπορευμάτων των κεφαλαίων 72 και 73.
- Τα εμπορεύματα, τα οποία βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα, και έχουν προορισμό τον Άγιο Μαρίνο, διακινούνται υπό το καθεστώς εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης (Τ2) και διασάφηση εξαγωγής (κωδικός ΕΧ στη θέση 1 και κωδικός 10 στη θέση 37α) εφαρμόζοντας αντίστοιχα και το άρθρο 793 β (σχετική Ε∆ΥΟ αριθμ.
Τ.3536/122/Α0019/24-7-07)
- Τα εμπορεύματα, τα οποία δεν βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα και έχουν προορισμό τον Άγιο Μαρίνο, διακινούνται υπό το καθεστώς εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης (Τ1).
Επισημαίνεται ότι στη θέση 17 (17 α) της δήλωσης διαμετακόμισης γράφεται η ένδειξη «Άγιος Μαρίνος», ενώ ως Τελωνείο προορισμού δηλώνεται ένα από τα προκαθορισμένα Ιταλικά Τελωνεία (Forli, Genova, Livorno, Ravenna, Rimini, Roma II, Orio Al Serio, Milano II, Trieste, Bologna)
- Τα εμπορεύματα που αποστέλλονται από τον Άγιο Μαρίνο με προορισμό την Κοινότητα, διακινούνται υπό το καθεστώς εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης (Τ2). Στην περίπτωση αυτή, κατατίθεται διασάφηση εισαγωγής (Κωδικός IM στη θέση 1 του Ε∆Ε) και στη θέση 37α για μεν τη θέση σε ανάλωση συμπληρώνεται ο κωδικός 49, για δε την θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με επαναποστολή σε εδάφη όπου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ ή σε τρίτες χώρες με τις οποίες η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνία Τελωνειακής Ενωσης, ο κωδικός 01.
β) Οι εισαγωγές και εξαγωγές εμπορευμάτων των κεφαλαίων 72 και 73 του ∆ασμολογίου με προέλευση ή προορισμό τον Άγιο Μαρίνο, αντιμετωπίζονται ως εισαγωγές και εξαγωγές από και προς τρίτη χώρα. Στις περιπτώσεις αυτές κατατίθεται διασάφηση εισαγωγής (Κωδικός IM στη θέση 1 του Ε∆Ε) ή διασάφηση εξαγωγής (Κωδικός EX στη θέση 1 του Ε∆Ε), αντίστοιχα.
γ) Σύμφωνα με διοικητικές συμφωνίες, οι εξαγωγές υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης εμπορευμάτων προς τον Αγιο Μαρίνο, πρέπει να συνοδεύονται από Ε.∆.Ε.» 13 . Στη σελίδα 107, το κείμενο του σημείου 8 του Πίνακα 4 «Κατάλογος ειδικών εδαφών/περιοχών των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» του Προσαρτήματος, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Η Ανδόρα έχει συμφωνία τελωνειακής ένωσης με την Ε.Ε, στην οποία δεν περιλαμβάνονται τα κεφάλαια 1-24 του ∆ασμολογίου.
Οι εισαγωγές και εξαγωγές εμπορευμάτων των κεφαλαίων 1-24 με προέλευση ή προορισμό την Ανδόρα, αντιμετωπίζονται ως εισαγωγές και εξαγωγές από και προς τρίτη χώρα. Στις περιπτώσεις αυτές κατατίθεται διασάφηση εισαγωγής (Κωδικός IM στη θέση 1 του Ε∆Ε) ή διασάφηση εξαγωγής (Κωδικός EX στη θέση 1 του Ε∆Ε), αντίστοιχα.
Για τα εμπορεύματα των κεφαλαίων 25-97 του ∆ασμολογίου ισχύουν τα ακόλουθα :
α) Εμπορεύματα με προορισμό την Ανδόρα:
Εφόσον τα εμπορεύματα βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα κατατίθεται διασάφηση εξαγωγής (κωδικός ΕΧ στη θέση 1 του Ε∆Ε και κωδικός 10 στη θέση 37α) και τα εμπορεύματα μεταφέρονται υπό το καθεστώς εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης (Τ2) εφαρμόζοντας αντίστοιχα και το άρθρο 793 β (σχετική Ε∆ΥΟ αριθμ. Τ.3536/112/Α0019/24-7- 07).
Εφόσον τα εμπορεύματα δεν βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα, μεταφέρονται υπό το καθεστώς εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης (Τ1), με Τελωνείο προορισμού ένα τελωνείο της Ανδόρας.
β) Εμπορεύματα προερχόμενα από την Ανδόρα:
- Εφόσον τα εμπορεύματα βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ανδόρα, μεταφέρονται υπό το καθεστώς εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης (Τ2). Στην περίπτωση αυτή, κατατίθεται διασάφηση εισαγωγής (Κωδικός IM στη θέση 1 του Ε∆Ε) και στη θέση 37α για μεν την θέση σε ανάλωση συμπληρώνεται ο κωδικός 49, για δε την θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με επαναποστολή σε εδάφη όπου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ ή σε τρίτες χώρες με τις οποίες η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνία Τελωνειακής Ένωσης, ο κωδικός 01.
- Εφόσον τα εμπορεύματα δεν βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ανδόρα, μεταφέρονται υπό το καθεστώς εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης (Τ1), με τελωνείο προορισμού ένα τελωνείο της Κοινότητας.
γ) Ειδική περίπτωση αποτελούν τα γεωργικά προϊόντα του Κανονισμού 3448/93, τα οποία δικαιούνται επιστροφής κατά την εξαγωγή. Πιο συγκεκριμένα :
- Για τα κοινοτικά εμπορεύματα με προορισμό την Ανδόρα, κατατίθεται διασάφηση εξαγωγής (με τον κωδικό ΕΧ στη θέση 1 του Ε∆Ε) και εν συνεχεία τα εμπορεύματα διακινούνται υπό το καθεστώς εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης (Τ1). Για τα γεωργικά προϊόντα που τυγχάνουν επιστροφής κατά την εξαγωγή, απαιτείται η έκδοση αντιτύπου ελέγχου Τ5 κατά τα οριζόμενα στην Τ1600/60/31-3-2008 ∆.Υ.Ο.Ο.
- Τα εμπορεύματα που βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ανδόρα, με προορισμό την Κοινότητα, μεταφέρονται υπό το καθεστώς εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης (Τ1), με τη μνεία «χρέωση μόνο του γεωργικού στοιχείου – Συμφωνία Ε.Ε-Ανδόρας».
14. Στον Πίνακα 10 (Κωδικοί Θέσης 37 β) του Προσαρτήματος, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις :
α. Στη σελίδα 127, στον Πίνακα «Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή (ΕΤ)» στον κωδικό Α04 (*), απαλείφεται ο αστερίσκος, δηλαδή ο κωδικός στο εξής χρησιμοποιείται.
β. Στη σελίδα 131, στον Πίνακα «Ατέλειες» στον κατάλογο με τους κωδικούς ατελειών του Κανονισμού (ΕΚ) 918/83, με τους κωδικούς της θέσης 37β, προστίθεται ο ακόλουθος κωδικός:
Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς Αριθμός άρθρου Κωδικός
Ατέλειες που παρέχονται λόγω του ειδικού καθεστώτος του Αγίου Όρους
135α 3ΑΚ
γ. Στη σελίδα 134, στον Πίνακα «∆ιάφορα – Εισαγωγή», η περιγραφή του κωδικού 6ΒΒ αντικαθίσταται από την ακόλουθη :
«Ειδικός προορισμός για προϊόντα που προορίζονται για εφοπλισμό/εξοπλισμό πλοίων βάσει των Προκαταρκτικών ∆ιατάξεων του ∆ασμολογίου, Τίτλος ΙΙ – Ειδικές ∆ιατάξεις, σημείο Α.» Επιπλέον, δίπλα στον κωδικό 6ΒΒ του ίδιου πίνακα τίθεται η ακόλουθη σημείωση (1) Είναι γνωστό ότι στο TARIC δεν υφίσταται ειδικά μέτρα όσον αφορά στα εμπορεύματα που προορίζονται για τον εφοπλισμό / εξοπλισμό των πλοίων με βάση τις αναφερθείσες προκαταρκτικές διατάξεις.
Επειδή λοιπόν στις περιπτώσεις αυτές ο κωδικός του εμπορεύματος συνδέεται με το μέτρο 103 στο TARIC, στη θέση 36 του Ε∆Ε θα συμπληρώνεται ο κωδικός προτίμησης 100 «δασμός τρίτων χωρών έναντι όλων».
Επομένως η χρήση του κωδικού 6ΒΒ σκοπό έχει την αναστολή του εισαγωγικού δασμού αποκλειστικά για τις περιπτώσεις αυτές.
δ. Στη σελίδα 134, στον πίνακα «∆ιάφορα – Εξαγωγή» ο κωδικός 6ΒΒ «Ειδικός Προορισμός» διαγράφεται.
15. Στη σελίδα 134, οι παρατηρήσεις μετά τον Πίνακα 10 (Κωδικοί Θέσης 37 β), διαμορφώνονται ως εξής:
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
• Οι κωδικοί Ε51 έως Ε63 συμπληρώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται από τις σχετικές ∆.Υ.Ο.Ο. (ειδικότερα, 5003568/274/Α0019/16-1-09 ∆ΥΟΟ, πίνακας σελ. 3) σχετικά με τις διαδικασίες και τους ελέγχους κατά τα ην εξαγωγή γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφών.
• Ο κωδικός Ε71 δεν χρησιμοποιείται.
• Εάν σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν προβλέπεται κοινοτικό μέτρο, χρησιμοποιείται ο αριθμητικός κωδικός 00.»
16. Ο Πίνακας 13 «Κωδικοί επισυναπτομένων εγγράφων πιστοποιητικών και αδειών» του Παραρτήματος (σελίδα 138), συμπληρώνεται με τους ακόλουθους κωδικούς εγγράφων :
Α – Συμπλήρωση κωδικών εγγράφων:
Εθνικοί κωδικοί
1701 Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων 1702 Έντυπο Απαλλαγής από Φ.Π.Α σε εφαρμογή άρθρου 151 της Οδηγίας 2006/112 (ΠΟΛ 1196/93 Α.Υ.Ο, ΠΟΛ 1285/94 Α.Υ.Ο) 1703 Ειδικό διπλότυπο ∆ελτίο Απαλλαγής από Φ.Π.Α (∆.1163/678/01 Α.Υ.Ο και ΠΟΛ 1262/93 ΑΥΟ)
1704 Βεβαίωση ∆.Ο.Υ για Επενδυτικά Αγαθά (Π.2869/2389//87 Α.Υ.Ο) 1705 Ειδική ∆ήλωση Συναλλαγών σε Επενδυτικό Χρυσό (ΠΟΛ. 1193/02 Α.Υ.Ο και ∆.1829/1124/06 ΑΥΟ)
1706 Βεβαίωση ∆.Ο.Υ για τη διενέργεια διεθνών πτήσεων (άρθρο 27 Ν.2859/00 – ∆.792/926/02 Α.Υ.Ο – ΠΟΛ 1156/97 ∆.Υ.Ο και ΠΟΛ 1155/99 ∆ΥΟ) 1913 Τιμολόγιο Ναύλου
1914 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο
1915 ∆ελτίο Χημικής Ανάλυσης (οριστικό)
1916 ∆ελτίο Χημικής Ανάλυσης (προσωρινό)
1917 Άδεια προσωρινής ή οριστικής εξαγωγής μηχανημάτων έργου 1920 ∆ελτίο ταξινόμησης από Νομαρχιακές Υπηρεσίες Εγγείων Βελτιώσεων 1921 ∆ήλωση πιστότητας (Υπουργείο Ανάπτυξης)
1922 ∆ήλωση καταχώρησης (Υπουργείο Ανάπτυξης)
1923 Ζυγολόγιο
1924 Πιστοποιητικό θανάτου
1925 Πιστοποιητικό ταρίχευσης
1926 Βιβλίο Ε∆ΥΜ
1927 Αίτηση για άμεση παράδοση εμπορευμάτων (Τ.789/74/1-3-2004 ∆ΥΟ) 1928 Αίτηση για διόρθωση διασάφησης
1929 Βεβαίωση ∆ΕΣΦΑ για πιστοποίηση ποσοτήτων Φυσικού Αερίου (Τ.4039/139/07 Α.Υ.Ο.Ο)
1930 Βεβαίωση ∆ΕΣΜΗΕ για πιστοποίηση ποσοτήτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (Τ.2030/143/04 Α.Υ.Ο)
1931 ∆ήλωση εισαγωγής πολιτιστικών αγαθών – Υπουργείο Πολιτισμού 1932 Άδεια διέλευσης – Νόμος 2168/93 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις».
1933 Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ
1934 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Πυροσβεστήρων
1935 Βεβαίωση Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας 1936 Βεβαίωση Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας 1937 Άδεια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας – Νόμος 2168/93 – Εισαγωγή 1938 Πιστοποιητικό βαρών πλοίου
1939 Πιστοποιητικό κυριότητας πλοίου
1940 Έγγραφο εθνικότητας
1941 Άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής
1942 Πιστοποιητικό καταμέτρησης
1943 Απόφαση ΥΕΝ πώλησης πλοίου σε αλλοδαπούς 1944 Πιστοποιητικό ΝΑΤ περί μη οφειλής 1945 ∆ήλωση φόρου μεταβίβασης πλοίου
3301 Άδεια εισαγωγής Προδρόμων Ουσιών
3302 Άδεια εξαγωγής Προδρόμων Ουσιών
1Ε01 Έγκριση τύπου οχήματος
1Ε02 ∆ελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου οχήματος 1Ε03 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχήματος
1Ε04 Πρωτότυπος τίτλος κυριότητας οχήματος
1Ε05 Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
1Ε06 Βεβαίωση της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για επιβατικό όχημα από την οποία να προκύπτει η Οδηγία Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας που πληροί.
1Ε07 Βεβαίωση της Υπηρεσίας Μεταφορών και επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για φορτηγό όχημα από την οποία να προκύπτει η Οδηγία Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας που πληροί.
2002 Άδεια του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών (Πρώην ΥΠ.ΕΘ.Ο) – Νόμος 2168/93/Εξαγωγή «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις».
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΛΛΛ1ΕΕΕΕΕΕΙΙΙΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1η:
• Η περιγραφή του κωδικού 1907 αντικαθίσταται από την ακόλουθη «Έγκριση ΕΟΦ» - Εισαγωγή.
• Η περιγραφή του κωδικού 1909 αντικαθίσταται από την ακόλουθη «Άδεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
• Η περιγραφή του κωδικού 1910 αντικαθίσταται από την ακόλουθη «Άδεια του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Πρώην ΥΠ.ΕΘ.Ο) – Νόμος 2168/93 – Εξαγωγή» • Η περιγραφή του κωδικού 2001 αντικαθίσταται από την ακόλουθη «Άδεια του Υπουργείου ∆ημόσιας Τάξης – Νόμος 2168/93 – Εισαγωγή.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2η:
Επισημαίνεται ότι για το ∆ελτίο Αποστολής υπάρχει ο Κοινοτικός Κωδικός Ν703 ο οποίος έχει αποδοθεί λανθασμένα στην Ελληνική Γλώσσα. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση που πρέπει να συμπληρωθεί στη θέση 44 κωδικός επισυναπτόμενου που αφορά ∆ελτίο Αποστολής, θα συμπληρώνεται ο κωδικός Ν703.
Κοινοτικοί κωδικοί
C051 ∆ήλωση της αρμόδιας Υπηρεσίας για τα τρόφιμα και για κτηνιατρικά και περιβαλλοντικά θέματα των νήσων Φερόε που εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1381/2007.
D009 Άδεια εισαγωγής που εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1818/2006, σχετικά με τα μέτρα αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές χλωριούχου καλίου καταγωγής Λευκορωσίας.
Ε017 Πιστοποιητικά εξαγωγής που εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες τρίτων χωρών.
U049 Πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR 1 που αναγράφει τη μνεία «Derogation-Decision No 2007/167/EK» ή «Dérogation – Décision No 2007/167/EK» U050 Πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR 1 που αναγράφει τη μνεία «Derogation-Decision No 2007/767/EK» ή «Dérogation – Décision No 2007/767/EK» U090 EUR 1 στα πλαίσια της συμφωνίας μεταξύ ΕΟΚ και Ελβετικής Συνομοσπονδίας.
U091 ∆ήλωση Τιμολογίου, στην οποία αναφέρεται η καταγωγή Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.
Υ019 Αίτηση για χορήγηση καθεστώτος προτιμησιακής μεταχείρισης στην Ισλανδία.
Υ020 Αίτηση για χορήγηση καθεστώτος προτιμησιακής μεταχείρισης στη Νορβηγία.
Υ021 Αίτηση για χορήγηση καθεστώτος προτιμησιακής μεταχείρισης στις χώρες της ζώνης του ΕΟΧ.
Υ022 Αποστολέας/Εξαγωγέας – Πιστοποιητικό ΑΕΟ
Υ023 Παραλήπτης – Πιστοποιητικό ΑΕΟ
Υ024 ∆ιασαφιστής – Πιστοποιητικό ΑΕΟ
Υ025 Αντιπρόσωπος – Πιστοποιητικό ΑΕΟ
Υ026 Κύριος Υπόχρεος – Πιστοποιητικό ΑΕΟ Υ027 ∆ιαχειριστής Τελωνειακής Αποθήκης – Πιστοποιητικό ΑΕΟ Υ028 Μεταφορέας – Πιστοποιητικό ΑΕΟ
Υ029 Άλλος εξουσιοδοτημένος οικονομικός φορέας – Πιστοποιητικό ΑΕΟ Υ903 ∆ηλωθέντα αγαθά τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των πολιτιστικών αγαθών.
Προϋπόθεση – Πλασματικό πιστοποιητικό που αντιστοιχεί στο μέτρο 735 – Πραγματικό πιστοποιητικό Ε012.
Υ909 Τα δηλωθέντα εμπορεύματα δεν διέπονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1984/2003 του Συμβουλίου.
Προϋπόθεση – Πλασματικό πιστοποιητικό που αφορά στο μέτρο 716 (Μέτρο ελέγχου των εξαγωγών που αφορά τα ψάρια – Καν.1984/2003) – Πραγματικά πιστοποιητικά C038, C039, C040, C041, C042, C043.
Β -Επίσης, προστίθενται επιπλέον οι ακόλουθες διευκρινίσεις στην περιγραφή των πιστοποιητικών Υ900-Υ902 και Υ904-Υ908:
Υ900 Τα αγαθά που δηλώθηκαν δεν περιλαμβάνονται στη Σύμβαση της Ουάσινγκτον (CITES).
Προϋπόθεση – Πλασματικό πιστοποιητικό που αφορά στα μέτρα 710 (εισαγωγή) και 715 (εξαγωγή) – Πραγματικό πιστοποιητικό C400.
Υ901 Προϊόν που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ειδών ∆ιττής Χρήσης.
Προϋπόθεση – Πλασματικό πιστοποιητικό που αφορά στο μέτρο 478 (Άδεια εξαγωγής ∆ιττής Χρήσης) – Πραγματικό Πιστοποιητικό Χ002.
Υ902 Εμπορεύματα εκτός εκείνων που περιγράφονται στις παραπομπές ΟΖ που αφορούν το μέτρο.
Προϋπόθεση – Πλασματικό πιστοποιητικό που αντιστοιχεί στο μέτρο 725 - Πραγματικό πιστοποιητικό Ε013
Υ904 Αντικείμενα εκτός εκείνων που περιγράφονται στις παραπομπές TR που αφορούν το μέτρο.
Προϋπόθεση – Πλασματικό πιστοποιητικό που αφορά στα μέτρα 705 και 706 (αντικείμενα χρησιμοποιούμενα για βασανιστήρια και σε ενέργειες καταστολής/ Απαγόρευση εισαγωγής και Απαγόρευση εξαγωγής, αντίστοιχα – Καν. 1236/05) Υ905 Αντικείμενα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για δημόσια έκθεση σε μουσείο λόγω της ιστορικής σημασίας τους ή ιατροτεχνικά αντικείμενα.
Προϋπόθεση – Πλασματικό πιστοποιητικό που αφορά στα μέτρα 705 και 706 (αντικείμενα χρησιμοποιούμενα για βασανιστήρια και σε ενέργειες καταστολής/ Απαγόρευση εισαγωγής και Απαγόρευση εξαγωγής, αντίστοιχα – Καν. 1236/05) Υ906 Αντικείμενα εκτός εκείνων που περιγράφονται στις παραπομπές TR που αφορούν το μέτρο.
Προϋπόθεση – πλασματικό πιστοποιητικό που αφορά στο μέτρο 708 (αντικείμενα χρησιμοποιούμενα για βασανιστήρια και σε ενέργειες καταστολής/ Περιορισμοί εξαγωγής – Καν. 1236/05) - Πραγματικό πιστοποιητικό Ε990) Υ907 Αντικείμενα που θα χρησιμοποιηθούν από στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό κράτους μέλους, εφόσον το προσωπικό αυτό συμμετέχει σε επιχείρηση της ΕΕ ή των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της ειρήνης ή τη διαχείριση κρίσης στην τρίτη χώρα προορισμού ή σε επιχείρηση που βασίζεται σε συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της άμυνας.
Προϋπόθεση – πλασματικό πιστοποιητικό που αφορά στο μέτρο 708 (αντικείμενα χρησιμοποιούμενα για βασανιστήρια και σε ενέργειες καταστολής/ Περιορισμοί εξαγωγής – Καν. 1236/05) - Πραγματικό πιστοποιητικό Ε990) Υ908 Η εξαγωγή έχει προορισμό τα ακόλουθα εδάφη των κρατών μελών (Γροιλανδία, Νέα Καληδονία και τα εξαρτημένα εδάφη, Γαλλική Πολυνησία, Γαλλικές περιοχές του νοτίου ημισφαιρίου και της Ανταρκτικής, Νήσοι Βάλλις και Φουτούνα, Μαγιόττε, Σαιν Πιερ και Μικελόν, Busingen), υπό την προϋπόθεση ότι τα αντικείμενα χρησιμοποιούνται από αρχή αρμόδια για την επιβολή του νόμου, αφενός στη χώρα ή στο έδαφος προορισμού, αφετέρου δε στο μητροπολιτικό τμήμα του κράτους μέλους στο οποίο ανήκει το έδαφος.
Προϋπόθεση – πλασματικό πιστοποιητικό που αφορά στο μέτρο 708 (αντικείμενα χρησιμοποιούμενα για βασανιστήρια και σε ενέργειες καταστολής/ Περιορισμοί εξαγωγής – Καν. 1236/05) - Πραγματικό πιστοποιητικό Ε990) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Προς αποφυγή παρερμηνειών και λανθασμένης χρήσης των κωδικών που αφορούν στα «πλασματικά πιστοποιητικά», διευκρινίζουμε ότι τα πιστοποιητικά Υ900 έως Υ909, δεν υφίστανται ως έγγραφα και δεν είναι δυνατόν να επισυναφθούν στη διασάφηση, όμως στη θέση 44 της διασάφησης οι κωδικοί τους συμπληρώνονται σε περίπτωση που ο κωδικός TARIC ενός εμπορεύματος σχετίζεται με μέτρο, το οποίο όμως δεν εφαρμόζεται για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, επειδή τα εν λόγω πιστοποιητικά είναι πλασματικά –έχουν δηλαδή τη χρήση μνείας- και δεν έχουν αριθμό, πρέπει στην οθόνη του Η/Υ να συμπληρωθεί ο αριθμός 0 στο πεδίο «αριθμός εγγράφου».
17. Στην Ενότητα Γ «Περιπτώσεις ειδικών ρυθμίσεων» του Πίνακα 14 «Κωδικοί απαλλαγής από εθνικές φορολογίες» του Προσαρτήματος (σελ. 150), αντικαθίσταται η περιγραφή του Κωδικού Φ73 από την ακόλουθη :
Φ 73 Υβριδικά αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 94/12/ΕΚ ή μεταγενέστερης και ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα.
Καταβολή δασμών & ΦΠΑ.
Τέλος Ταξινόμησης δεν οφείλεται.
18. Στον Πίνακα 15 «Κωδικοί Επιβαρύνσεων και πρόσθετων στοιχείων υπολογισμού» του Προσαρτήματος (σελίδα 151), επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:
• Οι κωδικοί μηχανογράφησης Α10, 111 και C10 (κωδικοί προϋπολογισμού 1926 και 1927) καταργούνται και ενσωματώνονται στους κωδικούς μηχανογράφησης Α00 και 101 αντίστοιχα (κωδικός προϋπολογισμού 1911) (σχετική η αριθμ. 5022266/2765/∆0019/ 11.6.2009 ∆ΥΟ).
• Οι κωδικοί μηχανογράφησης 700, 701, 702 και 703 καταργούνται και • ∆ημιουργούνται νέοι κωδικοί μηχανογράφησης ως ακολούθως (σχετική η αριθμ.
Τ6076/120/∆0019/22.12.2008 ∆ΥΟ):
ΚΩ∆ ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
ΚΩ∆.
ΠΡΟΥΠ.
ΕΝ∆.
640 Εισφορά 5‰ του Ν.2093/92 επί των πετρελαιοειδών 3415 ∆ Εισφορά 5‰ του Ν.2093/92 επί των πετρελαιοειδών ατελώς 3415 Α
642 Εισπράξεις από αιτήσεις ∆ΕΤΕ 3415 ∆ Εισφορά του αρθ. 16 του Ν.1571/85 3421 ∆
645 Εισφορά του αρθ. 16 του Ν.1571/85 ατελώς 3421 Α 19. Στον Πίνακα 16 «Αντιστοιχία παλαιών και νέων κωδικών επιβαρύνσεων» του Προσαρτήματος (σελίδα 154), επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές :
ΠΑΛ.
ΚΩ∆.
ΝΕΟΣ
ΚΩ∆. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΩ∆.
ΠΡΟΥΠ.
Α10 Α00 ∆ασμοί 1911
111 101 ∆ασμοί ατελώς 1911
C10 A00 ∆ασμοί 1911
700 640 Εισφορά 5‰ του Ν.2093/92 επί των πετρελαιοειδών 3415 701 641 Εισφορά 5‰ του Ν.2093/92 επί των πετρελαιοειδών ατελώς 3415
Νέος 642 Εισπράξεις από αιτήσεις ∆ΕΤΕ 3415 702 644 Εισφορά του αρθ. 16 του Ν.1571/85 703 645 Εισφορά του άρθρ. 16 του Ν.1571/85 ατελώς 3421 20. Η Οδηγία77/388/ΕΟΚ (ΦΠΑ) έχει αντικατασταθεί από την οδηγία 2006/112/ΕΚ και κατά συνέπεια, γίνεται η ανάλογη τροποποίηση σε όλα τα σημεία του κειμένου της ∆ΥΟΟ, όπου αυτή αναφέρεται.
21. Τέλος ανεξάρτητα από τα παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη αφενός το άρθρο 787 παρ.1 και το Παράρτημα 30α του Καν. (ΕΚ) 1875/06, και αφετέρου τον Καν. 414/09 (σχετ. η αριθ.
5024926/3084/Α0019/30-6-09 Ε∆ΥΟΟ), επισημαίνεται ότι οι πρόσθετες – νέες θέσεις συμπλήρωσης του Ε∆Ε Εξαγωγής και του Εγγράφου Προστασίας και Ασφάλειας, οι οποίες συμπληρώνονται σύμφωνα με τα προαναφερθέντα καθώς επίσης και με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί με την αριθ. 5024926/3084/Α0019/30-6-09 Ε∆ΥΟΟ, είναι οι ακόλουθες :
9 ∆ιασάφηση εξαγωγής τύπου Α, D: Οι θέσεις 7, 8, 15 του Ε∆Ε, και οι θέσεις S13 (“Κωδικός(-οί) χώρας(–ών) διέλευσης”), S29 (“Κωδ. τρόπου πληρ. εξόδων μεταφοράς”), S32 (“Άλλη ένδειξη ειδικής περίπτωσης“), S27 (“Κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων - UNDG“) επί του Εγγράφου Προστασίας και Ασφάλειας.
9 ∆ιασάφηση εξαγωγής τύπου B, E: Οι θέσεις 3, 5, 7, 8, 14, 15, 19, 32, 44, 46 επί του Ε∆Ε, και οι θέσεις S13 (“Κωδικός(-οί) χώρας(–ών ) διέλευσης”),S29 (“Κωδ. τρόπου πληρ. εξόδων μεταφοράς”), S32 (“Άλλη ένδειξη ειδικής περίπτωσης“), S27 (“Κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων - UNDG“) επί του Εγγράφου Προστασίας και Ασφάλειας.
9 ∆ιασάφηση εξαγωγής τύπου C, F: Οι θέσεις 3, 5, 7, 8, 14, 15, 30, 32, 44, 46 επί του Ε∆Ε, και οι θέσεις S13 (“Κωδικός(-οί) χώρας (–ών )διέλευσης”), S29 (“Κωδ. τρόπου πληρ. εξόδων μεταφοράς”), S32 (“Άλλη ένδειξη ειδικής περίπτωσης”) S27 (“Κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων - UNDG“) επί του Εγγράφου Προστασίας και Ασφάλειας.
Σημειώνεται ότι:
Α) Οι θέσεις S29 & S13 συμπληρώνονται εφόσον είναι γνωστές, Β) Η θέση S27 συμπληρώνεται εφόσον το εξαγόμενο εμπόρευμα ανήκει στον κατάλογο των επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά τα αναφερθέντα στην αριθ. 5024926/3084/Α0019/30-6-09 Ε∆ΥΟΟ
Γ) Η θέση S32 συμπληρώνεται προαιρετικά εφόσον ο συναλλασσόμενος επικαλείται όφελος από τη συγκεκριμένη διακίνηση των εμπορευμάτων. Για παράδειγμα, στις ταχυδρομικές αποστολές, στους εφοδιασμούς και στην περίπτωση που ο συναλλασσόμενος είναι ΑΕΟ, συμπληρώνει μειωμένα στοιχεία ασφάλειας από αυτά που απαιτούνται στην κανονική διαδικασία. Ως εκ τούτου στις ως άνω περιπτώσεις, συμπληρώνει τη θέση αυτή με τους προβλεπόμενους κωδικούς (αριθ.
5024926/3084/Α0019/30-6-09 Ε∆ΥΟΟ).
∆) Η θέση 30 επί του Ε∆Ε εξαγωγής συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις που τα εμπορεύματα βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του εξαγωγέα. (σχετ. η αριθ. Τ 2556/80/Α0019/24-05-2007 Ε.∆.Υ.Ο.Ο.

 

O ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ν. ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ

Aκριβές Αντίγραφο

Ο Τμηματάρχης
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΘΕΜΑ
∆ιεύθυνση 19η Τελωνειακών ∆ιαδικασιών
Τμήμα
Γενικά θέματα περί Ε∆Ε (έντυπο/υποβολή/αποδοχή/καταχώρηση - διόρθωση/ακύρωση) - Κατάθεση ∆ιασάφησης πριν την άφιξη των εμπορευμάτων
Τμ. Α΄ 210-3214287
Συμπλήρωση θέσεων της ∆ιασάφησης / Ε∆Ε άνευ Στατιστικής » 210-3243183 -5 Γενικά θέματα ελλιπείς/απλοποιημ/συμπληρωμ./ανακεφαλαιωτικές
διασαφήσεις
» 210-3214287
Απαγορεύσεις-περιορισμοί, άδειες , πιστοποιητικά , εγκρίσεις κλπ » Βλέπε Πίνακα 21 Καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας/οριστικής εξαγωγής/επανεξαγωγή
(μετά από προσ.εναπόθεση)/Προσωρινή εξαγωγή (όχι στα πλαίσια οικονομικού καθεστώτος)/ Εξαγωγή επιδοτούμενα (210-3243810)
» 210- 3312036
210-3214287
210-3243183 –5
Καθεστώς ∆ιαμετακόμισης /Απόδειξη Κοινοτικού Χαρακτήρα των εμπορευμάτων
Τμ.Β΄ 210-3243866
Καθεστώς Τελωνειακής αποταμίευσης/Εφοδιασμοί / ΕΖ /Εκτελωνιστές Τμ. Γ΄ 210-3312037 210-3243856
∆ιαχείριση Εγγυήσεων /Ταμειακή Υπηρεσία / Αποδεικτικά είσπραξης Τμ. ∆΄ 210-3243878 210-3248832
∆ιεύθυνση 18η Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων
Ατέλειες-Συμπλήρωση Κωδικών ατελείας Τμ. Α΄ 210-3220784 Καθεστώς Προσωρινής Εισαγωγής/Μετοικούντες Τμ. Β΄ 210-3245587 Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή/Τελειοποίηση προς
επανεισαγωγή/Μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο
Τμ. Γ΄ 210-3245538
∆ιεύθυνση 17η ∆ασμολογική
Ειδικός Προορισμός/Ποσοστώσεις/∆ασμολογική κατάταξη Τμ. Α’ 210-3245411 210-3255570
Κωδικοί TARIC Τμ. Β΄ 210-3231375
∆ασμολογικά και Προτιμησιακά Καθεστώτα /Καταγωγή εμπορευμάτων Τμ. Γ’ 210-3224796 ∆ασμολογητέα Αξία/ ∆ασμοί Αντιντάμπιγκ Τμ.΄∆΄ 210-3245406 ΦΠΑ Εισαγωγών-Εξαγωγών Τμ. Ε΄ 210-3245412
∆ιεύθυνση 33η Ελέγχου Τελωνείων
Ανάλυση κινδύνου Τμ. ∆΄ 210-7259250
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Α. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Τελωνεία και Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία αυτών
2. ∆/νση Παρακολούθησης και Ελέγχου Ανασταλτικών Καθεστώτων (∆Ι.Π.Ε.Α.Κ) Β. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 1.1 ∆/νσεις Προσδιορισμού Αξίας Εμπορευμάτων (∆Ι.Π.Α.Ε.) 1.2 ∆/νση Ελέγχου Τελωνειακών Αρχών (∆Ι.Ε.Τ.Α) 1.3 ∆/νσεις Τελωνείων Αττικής και Θεσσαλονίκης 1.4 Τελωνειακές Περιφέρειες 1.5 Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ) 1.6 Γεν. ∆/νση Οικ. Επιθεώρησης α. ∆/νση Επιθ/σης Υπηρεσιών β. Οικ. Επιθ/σεις (έδρες τους) γ. ∆/νση Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου 1.7 ΥΠ.Ε.Ε. (Κ.Υ. & Περιφερειακές ∆/νσεις αυτής) 1.8 Γ.Γ.Π.Σ α- Γραφείο Γεν. Γραμματέα β- ∆/νση 30-Τμήμα Γ΄ Τελωνείων 1.9 Μονάδα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Ανάλυσης (Μ.Ε.Τ.Α.) 1.10 Γενική ∆/νση Γενικού Χημείου του Κράτους 1.11 Γεν. ∆/νση ∆ιεθνούς Οικονομικής Πολιτικής-∆/νση Καθεστώτων Εισαγωγών/Εξαγωγών 1.12 Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος 1.13 Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.
1.14 Περιοδικό "Τελωνειακά Θέματα"
2. Κεντρική Έν

1.14 Περιοδικό "Τελωνειακά Θέματα"
2. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Ακαδημίας 7, 10671 Αθήνα)
3. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ακαδημίας 7, 10671 Αθήνα)
4. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ακαδημίας 18, 10671 Αθήνα)
5. Εμπορικοί Σύλλογοι
6. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος (Καραϊσκου 82, 18532 Πειραιάς)
7. Σύλλογος Εκτελωνιστών Αθηνών-Πειραιώς (Τσαμαδού 38, 18531 Πειραιάς)
8. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσ/νίκης (Κουντουριώτου 13, 54625 Θεσ/νίκη)
9. Πανελλήνιος Σύλλογο Εξαγωγέων (Κρατίνου 11, 10552 Αθήνα)
10. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Σ.Ε.Β. (Ξενοφώντος 5, 10557 Αθήνα)
11. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής & Πειραιά (Αμερικής 10, 10671 Αθήνα)
12. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Πλ. Μοριχόβου 1, 54625 Θες/νίκη)
13. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρ. Ελλάδος (Ελ. Βενιζέλου4, 38221 Βόλος
14. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Αγ. Σοφίας 21 & Κόνδρου 3, Ν. Ψυχικό)
15. Σύνδεσμος Ελλήνων Εξαγωγέων Νωπών Γεωργικών Προϊόντων (Σοφοκλέους 7-9 105 59
Αθήνα)
16. Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (Πατησίων 351, 11141 Αθήνα)
17. Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (Πλ. Μοριχόβου 1, Θεσ/νίκη)
18. Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (Μ. Αντύπα 86-88, 16346 Ηλιούπολη)
19. Σύνδεσμος ∆ιεθνών ∆ιαμεταφορέων Ελλάδος (Συγγρού 137, 11721 Ν.Σμύρνη)
20. ∆ιεθνής Ένωση Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδος (Ιάσονος 39, 18535 Πειραιάς)
21. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων (Ακτή Μιαούλη 17-19, 18535 Πειραιάς)
22. Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων (Ακτή Μιαούλη 81, 18535 Πειραιάς)
23. Εθνική Ακινήτων Α.Ε ( Πανεπιστημίου & Μπενάκη 5 - 105 64 Αθήνα )
24. Οργανισμός Λιμένος Πειραιά ΟΛΠ (Ακτή Μιαούλη 10, 18538 Πειραιάς)
25. Οργανισμός Λιμένος Θεσ/νίκης ΟΛΘ (Λιμάνι Θεσ/νίκης, 54000 Θεσ/νίκη)
26. Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ΟΛΗ (Λιμάνι Ηράκλειο Κρήτης)
27. Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.ΠΕ) - (Αχαρνών 241 104 46 Αθήνα)
28. Ολυμπιακή Αεροπορία ΟΑ Α.Ε. (Λ. Συγγρού 96-100, 11741 Αθήνα)
29. Goldair Handling (19004 Σπάτα)
30. EAT Gargo Terminal 4, (19004 Σπάτα)
31. Swissport - Freightplus Hellas (19004 Σπάτα)
Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κ.Μπέζα
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ.Σκορδά
4. Γραφείο Γεν. ∆/ντή Τελωνείων & ΕΦΚ
5. ∆/νση 17η - Τμήματα Α, Β΄, Γ΄, ∆΄, Ε΄
6. ∆/νση 18η - Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄
7. ∆/νση ΕΦΚ -Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, ∆΄
8. ∆/νσεις 3η, 33η, 5/Β, 6/Β
9. ∆/νση ∆ιεθνών Οικονομικών Σχέσεων (∆ΟΣ)/Τμήμα Β΄
10. ∆/νση Υποστήριξης ΟΠΣΤ
11. ∆/νση 19η - Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, ∆΄ (20 αντίγραφα)
ΠΙΝΑΚΑΣ
Τμήμα
Τηλέφωνο
Τμ.Β΄
Τμ. Γ΄
Τμ. Δ΄
Τμ. Α΄