Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Δ19Α 5025475 ΕΞ 2013/2013

Κοινοποίηση των αριθμ. Δ19Α 5041987 ΕΞ 2011/5-10-2011 και Δ19Α 5030435 ΕΞ 2012/23-7-2012 ΑΥΟ «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για τη διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης και της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εισαγωγέα και εξαγωγέα τόπο αντίστοιχα».

05 Ιουλίου 2013

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Κ.Α.: 201.4 , 280.3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρ. Πρωτ. : Δ19Α 5025475 ΕΞ 2013
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Γ΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
Πληροφορίες :
Α. Κατρινάκη/Ε. Γκόνη/
Σ. Μπαντέκα
Τηλέφωνο : 210 6987457, 452, 443
Αθήνα, 5 Ιουλίου 2013

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των αριθμ. Δ19Α 5041987 ΕΞ 2011/5-10-2011 και Δ19Α 5030435 ΕΞ 2012/23-7-2012 ΑΥΟ «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για τη διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης και της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εισαγωγέα και εξαγωγέα τόπο αντίστοιχα».
ΣΧΕΤ. : α) Η αριθμ. Δ19Α 5041987 ΕΞ 2011/5-10-2011 ΑΥΟ «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για τη διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης και της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο».
β) Η αριθμ. Δ19Α 5030435 ΕΞ 2012/23-7-2012 ΑΥΟ «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για τη διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης και της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο». Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις ανωτέρω ΑΥΟ που δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ αριθμ. 2467/Β/4-11-2011 και 2254/Β/2-8-2012 και παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή τους από όλες τις εμπλεκόμενες τελωνειακές αρχές στη διαδικασία έκδοσης των αδειών απλουστευμένων διαδικασιών κατά την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων. Ι. Τι ρυθμίζεται με τις κοινοποιούμενες Αποφάσεις : Με τις κοινοποιούμενες Αποφάσεις ρυθμίζονται τα ακόλουθα :
α) Οι όροι και προϋποθέσεις που αφορούν στη Διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης, με την οποία δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής εμπορευμάτων σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς εισαγωγής ή εξαγωγής, με την κατάθεση απλουστευμένης διασάφησης και την υποβολή στη συνέχεια συμπληρωματικής διασάφησης για εμπορεύματα τα οποία έχουν προσκομισθεί ή προσκομίζονται στο Τελωνείο.
β) Οι όροι και προϋποθέσεις που αφορούν στη διαδικασία εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εισαγωγέα/εξαγωγέα τόπο, με την οποία δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής εμπορευμάτων σε οποιοδήποτε εισαγωγικό ή εξαγωγικό καθεστώς, ενώ τα εμπορεύματα βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του ή σε άλλο τόπο ο οποίος ορίζεται ή εγκρίνεται από το τελωνείο.
γ) Ορίζονται οι Τελωνειακές Περιφέρειες ως αρμόδιες αρχές : · έκδοσης των αδειών απλουστευμένων διαδικασιών, · ελέγχου του κριτηρίου του ιστορικού συμμόρφωσης προς τις τελωνειακές απαιτήσεις του αιτούντος,  · επίβλεψης της διαδικασίας των εκ των υστέρων ελέγχων που διενεργούνται από τα Τελωνεία ελέγχου για την τήρηση των υποχρεώσεων των κατόχων αδειών απλουστευμένων διαδικασιών.
δ) Ορίζονται οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛΥΤ) Αττικής και Θεσσαλονίκης, ως αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των παρακάτω απαιτούμενων από τις κοινοτικές διατάξεις κριτηρίων :
· ύπαρξη ικανοποιητικού συστήματος διαχείρισης εμπορικών, λογιστικών και κατά περίπτωση μεταφορικών καταχωρήσεων
· χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα
ε) Προσδιορίζονται τα είδη των εμπορευμάτων που εξαιρούνται από τις απλουστευμένες διαδικασίες κατά την εισαγωγή/εξαγωγή.
ΙΙ. Διαδικασία υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών
1. Οικονομικοί Φορείς που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας χρήσης διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης, καθώς και άδειας χρήσης της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εισαγωγέα/εξαγωγέα τόπο, έχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ασκεί εμπορική δραστηριότητα και πραγματοποιεί συχνά και όχι περιστασιακά εισαγωγές/εξαγωγές εμπορευμάτων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προσδιορίζονται στις κοινοτικές διατάξεις και στη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 4 έως 9 των κοινοποιούμενων ΑΥΟ. Επίσης δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας χρήσης διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης ή άδειας για διαδικασία εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εισαγωγέα/εξαγωγέα τόπο, έχουν και οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι των ανωτέρω προσώπων. Στην περίπτωση που ένας τελωνειακός αντιπρόσωπος (είτε άμεσος, είτε έμμεσος) υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει για εισαγωγές/εξαγωγές πελατών του, η άδεια αυτή εκδίδεται στο όνομά του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της εν λόγω αίτησης είναι η ύπαρξη επαρκών στοιχείων και διαδικασιών που να επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή έκδοσης της άδειας να εξακριβώσει τα στοιχεία των εκπροσωπούμενων προσώπων και να πραγματοποιήσει κατάλληλους τελωνειακούς ελέγχους. Στις περιπτώσεις που ο αιτών την άδεια τελωνειακός αντιπρόσωπος επιλέγει τη διαδικασία εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον ενδιαφερόμενο τόπο, ως τόπος των εμπορευμάτων που δηλώνεται στην αίτηση (10β) μπορεί να είναι είτε οι εγκαταστάσεις του ιδίου, είτε οι εγκαταστάσεις των αντιπροσωπευόμενων εισαγωγέων/εξαγωγέων.
2. Διαδικασία υποβολής της αίτησης 2.1 Υποβολή της αίτησης Η αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης της διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης ή της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εισαγωγέα/εξαγωγέα τόπο, υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα του εισαγωγέα/εξαγωγέα ή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας τηρούνται οι βασικές λογιστικές καταχωρήσεις αυτού. Η αίτηση υποβάλλεται για μια από τις παρακάτω διαδικασίες: · διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης · διαδικασία εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον ενδιαφερόμενο τόπο και μπορεί να αφορά ένα ή περισσότερα τελωνειακά καθεστώτα εισαγωγής (θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση, τελωνειακή αποταμίευση, τελειοποίηση προς επανεξαγωγή, μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο, προσωρινή εισαγωγή και ελεύθερη κυκλοφορία με ειδικό προορισμό) ή  εξαγωγής (εξαγωγή, εξαγωγή για τελειοποίηση προς επανεισαγωγή, επανεξαγωγή μετά από τελωνειακό οικονομικό καθεστώς). Παράδειγμα: Οικονομικός φορέας, ο οποίος υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας απλουστευμένης διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον ενδιαφερόμενο τόπο, για τα καθεστώτα της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση και της τελωνειακής αποταμίευσης, δηλώνοντας στη θέση 4β της αίτησης τον κωδικό «1 τελωνειακή αποταμίευση», κατά τα οριζόμενα στις Επεξηγηματικές σημειώσεις για τα έντυπα αίτησης για τις απλουστευμένες διαδικασίες, τον αριθμό της σχετικής άδειας, καθώς και την ημερομηνία λήξης αυτής. Η αίτηση υποβάλλεται με τη χρήση του εντύπου του Παραρτήματος 67 των ΔΕΚΤΚ και συμπληρώνεται σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σ΄ αυτό σημειώσεις, που παρατίθενται στο Παράρτημα 1 της παρούσας για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων. Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά άδεια χρήσης διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο, ο αιτών δηλώνει στη θέση 15 της αίτησης τον τρόπο ενημέρωσης του Τελωνείου κάθε φορά που εξάγει σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος η) της κοινοποιούμενης β) ανωτέρω σχετικής ΑΥΟ, δηλαδή με την: · υποβολή μιας πλήρους διασάφησης τύπου Α ή · υποβολή απλουστευμένης διασάφησης τύπου C ή · υποβολή γνωστοποίησης λογιστικής εγγραφής . Διευκρινίζεται ότι ο αιτών έχει μόνο μία από τις ως άνω επιλογές. Με την αίτηση ο αιτών υποβάλλει σχετικό φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα που προβλέπονται από το άρθρο 4 των κοινοποιούμενων με την παρούσα ΑΥΟ. Σημειώνεται ότι με την αίτηση ο αιτών υποβάλλει ερωτηματολόγιο αυτο-αξιολόγησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3 της παρούσας και το οποίο συμπληρώνεται σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις αυτού. Κύριος στόχος της αυτο-αξιολόγησης είναι να βοηθήσει τον αιτούντα, πριν την υποβολή της αίτησης, να διαπιστώσει εάν υπάρχει ανάγκη προσαρμογής των επιχειρηματικών διαδικασιών του, προκειμένου να συμμορφωθεί με ορισμένα ή όλα τα κριτήρια χορήγησης της άδειας απλουστευμένων διαδικασιών. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τελωνειακό αντιπρόσωπο, στη θέση 15 αυτής συμπληρώνονται τα στοιχεία του πελάτη ή των πελατών του, για λογαριασμό των οποίων πρόκειται να χρησιμοποιήσει την άδεια. 2.2 Υποβολή αίτησης για χορήγηση Άδειας απλουστευμένων διαδικασιών από κάτοχο Πιστοποιητικού Εξουσιοδοτημένου Οικονομικού Φορέα – ΑΕΟ Όταν ο αιτών είναι κάτοχος πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα τύπου C, τελωνειακών απλουστεύσεων (AEO C) ή τύπου F, τελωνειακών απλουστεύσεων/ασφάλειας και προστασίας (AEO F), δεν υποβάλλεται σε νέο έλεγχο ως προς την τήρηση των κριτηρίων που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών. Κατά συνέπεια, ο κάτοχος πιστοποιητικού ΑΕΟ υποβάλλει στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή αίτηση σύμφωνα με το Παράρτημα 67 των ΔΕΚΤΚ με συνημμένο το ερωτηματολόγιο αυτο-αξιολόγησης συμπληρωμένο μόνο ως προς το σημείο 1 (Πληροφορίες για την εταιρεία), προκειμένου η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια έκδοσης της άδειας να διευκολυνθεί στη διαδικασία έκδοσης αυτής.  2.3 Αποδοχή της αίτησης/ Απόρριψη της αίτησης Με την παραλαβή της αίτησης η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια καταχωρεί τα στοιχεία αυτής στο Υποσύστημα Αδειών-Εγκρίσεων του μηχανογραφικού συστήματος Τελωνείων ICIS.net και ενημερώνει τον αιτούντα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της παραληφθείσας αίτησης. Στη συνέχεια, προκειμένου η αίτηση να γίνει αποδεκτή, διενεργεί τον απαιτούμενο έλεγχο όλων των επισυναπτομένων σ’ αυτή πιστοποιητικών και εγγράφων, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 των κοινοποιούμενων με την παρούσα ΑΥΟ. Στην περίπτωση που συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις, τόσο ως προς την ορθή συμπλήρωση της αίτησης, όσο και ως προς την επισύναψη των απαιτουμένων υποστηρικτικών εγγράφων, η αίτηση γίνεται αποδεκτή και η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια ενημερώνει τον αιτούντα για την αποδοχή της. Εάν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι η αίτηση δεν περιέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, ζητείται από τον αιτούντα εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της αίτησης, να υποβάλει τις σχετικές πληροφορίες και ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5 των κοινοποιούμενων ΑΥΟ.
3. Διαδικασία αξιολόγησης των κριτηρίων 3.1 Γενικά Οι όροι και τα κριτήρια για τη χορήγηση άδειας χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών κατά την εισαγωγή και εξαγωγή έχουν εναρμονιστεί με τα κριτήρια για τη χορήγηση πιστοποιητικού Εξουσιοδοτημένου Οικονομικού Φορέα - ΑΕΟ, γι’ αυτό και η διαδικασία αξιολόγησης των κριτηρίων είναι η ίδια με εκείνη που ακολουθείται ήδη για την χορήγηση Πιστοποιητικού ΑΕΟ, τύπου
C/Tελωνειακών απλουστεύσεων.
Ο παρακάτω Πίνακας παραθέτει τα σχετικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση άδειας χρήσης Διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης και Διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον ενδιαφερόμενο τόπο και τις νομικές παραπομπές στις ΔΕΚΤΚ:
Τύπος
απλουστευμένης
διαδικασίας
Εφαρμοστέοι όροι και
κριτήρια
Άρθρα ΔΕΚΤΚ
(Καν. 2454/93)
1. Διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης 1.1 Ιστορικό συμμόρφωσης Άρθρα 14η, με εξαίρεση το στοιχείο γ) της παραγράφου 1 1.2 Ύπαρξη ικανοποιητικού συστήματος διαχείρισης εμπορικών, λογιστικών και κατά περίπτωση μεταφορικών καταχωρήσεων Άρθρα 14θ στοιχεία δ), ε) και ζ) 1.3 Χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα Άρθρο 14ι
2. Διαδικασία εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον ενδιαφερόμενο τόπο 2.1 Ιστορικό συμμόρφωσης Άρθρα 14η, με εξαίρεση το στοιχείο γ) της παραγράφου 1 2.2 Ύπαρξη ικανοποιητικού συστήματος διαχείρισης εμπορικών, λογιστικών και κατά περίπτωση μεταφορικών καταχωρήσεων Άρθρο 14θ 2.3 Χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα Άρθρο 14ι  3.2 Αξιολόγηση των κριτηρίων από τις αρμόδιες αρχές Η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια έκδοσης της άδειας χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών αποστέλλει άμεσα και το αργότερο την επόμενη ημέρα της αποδοχής της αίτησης, αντίγραφο αυτής στην αρμόδια ΕΛΥΤ για να διενεργήσει τον έλεγχο και την αξιολόγηση των κριτηρίων κατά το μέρος
που την αφορά.
Κάθε οριζόμενη από τις ανωτέρω σχετικές ΑΥΟ τελωνειακή αρχή, προβαίνει στον έλεγχο και στην αξιολόγηση του μέρους των κριτηρίων που την αφορά και ειδικότερα:
Ø Η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια ελέγχει το ιστορικό συμμόρφωσης προς τις τελωνειακές απαιτήσεις των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2α των κοινοποιούμενων ΑΥΟ σε συνεργασία πάντα με τα εμπλεκόμενα Τελωνεία και σύμφωνα με τους όρους που διατυπώνονται στο άρθρο 14η των ΔΕΚΤΚ.
Ø Η αρμόδια ΕΛΥΤ ελέγχει και αξιολογεί τα κριτήρια 1.2, 1.3 και 2.2, 2.3 του ανωτέρω υπό σημείο 3.1 Πίνακα, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 6 των ανωτέρω ΑΥΟ.
Επισημαίνεται ότι μόνο στην περίπτωση που η αίτηση αφορά χορήγηση άδειας χρήσης για τη διαδικασία εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εισαγωγέα/εξαγωγέα τόπο, η ΕΛΥΤ αποστέλλει αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα αντίγραφο της αίτησης και του ερωτηματολογίου αυτο-αξιολόγησης στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για τον έλεγχο της ασφάλειας του Πληροφοριακού συστήματος του αιτούντος.
Ø Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ελέγχει και αξιολογεί τα μέτρα ασφάλειας του αυτοματοποιημένου λογιστικού πληροφοριακού συστήματος του αιτούντος και συντάσσει και υποβάλλει στην αρμόδια ΕΛΥΤ, το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αντιγράφου της αίτησης, σχετική Έκθεση αξιολόγησης.
Για τη διενέργεια του ελέγχου της τήρησης των κριτηρίων για την έκδοση άδειας χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών χρησιμοποιείται το Ερωτηματολόγιο Ελέγχου του Παραρτήματος 4 της παρούσας, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις των κριτηρίων του ανωτέρω υπό σημείο 3.1 Πίνακα.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι δεν συμπληρώνεται το Πρακτικό αυτοψίας χώρων και αποθηκευτικών εγκαταστάσεων (σημείο 3.4.4 της αριθμ. 5015967/1938/Α0019/23-4-2009 ΔΥΟ «Κοινοποίηση της ΑΥΟ αριθμ. 5007905/955/Α0019/17-2-2009 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποιητικού εγκεκριμένου οικονομικού φορέα»), καθώς ο έλεγχος των προδιαγραφών ασφάλειας και προστασίας που προβλέπεται στο άρθρο 14ια των ΔΕΚΤΚ δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών.
Ειδικότερα και όσον αφορά στις περιπτώσεις που ο αιτών είναι τελωνειακός αντιπρόσωπος θα πρέπει να ελέγχεται η ύπαρξη ικανού λογιστικού συστήματος, το οποίο θα επιτρέπει τον σαφή διαχωρισμό των πελατών που αυτός εκπροσωπεί, καθώς και τη διασφάλιση των απαιτούμενων τελωνειακών ελέγχων. Επιπλέον, όταν ο αιτών άδειας χρήσης της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εισαγωγέα/εξαγωγέα τόπο, τελωνειακός αντιπρόσωπος, επιλέγει τις εγκαταστάσεις του, ως τόπο εκτελωνισμού των εμπορευμάτων θα πρέπει να διασφαλίζεται η σαφής διάκριση των εμπορευμάτων των πελατών που αυτός εκπροσωπεί, για τη διευκόλυνση των απαιτούμενων τελωνειακών ελέγχων.
Με την ολοκλήρωση του ελέγχου τήρησης των κριτηρίων η αρμόδια ΕΛΥΤ συντάσσει και υποβάλλει στην Τελωνειακή Περιφέρεια έκδοσης της Άδειας «Έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου» σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 5 της παρούσας, εντός προθεσμίας 45 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αντιγράφου της αίτησης, επισυνάπτοντας τη σχετική Έκθεση αξιολόγησης της ΓΓΠΣ, για να αποφασίσει για τη χορήγηση ή μη της αιτούμενης άδειας χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών.
ΙΙΙ. Έκδοση άδειας για τη χρήση Διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης ή Διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εισαγωγέα/εξαγωγέα τόπο
1. Έκδοση της άδειας για τη χρήση απλουστευμένων διαδικασιών Η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια χορηγεί την άδεια το αργότερο εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης, όταν από τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την ίδια και από τα συμπεράσματα της Έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου της αρμόδιας ΕΛΥΤ, διαπιστώνεται ότι πληρούνται τα κριτήρια που προβλέπονται από τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις. Στις περιπτώσεις εκείνες που η αίτηση αφορά εμπορεύματα που υπόκεινται σε απαγορεύσεις περιορισμούς, η άδεια χορηγείται μετά από διαβούλευση με τις, κατά περίπτωση, αρμόδιες, για την παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας, αρχές προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση του αιτούντα με την ισχύουσα νομοθεσία και η διεξαγωγή των αναγκαίων ελέγχων. Στην περίπτωση που η υπό έκδοση άδεια αφορά κάτοχο πιστοποιητικού ΑΕΟ η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια έκδοσης της άδειας ζητά εγγράφως πληροφορίες αναφορικά με την εγκυρότητα του πιστοποιητικού (αν είναι σε ισχύ, ανάκληση, ή αναστολή) από την αρμόδια αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού ΑΕΟ. Η άδεια εκδίδεται μέσω του μηχανογραφικού συστήματος ICIS.net, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 67 των ΔΕΚΤΚ που παρατίθεται στο Παράρτημα 2 της παρούσας, και τα οριζόμενα στα άρθρα 13 και 14 των ανωτέρω σχετικών α) και β) ΑΥΟ αντίστοιχα. Όταν η άδεια αφορά τη διαδικασία εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εισαγωγέα/εξαγωγέα τόπο, η Τελωνειακή Περιφέρεια έκδοσης καθορίζει το χρόνο απελευθέρωσης των εμπορευμάτων, τη χρονική στιγμή δηλ. κατά την οποία τα εμπορεύματα είναι ελεύθερα για το καθεστώς για το οποίο διασαφίσθηκαν. Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι, προκειμένου η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια έκδοσης της άδειας να καθορίσει το χρόνο απελευθέρωσης των εμπορευμάτων (προθεσμία ελέγχου εμπορευμάτων) στην άδεια χρήσης διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εισαγωγέα/εξαγωγέα τόπο, λαμβάνει υπόψη της το ωράριο λειτουργίας κάθε Τελωνείου, την απόσταση του Τελωνείου από τις εγκαταστάσεις του εισαγωγέα/εξαγωγέα, καθώς και το είδος των εμπορευμάτων. Ο χρόνος απελευθέρωσης των εμπορευμάτων, αφορά το χρονικό διάστημα εντός του οποίου το Τελωνείο μπορεί να προβεί στον έλεγχο των εμπορευμάτων και συμπληρώνεται στην άδεια με τη μορφή ΩΩ:ΛΛ π.χ 02:30. Στη θέση 15 της άδειας συμπληρώνεται η προθεσμία υποβολής των συμπληρωματικών διασαφήσεων, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 13 και 14 των ανωτέρω σχετικών ΑΥΟ. Επισημαίνεται ότι στην άδεια χρήσης διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο αναγράφεται ο τύπος της διασάφησης που έχει επιλέξει ο αιτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 2.1 ανωτέρω. Μετά την έκδοση της άδειας για την Διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης ή την Διαδικασία εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο, προϋπόθεση για τη χρήση των αδειών αυτών είναι η κατάθεση εγγύησης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ανωτέρω α) σχετική ΑΥΟ. Η άδεια χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών κοινοποιείται στον αιτούντα, ο οποίος δεσμεύεται για την αποδοχή των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή, καθώς και στα εμπλεκόμενα αρμόδια τελωνεία εισαγωγής- εξαγωγής και το/τα τελωνεία ελέγχου, κατά περίπτωση. Η Τελωνειακή Περιφέρεια μετά την χορήγηση της άδειας ενημερώνει σχετικά την Δ/νση 33η και την αρμόδια ΕΛΥΤ, καθώς και τις Δ/νσεις 19η , 18η , 17η κατά λόγο αρμοδιότητας. IV. Παράλληλη εξέταση των κριτηρίων χορήγησης άδειας χρήσης απλουστευμένης διαδικασίας κατά την εξαγωγή και άδειας «εγκεκριμένου εξαγωγέα» ως προς την καταγωγή  Για την ταυτόχρονη πραγματοποίηση του ελέγχου από την ΕΛΥΤ και με σκοπό την επιτάχυνση του έργου της, οι Τελωνειακές Περιφέρειες παρακαλούνται όπως συνιστούν στους εξαγωγείς που υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης απλουστευμένης διαδικασίας κατά την εξαγωγή να αιτηθούν και να αποκτήσουν παράλληλα την «Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» ως προς την καταγωγή ή την ελεύθερη κυκλοφορία. Η άδεια αυτή αφορά τις εταιρείες που εξάγουν ή πρόκειται να εξάγουν στις χώρες με τις οποίες η ΕΕ έχει συνάψει Προτιμησιακές Συμφωνίες, προκειμένου τα εμπορεύματά τους να επωφεληθούν προτιμησιακής μεταχείρισης στη χώρα προορισμού, ώστε να μην παρίσταται η ανάγκη μετάβασής τους στο αρμόδιο Τελωνείο Εξαγωγής για την έκδοση πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR1, EUR-MED ή A.TR., κατά τα οριζόμενα στην αριθμ. Δ17Γ 5005477 ΕΞ 2012/3-2-2012 ΑΥΟ. V. Επαναξιολόγηση υφισταμένων αδειών απλουστευμένων διαδικασιών Όλες οι άδειες απλουστευμένων διαδικασιών που έχουν ήδη εκδοθεί και ισχύουν, ανεξαρτήτως είδους εμπορευμάτων, επανεξετάζονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των κοινοποιούμενων με την παρούσα ΑΥΟ. Οι Τελωνειακές Περιφέρειες επανεξετάζουν άμεσα και κατά προτεραιότητα τις άδειες απλουστευμένων διαδικασιών που έχουν εκδώσει και προς τούτο καλούν τους οικονομικούς φορείς που τις κατέχουν να προβούν στη διαδικασία υποβολής αίτησης που προβλέπεται στο σημείο 2.1 της παρούσας εντός προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών, προκειμένου οι εν λόγω άδειες να αντικατασταθούν με νέες, άλλως θα ανακληθούν. VI. Μεταβατικά μέτρα Μέχρι τη θέση σε πλήρη παραγωγική λειτουργία του νέου μηχανογραφικού συστήματος Τελωνείων ICIS.net, για την υποστήριξη των απλουστευμένων διαδικασιών ηλεκτρονικά: - η αίτηση για τη χορήγηση άδειας χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών κατά την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων θα υποβάλλεται εγγράφως με τη χρήση του εντύπου του Παραρτήματος 1 της παρούσας. - η υποβολή των απλουστευμένων διασαφήσεων, των γνωστοποιήσεων των λογιστικών εγγραφών και των συμπληρωματικών διασαφήσεων θα πραγματοποιείται με τη γραπτή διαδικασία. Όσον αφορά στην εφαρμογή απλουστευμένων διαδικασιών κατά την εξαγωγή, προκρίνεται η επιλογή από τους εγκεκριμένους εξαγωγείς της πλήρους διασάφησης τύπου Α, η οποία υποβάλλεται ήδη ηλεκτρονικά από 3/4/2012 και δεν απαιτείται η υποβολή συμπληρωματικής διασάφησης. Νεότερες οδηγίες θα ακολουθήσουν με εγκύκλιο διαταγή όσον αφορά στην εφαρμογή των απλουστευμένων διαδικασιών στα πλαίσια λειτουργίας του ICIS.net. VII. Εγχειρίδιο οδηγιών για απλουστευμένες διαδικασίες Τέλος, με την παρούσα κοινοποιείται το έγγραφο «Απλουστευμένες Διαδικασίες/Ενιαία άδεια για Απλουστευμένες Διαδικασίες» TAXUD/1284/2005, Rev.6, το οποίο αποτελεί ένα εγχειρίδιο οδηγιών που αφορά στη διαδικασία έκδοσης αδειών απλουστευμένων διαδικασιών κατά την εισαγωγή- εξαγωγή εμπορευμάτων και απευθύνεται τόσο στις τελωνειακές αρχές, όσο και στους οικονομικούς φορείς, με στόχο να διασφαλιστεί η κοινή κατανόηση των διατάξεων και απαιτήσεων που έχουν θεσπιστεί στον ΚΤΚ και στις ΔΕΚΤΚ για τις απλουστευμένες διαδικασίες και την ενιαία άδεια απλουστευμένων διαδικασιών. Εφαρμόζονται τόσο στις εθνικές άδειες όσο και στην Ενιαία άδεια απλουστευμένων διαδικασιών, που αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος αυτών.  Οι οδηγίες αυτές δεν συνιστούν νομικά δεσμευτική πράξη και έχουν επεξηγηματικό χαρακτήρα. Σκοπό έχουν να διευκολύνουν την ορθή εφαρμογή των διατάξεων από τα κράτη-μέλη. Το εν λόγω έγγραφο είναι διαθέσιμο στον ιστοχώρο των Ελληνικών Τελωνείων https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet, το οποίο θα σας αποσταλεί και ηλεκτρονικά.

Συνημμένα σελίδες (39 )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΕΝΤΥΠΟ ΑΔΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ο Τμηματάρχης
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΥΤ &
ΤΙΣ ΤΕΛ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ