Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Δ17Γ 5010657 ΕΞ2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ/2013

Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1213/2012 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων για ορισμένες δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ, όσον αφορά ορισμένα τμήματα του ΣΓΠ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων.

22 Μαρτίου 2013

Α. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή, τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 1213/2012 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2012, που δημοσιεύθηκε στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L348/18.12.2012), και αφορά στην
αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων για ορισμένες δικαιούχους χώρες του
ΣΓΠ, σχετικά με ορισμένα τμήματα του ΣΓΠ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
978/2012 (ανωτέρω σχετική), επισημαίνοντας τα ακόλουθα:
Βάσει του άρθρου 8 του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012, οι δασμολογικές προτιμήσεις που
παρέχονται στο πλαίσιο του γενικού καθεστώτος του ΣΓΠ αναστέλλονται για τα
προϊόντα ενός τμήματος του ΣΓΠ καταγωγής δικαιούχου χώρας του ΣΓΠ, όταν η μέση αξία
των εισαγωγών αυτών των προϊόντων στην Ένωση από τη δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ,
υπερβαίνει επί τρία συναπτά έτη, τα όρια που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙ του εν λόγω
Κανονισμού.
Στο πλαίσιο αυτό, και πριν την εφαρμογή των δασμολογικών προτιμήσεων που
προβλέπονται για το γενικό καθεστώς στο άρθρο 7 του ΚΑΝ (ΕΕ) 978/2012, εκδόθηκε από
την Επιτροπή κατάλογος προϊόντων των τμημάτων του ΣΓΠ για τα οποία αναστέλλονται οι
εν λόγω δασμολογικές προτιμήσεις για συγκεκριμένες δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ. Ο
κατάλογος αυτός περιλαμβάνεται στο Παράρτημα του κοινοποιούμενου Κανονισμού
ΚΩΔ.ΑΡΧΕΙΟΥ 330.2
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρ. Πρωτ.: Δ17Γ 5010657 ΕΞ2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Ως Πίνακας Διανομής
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ:
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Αγγελική Καρανικόλα
Τηλέφωνο : 210 69 87 513
FAX : 210 69 87 489
Email : d17- c@2001.syzefxis.gov.gr
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2013
ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΗ-ΩΣΩ

ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΗ-ΩΣΩ

ΘΕΜΑ :
Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1213/2012 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων για ορισμένες δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ, όσον αφορά ορισμένα τμήματα του ΣΓΠ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων.
ΣΧΕΤ. : Η αριθ. Δ17Γ5002426ΕΞ2013/18.1.2013 Δ.Υ.Ο (ΑΔΑ: ΒΕΥΗΗ-ΓΜΞ) (Κοινοποίηση του Καν. (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008).
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως επισυνάψετε το Παράρτημα του κοινοποιούμενου Κανονισμού στον ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 978/2012 που σας κοινοποιήθηκε με την ανωτέρω σχετική ΔΥΟ .
Ο κοινοποιούμενος Κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.
Β. Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α
ΜΑΡΙΑ ΛΥΡΑΚΗ