ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ19Α 5002909 ΕΞ 2012/2012

Οδηγίες για την υλοποίηση της αναστολής λειτουργίας Περιφερειακών και Αποκεντρωμένων Τελωνειακών Αρχών και μεταφοράς των αρμοδιοτήτων τους σε άλλες Τελωνειακές Αρχές

19 Ιανουαρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρ. Πρωτ:Δ19Α 5002909 ΕΞ 2012
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
Δ/ΝΣΕΙΣ : 19Η,18Η,3Η,ΕΦΚ,33Η ,
ΟΠΣΤ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10, ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες
:
Δ/ΝΣΗ 19η
Α΄:Α. Κατρινάκη
210 6987457
Β΄:Σ. Γαυγιωτάκη
210 6987465
Γ΄:Γ. Πολυτσάκης
210 6987443
Δ΄: I. Καράγιωργας
210 6987436
FAX : 210 6987450
Email : d19diadi@otenet.gr
Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2012

ΘΕΜΑ : Οδηγίες για την υλοποίηση της αναστολής λειτουργίας Περιφερειακών και Αποκεντρωμένων Τελωνειακών Αρχών και μεταφοράς των αρμοδιοτήτων τους σε άλλες Τελωνειακές Αρχές

ΣΧΕΤ. : Το αριθμ. Δ6Β 1000820 ΕΞ2012/3-1-2012έγγραφο της 6ης Διεύθυνσης Οργάνωσης, με το οποίο κοινοποιήθηκε η αριθμ. Δ6Β1168860/ΕΞ 2011/6-12- 2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 3034/Β/30-12-2011) «Αναστολή λειτουργίας, επαναλειτουργία και ανακαθορισμός τίτλου και αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.» Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής ΑΥΟ, με την οποία καθορίζεται από 1/2/2012 η αναστολή λειτουργίας Περιφερειακών Τελωνειακών Αρχών καθώς και της ΔΙΠΕΑΚ και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους σε άλλες Τελωνειακές Αρχές σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 της εν λόγω ΑΥΟ, παρέχονται κατωτέρω οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις :
Α. Ενέργειες όλων των υπό αναστολή Τελωνείων Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης, των Τοπικών Τελωνειακών Γραφείων και της ΔΙΠΕΑΚ.
1. Όλα τα Τελωνεία καθώς και η ΔΙΠΕΑΚ των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία τους, θα πραγματοποιήσουν το κλείσιμο των διαχειριστικών τους βιβλίων στις 31/1/2012 τελευταία ημέρα λειτουργίας τους και θα συνταχθούν τόσο οι Ειδικοί Ενιαύσιοι Λογαριασμοί Διαχείρισης Τελωνειακών Παραστατικών έτους 2011, με ημερομηνία 31/12/2011, όσο και οι Ειδικοί Ενιαύσιοι Λογαριασμοί Διαχείρισης Τελωνειακών Παραστατικών με ημερομηνία 31/1/2012 με τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα μεταφοράς των εκκρεμών παραστατικών τους.
2. Τα εκκρεμή τελωνειακά παραστατικά των υπό αναστολή Τελωνείων και της ΔΙΠΕΑΚ μετά των αντίστοιχων βιβλίων καταχώρησης, θα παραδοθούν στα Τελωνεία στα οποία μεταφέρονται οι αρμοδιότητές τους, με σχετικό πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής και θα καταχωρηθούν σε χειρόγραφο βιβλίο, προκειμένου τα αρμόδια πλέον Τελωνεία να επιληφθούν για την παρακολούθηση και την εξόφλησή τους. Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνει μετάπτωση των τελωνειακών παραστατικών, παρά μόνον των Πρωτοκόλλων Τελωνειακής Παράβασης, των οποίων θα πραγματοποιηθεί μετάπτωση στο υποσύστημα Υποθέσεων του ΟΠΣΤ στα αρμόδια πλέον Τελωνεία.
3. Οι υπηρεσιακές σφραγίδες των υπό αναστολή Τελωνείων και της ΔΙΠΕΑΚ με την παύση λειτουργίας τους θα καταστραφούν από τριμελή επιτροπή, η οποία θα συντάξει σχετικό πρωτόκολλο.
4. Τα Τελωνεία στα οποία περιέρχονται οι αρμοδιότητες των υπό αναστολή Τελωνείων στα οποία από 1/2/2012 θα λειτουργούν κλιμάκια, θα πρέπει να φροντίσουν όπως εφοδιάσουν αυτά εγκαίρως με τις απαιτούμενες υπηρεσιακές και τελωνειακές σφραγίδες.
5. Εκκρεμείς φάκελοι που αφορούν τον εκ των υστέρων έλεγχο πιστοποιητικών προτιμησιακής καταγωγής (EUR-1, FORM-A, ATR, δήλωση τιμολογίου κλπ), θα παραδοθούν με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής στα αρμόδια τμήματα των Τελωνείων, στα οποία περιέρχονται οι αρμοδιότητες των υπό αναστολή Τελωνείων.
6. Οι αρμόδιες, κατά περίπτωση, Τελωνειακές Περιφέρειες σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς θα προβούν στις απαιτούμενες τροποποιήσεις των αδειών απλουστευμένων διαδικασιών εγκεκριμένου εξαγωγέα και εγκεκριμένου αποστολέα- παραλήπτη του καθεστώτος Διαμετακόμισης, αδειών χρήσης συνολικής εγγύησης, αδειών απαλλαγής από υποχρέωση σύστασης εγγύησης, οι οποίες αφορούν στα Τελωνεία των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται, με βάση τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω σχετική ΑΥΟ.
7. Όσον αφορά στις άδειες που έχουν εκδοθεί και αφορούν το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητική τελειοποίηση) καθώς και τις άδειες που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή (παθητική τελειοποίηση) και οι οποίες αφορούν Τελωνειακές Αρχές, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, οι αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες θα προβούν, κατά περίπτωση, στις ανάλογες τροποποιήσεις όσον αφορά τον καθορισμό των Τελωνείων υπαγωγής, ελέγχου και παρακολούθησης των εν λόγω καθεστώτων, λαμβάνοντας υπόψη τις Τελωνειακές Αρχές στις οποίες περιέρχονται οι αρμοδιότητες των υπό αναστολή Τελωνειακών Αρχών.
8. Στις περιπτώσεις Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης που λειτουργούν στη χωρική αρμοδιότητα των Τελωνείων η λειτουργία των οποίων αναστέλλεται, οι αρμόδιες, κατά περίπτωση, Τελωνειακές Περιφέρειες θα πρέπει αυτεπάγγελτα να προβούν σε τροποποίηση των σχετικών αδειών, προκειμένου να ορίσουν ως τελωνείο Ελέγχου, το αντίστοιχο τελωνείο στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η εν λόγω αρμοδιότητα.
9. Ο χειρισμός των εγγυήσεων που έχουν κατατεθεί, κατά περίπτωση, στις υπό αναστολή Τελωνειακές Αρχές για την κάλυψη ενδεχόμενης τελωνειακής οφειλής, θα είναι ανάλογος όσων επισημαίνονται στην ενότητα ΣΤ των θεμάτων ΕΦΚ.
10. Η πίστωση τυχόν εκκρεμών Δηλωτικών θα πραγματοποιηθεί με τη χειρόγραφη διαδικασία με βάση τα τελωνειακά παραστατικά απόδοσης προορισμού στα εμπορεύματα τα οποία αφορούν, ή κήρυξης αυτών ως αζητήτων. 11.α. Τυχόν κατασχεμένα εμπορεύματα, τα οποία βρίσκονται στις αποθήκες των υπό αναστολή Τελωνείων, θα παραδοθούν στα Τελωνεία στα οποία μεταφέρονται οι αρμοδιότητές τους, με σχετικό πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής. 11.β. Ο διωκτικός και λοιπός εξοπλισμός θα παραδοθεί στα τελωνεία στα οποία περιέρχονται οι αρμοδιότητές τους, με τακτικό πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής και αντίστοιχη χρεωπίστωση στα βιβλία υλικού. Ακριβή αντίγραφα αυτών θα υποβληθούν στην 33η Δ/νση, στις κατά τόπους αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες, καθώς επίσης και στη Δ/νση Τελωνείων Αττικής, ως αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση των μέσων ελέγχου και εξοπλισμού όλων των τελωνείων της χώρας.
12. α. Για τον εφοδιασμό με φορολογημένα καύσιμα, με επιστροφή του ΕΦΚ, των πλοίων, τα οποία ελλιμενίζονται στους λιμένες των, υπό αναστολή, Τελωνείων και Τοπικών Τελωνειακών Γραφείων, η αναγγελία του εφοδιασμού θα πραγματοποιείται, στα Τελωνεία στα οποία μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες αυτών και η πραγματοποίηση του εφοδιασμού θα είναι δυνατή, εφόσον παρέχεται η δυνατότητα ορισμού τελωνειακού υπαλλήλου που θα παρίσταται στη φόρτωση. Ωστόσο, στις περιπτώσεις των μικρών αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας, παρέχεται η δυνατότητα εφοδιασμού τους χωρίς την παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 στοιχείο ε΄ της Τ.1940/2003 Α.Υ.Ο.Ο. Παρόλα αυτά και στις περιπτώσεις των μικρών αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας, τα οποία ελλιμενίζονται στους λιμένες των, υπό αναστολή, Τελωνείων και Τοπικών Τελωνειακών Γραφείων, τα Τελωνεία στα οποία μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες αυτών, πρέπει να μεριμνούν για τον ορισμό τελωνειακού υπαλλήλου ο οποίος θα παρίσταται στη φόρτωση και θα προβαίνει σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους εφόσον κρίνεται σκόπιμο και ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης αυτού. β. Για τον εφοδιασμό με αφορολόγητα καύσιμα των αλιευτικών σκαφών, τα οποία ελλιμενίζονται στους λιμένες των υπό αναστολή Τελωνείων και Τοπικών Τελωνειακών Γραφείων, εφαρμογή έχει το άρθρο 18 παρ.3 στοιχείο β΄ της Τ.1940/2003 Α.Υ.Ο.Ο, με το οποίο καθορίζεται η διαδικασία του εφοδιασμού στην περίπτωση των αλιευτικών πλοίων που αλιεύουν σε νησιά όπου δεν παρέχεται δυνατότητα παρουσίας τελωνειακού υπαλλήλου κατά τον εφοδιασμό. Όσον αφορά τον εφοδιασμό των υπόλοιπων πλοίων με αφορολόγητα, εφαρμογή έχουν όσα ορίζονται στην Τ.1940/2003 Α.Υ.Ο.Ο.
13. Όλα τα τελωνεία, η λειτουργία των οποίων αναστέλλεται, θα προβούν σε εκκαθάριση των αρχείων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 276/2000.
14. Από 1/2/2012 θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικά πληροφορικά συστήματα της ΕΕ (πχ. CRMS-RIF, AFIS, MAB, Schengen κλπ) των υπαλλήλων-χρηστών όσων από τα υπό αναστολή λειτουργίας Τελωνεία διαθέτουν πρόσβαση στα ανωτέρω συστήματα. Β. Ενέργειες των υπό αναστολή μηχανογραφημένων Τελωνείων και της ΔΙΠΕΑΚ όσον αφορά την εκκαθάριση των εκκρεμών κινήσεων των καθεστώτων εξαγωγής, Διαμετακόμισης-TIR, Τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και προσωρινής εισαγωγής.
1. Οι servers των υπό αναστολή Τελωνείων και της ΔΙΠΕΑΚ θα παραμείνουν σε λειτουργία για ένα εξάμηνο από την ημερομηνία αναστολής της λειτουργίας τους για την εκκαθάριση των εκκρεμών κινήσεων του καθεστώτος Κοινής/Κοινοτικής/Εθνικής Διαμετακόμισης και Διαμετακόμισης TIR, καθώς και για την οριστικοποίηση των εκκρεμών διασαφήσεων εξαγωγής στο ΟΠΣΤ (κλείσιμο των ανοικτών κινήσεων) και την τακτοποίηση των εκκρεμών διασαφήσεων εξαγωγής, των εκκρεμών διασαφήσεων τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητική τελειοποίηση) και παραστατικών προσωρινής εισαγωγής, οι οποίες θα έχουν πραγματοποιηθεί ή κατατεθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα λειτουργίας των υπό αναστολή Τελωνείων-ΔΙΠΕΑΚ. Τυχόν αποστολές εμπορευμάτων, που έχουν σαν προορισμό Τελωνεία των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία και αφικνούνται μετά την ημερομηνία αναστολής της λειτουργίας αυτών, είναι ευνόητο ότι θα τις διαχειριστούν με τη διαδικασία της εκτροπής, τα Τελωνεία στα οποία περιέρχονται οι αρμοδιότητές τους.
2. Την τελευταία ημέρα λειτουργίας των servers θα τυπωθεί βιβλίο Καταχώρησης Διαμετακόμισης και TIR, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εναπομείνασες εκκρεμείς κινήσεις του καθεστώτος της διαμετακόμισης, οι οποίες θα εκκαθαριστούν από τα Τελωνεία, στα οποία περιέρχονται οι αρμοδιότητες των υπό αναστολή Τελωνείων, με τη χρήση χειρόγραφης διαδικασίας. Όσον αφορά τις εναπομείνασες διασαφήσεις εξαγωγής καθώς και παραστατικά των καθεστώτων τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και προσωρινής εισαγωγής που τυχόν παραμείνουν εκκρεμή, θα τακτοποιηθούν με τη χειρόγραφη διαδικασία από τα Τελωνεία στα οποία περιέρχονται οι αρμοδιότητες των υπό αναστολή Τελωνείων και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί .
3. Επισημαίνουμε ότι από 1/2/2012 οι αρμοδιότητες του Γ΄ Τελωνείου Πειραιά, όσον αφορά στις εξαγωγές εμπορευμάτων τα οποία εξέρχονται του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας οδικώς και ακόμα των εμπορευμάτων που μεταφέρονται οδικώς σε ένα άλλο θαλάσσιο Τελωνείο εξόδου είτε στη χώρα μας είτε σε άλλο κράτος μέλος, περιέρχονται στην αρμοδιότητα του ΣΤ΄ Τελωνείου Εξαγωγών-Εισαγωγών, ενώ οι εξαγωγές εμπορευμάτων που εξέρχονται του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας θαλασσίως από
το λιμάνι του Πειραιά περιέρχονται στην αρμοδιότητα του Ε΄ Τελωνείου Εισαγωγής.
Από την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρούνται οι περιπτώσεις εξαγωγών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Δ΄ και Α΄ Τελωνείων Πειραιά.
Αντίστοιχα οι εκκρεμείς διασαφήσεις εξαγωγής του Γ΄ Τελωνείου που αφορούν τις θαλάσσιες εξαγωγές θα παραδοθούν στο Ε΄Τελωνείο Εισαγωγής, ενώ οι υπόλοιπες εκκρεμείς διασαφήσεις εξαγωγής θα παραδοθούν στο ΣΤ΄ Τελωνείο Εξαγωγών- Εισαγωγών.
Όσον δε αφορά την απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα των εμπορευμάτων τα οποία εξέρχονται του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας μέσω του λιμένος Πειραιά, αρμόδιο Τελωνείο για την έκδοση του παραστατικού (T2L, T2LF) ή ισοδύναμου εγγράφου, εφόσον δεν έχει ήδη εκδοθεί στον τόπο φόρτωσης των εμπορευμάτων, είναι το Ε΄ Τελωνείο Εισαγωγής.
Γ. Υποθέσεις Δικαστικού
1. Οι φάκελοι υποθέσεων που αφορούν την ανάκτηση τελωνειακής οφειλής, όσον αφορά την παρακολούθηση και διενέργεια της είσπραξης και διοικητικής εκτέλεσης αυτής (ρυθμίσεις χρεών, υποθήκες, κατασχέσεις, αναγγελίες σε περιπτώσεις πτωχεύσεων), εφόσον υπάρχουν, θα παραδοθούν με ιδιαίτερο πρωτόκολλο στα αντίστοιχα Τμήματα Δικαστικού των τελωνείων στα οποία μεταφέρονται οι αρμοδιότητες των υπό αναστολή τελωνείων, με αναφορά στο στάδιο που βρίσκονται οι σχετικές υποθέσεις και θα γίνει μετάπτωση στο Υποσύστημα των Υποθέσεων του ΟΠΣΤ στα αρμόδια πλέον Τελωνεία. Όσον αφορά τους φακέλους των υποθέσεων των Τελωνείων Αγρινίου και Αμφιλοχίας, αυτοί θα μεταφερθούν στα Τελωνεία εκείνα στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται η έδρα ή η κατοικία των οφειλετών. Ειδικότερα δε, εφόσον η έδρα ή η κατοικία αυτών βρίσκεται στην περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αστακού ή Αλυζίας του Δήμου Ξηρομέρου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, οι εν λόγω φάκελοι μεταφέρονται στο Τελωνείο Αστακού, (σε αντίθετη περίπτωση στο Τελωνείο Μεσολογγίου).
2. Τα Πρωτόκολλα Τελωνειακής Παράβασης-Π.Τ.Π., για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί καταλογιστικές πράξεις δεν θα καταχωρηθούν εκ νέου. Θα δημιουργηθούν με μετάπτωση νέες Υποθέσεις στα αρμόδια πλέον Τελωνεία, στις οποίες θα διατηρηθεί ο ήδη υπάρχον αριθμός Π.Τ.Π. του παλιού Τελωνείου.
3. Για τα Πρωτόκολλα Τελωνειακής Παράβασης-Π.Τ.Π., για τα οποία έχουν εκδοθεί καταλογιστικές πράξεις θα γίνει μετάπτωση στο Υποσύστημα των Υποθέσεων του ΟΠΣΤ
στα αρμόδια πλέον Τελωνεία για την παρακολούθηση της εξέλιξής τους.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συμφωνία των ποσών των σχετικών απαιτήσεων, αλλά και της χρονολογικής σειράς καταχώρησης.
Επιπλέον όλες οι εκκρεμείς Υποθέσεις με παράβαση των υπό αναστολή λειτουργίας τελωνείων θα παραδοθούν και θα μεταπτωθούν στα αντίστοιχα τελωνεία στα οποία μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητές τους.
Δ. Λογιστική Β΄
Στα Τελωνεία, στα οποία περιέρχονται οι αρμοδιότητες των υπό αναστολή Τελωνείων, θα αποσταλούν οι φάκελοι των εκκρεμών υποθέσεων που αποτυπώνονται στο Βιβλίο Εισπρακτέων Απαιτήσεων (εκκρεμείς απαιτήσεις) .
Τα εν λόγω Τελωνεία , θα καταχωρήσουν άμεσα τις εκκρεμείς υποθέσεις στο οικείο Βιβλίο Εισπρακτέων Απαιτήσεων με πράξη μεταφοράς και με βάση το αντίστοιχο Βιβλίο Εισπρακτέων Απαιτήσεων των υπό αναστολή Τελωνείων (ενημερωμένο έως 31/1/2012), προκειμένου να συμπεριληφθούν στις δικές τους προς ανάκτηση εκκρεμείς απαιτήσεις.
Για διευκόλυνση των Τελωνείων στα οποία περιέρχονται οι αρμοδιότητες των Τελωνείων που τίθενται σε αναστολή στη σύνταξη της τριμηνιαίας κατάστασης Α΄τριμήνου 2012, παρακαλούνται οι υπό αναστολή λειτουργίας Τελωνειακές αρχές να συντάξουν την εν λόγω τριμηνιαία κατάσταση με ημερομηνία αναφοράς 31/1/2012.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα υπόλοιπα των εισπρακτέων απαιτήσεων.
Ε. Ταμειακή Διαχείριση
1. Τα υπό αναστολή Τελωνεία θα προχωρήσουν σε διαδικασίες κλεισίματος Ιανουαρίου 2012 κατά τα ισχύοντα, θα παραλάβουν το διπλότυπο είσπραξης από την αρμόδια ΔΟΥ και θα συντάξουν την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Κανονισμού 1150/00 την προβλεπόμενη κατάσταση της Λογιστικής Α΄ μηνός Ιανουαρίου 2012.
2. Θα συνταχθούν οι Ενιαύσιοι Λογαριασμοί Χρηματικής Διαχείρισης κατά τα ισχύοντα για το έτος 2011 καθώς και για τον Ιανουάριο 2012 και θα υποβληθούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
3. Τα αχρησιμοποίητα διαχειριστικά έντυπα των υπό αναστολή Τελωνείων και οι εκκρεμείς παρακαταθήκες θα παραδοθούν στα Τελωνεία στα οποία μεταφέρονται οι αρμοδιότητές τους, με ιδιαίτερο Πρωτόκολλο στους υπολόγους διαχειριστές αυτών.
ΣΤ. Θέματα Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Τέλους Ταξινόμησης Αυτοκινήτων Οχημάτων
1. Άδειες φορολογικών αποθηκών κλπ Τα Τελωνεία, στην αρμοδιότητα των οποίων περιέρχονται οι φορολογικές αποθήκες, οι άδειες των οποίων έχουν εκδοθεί από τα Τελωνεία των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία τους, θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στην έκδοση νέων αδειών φορολογικών αποθηκών σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.Φ.639/447/14-08-2002 ΑΥΟ (ΦΕΚ1109/Β΄/23-08-2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ευνόητο είναι ότι τα στοιχεία των φακέλων των αδειών των φορολογικών αποθηκών που τηρούνται στα υπό αναστολή Τελωνεία θα μεταφερθούν στα Τελωνεία, που ορίζονται πλέον ως αρμόδια, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση των νέων αδειών. Με την έκδοση των νέων αδειών θα ανακληθούν παράλληλα, με σχετική απόφαση, οι προηγούμενες άδειες φορολογικών αποθηκών. Στη συνέχεια θα εισαχθούν στο ΟΠΣΤ το συντομότερο δυνατόν τα αποθέματα των φορολογικών αποθηκών ( λογιστικά υπόλοιπα ) ανά κωδικό προϊόντος μέσω της επιλογής «Διαχείριση αποθηκών-Διαχείριση προϊόντων αποθήκης» του Υποσυστήματος Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και αντίστοιχα θα πιστωθούν κατά τον ίδιο τρόπο τα αποθέματα (λογιστικά υπόλοιπα) στις αρχικές αποθήκες. Οι αρχικές άδειες των φορολογικών αποθηκών, θα παραμείνουν ενεργές μόνο στο μηχανογραφικό σύστημα για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες. Ευνόητο είναι ότι σε περίπτωση μεταφοράς φορολογικής αποθήκης από τελωνείο μη μηχανογραφημένο στο ΟΠΣΤ σε τελωνείο μηχανογραφημένο στο ΟΠΣΤ, η καταχώρηση των αποθεμάτων στο ΟΠΣΤ μέσω της ανωτέρω επιλογής θα πρέπει να γίνει κατόπιν σχετικής απογραφής. Οι νέες άδειες καθώς και οι ανακλήσεις των αρχικών αδειών θα πρέπει να κοινοποιηθούν άμεσα με FAX τόσο στις αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες προκειμένου αυτές να προχωρήσουν στις αναγκαίες τροποποιήσεις των αδειών των εγκεκριμένων αποθηκευτών όσο και στην Διεύθυνση ΕΦΚ προκειμένου οι αρχικές άδειες να ανακληθούν και στην βάση δεδομένων SEED (στην περίπτωση που αυτό δεν μπορεί να τακτοποιηθεί άμεσα από το αρμόδιο τελωνείο). Για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου εγγυήσεις που έχουν κατατεθεί στα υπό αναστολή Τελωνεία που σχετίζονται με άδειες ή συναφείς με τα προϊόντα ΕΦΚ διαδικασίες, θα γίνουν δεκτές από τα αντίστοιχα Τελωνεία υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα προσκομίσουν σχετική βεβαίωση από τον φορέα έκδοσής τους (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες κλπ ) με την οποία θα βεβαιώνεται ότι αυτές ισχύουν με τους ίδιους όρους για τα Τελωνεία που ορίζονται πλέον ως αρμόδια. Ομοίως οι αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες θα πρέπει να μεριμνήσουν για τις αντίστοιχες εγγυήσεις που έχουν κατατεθεί για την έκδοση των αδειών εγκεκριμένων αποθηκευτών, εγγεγραμμένων παραληπτών κλπ. και να προβούν στις σχετικές τροποποιήσεις των αδειών όπου απαιτείται. Επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες κατά περίπτωση Τελωνειακές Περιφέρειες θα πρέπει αυτεπάγγελτα να προβούν σε τροποποίηση των αδειών εγγεγραμμένων παραληπτών που εμπίπτουν στην χωρική αρμοδιότητα των τελωνείων, η λειτουργία των οποίων αναστέλλεται, προκειμένου να ορίσουν ως Τελωνείο Ελέγχου τα αντίστοιχα Τελωνεία στα οποία έχει μεταβιβαστεί η εν λόγω αρμοδιότητα. Ανάλογη εφαρμογή θα γίνει και για τις άδειες φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων και άδειες εγκεκριμένων αποθηκευτών κοινοτικών οχημάτων, σύμφωνα με τις αριθμ. Φ.31/13/3- 06-2003 ΑΥΟ (ΦΕΚ 816/Β’/23-06-2003) και αριθμ. Φ.32/14/23-06-2003 (ΦΕΚ 816/Β’/23- 06-2003) ΑΥΟ.
2. Εκκρεμότητες EMCS α. Για τα προϊόντα ΕΦΚ που θα παραληφθούν από εγκεκριμένους αποθηκευτές, εγγεγραμμένους παραλήπτες κ.λ.π. χωρικής δικαιοδοσίας των υπό αναστολή Τελωνείων, με την κάλυψη του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου του Καν 684/09 και μέχρι την ανάκληση ή τροποποίηση των σχετικών αδειών θα πρέπει εφόσον είναι δυνατόν να υποβληθούν οι αναφορές παραλαβής ΙΕ 818 πριν την ανάκληση ή τροποποίηση των αδειών
τους.
β. Στην περίπτωση ωστόσο που μια διακίνηση (υποβολή e-ΔΕ) έχει ξεκινήσει με βάση την προηγούμενη άδεια φορολογικής αποθήκης αλλά κατά την άφιξη των εμπορευμάτων δεν ισχύει πλέον η παλαιά άδεια θα πρέπει ο παραλήπτης των εμπορευμάτων να γνωστοποιήσει στον αποστολέα των προϊόντων τον νέο αριθμό αδείας και να ζητήσει την υποβολή μηνύματος ΙΕ 813 «αλλαγή προορισμού» με τόπο παράδοσης την φορολογική αποθήκη με τον νέο αριθμό αδείας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της αναφοράς παραλαβής των εμπορευμάτων.
γ. Όσον αφορά τις άδειες των περιστασιακά εγγεγραμμένων παραληπτών, οι οποίες ενδεχομένως έχουν εκδοθεί από τα υπό αναστολή τελωνεία, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και μετά την 1/2/2012 μέχρι την παραλαβή των προϊόντων και την υποβολή της αναφοράς παραλαβής (IE 818)
3. Άδειες του ν.2969/01 α. Οι άδειες κατοχής αποστακτικών μηχανημάτων (άρθρο 4 του ν 2969/01) που έχουν εκδοθεί από τα Τελωνεία, η λειτουργία των οποίων αναστέλλεται, θα πρέπει αυτεπάγγελτα να ανακληθούν και να εκδοθούν όμοιες από τα Τελωνεία στην αρμοδιότητα των οποίων μεταφέρονται. (Για την έκδοση των νέων αδειών θα πρέπει μηχανογραφικά να έχει προηγηθεί η ανάκληση.) β. Ομοίως οι άδειες ασκήσεως επαγγέλματος του άρθρου 6 του ν.2969/01 (Ποτοποιών/αποσταγματοποιών κλπ), καθώς και οι άδειες εμφιάλωσης καθαρού οινοπνεύματος κλπ. του άρθρου 8 του ίδιου νόμου, θα πρέπει να ανακληθούν και να εκδοθούν αυτεπάγγελτα όμοιες από τα Τελωνεία που ορίζονται πλέον ως αρμόδια για την έκδοσή τους . γ. Ευνόητο είναι ότι τα στοιχεία των φακέλων των σχετικών αδειών που τηρούνται στα υπό αναστολή Τελωνεία θα μεταφερθούν στα Τελωνεία στην αρμοδιότητα των οποίων μεταβιβάζονται οι εν λόγω άδειες και οι νέες άδειες θα επιδοθούν στους ενδιαφερόμενους και θα κοινοποιηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Διαχείριση ενσήμων ταινιών α. Τα υπό αναστολή Τελωνεία θα πρέπει να προβούν στην απογραφή όλων των ειδών ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού της διαχείρισής τους, προκειμένου να συνταχθεί σχετικό πρακτικό απογραφής και να διενεργηθεί θεώρηση και κλείσιμο όλων των βιβλίων και στοιχείων της διαχείρισης κατά τα ισχύοντα. β. Στην τοπική βάση δεδομένων των Τελωνείων, στα οποία μεταβιβάζεται η εν λόγω αρμοδιότητα, θα πρέπει να δημιουργηθούν, μέσω του ΟΠΣΤ, αποθήκες ενσήμων ταινιών οι οποίες θα χρεωθούν με τα υπόλοιπα ενσήμων ταινιών των υπό αναστολή Τελωνείων. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά των υπολοίπων ταινιών φορολογίας καπνού. γ. Οι εκκρεμείς αιτήσεις διάθεσης ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού πρέπει να τακτοποιηθούν και να εξοφληθούν πριν το κλείσιμο του server των Τελωνείων, η λειτουργία των οποίων αναστέλλεται.
5. Εκκρεμή παραστατικά Τυχόν εκκρεμή παραστατικά των υπό αναστολή Τελωνείων (π.χ ΔΕΦΚ με τρίμηνη αναστολή προκειμένου για αιθυλική αλκοόλη) θα τακτοποιηθούν από τα αρμόδια πλέον Τελωνεία, με χειρόγραφη διαδικασία.
Ζ. Λειτουργία Κλιμακίων
1. Με την έναρξη εφαρμογής από 1/2/2012 της ανωτέρω σχετικής Απόφασης, στα θεσμοθετημένα σημεία εισόδου - εξόδου του Κατακώλου, της Πύλου, του Βατοπεδίου, της Ιθάκης, του Πυθαγορείου, της Σάμης και των Παξών θα λειτουργούν κλιμάκια υπαλλήλων των Τελωνείων στα οποία περιέρχονται οι αρμοδιότητες των αντίστοιχων Τελωνείων η λειτουργία των οποίων αναστέλλεται. Η περίοδος λειτουργίας των κλιμακίων αποφασίζεται από την Υπηρεσία με κριτήριο τις ανάγκες.
2. Ειδικά και όσον αφορά στο συνοριακό Τελωνείο Αμπελώνα, οι αρμοδιότητες του οποίου περιέρχονται στο Τελωνείο Ηγουμενίτσας, θα λειτουργεί κλιμάκιο μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (Πάσχα, καλοκαίρι, Χριστούγεννα) από υπαλλήλους που θα ορίζονται από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου Ηγουμενίτσας, και μόνο μετά από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 3.Το προσωπικό με το οποίο στελεχώνονται σήμερα τα αναφερόμενα υπό αναστολή τελωνεία, θα μετακινηθεί κυρίως στις τελωνειακές αρχές στις οποίες περιέρχονται οι αρμοδιότητές τους, καθώς επίσης και σε εκείνες που χρήζουν ενίσχυσης.
4. Στα λοιπά Τελωνεία και Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία, που αναστέλλεται η λειτουργία τους από 1/2/2012, εφόσον απαιτείται η παρουσία τελωνειακών υπαλλήλων, για όλο το χρόνο ή μόνο για συγκεκριμένους μήνες (πχ θερινούς), για τη διενέργεια τελωνειακών εργασιών, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής θα υποβάλλει στην 3η Δ/νση Προσωπικού Τελωνείων πλήρως αιτιολογημένη έκθεση, αναφέροντας τους λόγους που επιβάλλουν τη λειτουργία κλιμακίου, καθώς και τον απαιτούμενο αριθμό υπαλλήλων προκειμένου η εν λόγω Διεύθυνση, να εξετάσει το σχετικό αίτημα και να προβεί στην έγκριση ή μη αυτού. Καθίσταται σαφές ότι, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής πριν την υποβολή της ανωτέρω έκθεσης, θα έχει εξαντλήσει κάθε άλλη δυνατότητα ως προς τον τρόπο διεκπεραίωσης των τελωνειακών εργασιών, σε διαφορετική περίπτωση, εάν δεν υπάρχει άλλη λύση, αφού το σχετικό αίτημα αποσταλεί στην αρμόδια Διεύθυνση προσωπικού και εφόσον τύχει της σχετικής έγκρισης, θα αποστέλλεται κλιμάκιο αποτελούμενο από υπαλλήλους του αρμόδιου Τελωνείου.
5. Κλιμάκια που λειτουργούν εντός ορισμένων επιχειρήσεων (πχ. καπνοβιομηχανιών) βάσει ειδικών διατάξεων δεν θίγονται από την παρούσα και στελεχώνονται από υπαλλήλους των Τελωνείων στην αρμοδιότητα των οποίων περιέρχεται ο έλεγχος των επιχειρήσεων. Τέλος, για την ομαλή πραγματοποίηση των οργανικών αυτών αλλαγών, παρακαλούνται όλοι οι Προϊστάμενοι των Τελωνείων, στα οποία περιέρχονται οι αρμοδιότητες των υπό αναστολή Τελωνείων, όπως μεριμνήσουν άμεσα για την επίλυση των προβλημάτων που τυχόν ανακύψουν και μας γνωρίσουν αυτά που εκφεύγουν της αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να συνδράμουμε στην επίλυσή τους.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ο Τμηματάρχης