ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ19Α 5015607 ΕΞ 2012/2012

Τροποποίηση οδηγιών συμπλήρωσης Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου

02 Απριλίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5015607 ΕΞ 2012
Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Δ/ΝΣΗ 18Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄-Γ΄ ΠΡΟΣ: Π.Δ
Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΤΜΗΜΑ Ε΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Σ.Δροσοπούλου /Λ.Μυλωνά
Δ.Ντουντουνάκης/Χ.Γεώργα
Τηλέφωνο : 210 6987451/6987504/6987479
FAX : 210 6987450/6987506/6987489
E-mail : d19diadi@otenet.gr
ipr@otenet.gr
vat-customs@200.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση οδηγιών συμπλήρωσης Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου

ΣΧΕΤ. : Οι αρ. πρωτ. Τ.2556/80/Α0019/24-05-2007 και 5029048/3545/Α0019/23-7-2009 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών Ε.Δ.Υ.Ο.Ο, με τις οποίες δόθηκαν και εν συνεχεία τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι οδηγίες συμπλήρωσης του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου (ΕΔΕ), σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2286/03, σας κοινοποιούμε ακολούθως πίνακα με τους νέους εθνικούς κωδικούς επισυναπτόμενων εγγράφων και αδειών (ΠΙΝΑΚΑΣ 13) που καθιερώνονται και κατά περίπτωση συμπληρώνονται στη θέση 44 της Διασάφησης.
Εθνικοί κωδικοί
1805 Απόφαση συντελεστών απόδοσης
1806 Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου
1807 Εγγύηση μεταφοράς καυσίμου
1808 Βεβαίωση Αλιευτικού Συλλόγου
1809 Δελτίο Στατιστικής Αλιείας
1810 Ημερολόγιο μηχανής θεωρημένο από την αρμόδια λιμενική αρχή 1811 Ημερολόγιο γέφυρας θεωρημένο από την αρμόδια λιμενική αρχή 1812 Βεβαίωση Λιμενικής Αρχής για την εκτέλεση των επί κέρδει εργασιών εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα.
1813 Βιβλίο Ατελειών Πλοίου
1814 Υπεύθυνη Δήλωση Πλοιοκτήτη, πλοιάρχου ή πράκτορα του πλοίου με ελληνική σημαία για τα στοιχεία του πλοίου, το είδος του καυσίμου που χρησιμοποιεί και τη χωρητικότητα των δεξαμενών του (όταν δεν υπάρχει ημ/γιο μηχανής) 1815 Ναυλοσύμφωνο ή αντίγραφο ναυλοσύμφωνου, θεωρημένο από την αρμόδια λιμενική αρχή, από το οποίο προκύπτει ρητά ότι το κόστος του καυσίμου καταβάλλεται από τον πλοιοκτήτη/εκναυλωτή του σκάφους.
1816 Άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2743/99
.
1817 Παραστατικά αξίας για την αμοιβή από την εκτέλεση των συγκεκριμένων ναυλοσυμφώνων ή εργασιών
1818 Κατάσταση επιβατών θεωρημένη από την αρμόδια λιμενική αρχή.
1819 Υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο πλοίαρχο ή εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρεία ότι θα προσκομισθεί η θεωρημένη κατάσταση επιβατών πριν από τον απόπλου του σκάφους.
1820 Έγγραφο διοικητή ένοπλων δυνάμεων ΝΑΤΟ που σταθμεύουν στην Ελλάδα ή του αναπληρωτή του.
1821 Αντίγραφο Δηλωτικού που έχει κατατεθεί κατά τον κατάπλου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12-19 του ν. 2960/01.
1822 Έγγραφο Εθνικότητας πλοίου
1823 Υπεύθυνη Δήλωση του πράκτορα πλοίου με ξένη σημαία, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή βεβαίωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας υπογεγραμμένης από τον πλοίαρχο του εφοδιαζόμενου επαγγελματικού πλοίου αναψυχής με ξένη σημαία στην οποία θα δηλώνεται ή θα βεβαιώνεται αντίστοιχα η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στα προσαρτώμενα στην εν λόγω δήλωση ή βεβαίωση ναυλοσύμφωνο και κατάσταση επιβατών.
1824 Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας αλιείας της Νομαρχίας από την οποία προκύπτει η άδεια λειτουργίας για υδατοκαλλιέργειες 1825 Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης
1826 Πρωτόκολλο σφράγισης σλεπίου
1827 Αίτηση μετάγγισης για σλέπι
1828 Πιστοποιητικό νηολογίου (Certificate of Registration) του εφοδιαζόμενου αεροσκάφους
1829 Πιστοποιητικό του Αερομεταφορέα (Air Operator Certificate) εν ισχύ 1380 Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο εκτός του εμπορικού τιμολογίου, βάσει του οποίο πραγματοποιείται η εξαγωγή
1709 Εντολή προς εξαγωγή αγαθών (ΠΟΛ.1180/95 Α.Υ.Ο) 1707 Φορολογικός αντιπρόσωπος μη εγκατεστημένου στη χώρα μας εξαγωγέα 1708 Εγκατεστημένος στη χώρα μας πωλητής (ΠΟΛ. 1180/95 Α.Υ.Ο.)
1. Σας γνωρίζουμε ότι : Όσον αφορά τον κωδικό 1707 : συμπληρώνεται στη θέση 44 της Διασάφησης Εξαγωγής στις περιπτώσεις, όπου απαιτείται, κατά τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου του μη εγκατεστημένου στη χώρα μας εξαγωγέα, και στο κενό πεδίο της θέσης αυτής συμπληρώνονται οι αναγραφόμενοι στις Βεβαιώσεις Έναρξης Εργασιών των Δ.Ο.Υ σχετικοί ΑΦΜ (ΑΦΜ του μη εγκατεστημένου στη χώρα μας υποκείμενου στο φόρο εξαγωγέα και σχετιζόμενο ΑΦΜ του φορολογικού αντιπροσώπου), ενώ στη θέση 2 της Διασάφησης Εξαγωγής συμπληρώνεται ο αριθμός EORI του μη εγκατεστημένου στη χώρα μας εξαγωγέα, Όσον αφορά τον κωδικό 1708 : συμπληρώνεται στη θέση 44 της Διασάφησης Εξαγωγής στις περιπτώσεις εξαγωγής αγαθών από εγκατεστημένο στη χώρα μας πωλητή που ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό αγοραστή εγκατεστημένου σε άλλο Κράτος-Μέλος, όπου, κατ΄εφαρμογή της αρ. ΠΟΛ. 1180/95 Α.Υ.Ο, δεν απαιτείται ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου, και στο κενό πεδίο της θέσης αυτής συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του εγκατεστημένου στη χώρα μας πωλητή, ενώ στη θέση 2 της Διασάφησης Εξαγωγής συμπληρώνεται ο αριθμός EORI του εξαγωγέα-εγκατεστημένου σε άλλο Κράτος-Μέλος.
2. Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι η συμπλήρωση της θέσης 22 «νόμισμα και συνολικό ποσό τιμολογίου» γίνεται υποχρεωτική για τα εξαγωγικά καθεστώτα (Θεση 37α «καθεστώς» - Κωδικοί : 10,11,21,22,23 και 31), στις περιπτώσεις εκείνες που προβλέπεται έκδοση τιμολογίου πώλησης και στη θέση 44 «Ειδικές μνείες, προσκομιζόμενα έγγραφα» έχει συμπληρωθεί ο κωδικός Ν380.

Ο Τμηματάρχης
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ