Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου 5047495/2012

Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας ελλιπούς διασάφησης

17 Δεκεμβρίου 2012

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 5047495
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
1. Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ A ’ και Δ΄
2. Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ Ε’
3. Δ/ΝΣΗ 18Η ΤΕΛ. ΟΙΚ. ΣΥΣΤ.
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
ΠΡΟΣ: Π.Δ.
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : 19Η Τμήμα Α΄
Κατρινάκη/Αθ. Μάμαλης
19Η Τμήμα Δ΄
I. Καράγιωργας
17Η Τμήμα Ε΄
Χ. Γεώργα/Μ. Λύτρα
18Η Τμήμα
Λ. Μυλωνά
Τηλέφωνa : 19Η : 210 6987457/434/436
17Η : 210 6987480/481,
18Η : 210 6987502
Fax
Email
:
:
210 6987450 /489 / 506
d19diadi@otenet.gr
vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου, 2012

ΘΕΜΑ
ΣΧΕΤ.
:
:
Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας ελλιπούς διασάφησης Η αριθμ. Τ.2556/80/Α0019/24-07-2007 Ε.Δ.Υ.Ο. «Οδηγίες
συμπλήρωσης Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου–Κανονισμός (ΕΚ) 2286/03».
Στα πλαίσια συνεργασίας με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με σκοπό τη βελτίωση των Στατιστικών Εξωτερικού Εμπορίου, και λαμβάνοντας αφορμή από τα λάθη που διαπιστώθηκαν στη συμπλήρωση των στοιχείων των ελλιπών διασαφήσεων τύπου Β & Ε, καθώς και από τη μη τήρηση των προβλεπόμενων από τις κοινοτικές διατάξεις προθεσμιών υποβολής των συμπληρωματικών τους διασαφήσεων τύπου Χ, παρέχονται κατωτέρω διευκρινιστικές οδηγίες σε όλα τα τελωνεία της χώρας μηχανογραφημένα ή μη, όσον αφορά στη χρήση της διαδικασίας ελλιπούς διασάφησης, εφιστώντας ιδιαίτερα την προσοχή στην ορθή τήρηση αυτών προς αποφυγή μελλοντικών λαθών.
Ι. ΥΠΟΒΟΛΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΛΛΙΠΟΥΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ (Διασάφηση τύπου Β ή Ε) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα καν. (EOK) αριθ.
2913/92 και των άρθρων 253, 254-259, 268, 275 και 280-281 των διατάξεων εφαρμογής αυτού καν.(ΕΟΚ) αριθ. 2454/1993, η διαδικασία της ελλιπούς διασάφησης αποτελεί μια μορφή απλούστευσης, η οποία αφορά μεμονωμένες πράξεις τελωνισμού εμπορευμάτων και επιτρέπει στις Τελωνειακές Αρχές να αποδέχονται, ύστερα από αίτηση του διασαφιστή και σε περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες, διασάφηση στην οποία δεν περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ή στην οποία δεν επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για το συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς.
Κατ΄εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την ανωτέρω σχετική ΕΔΥΟ, η υποβολή ελλιπούς (τύπου Β) ή ελλιπούς προάφιξης (τύπου Ε) διασάφησης αποτελεί δυνατότητα/επιλογή του διασαφιστή, ο οποίος, με τη συμπλήρωση της ένδειξης Β ή Ε αντίστοιχα στη θέση 1β του ΕΔΕ αιτείται την αποδοχή από το τελωνείο ελλιπούς διασάφησης στις περιπτώσεις που κάποιο στοιχείο ή δικαιολογητικό δεν είναι σε θέση να το προσκομίσει κατά την αποδοχή της διασάφησης και το οποίο θα προσκομιστεί ή θα συμπληρωθεί μετά την έκδοση της άδειας παράδοσης των εμπορευμάτων.
Σε κάθε περίπτωση, για την αποδοχή ελλιπούς διασάφησης, το τελωνείο πρέπει να εξετάζει εάν η υποβολή αυτής είναι δικαιολογημένη, προκειμένου να μην καταστρατηγείται η χρήση ελλιπών διασαφήσεων αλλά να περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις.
Στις περιπτώσεις που η ελλιπής διασάφηση αφορά τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας, επειδή η οριστική αξία δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί, ο διασαφιστής πρέπει να συμπληρώνει στη διασάφηση μία προσωρινή ένδειξη αξίας, η οποία βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία (πχ αξίες προηγούμενων περιόδων, στοιχεία που προκύπτουν από σχετικές συμβάσεις κλπ).
Επειδή διαπιστώθηκε πολλές ελλιπείς, ως προς την αξία, διασαφήσεις να φέρουν στη θέση 46 «Στατιστική αξία» την ένδειξη 1 ή Ο, εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας, κατά την αποδοχή της ελλιπούς διασάφησης στην ορθή συμπλήρωση των υποχρεωτικών θέσεων αυτής και σε καμία περίπτωση δε θα γίνεται αποδεκτή διασάφηση με Στατιστική αξία 1 ή 0 στη θέση 46 του ΕΔΕ.
ΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ (Διασάφηση τύπου Χ) Η συμπλήρωση των στοιχείων ή η προσκόμιση του ελλείποντος δικαιολογητικού πραγματοποιείται με την κατάθεση υποχρεωτικά συμπληρωματικής διασάφησης τύπου Χ, στην οποία συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία που είχαν συμπληρωθεί στην ελλιπή διασάφηση που αυτή αφορά και επιπρόσθετα τα ελλείποντα στοιχεία. Η διασάφηση τύπου Χ έχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για μια συνήθη διασάφηση τύπου Α σε σχέση με το τελωνειακό καθεστώς που δηλώνεται στη θέση 37α.
Η συσχέτιση της αρχικής ελλιπούς με τη συμπληρωματική διασάφηση γίνεται με την ορθή συμπλήρωση του MRN της αντίστοιχης αρχικής ελλιπούς διασάφησης στη θέση 40 της συμπληρωματικής διασάφησης. Η συμπληρωματική διασάφηση έχει την ίδια ημερομηνία αποδοχής με την αρχική διασάφηση και ισχύει από την ημερομηνία αποδοχής της αρχικής ελλιπούς διασάφησης.
Για το λόγο αυτό εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή σας στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης του ορθού αριθμού καταχώρησης (MRN) της ελλιπούς διασάφησης στη θέση 40 της αντίστοιχης συμπληρωματικής της, καθώς επίσης και στη συμπλήρωση υποχρεωτικά της ημερομηνίας αποδοχής της Χ, η οποία πρέπει να είναι η ίδια με αυτήν της ελλιπούς, προκειμένου να συσχετιστούν οι διασαφήσεις στο μηχανογραφικό σύστημα και να μην εμφανίζονται οι ελλιπείς ως εκκρεμείς. Όταν ο διασαφιστής δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και δεν προσκομίσει το ελλείπον δικαιολογητικό (πιστοποιητικό ή τιμολόγιο) εντός της αρχικά ή της κατά παράταση ορισθείσας προθεσμίας με την υποβολή της συμπληρωματικής διασάφησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 4 παρ. δ της ανωτέρω σχετικής ΕΔΥΟ, τα τελωνεία προβαίνουν σε τυχόν διορθώσεις στη γραπτή ελλιπή διασάφηση και ενημερώνουν εγγράφως την Δ30/Γ΄ προκειμένου με τη σειρά της να ενημερώσει την ΕΛΣΤΑΤ ότι τα στοιχεία της ελλιπούς διασάφησης είναι οριστικά και δεν θα κατατεθεί συμπληρωματική Χ.
Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση ελλιπούς για την διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας διασάφησης, στη συμπληρωματική διασάφηση τύπου Χ συμπληρώνεται η οριστική αξία και όχι η διαφορά της οριστικής αξίας και της αξίας που είχε αρχικά δηλωθεί στην ελλιπή διασάφηση.
Επίσης, σε καμία περίπτωση δε θα γίνεται αποδεκτή συμπληρωματική διασάφηση (τύπου Χ) με αξία στη θέση 46 του ΕΔΕ μονάδα (1) ή μηδέν (0).
Υπενθυμίζεται ότι, η συμπληρωματική διασάφηση (τύπου Χ) αποτελεί μαζί με την αρχική ελλιπή (τύπου Β) ενιαία και αδιαίρετη πράξη, υποβάλλονται δε μαζί στον ενιαύσιο και όχι ξεχωριστά κατά τον αύξοντα αριθμό καταχώρησής τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ανωτέρω σχετική ΕΔΥΟ.
ΙΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ (Διασάφηση τύπου Χ)
Η προθεσμία που παρέχουν οι Τελωνειακές Αρχές στο διασαφιστή για την κοινοποίηση των στοιχείων ή δικαιολογητικών που λείπουν κατά την αποδοχή της ελλιπούς διασάφησης σύμφωνα με το άρθρο 256, παρ. 1 των ΔΕΚΤΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα από την ημερομηνία αποδοχής της ελλιπούς διασάφησης.
Μεγαλύτερη προθεσμία πέραν του ενός μηνός επιτρέπεται στις Τελωνειακές Αρχές να παρέχουν στις παρακάτω περιπτώσεις:
 Όταν πρόκειται για δικαιολογητικό από την προσκόμιση του οποίου εξαρτάται η εφαρμογή μειωμένου ή μηδενικού εισαγωγικού δασμού και εφόσον έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι μπορεί να παρασχεθεί στα εμπορεύματα στα οποία αναφέρεται η ελλιπής διασάφηση το ευεργέτημα του μειωμένου ή μηδενικού δασμού, εφόσον το δικαιολογούν οι περιστάσεις. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους τέσσερις μήνες από την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης και δεν μπορεί να παραταθεί (ένας μήνας συν τρεις μήνες).
 Όταν πρόκειται για γνωστοποίηση στοιχείων ή δικαιολογητικών που λείπουν όσον αφορά τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας εισαγομένων εμπορευμάτων, εφόσον οι Τελωνειακές Αρχές το κρίνουν αναγκαίο και λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες προθεσμίες παραλαβής.
Οι Τελωνειακές Αρχές, για σκοπούς διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας, δύνανται να καθορίσουν εξ αρχής μεγαλύτερη του ενός μηνός προθεσμία ή να παρατείνουν προθεσμία που έχει ήδη καθοριστεί για την οριστικοποίηση της αξίας, εφόσον πρόκειται για εμπορεύματα που λόγω της φύσεώς τους κατά την κατάθεση της ελλιπούς διασάφησης δεν έχει διαμορφωθεί οριστική αξία (πχ καύσιμα και άλλα είδη που η αξία τους διαμορφώνεται βάσει διεθνών χρηματιστηριακών τιμών) ή/και εφόσον προσκομίζονται από το διασαφιστή στοιχεία (πχ συμβάσεις μεταξύ αγοραστή-πωλητή) από τα οποία προκύπτει το χρονικό διάστημα εντός του οποίου καθίσταται δυνατή η οριστική διαμόρφωση της αξίας.
Εξυπακούεται ότι η προθεσμία που τίθεται από τις Τελωνειακές Αρχές για την οριστικοποίηση των ελλιπών διασαφήσεων, για σκοπούς δασμολογητέας αξίας, εξετάζονται, κατά περίπτωση, βάσει πραγματικών αποδεικτικών στοιχείων και πρέπει να εξαντλείται κάθε δυνατότητα οριστικοποίησής τους εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
Κατά συνέπεια, σε κάθε περίπτωση αποδοχής ελλιπούς διασάφησης θα καθορίζεται αρχικά προθεσμία ενός μηνός και μόνο όταν προβλέπεται από τις κοινοτικές διατάξεις, κατά τα ανωτέρω, θα καθορίζεται μεγαλύτερη. Η προθεσμία για την υποβολή της συμπληρωματικής διασάφησης θα αναγράφεται στην ελλιπή διασάφηση κατά την αποδοχή της και θα συμπληρώνεται υποχρεωτικά στο σχετικό πεδίο κατά την εισαγωγή των στοιχείων της διασάφησης στο ICIS, καθώς και στην περίπτωση χορήγησης παράτασης, κατόπιν αιτήσεως του διασαφιστή.
Στην περίπτωση υποβολής ελλιπούς διασάφησης εξαγωγής για εμπορεύματα που λόγω της φύσης τους κατά την κατάθεση της ελλιπούς διασάφησης δεν έχει διαμορφωθεί οριστική αξία, η υποβολή συμπληρωματικής διασάφησης πραγματοποιείται εντός των προθεσμιών που προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. για την έκδοση τιμολογίου κατά την παράδοση (πώληση) αγαθών.
IV. ΕΛΛΙΠΕΙΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΩΣ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
Όσον αφορά τις παραδόσεις πετρελαιοειδών προϊόντων ως εφοδίων πλοίων και αεροσκαφών με απαλλαγή από φορολογικές επιβαρύνσεις και ειδικά στις περιπτώσεις που παρατηρείται μεγάλη απόκλιση μεταξύ της δηλωθείσας από το διασαφιστή προσωρινής ένδειξης αξίας και της αξίας που διαμορφώνεται βάσει των τιμών που αποστέλλονται από την υπηρεσία μας σε ημερήσια βάση για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του ΦΠΑ, οι Τελωνειακές Αρχές δύνανται να χρησιμοποιούν τις τιμές αυτές για τη διαμόρφωση της προσωρινής αξίας στη θέση 46 της ελλιπούς διασάφησης και μέχρι την οριστική διαμόρφωση αυτής με την υποβολή της συμπληρωματικής διασάφησης τύπου Χ.
V. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΛΙΠΩΝ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΩΝ Τα Τελωνεία οφείλουν να παρακολουθούν τις ελλιπείς διασαφήσεις που παραμένουν σε εκκρεμότητα και για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί οι συμπληρωματικές τους και να ενημερώνουν εγκαίρως τους διασαφιστές για την τήρηση των υποχρεώσεών τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης κάθε επόμενη φορά που θα ζητείται από τους διασαφιστές η υποβολή ελλιπούς διασάφησης, το αίτημα θα εξετάζεται αυστηρά επί ποινή μη ικανοποίησης του αιτήματος.
Επειδή παρατηρούνται καθυστερήσεις στην αποστολή των στοιχείων από ορισμένα μη μηχανογραφημένα Τελωνεία, υπενθυμίζουμε τις οδηγίες οι οποίες έχουν δοθεί σύμφωνα με την αριθμ. Τ.2556/80/Α0019/24-7-2007 ΕΔΥΟ «Οδηγίες συμπλήρωσης Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου– Κανονισμός (ΕΚ) 2286/03» και παρακαλούμε για την πιστή τήρηση και εφαρμογή.
Επισημαίνουμε ότι, επειδή για τη συλλογή των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου πηγή δεδομένων είναι οι τελωνειακές διασαφήσεις και η παροχή των στοιχείων αυτών γίνεται κάθε μήνα απευθείας από την Διεύθυνση 30/Γ της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ελληνική Στατιστική Αρχή με βάση τις διασαφήσεις που καταχωρούνται στο ICIS και στο ICISnet, είναι πολύ σημαντικό τα στοιχεία της γραπτής διασάφησης να αποτυπώνονται σωστά και στο αντίστοιχο υποσύστημα διαχείρισης αυτής, ώστε να υπάρχει πλήρης και ταυτόσημη απεικόνιση των στοιχείων της γραπτής διασάφησης με τα δεδομένα και τις πληροφορίες που υπάρχουν στο ΟΠΣΤ, προκειμένου να αποστέλλονται έγκυρα και σωστά στοιχεία στην ΕΛΣΤΑΤ.
Σε περίπτωση διόρθωσης ενός ή περισσοτέρων στοιχείων της διασάφησης ύστερα από επανεξέταση ή εκ των υστέρων έλεγχο αυτής, η εν λόγω διόρθωση πραγματοποιείται και στο ΟΠΣΤ από τη Δ/νση 30/Γ ύστερα από έγγραφο του Τελωνείου.
Οι κατά τα ανωτέρω διορθώσεις, πραγματοποιούνται στο ICISnet (διασάφηση εξαγωγής) από τον Προϊστάμενο του τμήματος Τελωνειακών Διαδικασιών με κωδικό πρόσβασης στο σύστημα που έχει χορηγηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
Τέλος, οι Προϊστάμενοι των Τελωνείων παρακαλούνται, όπως στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, λάβουν όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα μέτρα για την πιστή τήρηση των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα του θέματος της αποστολής έγκυρων στατιστικών στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ.
Ο Τμηματάρχης
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ Κ. ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣΑ.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (με την παράκληση όπως ενημερώσουν άμεσα τα τελωνεία αρμοδιότητάς τους).
Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Οικονομικών 1.1 Δ/νσεις Τελωνείων Αττικής και Θεσσαλονίκης 1.2 Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ) 1.3 Γεν. Δ/νση Οικ. Επιθεώρησης α. Δ/νση Επιθ/σης Υπηρεσιών β. Οικ. Επιθ/σεις (έδρες τους) γ. Δ/νση Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου 1.4 ΣΔΟΕ (Κ.Υ. & Περιφερειακές Δ/νσεις αυτού) 1.5 Γ.Γ.Π.Σ α- Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα β- Δ/νση 30-Τμήμα Γ΄ Τελωνείων 1.6 Μονάδα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Ανάλυσης (Μ.Ε.Τ.Α.)
2. Ελληνική Στατιστική Αρχή Γενική Δ/νση Στατιστικών Ερευνών, Δ/νση Στατιστικών Τομέα Εμπορίου & Υπηρεσιών
3. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος (Καραϊσκου 82, 18532 Πειραιάς)
4. Σύλλογος Εκτελωνιστών Αθηνών-Πειραιώς (Τσαμαδού 38, 18531 Πειραιάς)
5. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσ/νίκης (Κουντουριώτου 13, 54625 Θεσ/νίκη)
6. Πανελλήνιος Σύλλογος Εξαγωγέων (Κρατίνου 11, 10552 Αθήνα)
7. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Σ.Ε.Β. (Ξενοφώντος 5, 10557 Αθήνα)
8. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής & Πειραιά (Αμερικής 10, 10671 Αθήνα)
9. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Πλ. Μοριχόβου 1, 54625 Θες/νίκη)
10. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρ. Ελλάδος (Ελ. Βενιζέλου4, 38221 Βόλος
11. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Αγ. Σοφίας 21 & Κόνδρου 3, Ν. Ψυχικό)
12. Σύνδεσμος Ελλήνων Εξαγωγέων Νωπών Γεωργικών Προϊόντων (Σοφοκλέους 7-9 105 59 Αθήνα)
13. Σύνδεσμος Ελληνικών Καπνοβιομηχανιών (Πανεπιστημίου 6 ΤΚ10674 Αθήνα)
14. Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (Πλ. Μοριχόβου 1, Θεσ/νίκη)
15. Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (Μ. Αντύπα 86-88, 16346 Ηλιούπολη)
16. Σύνδεσμος Διεθνών Διαμεταφορέων Ελλάδος (Συγγρού 137, 11721 Ν.Σμύρνη)
17. Διεθνής Ένωση Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδος (Ιάσονος 39, 18535 Πειραιάς)
18. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων (Ακτή Μιαούλη 17-19, 18535 Πειραιάς)
19. Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων (Ακτή Μιαούλη 81, 18535 Πειραιάς)
20. Σύλλογος Ναυτικών Πρακτόρων Θεσ/κης (Βενιζέλου 4, ΤΚ 54624 Θεσ/κη) Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υφυπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.

3. Δ/νση 17η - Τμήματα Α, Γ΄, Ε΄,
4. Δ/νση 18η - Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄
5. Δ/νση ΕΦΚ -Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄
6. Δ/νσεις 3η, 33η
7. Δ/νση ΠΣΤ
8. Δ/νση 19η - Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄