Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Δ17 Ε 5053347 ΕΞ 2011/2011

Αποσαφήνιση πεδίου εφαρμογής οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ

21 Δεκεμβρίου 2011

Κωδ. Αρχείου : 301.1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2011
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Δ17 Ε 5053347 ΕΞ 2011
Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ Ε΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες
Πληροφορίες
:
101 84 Αθήνα
Μ. Νέγρη
(για άμεση ενημέρωση των Τελωνείων
αρμοδιότητάς τους)
Τηλέφωνο : 210-6987 476
FAX : 210-6987 489 ΚΟΙΝ: Όπως Πίνακας Διανομής
Email : customs.value-
dump@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ : Αποσαφήνιση πεδίου εφαρμογής οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ

ΣΧΕΤ. : Η αριθ. πρωτ. Δ. 583/358/21.03.2008 Δ.Υ.Ο.Ο..
Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2011 του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L 332/15.12.2011) και ισχύει από 16.12.2011, σύμφωνα με τον οποίο τροποποιείται το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2008 που σας κοινοποιήθηκε με την σχετική Δ.Υ.Ο.Ο. και ορίζεται ότι:
Οι λεγόμενοι μίνι συμπιεστές, δηλ. οι συμπιεστές χωρίς δεξαμενή που μπορούν να λειτουργούν με πηγή τροφοδότησης 12V και οι οποίοι κατατάσσονται στους κωδικούς της ΣΟ ex 8414 40 10, ex 8414 80 22, ex 8414 80 28 και ex 8414 80 51 (κωδικοί TARIC 8414 40 10 10, 8414 80 22 19, 8414 80 22 99, 8414 80 28 11, 8414 80 28 91, 8414 80 51 19 και 8414 80 51 99), δεν υπόκεινται σε δασμό αντιντάμπινγκ.
Συνεπώς οι οριστικοί δασμοί αντιντάμπινγκ που κατεβλήθησαν ή βεβαιώθηκαν για τους μίνι συμπιεστές, επιστρέφονται ή διαγράφονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Εάν τα χρονικά όρια που προβλέπονται, έχουν εκπνεύσει πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού ή κατά την ημερομηνία αυτή, ή εάν εκπνέουν σε διάστημα έξι μηνών μετά την ημερομηνία αυτή, παρατείνονται με τον παρόντα κανονισμό, ώστε να εκπνέουν έξι μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται
Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.

Συνημμένα : σελίδες 5
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ α.α
Ν. ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ