ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου 770/ ΑΣ 3333/2009

Μεταφράσεις αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων

11 Ιουνίου 2009

Ε3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔIΟIΚΗΤIΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αθήναι, 11.6.2009
Αριθ. Πρωτ. 770/ΑΣ 3333
Προς - Υπουργείο Οικονομικών
Δ/νση Οργανώσεως
Λεωχάρους 2,10184
Ε.Δ - Γενική Επιθεώρηση
- Μεταφραστική Υπηρεσία

ΘΕΜΑ: Μεταφράσεις αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων

ΣΧΕΤ: Εγγραφο σας 1032853/358/00006Δ//23.3.2009
Αναφερόμενοι στο ανωτέρω σχετικό, σας γνωρίζουμε ότι τα άρθρα 1,2 παρ 2 του Ν3712/2008, δίδουν τον ορισμό της «επισήμου μεταφράσεως» και καθορίζουν την Υπηρεσία και τα πρόσωπα που δικαιούνται να διενεργούν επίσημες μεταφράσεις, βάσει των άρθρων 2, 16 του Ν3712/2008.
Σημειώνεται ότι κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη θα καταργηθεί, αφού εκδοθεί η Υ.Α της παρ 2 του άρθρου 47, βάσει του άρθρου 48 παρ θ του' ανωτέρω Νόμου, με την εξαίρεση των αναφερομένων στον Κώδικα περί Δικηγόρων. Επίσης, μέχρι την έκδοση της ανωτέρω Υ.Α εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 22 του Οργανισμού ΥΠΕΞ (Ν3566/2007).
Η σχετική νομοθεσία επισυνάπτεται.

Συν σ 29
μεταφραστική

Ο Διευθυντής κ.α.α

Ανδρέας Γ. Καντιάνης

Σύμβουλος Πρεσβείας Α