Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Δ19Α 5041357 ΕΞ 2013/2013

Οδηγίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της τελωνειακής διασάφησης και λοιπών τελωνειακών παραστατικών στα πλαίσια λειτουργίας του υποσυστήματος Εισαγωγών του ICISnet.

28 Νοεμβρίου 2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Κωδ. Αρχείου 201
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ: Δ19Α 5041357 ΕΞ 2013
1. Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑTA Α΄, Γ΄, Δ΄
2. Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Γ΄, Ε΄
3. Δ/ΝΣΗ 18Η ΤΕΛ. ΟΙΚΟΝ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Γ΄
4. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.
ΤΜΗΜΑ Δ΄
5. Δ/ΝΣΗ 33Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Δ΄
6. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Π.Σ.Τ.
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Ταχ.
Δ/νση
: Καρ. Σερβίας 10
10184 Αθήνα
ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
Πληροφορίες : Παράρτημα 12
FAX : 210-6987450
Email : d19diadi@otenet.gr

ΘΕΜΑ : Οδηγίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της τελωνειακής διασάφησης και λοιπών τελωνειακών παραστατικών στα πλαίσια λειτουργίας του υποσυστήματος Εισαγωγών του ICISnet.
ΣΧΕΤ. : H αριθμ. Τ.2556/80/Α0019/24-5-2007 ΕΔΥΟ «Οδηγίες συμπλήρωσης Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου – Κανονισμός (ΕΚ) 2286/03» όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 5029048/3545/Α0019/23-7-09 και Δ19Α 5015607 ΕΞ2012/2-4-2012 ΕΔΥΟ.
Στα πλαίσια της παραγωγικής λειτουργίας του Υποσυστήματος Εισαγωγών στο ICIS.net, και με σκοπό την ενημέρωση των τελωνειακών αρχών και των εμπλεκομένων με τις τελωνειακές διαδικασίες οικονομικών φορέων, παρέχονται κατωτέρω οδηγίες για την εφαρμογή από τα αρμόδια τελωνεία της χώρας του Υποσυστήματος Εισαγωγών όσον αφορά στη δυνατότητα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των τελωνειακών διαδικασιών.
Ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του υποσυστήματος Εισαγωγών του ICISnet ορίζεται η 3 Δεκεμβρίου του 2013.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ICIS.NET ................................................................................... 4 Πεδίο εφαρμογής ............................................................................................................................................ 4
Πιστοποίηση των οικονομικών φορέων ..................................................................................................... 5 Τρόποι ηλεκτρονικής υποβολής της τελωνειακής διασάφησης και των λοιπών τελωνειακών παραστατικών ................................................................................................................................................. 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ............................................................................................................................................................ 6
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ – ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ .................................................................................................. 6 Α. Γενικά ........................................................................................................................................................ 6
1. Υπεύθυνο Πρόσωπο για την υποβολή της διασάφησης ................................................................... 6
2. Δυνατότητα υποβολής της Διασάφησης σε έντυπη μορφή (ΕΔΕ) ................................................... 6
3. Εξαιρέσεις από την ηλεκτρονική υποβολή της διασάφησης - Έντυπη Υποβολή της διασάφησης με τη χρήση ΕΔΕ .............................................................................................................................................. 6 Β. Συνήθης διαδικασία εισαγωγής ........................................................................................................... 7
1. Συμπλήρωση - Υποβολή της διασάφησης ............................................................................................ 7
2. Αποδοχή – Απόρριψη της Διασάφησης ................................................................................................ 8
3. Διασάφηση προάφιξης (τύπου D) .......................................................................................................... 9
4. Επαλήθευση της διασάφησης - Ανάλυση κινδύνων ......................................................................... 10 4.1 Φυσικός έλεγχος/έλεγχος εγγράφων ................................................................................................. 10 4.2 Μη πραγματοποίηση ελέγχου - Κατά δήλωση διασάφηση .......................................................... 12
5. Διασφάλιση απαγορεύσεων – περιορισμών / Απαλλαγών από δασμούς και φόρους .......... 13 5.1 Διασφάλιση απαγορεύσεων - περιορισμών ..................................................................................... 13 5.2 Απαλλαγές από δασμούς, ΦΠΑ και λοιπούς φόρους................................................................... 13
6. Ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων ................ 14
7. Διόρθωση-Τροποποίηση της Διασάφησης Εισαγωγής .................................................................. 14 7.1. Αίτημα διόρθωσης – Μήνυμα ID13A ................................................................................................. 14 7.2. Μηνύματα αποδοχής/απόρριψης ..................................................................................................... 15 7.3 Διαδικασία επεξεργασίας αιτήματος διόρθωσης ............................................................................. 15
8. Ακύρωση της Διασάφησης ................................................................................................................... 16 8.1.Αίτημα ακύρωσης με αίτημα του διασαφιστή – Μήνυμα ID14A ................................................... 16 8.2. Αυτοδίκαιη ακύρωση της διασάφησης ............................................................................................. 17
9. Ταμειακή διαχείριση- Έκδοση Αποδεικτικού Είσπραξης ...................................................................... 18 9.1 Εντολή άμεσης πληρωμής ................................................................................................................... 18 9.2 Εντολή πληρωμής σε αναστολή ......................................................................................................... 19 9.3 Ενέργειες στην περίπτωση που έχει εκτυπωθεί αποδεικτικό είσπραξης χωρίς να έχει πληρωθεί ......................................................................................................................................................................... 19
10. Έλεγχος εγγυήσεων για τα οικονομικά τελωνειακά καθεστώτα και τις κρίσιμες δασμολογικές ποσοστώσεις πριν την απελευθέρωση των εμπορευμάτων που έχουν δρομολογηθεί «κατά δήλωση» ......................................................................................................................................................... 19
11. Πρόσθετες ενέργειες Τελωνείου ............................................................................................................ 19
12. Απελευθέρωση των εμπορευμάτων- Έκδοση Άδειας Παράδοσης ............................................... 20
13. Τακτοποίηση διασάφησης .................................................................................................................... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 .......................................................................................................................................................... 22 ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ......................................................................................................................... 22 1) Ελλιπής διασάφηση: Διασάφηση τύπου Β, Ε και συμπληρωματικής τους τύπου Χ .................... 22 Ι. Ελλιπής διασάφηση τύπου Β : ................................................................................................................. 22 ΙΙ. Ελλιπής διασάφηση προάφιξης τύπου Ε: ............................................................................................ 23 ΙΙΙ. Συμπληρωματική διασάφηση τύπου Χ: ................................................................................................ 23 2) Απλουστευμένη διασάφηση τύπου C και συμπληρωματικής της τύπου Υ ................................... 24 Ι. Απλουστευμένη διασάφηση τύπου C: ................................................................................................... 24 ΙΙ. Συμπληρωματική διασάφηση τύπου Υ: ................................................................................................. 27 3) Διαδικασία εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο / Γνωστοποίηση Λογιστικής Εγγραφής τύπου R και συμπληρωματική της τύπου Ζ ...................................................... 29 I. Γενικά: ........................................................................................................................................................... 29 ΙΙ. Συμπλήρωση και Υποβολή της Γνωστοποίησης Λογιστικής Εγγραφής τύπου R ......................... 30 ΙΙΙ. Αποδοχή της Γνωστοποίησης Λογιστικής Εγγραφής R ................................................................... 31  IV. Χρονομέτρηση – επαλήθευση – απελευθέρωση ............................................................................... 32 V. Ανακεφαλαιωτική διασάφηση τύπου Z: ............................................................................................... 33 4) Απλουστευμένη διαδικασία εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας/φυσικού αερίου που διακινείται μέσω δικτύου αγωγών ................................................................................................................................. 35 Τύπος απλούστευσης: τελωνισμός στις εγκαταστάσεις του εισαγωγέα ............................................ 35 Ι. Λογιστικές Εγγραφές ................................................................................................................................. 35 ΙΙ. Ανακεφαλαιωτική διασάφηση τύπου Ζ ................................................................................................. 35 ΙΙΙ. Έλεγχος εκ των υστέρων ........................................................................................................................ 36 5) Παρακολούθηση των απλουστευμένων διαδικασιών – Διαχείριση των υποβαλλόμενων διασαφήσεων/γνωστοποιήσεων .............................................................................................................. 36 6) Κυρώσεις ................................................................................................................................................... 37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 .......................................................................................................................................................... 37 ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ..................................................................................................................................... 37
1. Ενέργειες πριν την χρήση εφεδρικών διαδικασιών ............................................................................. 37
2. Μη διαθεσιμότητα μηχανογραφικού συστήματος τελωνείων ICISnet ............................................ 38 2.1. Μη διαθέσιμη ενημέρωση από τις τελωνειακές αρχές ................................................................... 38 2.2. Διαθέσιμη ενημέρωση από τις τελωνειακές αρχές .......................................................................... 39
3. Μη διαθεσιμότητα Συστήματος του οικονομικού φορέα ή/και του δικτύου επικοινωνίας μεταξύ οικονομικού φορέα και τελωνειακών Αρχών. ......................................................................................... 39 3.1. Μη διαθεσιμότητα διαδικτυακής επικοινωνίας του συστήματος του οικονομικού φορέα ....... 39 3.2 Μη διαθεσιμότητα εφαρμογών του οικονομικού φορέα ................................................................ 39 3.3 Αδυναμία υποβολής στο περιβάλλον ηλεκτρονικών υποβολών-συναλλαγών του ICISnet .... 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 .......................................................................................................................................................... 39 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ..................................................................................................................... 39 Α. Δελτίο Κίνησης (Transit Log) Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής ........................................................... 39 Β. Δελτίο Προσωρινής Εισαγωγής (ΔΕΠΕ) ........................................................................................... 40 Γ. Αίτηση-Δήλωση για Εμπορευματοκιβώτια........................................................................................ 42 Δ. Εκκαθαριστικός λογαριασμός Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή – Μεταποίηση υπό Τελωνειακό Έλεγχο..................................................................................................................................... 43 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ................................................................................................................................................. 44 Ειδικότερες οδηγίες για τη συμπλήρωση της διασάφησης.................................................................. 44 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ................................................................................................................................................. 55 «STATUS» της διασάφησης .......................................................................................................................... 55 Παράρτημα 3 ................................................................................................................................................... 56 ΜΗΝΥΜΑΤΑ (εισαγωγή) ............................................................................................................................. 56 Παράρτημα 4 .................................................................................................................................................. 57 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης διασάφησης εισαγωγής .......................................................... 57 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ................................................................................................................................................. 59 Διαμόρφωση Δασμολογητέας Αξίας κατά την Εισαγωγή .................................................................. 59 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ................................................................................................................................................. 62 Ατέλειες Καν (ΕΚ) 1186/2009-Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς .............................................. 62 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ................................................................................................................................................. 65 Πίνακας Ατελειών, Απαλλαγών & Εξαιρέσεων ....................................................................................... 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ................................................................................................................................................. 74 Πιστοποιητικά – Οδηγίες Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας (θέση 44-1) ................................................. 74 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ................................................................................................................................................. 75 ICISnet – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΩΝ/ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ .............................................................................................. 75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ............................................................................................................................................... 76 ICIS – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ................................. 76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 ............................................................................................................................................... 77 Πίνακας νέων εθνικών κωδικών επισυναπτομένων εγγράφων και αδειών ....................................... 77 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 ............................................................................................................................................... 79 Τηλέφωνα πληροφοριών ανά τελωνειακό αντικείμενο ......................................................................... 79 Κεφάλαιο 1 Εφαρμογή του Υποσυστήματος Εισαγωγών στο ICIS.net Η θέση σε παραγωγική λειτουργία του Υποσυστήματος Εισαγωγών στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων–ICIS.net αντικαθιστά τον τρόπο διεξαγωγής των τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων της εισαγωγής επιφέροντας τις
παρακάτω αλλαγές :
ü αλλαγή στο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ του τελωνείου και των εμπλεκόμενων στις διατυπώσεις εισαγωγής προσώπων, με ηλεκτρονική επικοινωνία δια μέσου ηλεκτρονικών μηνυμάτων
ü οι απαιτούμενες δηλώσεις των συναλλασσομένων που κατατίθενται στο τελωνείο, καθώς και τα θεσμοθετημένα αιτήματα που αφορούν στην διασάφηση (π.χ.
ακύρωση, διόρθωση της διασάφησης κλπ) διαβιβάζονται ηλεκτρονικά. Επίσης οι αποφάσεις του τελωνείου (π.χ. απόφαση για έλεγχο), διαβιβάζονται στο συναλλασσόμενο ηλεκτρονικά
ü η υποβολή της τελωνειακής διασάφησης και των λοιπών τελωνειακών παραστατικών του Υποσυστήματος Εισαγωγών γίνεται πλέον υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο και η αποδοχή τους πραγματοποιείται αυτόματα ü κάθε υποβαλλόμενο παραστατικό παρακολουθείται από το σύστημα, αλλάζει κατάσταση (status) κατά τη ροή της διαδικασίας και αντίστοιχα ενημερώνεται ο διασαφιστής με μηνύματα, με δυνατότητα του συστήματος να διατηρεί την ιστορικότητα κάθε συναλλαγής
ü τα επισυναπτόμενα στη διασάφηση έγγραφα είναι δυνατόν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά
ü η χρήση της διασάφησης σε έντυπη μορφή (Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο ΕΔΕ) διατηρείται μόνο για εφεδρική διαδικασία και στις προβλεπόμενες εξαιρέσεις.
ü διαχωρίζεται το ενοποιημένο έντυπο «Αποδεικτικό Είσπραξης & Άδεια Παράδοσης Τελωνισθέντων Εμπορευμάτων» σε Αποδεικτικό Είσπραξης και Άδεια Παράδοσης των Εμπορευμάτων.
ü καθιερώνεται σύγχρονο και δυναμικό σύστημα ανάλυσης κινδύνου.
ü παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και με ηλεκτρονικό τρόπο.
Πεδίο εφαρμογής
Το υποσύστημα Εισαγωγών του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων– ICIS.net καλύπτει τη διαδικασία εισαγωγής εμπορευμάτων κατά την υπαγωγή αυτών στα κατωτέρω καθεστώτα:
ü θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία
ü θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με ειδικό προορισμό ü τελειοποίηση προς επανεξαγωγή,
ü προσωρινή εισαγωγή,
ü μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο και ü τελωνειακή αποταμίευση.
ü τελειοποίηση προς επανεισαγωγή
Τα παραστατικά που περιλαμβάνονται στο Υποσύστημα Εισαγωγών είναι τα εξής:

1. Τελωνειακή διασάφηση (όλοι οι τύποι της διασάφησης τόσο στη συνήθη όσο και στις απλουστευμένες διαδικασίες, όπως παρουσιάζονται στον κατωτέρω Πίνακα)
2. ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής
3. Δελτίο Κίνησης
4. ΔΕΠΕ
5. Αίτηση-δήλωση για Εμπορευματοκιβώτια
6. Εκκαθαριστικός λογαριασμός Ενεργητικής Τελειοποίησης και Μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο Πίνακας : Τύποι διασάφησης Διαδικασία Με προσκόμιση των εμπορευμάτων Πριν την προσκόμιση των εμπορευμάτων Συμπληρωματική διασάφηση Συνήθης Α D - Ελλιπής Β E X Απλουστευμένη/Ελλιπής C F Y Απλουστευμένη/Τελωνισμός στις εγκαταστάσεις του εισαγωγέα R (Εγγραφή στα λογιστικά βιβλία) Z Πιστοποίηση των οικονομικών φορέων Στους διασαφιστές ή στους νόμιμους αντιπροσώπους τους παρέχεται πρόσβαση στο μηχανογραφικό σύστημα μέσω της εφαρμογής itrader για υποβολή/παραλαβή των απαιτούμενων ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Για την πρόσβαση των εν λόγω προσώπων στην
εφαρμογή απαιτείται η πιστοποίησή τους από το taxisnet.
Ειδικότερα για την πρόσβαση των νομίμων αντιπροσώπων πέραν της ανωτέρω πιστοποίησης απαιτείται και η ύπαρξη ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης. Η διαδικασία της εξουσιοδότησής τους, καθώς και η αποδοχή αυτής γίνεται μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εξουσιοδοτήσεων. Πέραν της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης ο αντιπρόσωπος πρέπει να διατηρεί στο αρχείο του και έντυπη εξουσιοδότηση την οποία θα προσκομίζει στο τελωνείο ως επισυναπτόμενο έγγραφο της διασάφησης όταν αυτό απαιτείται.
Οδηγίες για την πιστοποίηση των χρηστών ή των νομίμων αντιπροσώπων τους, οδηγίες χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Εξουσιοδοτήσεων καθώς και του Υποσυστήματος της Εισαγωγής παρέχονται στη Διαδικτυακή πύλη (Portal) των Ελληνικών Τελωνείων στη διεύθυνση www.icisnet.gr «Ηλεκτρονικές συναλλαγές».
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου οι διασαφιστές ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποι αυτών δεν μπορούν να πιστοποιηθούν στο taxisnet και να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονική εξουσιοδότηση με τους κωδικούς τους, μπορεί αυτή να πραγματοποιηθεί από υπάλληλο του τελωνείου μέσω του Υποσυστήματος Μητρώου Συναλλασσομένων, λειτουργία διαχείρισης Εξουσιοδοτήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. Δ.Π.Σ.Τ. 5019194 ΕΞ 2012 /2-5-2012.
Τρόποι ηλεκτρονικής υποβολής της τελωνειακής διασάφησης και των λοιπών τελωνειακών παραστατικών
Η τελωνειακή διασάφηση όσο και τα λοιπά τελωνειακά παραστατικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τους εξής τρόπους:

α) με συμπλήρωση έτοιμων φορμών
β) με εισαγωγή αρχείου το οποίο θα έχει προκαθορισμένη μορφή XML
γ) με άμεση επικοινωνία με το ICISnet πιστοποιημένων συστημάτων των
συναλλασσομένων (system-to-system).
Στην περίπτωση που δεν λειτουργεί το μηχανογραφικό σύστημα των τελωνειακών αρχών ή μη διαθεσιμότητας του συστήματος του οικονομικού φορέα, εφαρμόζεται εφεδρική διαδικασία σε έντυπη μορφή (Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο ΕΔΕ), όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4 της παρούσας.
Κεφάλαιο 2
Τελωνειακή διασάφηση – Συνήθης διαδικασία
Α. Γενικά
1. Υπεύθυνο Πρόσωπο για την υποβολή της διασάφησης Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 64 του ΚΤΚ, η διασάφηση για τη θέση των εμπορευμάτων σε ένα από τα εισαγωγικά καθεστώτα που αναφέρονται παραπάνω στο Πεδίο εφαρμογής υποβάλλεται από πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κοινότητα. Εξαιρέσεις από τον ανωτέρω κανόνα είναι οι περιπτώσεις που υποβάλλεται διασάφηση διαμετακόμισης, προσωρινής εισαγωγής ή υποβάλλεται διασάφηση εμπορευμάτων σε περιστασιακή βάση, εφόσον οι τελωνειακές αρχές το κρίνουν αιτιολογημένο.
2. Δυνατότητα υποβολής της Διασάφησης σε έντυπη μορφή (ΕΔΕ) Για τις παρακάτω περιπτώσεις, θα είναι αποδεκτή, εναλλακτικά, η έντυπη υποβολή της Διασάφησης (ΕΔΕ): ü ιδιώτες (ταξιδιώτες), εφόσον δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο ICISnet και ως εκ τούτου δεν έχουν τη δυνατότητα υποβολής της διασάφησης ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση αυτή η καταχώρηση στο ICISnet θα γίνεται από υπάλληλο του τελωνείου. Εάν επιλεγεί από τα ως άνω πρόσωπα ο ορισμός αντιπροσώπου η υποβολή της διασάφησης θα γίνεται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο. ü μη εμπορικές αποστολές με χρήση ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ, εκτός αν ο διασαφιστής έχει ορίσει αντιπρόσωπο όπου η ηλεκτρονική υποβολή της διασάφησης είναι υποχρεωτική.
3. Εξαιρέσεις από την ηλεκτρονική υποβολή της διασάφησης - Έντυπη Υποβολή της διασάφησης με τη χρήση ΕΔΕ
Οι παρακάτω περιπτώσεις εξαιρούνται από τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής:
ü ταχυδρομικές Αποστολές μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (σήμερα τα ΕΛΤΑ στη χώρα μας), που ακολουθούν ειδική τελωνειακή διαδικασία - ταχυδρομική διασάφηση.
ü τα μη μηχανογραφημένα τελωνεία, τα οποία θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν την υφιστάμενη γραπτή διαδικασία.
ü στο πλαίσιο προφορικής διασάφησης προσωρινής εισαγωγής, όταν υποβάλλεται το έγγραφο που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 499 των ΔΕΚΤΚ (Καν.2454/93).
Β. Συνήθης διαδικασία εισαγωγής
1. Συμπλήρωση - Υποβολή της διασάφησης Ο διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά στο τελωνείο που έχουν προσκομιστεί τα εμπορεύματα διασάφηση για τη θέση των εμπορευμάτων στο καθεστώς που επιθυμεί,
μέσω του μηνύματος ID15Α.
«Υποβολή Διασάφησης Εισαγωγής» - Μήνυμα ID15A Διασαφιστής ΙD15Α Τελωνείο
Η διασάφηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις επεξηγηματικές οδηγίες που έχουν δοθεί με την ανωτέρω σχετική ΕΔΥΟ καθώς και με τις Ειδικότερες Οδηγίες που παρατίθενται στο Παράρτημα 1. Τεχνικές οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση της διασάφησης παρέχονται στο Εγχειρίδιο χρήσης του Υποσυστήματος, που έχει αναρτηθεί στην ιστοχώρο των Ελληνικών Τελωνείων (Portal): https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet.
Επισημαίνεται ότι, βάσει του άρθρου 199 των ΔΕΚΤΚ Καν. 2454/1993, η υποβολή διασάφησης στο τελωνείο ισοδυναμεί με δέσμευση όσον αφορά την ακρίβεια των στοιχείων της διασάφησης και γενικά την τήρηση κάθε υποχρέωσης που αφορά την υπαγωγή των εκάστοτε εμπορευμάτων στο σχετικό καθεστώς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω σχετική ΕΔΥΟ.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο διασαφιστής έχει υποχρέωση να γνωρίζει και να συμπληρώνει ορθά:
· τις υποχρεωτικές θέσεις της διασάφησης ανάλογα με το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο ζητά να υπαχθούν τα εμπορεύματα (όπως παρατίθενται στο Παράρτημα 4) · το χώρο στον οποίο είναι δυνατό να εξετασθούν τα εμπορεύματα στη θέση 30 της διασάφησης (πχ. τελωνειακός περίβολος, αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης), κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω σχετική ΕΔΥΟ για τη συμπλήρωση της θέσης 30 · τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο αιτούμενο καθεστώς στη θέση 44 της ηλεκτρονικής διασάφησης. Στο σημείο αυτό τονίζουμε ότι ο σχετικός Πίνακας 13 του Προσαρτήματος της ανωτέρω σχετικής ΕΔΥΟ συμπληρώνεται με τους νέους κωδικούς που παρατίθενται στο Παράρτημα 11.
· τον κωδικό TARIC με τους αντίστοιχους κοινοτικούς και εθνικούς κωδικούς, όπου απαιτείται. Διευκρινίζεται ότι υπάρχει διαλειτουργικότητα με το υποσύστημα διαχείρισης δασμολογίου, το οποίο έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να παρέχει τη μέγιστη δυνατή πληροφόρηση αναφορικά με την ονοματολογία εμπορευμάτων και τα μέτρα που εφαρμόζονται για κάθε κωδικό εμπορεύματος
· τη δασμολογητέα αξία του εμπορεύματος, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα 5
· τα πιστοποιητικά και τυχόν εγκρίσεις που απαιτούνται από άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες για τον τελωνισμό των εμπορευμάτων που εμπίπτουν σε απαγορεύσεις- περιορισμούς, τα οποία οφείλει να προσκομίσει στο τελωνείο με κάθε πρόσφορο μέσο (πρωτότυπα έγγραφα ή με ηλεκτρονική υποβολή)
τις θέσεις 36 (Προτίμηση) και 44.1 κατά τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις, όταν αιτείται προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση με την εφαρμογή μειωμένου ή μηδενικού δασμού στα προϊόντα τρίτων χωρών, στο πλαίσιο εφαρμογής των Προτιμησιακών Καθεστώτων ή της Τελωνειακής Ένωσης Ε.Ε.-Τουρκίας. Η συμπλήρωση των θέσεων αυτών, προϋποθέτει την εκ μέρους του διασαφιστή κατοχή των αποδεικτικών καταγωγής ή πιστοποιητικών ελεύθερης κυκλοφορίας A.TR Ως αποδεικτικά καταγωγής νοούνται τα: πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR1 ή EUR-MED, πιστοποιητικά καταγωγής FORM A, δήλωση τιμολογίου, δήλωση τιμολογίου EUR-MED και δήλωση καταγωγής.
· το καθ’ ύλην αρμόδιο τελωνείο για την εισαγωγή συγκεκριμένων ειδών εμπορευμάτων · τους προβλεπόμενους κωδικούς ατελείας στη θέση 37β και στο πεδίο «Κωδικός Ατέλειας» της διασάφησης, στις περιπτώσεις αιτημάτων απαλλαγής από δασμούς, ΦΠΑ και λοιπούς φόρους, αντίστοιχα όπως παρατίθενται στα Παραρτήματα 6 «Ατέλειες Καν. (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 Απαλλαγές από εισαγωγικούς δασμούς» και 7 «Πίνακας Ατελειών, Απαλλαγών & Εξαιρέσεων»
· τον αριθμό (GRN) και το ποσό της εγγύησης που έχει ήδη συσταθεί και καταχωρηθεί στο υποσύστημα Εγγυήσεων από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται (πχ. οικονομικά τελωνειακά καθεστώτα) · τα υποστηρικτικά για τη χορήγηση απαλλαγής από δασμό, ΦΠΑ και λοιπούς φόρους έγγραφα, τα οποία οφείλει να προσκομίσει στο τελωνείο με κάθε πρόσφορο μέσο (πρωτότυπα έγγραφα, ηλεκτρονική υποβολή, FAX)
2. Αποδοχή – Απόρριψη της Διασάφησης Μετά την επιτυχή υποβολή της διασάφησης, η αποδοχή της πραγματοποιείται σε εφαρμογή των διατάξεων 66 και 77 του ΚΤΚ αυτόματα από το σύστημα. Ως εκ τούτου δεν απαιτείται να ορίζεται αρμόδιος Προϊστάμενος για την αποδοχή της διασάφησης, παρά μόνο στην περίπτωση χρήσης εφεδρικής διαδικασίας, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 4 κατωτέρω. Για την αποδοχή της διασάφησης το σύστημα πραγματοποιεί μεταξύ άλλων ελέγχους όπως: ü συμπλήρωσης των υποχρεωτικών θέσεων σε σχέση με το αιτούμενο καθεστώς ü των αποδεκτών συνδυασμών μεταξύ των θέσεων 37α (καθεστώς) και 37β (κατηγορία μέτρων) ü στις περιπτώσεις μέτρων απαγορεύσεων-περιορισμών που είναι ενσωματωμένες στο TARIC, την ύπαρξη αναφορών για οποιοδήποτε έγγραφο (π.χ. πιστοποιητικά, άδειες, κλπ.) που απαιτείται από τον δηλωθέντα κωδικό προϊόντος (κωδικός Σ.Ο.) και σχετίζονται με τη δηλωθείσα χώρα αποστολής ή καταγωγής ü διαλειτουργικότητας με άλλα υποσυστήματα (Αδειών – Εγκρίσεων, Δηλωτικών κ.λ.π) Το σχετικό αποτέλεσμα γνωστοποιείται στο διασαφιστή με την αποστολή: I) Είτε του μηνύματος : «Αποδοχή Διασάφησης Εισαγωγής» - Μήνυμα ID28A Τελωνείο εισαγωγής ΙD28Α Διασαφιστής Εφόσον η διασάφηση μετά από τον αυτόματο έλεγχο του συστήματος γίνει αποδεκτή, καταχωρείται στη βάση του συστήματος και αυτόματα αποδίδεται αριθμός αναφοράς της κίνησης MRN που είναι ο αριθμός της διασάφησης και ο οποίος αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο διασαφιστή μέσω του μηνύματος ID28A «Αποδοχή Υποβολής Διασάφησης Εισαγωγής» και η κατάσταση της διασάφησης μετατρέπεται σε «Αποδεκτή». Με την απόδοση του MRN πιστώνονται μέσω διαλειτουργικότητας με το Υποσύστημα Δηλωτικών τα είδη (στίχοι) του Δηλωτικού που περιλαμβάνονται στη θέση 40 «προηγούμενα έγγραφα». Με το μήνυμα αποδοχής της διασάφησης και απόδοσης MRN γνωστοποιείται στον διασαφιστή και το ποσό των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που έχει υπολογισθεί αυτόματα με βάση τα δηλωθέντα στη διασάφηση στοιχεία. ΙΙ) Είτε του μηνύματος Απόρριψη Διασάφησης Εισαγωγής – Μήνυμα ID16Α Τελωνείο εισαγωγής ΙD16Α Διασαφιστής Εφόσον η διασάφηση δεν πληροί τους όρους και τους τύπους συμπλήρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω σχετική ΕΔΥΟ καθώς και τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές (ή απαιτήσεις) του μηνύματος ID15Α «Διασάφηση Εισαγωγής», απορρίπτεται αυτόματα από το σύστημα και ο διασαφιστής ενημερώνεται ηλεκτρονικά με το μήνυμα ID16Α στο οποίο περιλαμβάνονται και οι λόγοι απόρριψης αυτής. Στη περίπτωση αυτή ο διασαφιστής πρέπει να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις προκειμένου να υποβάλλει εκ νέου τη διασάφηση.
3. Διασάφηση προάφιξης (τύπου D) Στην περίπτωση υποβολής από τον διασαφιστή διασάφησης προάφιξης (τύπου D), η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά πριν την άφιξη των εμπορευμάτων στο τελωνείο, το σύστημα ελέγχει τη θέση 40 της διασάφησης τύπου D η οποία πρέπει να είναι συμπληρωμένη, είτε με τη Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου (ENS), είτε με τα πρόσθετα στοιχεία του Παραρτήματος 30Α του Καν.2454/93 για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας,
(καρτέλα «Πρόσθετα στοιχεία 30α), διαφορετικά δεν αποδίδεται MRN.
Εάν δεν έχει συμπληρωθεί η θέση 40 κατά τα ανωτέρω, τότε η Διασάφηση τύπου D επέχει θέση ENS προκειμένου να διενεργηθεί η κοινοτική ανάλυση κινδύνου πρωτίστως για λόγους ασφάλειας και προστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί για το σκοπό αυτό από την 33η Διεύθυνση (Δ33Δ50690ΕΞ2012ΕΜΠ/19-03-2012). Συνεπώς πρέπει α) να υποβάλλεται στις προθεσμίες που προβλέπονται για την ENS στην αριθμ. Δ19Α 5050543 ΕΞ2010 / 2-12-2010 ΕΔΥΟ και β) ο διασαφιστής να συμπληρώνει τα πρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται από το Παράρτημα 30Α.
Στη συνέχεια η διασάφηση γίνεται δεκτή από το σύστημα με την απόδοση αριθμού MRN, ο οποίος γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στο διασαφιστή με το μήνυμα ID28Α.
Τελωνείο εισαγωγής ΙD28Α Διασαφιστής
ΑΕΟ
Όταν η διασάφηση εισαγωγής επέχει και θέση συνοπτικής διασάφησης εισόδου και ο παραλήπτης των εμπορευμάτων είναι κάτοχος πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα – Ασφάλειας και Προστασίας (AEOS) ή Τελωνειακών Απλουστεύσεων/Ασφάλειας και Προστασίας (AEOF), εκτός από τη συμπλήρωση της θέσης 44-1 ως άνω, συμπληρώνεται και η ένδειξη ειδικής περίστασης Ε στη θέση S32 της καρτέλας «Πρόσθετα 
στοιχεία 30Α» (παλαιό έντυπο ασφάλειας και προστασίας), βάσει των οδηγιών που έχουν δοθεί με την ΕΔΥΟ Δ19Α 5050543 ΕΞ 2010 / 2-12-2010. Επιπλέον, όταν ο αποστολέας της τρίτης χώρας αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας στα πλαίσια συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ της Ένωσης και της εκάστοτε τρίτης χώρας, η θέση 44-1 συμπληρώνεται με τον αριθμό αναγνώρισης που έχει χορηγηθεί για αυτό το σκοπό στον αποστολέα της τρίτης χώρας από την Ένωση, αντί του αριθμού του πιστοποιητικού που του έχει χορηγηθεί από την τρίτη χώρα (στην περίπτωση αυτή, για τη συμπλήρωση της θέσης 44-1 χρησιμοποιείται ο κωδικός πιστοποιητικού Υ031).
Με την άφιξη των εμπορευμάτων στο τελωνείο ο διασαφιστής αποστέλλει στο τελωνείο το μήνυμα ID015Α «Συμπληρωματικό Μήνυμα Διασάφησης τύπου D,E,F» με τα συμπληρωματικά πεδία (ημερομηνία άφιξης και προηγούμενα παραστατικά-θέση 40) και η διασάφηση αλλάζει κατάσταση από «Αναμονή συμπληρωματικού μηνύματος τροποποίησης» σε «Αποδεκτή» και καταχωρείται στο σύστημα η ημερομηνία αποδοχής της.
Διασαφιστής ΙD015Α Τελωνείο εισαγωγής
Επισημαίνεται ότι η προθεσμία για την αποστολή του ανωτέρω μηνύματος είναι μία (1) εβδομάδα από την υποβολή της διασάφησης προάφιξης τύπου D. Σε διαφορετική περίπτωση, η διασάφηση ακυρώνεται αυτοδίκαια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 8.2 κατωτέρω.
4. Επαλήθευση της διασάφησης - Ανάλυση κινδύνων Μετά την αποδοχή της διασάφησης διενεργείται από το σύστημα Ανάλυση Κινδύνου. Η διασάφηση ενημερώνεται με το αποτέλεσμα της Ανάλυσης Κινδύνου αυτόματα και εμφανίζεται στο Υποσύστημα Διαχείρισης Ειδικών Πληροφοριών και Υποθέσεων (Οθόνη Επόπτη) (Πίνακας Εκκρεμών Τελωνειακών Παραστατικών).
ΑΕΟ - Προτεραιότητα κατά τη διενέργεια των ελέγχων Όταν μετά από τη διενέργεια ανάλυσης κινδύνου επιλεγεί για περαιτέρω έλεγχο διασάφηση, η οποία έχει υποβληθεί από πρόσωπο που φέρει την ιδιότητα του Εγκεκριμένου οικονομικού Φορέα (και συνεπώς στον Πίνακα Εκκρεμών Τελωνειακών Παραστατικών του Επόπτη και συγκεκριμένα στη στήλη ΑΕΟ εμφανίζεται η ένδειξη «ΝΑΙ» για τη συγκεκριμένη διασάφηση), τότε η εν λόγω διασάφηση ελέγχεται κατά προτεραιότητα σε σχέση με τις διασαφήσεις που έχουν υποβληθεί από μη Εγκεκριμένους Οικονομικούς Φορείς (δηλαδή διασαφήσεις για τις οποίες η ένδειξη στη στήλη ΑΕΟ του Πίνακα Εκκρεμών Τελωνειακών Παραστατικών του Επόπτη είναι «ΟΧΙ»).
4.1 Φυσικός έλεγχος/έλεγχος εγγράφων
Ο αρμόδιος Προϊστάμενος τελωνισμού εμπορευμάτων, εφόσον ο βαθμός επικινδυνότητας απαιτεί την επαλήθευση της διασάφησης είτε με εξέταση των εμπορευμάτων, είτε με έλεγχο των συνημμένων σε αυτή εγγράφων και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί προς τον σκοπό αυτό από την 33η Διεύθυνση, εκδίδει από το σύστημα εντολή ελέγχου. Με την αποθήκευση στο σύστημα της εντολής ελέγχου και την απόδοση του αριθμού της εντολής, ενημερώνεται αυτόματα η διασάφηση και λαμβάνει την κατάσταση (status) «Υπό έλεγχο».
Τελωνείο εισαγωγής ΙD60 Διασαφιστής
Το τελωνείο γνωστοποιεί μέσω του μηνύματος ΙD 60 «Γνωστοποίηση Απόφασης Ελέγχου της Εισαγωγής» στο διασαφιστή την απόφασή του για έλεγχο (φυσικό έλεγχο των εμπορευμάτων ή έλεγχο των εγγράφων της διασάφησης).
Επειδή στην παρούσα φάση από το μήνυμα που λαμβάνει ο διασαφιστής δεν διακρίνεται το είδος του ελέγχου, ο διασαφιστής ενημερώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο (είτε με πρωτοβουλία του ιδίου, είτε με πρωτοβουλία του τελωνείου) αν πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος εγγράφων ή φυσικός έλεγχος.
Στην περίπτωση που η διασάφηση επιλεγεί:
Ø για έλεγχο εγγράφων, ο διασαφιστής έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των επισυναπτομένων στη διασάφηση εγγράφων μέσα από το μενού Ενέργειες / Αίτηση με συνημμένα Αρχεία από Οικονομικό Φορέα / Δημιουργία Συνυποβαλλόμενων Αρχείων, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην Ενότητα 6 κατωτέρω.
Ø για φυσικό έλεγχο, ο διασαφιστής προσκομίζει τα πρωτότυπα επισυναπτόμενα στη διασάφηση έγγραφα
Ο οριζόμενος στην εντολή ελέγχου ελεγκτής στα πλαίσια διεξαγωγής του ως άνω ελέγχου:
α) εξετάζει αν το δηλούμενο προς εισαγωγή εμπόρευμα δύναται να υπαχθεί σε διατάξεις απαλλαγής από δασμούς και φόρους.
β) στις περιπτώσεις αποσύρσεων επιβατικών αυτοκινήτων, θα προβαίνει στον ορθό υπολογισμό και καταχώρηση των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, με τη συμπλήρωση και των προβλεπόμενων κωδικών ατέλειας του Παραρτήματος 7, προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.
γ) στις περιπτώσεις που επανεισάγονται εμπορεύματα και τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία τα πλαίσια του καθεστώτος Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή (καθεστώς 61) θα πρέπει να επαληθεύσει στη θέση 47 το ανάλογο ποσό.
Εξυπακούεται ότι στις δύο περιπτώσεις υπολογισμού της δασμολογητέας αξίας (διαφορική δασμολόγηση άρθρο 151 του Καν.(ΕΟΚ) 2454/93 ή άρθρο 591 του Καν.(ΕΟΚ) 2454/93 βάσει του κόστους εργασιών τελειοποίησης) την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της θέσης 47 έχει αποκλειστικά ο οριζόμενος προς τούτο ελεγκτής.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η καταγραφή και αποθήκευση στο σύστημα επί της διασάφησης (υποσύστημα εισαγωγών) των αποτελεσμάτων ελέγχου γίνεται με την επιλογή της κατάλληλης ένδειξης αποτελέσματος ελέγχου και την προσθήκη τυχόν παρατηρήσεων επί του ελέγχου που διενεργήθηκε.
Οι ενδείξεις των αποτελεσμάτων ελέγχου είναι προεπιλεγμένες στο σύστημα και είναι οι ακόλουθες:
Α. Ένδειξη Α1: Καλώς χωρίς διαφορές Τίθεται στην περίπτωση που η διασάφηση επιλεγεί από το σύστημα της Ανάλυσης κινδύνου για επαλήθευση των στοιχείων της, είτε με φυσικό έλεγχο, είτε με έλεγχο εγγράφων και το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο διαπιστώσει από τον σχετικό έλεγχο που διενήργησε ότι επαληθεύονται τα δηλούμενα στη διασάφηση στοιχεία.
Με την καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχου, η διασάφηση λαμβάνει την επόμενη κατάσταση (status) «υπό πληρωμή» στις περιπτώσεις ύπαρξης δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και «υπό απελευθέρωση» σε περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή.
Β. Ένδειξη Α1: Καλώς με διαφορές –Συμφωνία εισαγωγέα/διασαφιστή Η ένδειξη αυτή τίθεται στην περίπτωση που κατά τον φυσικό έλεγχο/έλεγχο εγγράφων διαπιστωθούν διαφορές από τα δηλούμενα στη διασάφηση στοιχεία για τις οποίες ο διασαφιστής είναι ενήμερος και αποδέχεται τις εν λόγω διαφορές.
Ο αρμόδιος ελεγκτής ενημερώνει τα στοιχεία της διασάφησης με βάση τις διαφορές που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο και οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από τον διασαφιστή και καταχωρεί το αποτέλεσμα ελέγχου «Α1: Καλώς με διαφορές-συμφωνία εισαγωγέα/ διασαφιστή» στο σύστημα.
Με την καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχου, η διασάφηση λαμβάνει την επόμενη κατάσταση (status) «υπό πληρωμή» στις περιπτώσεις ύπαρξης δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και «υπό απελευθέρωση» σε περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή.
Γ. Ένδειξη Α1: Καλώς με διαφορές-Ασυμφωνία εισαγωγέα/διασαφιστή Τίθεται στην περίπτωση που από τον έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστωθούν διαφορές από τα δηλούμενα στη διασάφηση στοιχεία και ο διασαφιστής διαφωνεί με τις διαπιστωθείσες διαφορές. Στην περίπτωση αυτή ο αρμόδιος ελεγκτής αφού ενημερώσει τα στοιχεία της διασάφησης με τις διαφορές, καταχωρεί αποτέλεσμα «Α1: Καλώς με διαφορές-ασυμφωνία εισαγωγέα/διασαφιστή» στο σύστημα
Με την καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχου, η διασάφηση λαμβάνει την κατάσταση (status) «αναμονή απόφασης εισαγωγής».
Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις Β και Γ που διαπιστωθούν διαφορές είτε με συμφωνία είτε με ασυμφωνία του εισαγωγέα/διασαφιστή οι οποίες δεν εμποδίζουν την έκδοση της άδειας παράδοσης των εμπορευμάτων (π.χ. ποινή ανακριβούς δήλωσης, απλή τελωνειακή παράβαση), καταχωρείται αποτέλεσμα «Α1: Καλώς με διαφορές» Αν όμως οι διαφορές εμποδίζουν την έκδοση άδειας παράδοσης εμπορευμάτων, καταχωρείται αποτέλεσμα «Β1: Σημαντικές Διαφορές», όπως περιγράφεται στο σημείο Δ.
Δ. Ένδειξη Β1 : Σημαντικές Διαφορές Η ένδειξη αυτή τίθεται στην περίπτωση που η διασάφηση:
Επιλεγεί για έλεγχο (φυσικό/εγγράφων) και ο αρμόδιος τελωνειακός ελεγκτής διαπιστώνει από τον φυσικό έλεγχο ή από τον έλεγχο των επισυναπτομένων εγγράφων ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η εισαγωγή (π.χ. λαθρεμπορία, εμπορεύματα ακατάλληλα για εισαγωγή, ποινικά αδικήματα για τα οποία επιβάλλεται κατάσχεση) Στην περίπτωση αυτή η εισαγωγή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και αποστέλλεται το μήνυμα ΙD51Α «Μη Απελευθέρωση εισαγωγής» στο διασαφιστή.
Επισημάνσεις:
1. Ο αρμόδιος ελεγκτής καταχωρεί τα αποτελέσματα ελέγχου στο Υποσύστημα Εισαγωγών του ICISnet μεριμνώντας, εάν απαιτείται, για την επιβολή ποινής ανακριβούς δήλωσης ή για τη βεβαίωση απλής τελωνειακής παράβασης, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων ή για την εφαρμογή άλλων ισχυουσών κατασταλτικών διατάξεων.
2. Η εκτύπωση της διασάφησης και της εντολής ελέγχου με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά έγγραφα παραμένουν στο αρχείο του τελωνείου ως αποδεικτικά στοιχεία διενέργειας του ελέγχου.
4.2 Μη πραγματοποίηση ελέγχου - Κατά δήλωση διασάφηση § Ένδειξη Α2 : Θεωρείται Ικανοποιητικό Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της Ανάλυσης Κινδύνου είναι χαμηλής επικινδυνότητας και δε συντρέχουν λόγοι αναβάθμισης αυτού ο αρμόδιος Προϊστάμενος τελωνισμού εμπορευμάτων δρομολογεί τη διασάφηση χωρίς κανένα έλεγχο, δηλαδή πραγματοποιείται τελωνισμός κατά δήλωση.
Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται η προσκόμιση των επισυναπτομένων στη διασάφηση εγγράφων που έχουν δηλωθεί στη θέση 44 και η διασάφηση λαμβάνει την επόμενη
κατάσταση (status) «υπό πληρωμή» στην περίπτωση ύπαρξης δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και «υπό απελευθέρωση» σε περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή.
Επισημαίνεται ότι, όταν στην ανωτέρω περίπτωση το εμπόρευμα υπόκειται σε απαγορεύσεις-περιορισμούς και η εισαγωγή αυτών επιτρέπεται μόνο με την προσκόμιση σχετικής άδειας/πιστοποιητικού, καθώς και στις περιπτώσεις υποβολής αιτημάτων για χορήγηση απαλλαγής από δασμούς, ΦΠΑ και λοιπούς φόρους, ο αρμόδιος Προϊστάμενος τελωνισμού εμπορευμάτων πριν δρομολογήσει τη διασάφηση μεριμνά, με τη συνδρομή των αρμοδίων υπαλλήλων, για τη διασφάλιση της τήρησης της σχετικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 5 κατωτέρω.
Επισημαίνεται ότι ο συναλλασσόμενος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει στο αρχείο του όλα τα υποστηρικτικά της διασάφησης έγγραφα για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών για ενδεχόμενο εκ των υστέρων έλεγχο.
5. Διασφάλιση απαγορεύσεων – περιορισμών / Απαλλαγών από δασμούς και φόρους 5.1 Διασφάλιση απαγορεύσεων - περιορισμών
Όσον αφορά εμπορεύματα που εμπίπτουν σε απαγορεύσεις – περιορισμούς, ο αρμόδιος υπάλληλος (είτε του γραφείου απαγορεύσεων – περιορισμών είτε όποιος άλλος έχει ορισθεί να ασκεί σχετικά καθήκοντα από τον Προϊστάμενο του τελωνείου) μεριμνά για την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας, διασφαλίζοντας, σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:
α) την ορθή συμπλήρωση της θέσης 44.1 ως προς τα απαραίτητα πιστοποιητικά/ άδειες- εγκρίσεις και
β) την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστοποιητικών/άδειων-εγκρίσεων τα οποία ο συναλλασσόμενος οφείλει έγκαιρα με την υποβολή της διασάφησης να έχει προσκομίσει στο τελωνείο με κάθε πρόσφορο μέσο (πρωτότυπα έγγραφα ή με ηλεκτρονική υποβολή ή FAX).
Στην περίπτωση προσκόμισης των ως άνω πιστοποιητικών/αδειών-εγκρίσεων σε έντυπη μορφή, ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει πράξη επ΄ αυτών, μνημονεύοντας τον αριθμό του ΜRΝ της σχετικής διασάφησης και φυλάσσει αυτά στο αρχείο του τελωνείου.
5.2 Απαλλαγές από δασμούς, ΦΠΑ και λοιπούς φόρους Σε κάθε περίπτωση υποβολής αιτήματος για χορήγηση απαλλαγής από δασμό, ΦΠΑ και λοιπούς φόρους βάσει των σχετικών διατάξεων δασμολογικών και φορολογικών απαλλαγών, ο συναλλασσόμενος οφείλει έγκαιρα με την υποβολή της διασάφησης να έχει προσκομίσει στο τελωνείο με κάθε πρόσφορο μέσο (πρωτότυπα έγγραφα, ηλεκτρονική υποβολή, FAX), τα υποστηρικτικά της απαλλαγής έγγραφα.
Το αρμόδιο Τμήμα Δασμολογικών και Τελωνειακών Διαδικασιών ελέγχει, τα εν λόγω δικαιολογητικά, τόσο ως προς την έκδοσή τους όσο και ως προς το περιεχόμενό τους, εκτυπώνει τη διασάφηση, θέτοντας επ’ αυτής τη σχετική πράξη ατελείας, επισυνάπτοντας σ’ αυτήν τα υποστηρικτικά έγγραφα, τα οποία και τηρεί στο αρχείο της υπηρεσίας για το χρονικό διάστημα τελωνειακής παρακολούθησης των ατελώς παραληφθέντων εμπορευμάτων, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις.
Το αρμόδιο Τμήμα Δασμολογικών και Τελωνειακών Διαδικασιών διενεργεί κατά την κρίση του, διασταυρωτικούς ελέγχους, με τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές, των δικαιολογητικών της απαλλαγής εγγράφων, για τη διαπίστωση της αυθεντικότητας και εγκυρότητάς τους.
Επισημαίνεται ότι ο συναλλασσόμενος οφείλει να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά της απαλλαγής έγγραφα, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά από τις κείμενες διατάξεις.
6. Ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή των επισυναπτόμενων στη διασάφηση εγγράφων στο υποσύστημα εισαγωγών του ICISnet μέσα από τη λειτουργική περιοχή «Ενέργειες/ Αίτηση με συνημμένα Αρχεία από Οικονομικό Φορέα/ Δημιουργία Συνυποβαλλόμενων Αρχείων», σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στο portal του ICISnet.
Οι τελωνειακές αρχές απαιτούν την προσκόμιση των πρωτοτύπων επισυναπτόμενων εγγράφων, σε κάθε περίπτωση που ο υπάλληλος που διενεργεί τον έλεγχο έχει βάσιμες υπόνοιες ως προς την εγκυρότητα ή/και αυθεντικότητα εγγράφου/ων που έχει/έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα.
Επιπλέον το τελωνείο διενεργεί κατά την κρίση του, διασταυρωτικούς ελέγχους με τις, κατά περίπτωση, αρμόδιες αρχές έκδοσης των υποστηρικτικών της διασάφησης εγγράφων, για την διαπίστωση της εγκυρότητάς τους.
Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη για την εγκυρότητα και την αυθεντικότητα των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα συνημμένα στη διασάφηση έγγραφα βαρύνει το διασαφιστή ή το νόμιμο αντιπρόσωπό του (άρθρο 199 του καν.2454/93 ΔΕΚΤΚ). Συνεπώς, εάν από τους διασταυρωτικούς ελέγχους διαπιστωθεί παραποίηση των σχετικών εγγράφων, αυτό επισύρει ποινές κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
Τα πρωτότυπα έγγραφα, εκείνων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα, φυλάσσονται στο αρχείο του διασαφιστή για ενδεχόμενο εκ των υστέρων έλεγχο του τελωνείου και για αυτό το σκοπό παραμένουν στη διάθεση του τελωνείου εφόσον ζητηθούν.
Της ηλεκτρονικής υποβολής εξαιρούνται τα ακόλουθα τα οποία και πρέπει να προσκομίζονται στο Τελωνείο :
· η Άδεια CITES
· το Πιστοποιητικό AGRIM
· η Άδεια για εισαγωγή Πολιτιστικών Αγαθών · το Κοινό Κτηνιατρικό Έγγραφο Εισόδου · το Κοινό Έγγραφο Εισόδου (έλεγχος ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωϊκής προέλευσης)
· το Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας (το οποίο εκδίδεται βάσει του Π.Δ.365/2000) · οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή άδεια απαιτεί θεώρηση από την τελωνειακή αρχή 7. Διόρθωση-Τροποποίηση της Διασάφησης Εισαγωγής
7.1. Αίτημα διόρθωσης – Μήνυμα ID13A Διασαφιστής ΙD13Α Τελωνείο εισαγωγής
Μετά την αποδοχή της διασάφησης και την απόδοση MRN, ο διασαφιστής έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτημα για να διορθώσει ή να τροποποιήσει ένα ή περισσότερα στοιχεία της διασάφησης μέσω του μηνύματος ID13A, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 65 του Κ.Τ.Κ.
Επισημαίνεται ότι η θέση 1 δε διορθώνεται, και σ’ αυτήν την περίπτωση ο διασαφιστής πρέπει να υποβάλλει αίτημα ακύρωσης της διασάφησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 8.1 κατωτέρω.
Το σύστημα ελέγχει αυτόματα τα ακόλουθα :
ü αν η κατάσταση (status) της διασάφησης επιτρέπει στο διασαφιστή να αποστείλει το μήνυμα διόρθωσης. Μια διασάφηση μπορεί να τροποποιηθεί όταν βρίσκεται σε μία από τις εξής αποδεκτές καταστάσεις (status): αποδεκτή, υπό πληρωμή, υπό απελευθέρωση (όταν δεν υπάρχουν ποσά προς είσπραξη).
ü αν η διόρθωση της διασάφησης αφορά θέσεις που μπορούν να διορθωθούν Με την αποστολή του μηνύματος ID13A, η κατάσταση της διασάφησης μετατρέπεται σε «υπό επεξεργασία μεταβολής» ή «αποδεκτή».
7.2. Μηνύματα αποδοχής/απόρριψης
Τα μηνύματα που αποστέλλονται στο διασαφιστή ανάλογα με την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματός του είναι τα εξής:
· Αποδοχή αιτήματος διόρθωσης- Μήνυμα ID04A Τελωνείο εισαγωγής ΙD04Α Διασαφιστής
· Απόρριψη αιτήματος διόρθωσης- Μήνυμα ID05A Τελωνείο εισαγωγής ΙD05Α Διασαφιστής
7.3 Διαδικασία επεξεργασίας αιτήματος διόρθωσης
Διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
1η περίπτωση: Η διασάφηση δεν έχει ακόμα δρομολογηθεί για έλεγχο από τον Προϊστάμενο τελωνισμού ή έχει δρομολογηθεί «κατά δήλωση» δηλαδή έχει προσδοθεί σ’ αυτή χαμηλός βαθμός επικινδυνότητας και κατά συνέπεια δεν πραγματοποιείται επαλήθευση της διασάφησης, τότε το αίτημα για διόρθωση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την έκδοση της άδειας παράδοσης των εμπορευμάτων και
α) Αν το αίτημα διόρθωσης δεν αφορά τις παρακάτω θέσεις της διασάφησης § θέση 31 (δέματα και περιγραφή εμπορευμάτων) § θέση 33 (κωδικός εμπορευμάτων)
§ θέση 36 (προτίμηση)
§ θέση 38 (καθαρή μάζα)
§ θέση 46 (στατιστική αξία)
τότε το αίτημα γίνεται αποδεκτό αυτόματα από το σύστημα, δημιουργείται μια νέα εκδοχή της διασάφησης κι ενημερώνεται ο διασαφιστής με το μήνυμα ID04A για την αποδοχή του αιτήματός του. Στη συνέχεια η κατάσταση της διασάφησης αλλάζει και γίνεται «αποδεκτή».
β) Αν το αίτημα για διόρθωση αφορά τις ανωτέρω θέσεις της διασάφησης, τότε η αποδοχή του αιτήματος δεν γίνεται αυτόματα από το σύστημα, αλλά αξιολογείται και εγκρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Τελωνειακών/Δασμολογικών Διαδικασιών του τελωνείου, ο οποίος αποφασίζει αν θα αποδεχθεί ή θα απορρίψει το αίτημα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο διασαφιστής ενημερώνεται για την αποδοχή / απόρριψη του 
αιτήματός του με τα μηνύματα ID04A / ID05A αντίστοιχα. Εάν γίνει αποδεκτό το αίτημά του, ο αρμόδιος Προϊστάμενος προβαίνει στη διόρθωση των στοιχείων, δημιουργείται νέα εκδοχή της Διασάφησης και αυτόματα διενεργείται εκ νέου Ανάλυση Κινδύνου.
γ) Αν η διασάφηση είναι σε μη επιτρεπτό status τότε από το σύστημα αυτόματα απορρίπτεται το αίτημα διόρθωσης και ενημερώνεται ο διασαφιστής με το μήνυμα ID05Α, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι λόγοι απόρριψης.
2η περίπτωση: Αν η διασάφηση βρίσκεται σε κατάσταση «υπό έλεγχο» δηλαδή έχει δρομολογηθεί για έλεγχο:
α) μέχρι την καταχώρηση των αποτελεσμάτων ελέγχου δε γίνεται δεκτό κανένα αίτημα διόρθωσης και αυτόματα από το σύστημα αποστέλλεται στο διασαφιστή το μήνυμα απόρριψης του αιτήματός του ID05A.
β) μετά την καταχώρηση των αποτελεσμάτων ελέγχου και εφόσον η διασάφηση βρίσκεται πλέον σε κατάσταση «υπό πληρωμή» ή «υπό απελευθέρωση» (όταν δεν υπάρχουν ποσά προς είσπραξη), δύναται να υποβληθεί από το διασαφιστή αίτημα διόρθωσης/τροποποίησης της διασάφησης:
Ø Εάν το αίτημα διόρθωσης δεν αφορά στις θέσεις 31, 33, 36, 38, 46 της διασάφησης, η αποδοχή ή η απόρριψη του αιτήματος γίνεται αυτόματα από το σύστημα και ο διασαφιστής ενημερώνεται μέσω των μηνυμάτων ID04A / ID05A αντίστοιχα .
Ø Εάν το αίτημα διόρθωσης αφορά τις θέσεις 31, 33, 36, 38, 46 της διασάφησης, τότε το αίτημα εμφανίζεται στην οθόνη (dashboard) του Τελωνείου και αξιολογείται και εγκρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Τελωνειακών/Δασμολογικών Διαδικασιών του τελωνείου, ο οποίος αποφασίζει αν θα αποδεχθεί ή θα απορρίψει το αίτημα.
Ιδιαίτερα για τις κρίσιμες δασμολογικές ποσοστώσεις όπου η ανάληψη ποσότητας μετά την κατανομή δεν ικανοποιείται κατά 100%, η διόρθωση πραγματοποιείται με την αλλαγή της τιμής της καθαρής μάζας (θέση 38) που εγκρίθηκε με την κατανομή, καθώς και με τη δημιουργία νέου στίχου και τη μετακίνηση του υπολειπόμενου ποσού (το οποίο δεν εγκρίθηκε στην κατανομή) στο νέο στίχο με την αντίστοιχη προτίμηση (θέση 36) και όχι σε καθεστώς ποσόστωσης (θέση 39), και αν απαιτείται συμπληρώνεται και η συμπληρωματική μονάδα (θέση 41).
Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι σε κάθε περίπτωση αποδοχής αιτήματος διόρθωσης/τροποποίησης είτε αυτή γίνεται αυτόματα από το σύστημα, είτε χειροκίνητα μετά από αξιολόγηση του τελωνείου, δημιουργείται μία νέα εκδοχή της διασάφησης και διενεργείται εκ νέου ανάλυση κινδύνου. Στη περίπτωση αυτή, η διασάφηση επιστρέφει στην κατάσταση «Αποδεκτή» και ακολουθείται η ίδια διαδικασία.
8. Ακύρωση της Διασάφησης
8.1.Αίτημα ακύρωσης με αίτημα του διασαφιστή – Μήνυμα ID14A Μετά την αποδοχή της διασάφησης και τη γνωστοποίηση του MRN στο διασαφιστή, εφόσον αυτός αποφασίσει να ακυρώσει τη διασάφηση, αποστέλλει στο τελωνείο σχετικό μήνυμα ακύρωσης ID14A, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους αιτείται την ακύρωση.
Διασαφιστής ΙD14Α Τελωνείο εισαγωγής
Η ακύρωση της διασάφησης με αίτημα (μήνυμα) του διασαφιστή είναι αντικείμενο έγκρισης από το τελωνείο και εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 66 του Κ.Τ.Κ., εφόσον το Αίτημα Ακύρωσης της Διασάφησης ID14 υποβάλλεται πριν την χορήγηση της άδειας παράδοσης των εμπορευμάτων.
Ο διασαφιστής μπορεί να υποβάλλει αίτημα ακύρωσης χρονικά πριν την έκδοση του αποδεικτικού είσπραξης και την έκδοση της άδειας παράδοσης των εμπορευμάτων του, δηλαδή όταν η διασάφηση βρίσκεται σε ένα από τα ακόλουθα αποδεκτά status :
- προς αποδοχή (για D, E, F) - αποδεκτή
- υπό πληρωμή
- υπό απελευθέρωση (μόνο όταν δεν υπάρχουν ποσά για είσπραξη) Με την αποστολή του αιτήματος ακύρωσης, η κατάσταση της διασάφησης μεταβάλλεται σε «Υπό επεξεργασία ακύρωσης».
Επισημαίνεται ότι ο διασαφιστής δεν μπορεί να υποβάλλει αίτημα ακύρωσης της διασάφησης εφόσον η διασάφηση έχει επιλεγεί για έλεγχο ή βρίσκεται σε κατάσταση «υπό επεξεργασία μεταβολής» ή «υπό απελευθέρωση» (όταν υπάρχουν ποσά προς είσπραξη).
Στις περιπτώσεις αυτές το αίτημα της ακύρωσης θα απορρίπτεται αυτόματα από το σύστημα και ο διασαφιστής θα ενημερώνεται για την απόρριψη του αιτήματός του με το μήνυμα ID09A.
Τελωνείο εισαγωγής ΙD09Α Διασαφιστής
Το αίτημα ακύρωσης μπορεί να γίνει δεκτό μόνο μετά την καταχώρηση των αποτελεσμάτων ελέγχου, από τον ελεγκτή, όταν η διασάφηση βρίσκεται σε κατάσταση «υπό πληρωμή» ή «υπό απελευθέρωση» (όταν δεν υπάρχουν ποσά προς είσπραξη).
Τονίζεται ότι η διασάφηση δεν μπορεί να ακυρωθεί μετά την έκδοση της άδειας παράδοσης των εμπορευμάτων εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 251 των Δ.Ε.Κ.Τ.Κ. Σε αυτή την περίπτωση, ο διασαφιστής υποβάλλει γραπτώς το αίτημα ακύρωσης στο αρμόδιο τελωνείο το αργότερο μέχρι τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας παραλαβής εμπορευμάτων. Η διαδικασία ακύρωσης δεν γίνεται αυτόματα από το σύστημα αλλά ακολουθείται χειρόγραφη διαδικασία από το τελωνείο, το οποίο και αποφασίζει μετά από αξιολόγηση των δικαιολογητικών της διασάφησης αν θα ακυρώσει τη διασάφηση ή όχι.
8.2. Αυτοδίκαιη ακύρωση της διασάφησης
Υπάρχουν περιπτώσεις, όπου η διασάφηση ακυρώνεται αυτοδίκαια από την τελωνειακή αρχή, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις που προσδιορίζονται στον ΚΤΚ και τις ΔΕΚΤΚ. Η διαδικασία αυτή είναι εσωτερική εργασία του τελωνείου και δεν πραγματοποιείται ανταλλαγή μηνυμάτων με το συναλλασσόμενο.
Σημειώνεται ότι η ακύρωση της διασάφησης έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση των πράξεων που έγιναν στα κατά περίπτωση πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα που αφορούν τη διασάφηση, καθώς και ότι η ακύρωση αυτή, δεν αποτελεί εμπόδιο για την εφαρμογή ισχυουσών κατασταλτικών διατάξεων ή για την επιβολή τυχόν οφειλόμενων διοικητικών ποινών.
Οι περιπτώσεις που η διασάφηση ακυρώνεται αυτοδίκαια είναι :
ü Όταν κατατίθεται διασάφηση πριν την άφιξη των εμπορευμάτων, (διασάφηση τύπου D,E,F), μετά την παρέλευση μίας εβδομάδας από την υποβολή της, η διασάφηση θεωρείται ως μη κατατεθείσα και αυτοδίκαια ακυρώνεται (άρθρο 201 των ΔΕΚΤΚ καν 2454/93).
ü Όταν η άδεια παράδοσης δεν χορηγείται για λόγους που βαρύνουν τον διασαφιστή (π.χ. επειδή δεν προσκόμισε έγκαιρα τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων θα υπαχθούν τα συγκεκριμένα εμπορεύματα στο αιτούμενο καθεστώς), τότε η διασάφηση αυτή θεωρείται ότι δεν παράγει έννομες συνέπειες και το τελωνείο την ακυρώνει αυτοδίκαια (άρθρο 250 των ΔΕΚΤΚ καν 2454/93).
ü Σε περίπτωση καταστροφής εμπορευμάτων όταν τα εν λόγω εμπορεύματα αποτελούν αντικείμενο διασάφησης, η οποία έχει γίνει ήδη αποδεκτή από τις τελωνειακές αρχές, τότε η ως άνω διασάφηση ακυρώνεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 842 παράγραφος 2 των ΔΕΚΤΚ καν 2454/93.
Σε κάθε περίπτωση, όταν ακυρώνεται μια διασάφηση η κατάστασή της μεταβάλλεται σε «Ακυρωθείσα».
9. Ταμειακή διαχείριση- Έκδοση Αποδεικτικού Είσπραξης Σημειώνουμε ότι επειδή το σύστημα δεν καλύπτει επί του παρόντος την ηλεκτρονική πληρωμή, η πληρωμή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων θα πραγματοποιείται με φυσική παρουσία του συναλλασσόμενου στο τελωνείο.
9.1 Εντολή άμεσης πληρωμής
Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος της διασάφησης από τον Προϊστάμενο τελωνισμού εμπορευμάτων και/ή τον ελεγκτή και, εφ’ όσον από τον υπολογισμό δασμών και φόρων προκύπτει άμεση πληρωμή, η κατάσταση της διασάφησης μεταβάλλεται σε «Υπό πληρωμή», ενημερώνεται ο διασαφιστής με το μήνυμα ID80 και, αυτομάτως, αποστέλλεται στο υποσύστημα Λογιστικής Διαχείρισης μία εντολή πληρωμής που αφορά την άμεση πληρωμή. Η είσπραξη της άμεσης εντολής πληρωμής είναι προϋπόθεση για να εκδοθεί Άδεια Παράδοσης ή προκειμένου για αυτοκίνητα οχήματα Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων.
Τελωνείο εισαγωγής ΙD80Α Διασαφιστής
Ο ταμίας από τη λειτουργία «Εκτύπωση Αποδεικτικού Είσπραξης – GL 1040» πρέπει να εκτυπώσει το σχετικό αποδεικτικό είσπραξης ενώ ταυτόχρονα αποδίδεται αυτόματα από το σύστημα ο σχετικός αριθμός χρέωσης. Επισημαίνεται ότι το αποδεικτικό είσπραξης εκτυπώνεται πλέον σε δύο αντίτυπα σε διαστάσεις Α4 εκ των οποίων το πρώτο αντίτυπο προορίζεται για τον παραλήπτη ενώ το δεύτερο αντίτυπο αποτελεί στέλεχος. Αμέσως μετά, και εφ’ όσον εισπράξει το σχετικό ποσό, ο ταμίας θα πρέπει να επιβεβαιώσει την είσπραξη επικυρώνοντάς την από τη λειτουργία «Διαχείριση Φυσικών Εισπράξεων – GL 1030». Με αυτές τις δύο λειτουργίες, ολοκληρώνεται η είσπραξη της άμεσης πληρωμής, οπότε αυτόματα ενημερώνεται και η κατάσταση της διασάφησης που μεταβάλλεται σε «Υπό απελευθέρωση» και μπορεί πλέον να εκδοθεί Άδεια Παράδοσης.
Η εντολή της άμεσης πληρωμής που έχει δημιουργηθεί από τη διασάφηση παραμένει στο ταμείο για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών (τρέχουσα ημέρα πλέον δύο (2) εργάσιμες ημέρες). Στη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, η διασάφηση βρίσκεται σε κατάσταση «Υπό πληρωμή». Μετά την πάροδο της εν λόγω προθεσμίας και εφόσον δεν εισπραχθεί η εντολή της άμεσης πληρωμής, η σχετική εντολή ακυρώνεται ενώ η διασάφηση επανέρχεται στο υποσύστημα των Εισαγωγών που το δημιούργησε σε κατάσταση «Υπό υπολογισμό».
9.2 Εντολή πληρωμής σε αναστολή
Αν προκύπτουν και εντολές πληρωμής σε αναστολή, αποστέλλονται και αυτές στο υποσύστημα Λογιστικής Διαχείρισης και εμφανίζονται στον ταμία την επόμενη ημέρα. Η είσπραξη αυτών των αναστολών δεν αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της Άδειας Παράδοσης.
Στην περίπτωση που λήξει η χρονική περίοδος για την οποία έχει δοθεί αναστολή πληρωμής χωρίς την είσπραξή της, η σχετική εντολή ακυρώνεται αυτόματα και η διασάφηση μεταβαίνει σε κατάσταση «Λήξη αναστολής» και επανέρχεται στο υποσύστημα των Εισαγωγών.
9.3 Ενέργειες στην περίπτωση που έχει εκτυπωθεί αποδεικτικό είσπραξης χωρίς να έχει πληρωθεί
Ωστόσο, στην περίπτωση που ένα αποδεικτικό είσπραξης έχει εκτυπωθεί αλλά για κάποιο λόγο δεν έχει πληρωθεί μέχρι το τέλος της ημέρας, το σχετικό αποδεικτικό είσπραξης αντιλογίζεται είτε με χειρισμό του ταμία από τη λειτουργία «Εκτύπωση Αποδεικτικού Είσπραξης – GL 1040» του υποσυστήματος της Λογιστικής Διαχείρισης είτε αυτόματα από το σύστημα κατά τη διαδικασία του Κλεισίματος Ημέρας.
Εάν το αποδεικτικό είσπραξης που αντιλογίσθηκε αφορά άμεση πληρωμή, η διασάφηση επανέρχεται σε κατάσταση «Αποδεκτή» και εμφανίζεται στην οθόνη του Επόπτη προκειμένου να επαναδρομολογηθεί η πληρωμή του. Μόλις ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία με την οποία ενδέχεται να προκύψουν επιπρόσθετες χρεώσεις (φόροι, πρόστιμα κλπ), αποστέλλεται νέα εντολή άμεσης πληρωμής στο Ταμείο με τα νέα δεδομένα χρέωσης.
Εάν το αποδεικτικό είσπραξης που αντιλογίσθηκε αφορά πληρωμή σε αναστολή, η διασάφηση μεταβαίνει σε κατάσταση «Λήξη αναστολής» και επανέρχεται στο υποσύστημα των Εισαγωγών.
10. Έλεγχος εγγυήσεων για τα οικονομικά τελωνειακά καθεστώτα και τις κρίσιμες δασμολογικές ποσοστώσεις πριν την απελευθέρωση των εμπορευμάτων που έχουν δρομολογηθεί «κατά δήλωση»
Όταν η διασάφηση για υπαγωγή στα καθεστώτα προσωρινής εισαγωγής, τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, τελειοποίησης προς επανεισαγωγή- σύστημα σταθερών ανταλλαγών με προκαταβολική εισαγωγή των υποκατάστατων προϊόντων, μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο, τελωνειακής αποταμίευσης για αποθήκευση εμπορευμάτων σε αποθήκη τύπου Β, καθώς και όταν πρόκειται για κρίσιμη δασμολογική ποσόστωση γίνεται αποδεκτή «κατά δήλωση» και μέχρι την επίτευξη διαλειτουργικότητας του υποσυστήματος εισαγωγών με το υποσύστημα εγγυήσεων προκειμένου να είναι δυνατός, συστημικά, ο έλεγχος της ύπαρξης εγγύησης (GRN) και του ύψους του ποσού αυτής, ο διασαφιστής θα πρέπει πριν την παραλαβή της άδειας παράδοσης να προσκομίζει στο τελωνείο την εγγύηση προκειμένου ο αρμόδιος υπάλληλος να διαπιστώνει την ύπαρξη εγγύησης, το είδος της και ότι καλύπτει το ύψος των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που προβλέπονται από το σχετικό καθεστώς.
11. Πρόσθετες ενέργειες Τελωνείου
Στην άδεια που εκδίδεται για τα οικονομικά τελωνειακά καθεστώτα (καθεστώς 51, 53 91, 21) καθορίζεται και η προθεσμία λήξης του σχετικού καθεστώτος ή επί της διασάφησης, όταν εφαρμόζεται απλουστευμένη διαδικασία. Όμως όταν το δικαιολογούν οι περιστάσεις μπορεί να δοθεί παράταση και μετά την λήξη της αρχικής χορηγηθείσας προθεσμίας. Επειδή το σύστημα κατά την αποδοχή της διασάφησης αποδίδει αυτόματα ημερομηνία λήξης καθεστώτος έξι (6) μήνες από την υποβολή της διασάφησης, το γραφείο στο οποίο υπάγεται η αρμοδιότητα για τα εν λόγω καθεστώτα, εφόσον απαιτείται, είτε πριν την 
εκτύπωση της Άδειας παράδοσης είτε ύστερα από σχετική τροποποίηση της αδείας υπαγωγής σε οικονομικό τελωνειακό καθεστώς (όπου υπάρχει) προβαίνει στην αλλαγή της ημερομηνίας λήξης του καθεστώτος μέσα από το μενού Ενέργειες-> Καταχώρηση πρόσθετων πεδίων και ενημερώνει τηλεφωνικά ή με κάθε πρόσφορο τρόπο το διασαφιστή, καθώς δεν υφίσταται σχετικό μήνυμα ενημέρωσης.
Εξυπακούεται ότι ισχύουν οι προθεσμίες και πρέπει ανάλογα να λαμβάνονται υπόψη για συγκεκριμένες κατηγορίες εμπορευμάτων, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 542 και 543 του καν.(ΕΟΚ) 2454/93.
12. Απελευθέρωση των εμπορευμάτων- Έκδοση Άδειας Παράδοσης Με την ολοκλήρωση των διατυπώσεων το τελωνείο χορηγεί στο διασαφιστή άδεια για την παραλαβή των εμπορευμάτων του. Ο διασαφιστής ενημερώνεται ότι η διασάφηση αλλάζει κατάσταση και βρίσκεται πλέον σε κατάσταση «Υπό απελευθέρωση» με τη λήψη του μηνύματος ID80A:
- είτε απευθείας από την κατάσταση «αποδεκτή» (περίπτωση που δεν επιλεγεί για έλεγχο και δεν οφείλει δασμούς και φόρους) - είτε από την κατάσταση «υπό έλεγχο» - είτε από την κατάσταση «υπό πληρωμή».
Η Άδεια Παράδοσης που είναι πλέον ξεχωριστό έντυπο από το Αποδεικτικό Είσπραξης, εκτυπώνεται από το Τελωνείο με ανάκτηση της διασάφησης εισαγωγής και από το μενού Ενέργειες με την επιλογή «Εκτύπωση Άδειας Παράδοσης», σε ένα αντίτυπο, το οποίο σφραγίζεται από το τελωνείο και παραδίδεται στο διασαφιστή ή στο νόμιμο αντιπρόσωπό του.
Το αρχείο αυτό που είναι σε μορφή pdf, περιλαμβάνει το MRN της διασάφησης, λαμβάνει αύξοντα αριθμό της μορφής: ΥΥ-GRDL-xxxx-99999999
όπου: YY: έτος
xxxx: κωδικός τελωνείου
99999999: αύξουσα αρίθμηση
και στο κάτω αριστερά μέρος εμφανίζεται ένας αλφαριθμητικός κωδικός (αλγόριθμος hash) ο οποίος διασφαλίζει τη μοναδικότητα και γνησιότητά του.
Στο διασαφιστή αποστέλλεται το μήνυμα ID29A «Εισαγωγή επιτρέπεται» προκειμένου να παραλάβει την Άδεια Παράδοσης και τα εμπορεύματά του.
Μετά την έκδοση της Άδειας Παράδοσης η κατάσταση της διασάφησης μετατρέπεται σε «Οριστικοποιημένο».
Η παραλαβή των εμπορευμάτων από κάθε είδους αποθήκη σε κάθε περίπτωση θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση, από το διασαφιστή, της άδειας παράδοσης, στον διαχειριστή της αποθήκης.
Όσον αφορά τα οχήματα, διευκρινίζεται ότι, ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία έκδοσης άδειας παράδοσης και επιπρόσθετα εκδίδεται το πιστοποιητικό ταξινόμησης μέσω του υποσυστήματος Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Διαχείριση Κοινοτικών Οχημάτων / Λοιπές Λειτουργίες / Εκτύπωση / Τύπος Παραστατικού = ΕΔΕ/ συμπλήρωση MRN).
Επανεκτύπωση της Άδειας Παράδοσης
Σε περίπτωση απώλειας της Άδειας Παράδοσης είναι δυνατή η επανεκτύπωσή της από το Τελωνείο μέσα από την αντίστοιχη Ενέργεια του μενού ενεργειών.
Τονίζεται ότι όταν η κατάσταση της διασάφησης είναι «τακτοποιημένο» δεν είναι δυνατή η επανεκτύπωση της Άδειας Παράδοσης.
13. Τακτοποίηση διασάφησης
Η κατάσταση της διασάφησης από «οριστικοποιημένο» μεταβάλλεται σε «τακτοποιημένο» είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα. Οι συνηθέστερες περιπτώσεις που η τακτοποίηση της διασάφησης γίνεται από αρμόδιο υπάλληλο του Τελωνείου αφορούν τα εξής καθεστώτα:
1) Στα καθεστώτα: Τελωνειακή Αποταμίευση, τελειοποίηση προς επανεξαγωγή και μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο, όταν η διασάφηση υποβάλλεται σε τελωνείο διαφορετικό από το τελωνείο ελέγχου τότε, μετά την έκδοση της άδειας παράδοσης, αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Τελωνείο Ελέγχου με την εξής διαδικασία:
Τελωνείο Υπαγωγής: Διασάφηση à Ενέργειες à Αποστολή στο Τελωνείο Ελέγχου Μετά την αποστολή, η κατάσταση της διασάφησης στο Τελωνείο υπαγωγής γίνεται «απεσταλθέν», ενώ μετά την παραλαβή της από το Τελωνείο ελέγχου μετατρέπεται σε «τακτοποιημένο».
Στο Τελωνείο ελέγχου η διασάφηση αποκτά νέο MRN και η κατάστασή της είναι «παραληφθέν». Στην κατάσταση αυτή παραμένει όσο συνεχίζεται η τελωνειακή επιτήρηση, δηλαδή μέχρις ότου τα εμπορεύματα λάβουν τον νέο τελωνειακό προορισμό, οπότε λήγει το καθεστώς.
2) Στο καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης όπου η διασάφηση αποταμίευσης εξοφλείται με την έκθεση ελέγχου (άρθρα 26, 27 της Τ.1460/10/Γ0019/21-3-2002 ΑΥΟΟ) η κατάσταση της διασάφησης από «οριστικοποιημένο» σε «τακτοποιημένο» θα μεταβάλλεται χειροκίνητα από τον αρμόδιο τελωνειακό υπάλληλο του γραφείου αποταμίευσης μέσα από το μενού «ενέργειες» και την επιλογή «τακτοποίηση παραστατικού».
3) Στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο η τακτοποίηση επέρχεται με την αποδοχή των στοιχείων του εκκαθαριστικού λογαριασμού.
ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ-> ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ.
4) Στο καθεστώς της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία με ειδικό προορισμό γίνονται οι εξής Ενέργειες Τελωνείου μετά την θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία:
Όταν το Τελωνείο ελέγχου είναι διαφορετικό από το Τελωνείο υπαγωγής τότε η διασάφηση, μετά την έκδοση της άδειας παράδοσης, αποστέλλεται στο Τελωνείο Ελέγχου (Παρακολούθησης) ως εξής:
Τελωνείο Υπαγωγής: Διασάφηση à Ενέργειες à Αποστολή στο Τελωνείο Ελέγχου Μετά την αποστολή, η κατάσταση της διασάφησης στο Τελωνείο υπαγωγής γίνεται «απεσταλθέν», ενώ μετά την παραλαβή της από το Τελωνείο ελέγχου μετατρέπεται σε «τακτοποιημένο»,
Στο Τελωνείο ελέγχου η διασάφηση αποκτά νέο MRN και η κατάστασή της είναι «παραληφθέν». Στην κατάσταση αυτή παραμένει όσο συνεχίζεται η τελωνειακή επιτήρηση, δηλαδή μέχρις ότου τα εμπορεύματα λάβουν τον προβλεπόμενο ειδικό τους προορισμό, οπότε λήγει το καθεστώς.
Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής του καθεστώτος καθώς και η εκκαθάρισή του, εξακολουθούν να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 291-300 του Καν. (ΕΚ) 2454/93 και της Δ.989/524/23-07-2002 περί διαδικασίας εφαρμογής του Ειδικού Προορισμού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Μετά την λήξη του καθεστώτος και εφόσον προσκομίζονται στο αρμόδιο Τελωνείο τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον δικαιούχο συναλλασσόμενο (π.χ. δήλωση εκκαθάρισης, εγγραφή στο μητρώο της ΥΠΑ κλπ), η διασάφηση τακτοποιείται μέσα από το σύστημα χειροκίνητα από τον αρμόδιο υπάλληλο (Διασάφηση à Ενέργειες àΤακτοποίηση).
Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που τα εισαγόμενα εμπορεύματα εφοδιάζουν πλοία ή αεροσκάφη, ο ειδικός προορισμός προσδίδεται με την παράδοση των εμπορευμάτων επί του πλοίου ή του αεροσκάφους. Συνεπώς, προκειμένου να αποδεικνύεται η παράδοση και ως εκ τούτου να λήγει το καθεστώς, αντίγραφο της διασάφησης εισαγωγής θα θεωρείται από τον αρμόδιο για την παραλαβή των ειδών και θα επιστρέφει στο Τελωνείο υπαγωγής, με ευθύνη του δικαιούχου συναλλασσόμενου.
Εύλογο είναι ότι η τακτοποίηση της διασάφησης πραγματοποιείται μόνο εφόσον δεν υφίστανται άλλες εκκρεμότητες που σχετίζονται με την εν λόγω εισαγωγή (π.χ έκθεση ελέγχου για καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης κλπ).
Επισημαίνεται ότι τα εμπορεύματα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με ειδικό προορισμό υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση μέχρις ότου λάβουν τον ειδικό τους προορισμό, συνεπώς ο δικαιούχος συναλλασσόμενος οφείλει να προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πρωτότυπα έγγραφα ή με ηλεκτρονική υποβολή) προκειμένου να λήξει το καθεστώς και να οριστικοποιηθεί η απαλλαγή από τους δασμούς. Ως εκ τούτου, το αρμόδιο Τελωνείο, σε κάθε περίπτωση εισαγωγής εμπορευμάτων με ειδικό προορισμό, τηρεί σχετικό φάκελο με τα σχετικά δικαιολογητικά (εκθέσεις ελέγχου, δηλώσεις εκκαθάρισης, θεωρημένο αντίγραφο της διασάφησης εισαγωγής για την παράδοση στο πλοίο ή το αεροσκάφος) και λοιπά στοιχεία που σχετίζονται με την εν λόγω εισαγωγή.
Κεφάλαιο 3
Απλουστευμένες διαδικασίες
1) Ελλιπής διασάφηση: Διασάφηση τύπου Β, Ε και συμπληρωματικής τους τύπου Χ Ι. Ελλιπής διασάφηση τύπου Β :
Ο διασαφιστής, μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο τελωνείο ελλιπή διασάφηση Β μέσω του μηνύματος ID15Α, συμπληρώνοντας λιγότερες θέσεις ή με λιγότερα δικαιολογητικά σε αντίθεση με τη συνήθη διαδικασία. (Στο Παράρτημα 4 περιλαμβάνονται οι υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης της ελλιπούς διασάφησης Β).
Υπενθυμίζουμε ότι, η διαδικασία της ελλιπούς διασάφησης αποτελεί μια μορφή απλούστευσης, η οποία αφορά μεμονωμένες πράξεις τελωνισμού εμπορευμάτων και επιτρέπει στις Τελωνειακές Αρχές να αποδέχονται διασάφηση στην οποία δεν περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ή στην οποία δεν επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για το συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς (πχ. τιμολόγιο / αποδεικτικά καταγωγής ή πιστοποιητικά ελεύθερης κυκλοφορίας για την εφαρμογή μειωμένου ή μηδενικού εισαγωγικού δασμού) και ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθμ. Δ19Α 5047495 ΕΞ2012/17-12-2012 ΕΔΥΟ με την οποία δόθηκαν ειδικότερες οδηγίες για τις ελλιπείς.
Η αποδοχή της ελλιπούς διασάφησης Β πραγματοποιείται αυτόματα από το σύστημα, το οποίο ελέγχει αν είναι συμπληρωμένες οι υποχρεωτικές θέσεις αυτής, όπως προβλέπονται στο Παράρτημα 4 και εφόσον μετά από τον αυτόματο έλεγχο του συστήματος γίνει αποδεκτή, καταχωρείται στη βάση του συστήματος και αυτόματα αποδίδεται αριθμός αναφοράς της κίνησης MRN, ο οποίος γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στο διασαφιστή μέσω του μηνύματος ID28A. Στη διασάφηση Β με την αποδοχή της τίθεται από το σύστημα προθεσμία ενός (1) μήνα για την υποβολή της συμπληρωματικής Χ. Οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, να καθορίσουν μεγαλύτερη προθεσμία ή να παρατείνουν προθεσμία που καθορίστηκε προηγουμένως μέσα από το μενού Ενέργειες- > Καταχώρηση πρόσθετων πεδίων.
Αν η διασάφηση δεν πληροί τους όρους και τους τύπους συμπλήρωσης, καθώς και τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές (ή απαιτήσεις) του μηνύματος ID15Α «Διασάφηση Εισαγωγής», απορρίπτεται αυτόματα από το σύστημα και ο διασαφιστής ενημερώνεται ηλεκτρονικά μέσω του μηνύματος ID16Α στο οποίο περιλαμβάνονται και οι λόγοι απόρριψης αυτής.
Η διαδικασία επαλήθευσης της διασάφησης Β, διόρθωσης, ακύρωσης και έκδοσης της άδειας παράδοσης είναι όμοια με αυτή της συνήθους διασάφησης τύπου Α καθώς και η διαδικασία ανταλλαγής μηνυμάτων.
Στην περίπτωση που απαιτείται σύσταση εγγύησης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις σχετικές διατάξεις, ο διασαφιστής έχει τη δυνατότητα να συστήσει την εγγύηση πριν την υποβολή της διασάφησης και να δηλώσει το GRN της εγγύησης στο πεδίο «Εγγύηση» στην υπο-καρτέλα Ειδικές Μνείες / Προηγούμενα Έγγραφα.
Ανεξάρτητα από το γεγονός της προηγούμενης καταχώρησης της εγγύησης, στις ελλιπείς διασαφήσεις, ο έλεγχος για την αναγκαιότητα ύπαρξης αυτής θα πραγματοποιείται από τον οριζόμενο υπάλληλο πριν τη χορήγηση της Άδειας Παράδοσης. Η καταχώρηση εκ των υστέρων της εγγύησης θα γίνεται από μέσα από το μενού Ενέργειες-> Καταχώρηση πρόσθετων πεδίων.
ΙΙ. Ελλιπής διασάφηση προάφιξης τύπου Ε:
Ο διασαφιστής δύναται να υποβάλλει πριν την άφιξη των εμπορευμάτων στο τελωνείο ελλιπή διασάφηση προάφιξης τύπου Ε (χωρίς να είναι συμπληρωμένη η ημερομηνία αποδοχής καθώς και τα προηγούμενα παραστατικά/δικαιολογητικά στη θέση 40). Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα όσα αναλύθηκαν ανωτέρω στο Κεφάλαιο 2 Ενότητα 3 για τη διασάφηση προάφιξης τύπου D.
ΙΙΙ. Συμπληρωματική διασάφηση τύπου Χ:
Ο διασαφιστής υποχρεούται μέσα στην προσδιοριζόμενη προθεσμία (που του έχει γνωστοποιηθεί με την απόδοση του MRN της Β) να υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω του μηνύματος ID15A συμπληρωματική διασάφηση τύπου Χ, η οποία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που είχαν συμπληρωθεί στην ελλιπή διασάφηση και επιπρόσθετα τα στοιχεία ή πιστοποιητικά ή άδειες που έλειπαν κατά το στάδιο τελωνισμού των εμπορευμάτων, όλα τα στοιχεία δηλαδή που απαιτούνται για μια συνήθη διασάφηση τύπου Α.
Η συσχέτιση της αρχικής ελλιπούς με τη συμπληρωματική διασάφηση γίνεται με την ορθή συμπλήρωση του MRN της αντίστοιχης αρχικής ελλιπούς διασάφησης στη θέση 40 της συμπληρωματικής διασάφησης. Η συμπληρωματική διασάφηση έχει την ίδια ημερομηνία αποδοχής με την αρχική διασάφηση και ισχύει από την ημερομηνία αποδοχής της αρχικής ελλιπούς διασάφησης.
Σε όλες τις περιπτώσεις η αποδοχή ή μη της διασάφησης τύπου Χ γίνεται χειροκίνητα από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Τελωνειακών/Δασμολογικών Διαδικασιών, ο οποίος μεταξύ άλλων εξετάζει τα ακόλουθα προκειμένου να εγκρίνει την αποδοχή της διασάφησης Χ.
ü αν η συμπληρωματική διασάφηση Χ έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα ü τις θέσεις στις οποίες δύναται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ ελλιπούς και συμπληρωματικής διασάφησης και οι οποίες είναι οι ακόλουθες :
§ Θέση 36 – Προτίμηση
§ Θέση 39 – Ποσόστωση
§ Θέση 44 – Ειδικές Μνείες / Επισυναπτόμενα Έγγραφα § Θέση 46 – Στατιστική Αξία και § Θέση 47 – Υπολογισμός Επιβαρύνσεων.

ü αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ ελλιπούς και συμπληρωματικής διασάφησης εκτός των παραπάνω θέσεων
Σε περίπτωση που η διασάφηση Χ γίνει αποδεκτή από τον Προϊστάμενο τελωνειακών διαδικασιών, τότε αποδίδεται MRN, το οποίο γνωστοποιείται στο διασαφιστή μέσω του μηνύματος ID28A, ή εάν απορριφθεί, ο διασαφιστής ενημερώνεται ηλεκτρονικά με το μήνυμα ID16Α. Οι Β και Χ έχουν την ίδια ημερομηνία αποδοχής αλλά παίρνουν διαφορετικό MRN.
Στην περίπτωση που οι θέσεις της συμπληρωματικής διασάφησης που μεταβάλλονται συμμετέχουν στον υπολογισμό των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, τότε ξανατρέχει ο αυτόματος υπολογισμός λαμβάνοντας υπόψη τη χρέωση της αρχικής διασάφησης Β και στη συμπληρωματική διασάφηση Χ εμφανίζεται το επιπλέον ποσό που πρέπει να πληρώσει ο διασαφιστής.
Η διαδικασία επαλήθευσης, διόρθωσης και ακύρωσης της διασάφησης Χ είναι όμοια με αυτή της συνήθους διασάφησης τύπου Α καθώς και η διαδικασία ανταλλαγής μηνυμάτων.
Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση υποβολής ελλιπούς διασάφησης τύπου Β, με αιτούμενο καθεστώς 71 (Τελωνειακή Αποταμίευση), 51 (Τελειοποίηση προς Επανεξαγωγή) ή 91 (Μεταποίηση υπό Τελωνειακό Έλεγχο), η συμπληρωματική διασάφηση Χ υποβάλλεται στο Τελωνείο ελέγχου που αναφέρεται στη σχετική Άδεια υπαγωγής σε Οικονομικό Τελωνειακό Καθεστώς. Επισημαίνεται ότι στη θέση 40 «προηγούμενο παραστατικό» της συμπληρωματικής διασάφησης Χ, θα πρέπει να αναγράφεται το MRN της διασάφησης Β, που δίνεται στο Τελωνείο ελέγχου, δεδομένου ότι το MRN της αρχικής διασάφησης Β του Τελωνείου υπαγωγής, κλείνει με το MRN που δίνεται στην διασάφηση Β από το Τελωνείο ελέγχου.
Επισημαίνεται ότι δεν εκδίδεται άδεια παράδοσης με την συμπληρωματική διασάφηση Χ, γιατί έχει εκδοθεί με την απλουστευμένη Β και τα εμπορεύματα έχουν παραληφθεί, και με την υποβολή της συμπληρωματικής Χ εκδίδεται μόνο το αποδεικτικό είσπραξης και αποδεσμεύεται η συσταθείσα εγγύηση.
Ενέργειες Τελωνείου
Ø Υπενθυμίζουμε ότι ο Προϊστάμενος Τελωνειακών/ Δασμολογικών διαδικασιών οφείλει να παρακολουθεί τις ελλιπείς διασαφήσεις που παραμένουν σε εκκρεμότητα και για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί οι συμπληρωματικές τους. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα μέσω του Μενού-> Εκτυπώσεις-> Σύνδεση Ελλιπών Δηλώσεων με Συμπληρωματικές, με τα κατάλληλα κριτήρια αναζήτησης να εντοπίζονται οι εκκρεμείς ελλιπείς διασαφήσεις.
Ø Στην περίπτωση μη υποβολής της συμπληρωματικής για την προσκόμιση των ελλειπόντων στοιχείων ή πιστοποιητικών μετά την παρέλευση των προαναφερόμενων προθεσμιών οι αναλογούντες δασμοί και φόροι θα βεβαιώνονται με ιδιαίτερη πράξη χρέωσης και το οφειλόμενο ποσό θα εισπράττεται με κατάπτωση της σχετικής εγγύησης.
2) Απλουστευμένη διασάφηση τύπου C και συμπληρωματικής της τύπου Υ Ι. Απλουστευμένη διασάφηση τύπου C:
Υποβολή της διασάφησης C :
Ο διασαφιστής μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο τελωνείο διασάφηση τύπου C, μέσω του μηνύματος ID15Α, ύστερα από σχετική Άδεια από την Τελωνειακή Περιφέρεια όπου 
μπορεί να καταθέτει , απλουστευμένη διασάφηση με τη μορφή ελλιπούς διασάφησης κατά τα οριζόμενα στην αριθμ. Δ19Α5041987/5-10-2011 ΑΥΟ.
Τα οφέλη από την εν λόγω απλούστευση συνίστανται στην αναστολή καταβολής των οφειλομένων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, σε μειωμένους ελέγχους και στην υποβολή διασάφησης με λιγότερα στοιχεία, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εισαγωγής εμπορευμάτων που λόγω της φύσεώς τους δεν έχει διαμορφωθεί η αξία πώλησής τους κατά το στάδιο τελωνισμού τους ή λείπει κάποιο πιστοποιητικό πχ πιστοποιητικό καταγωγής.
Προϋπόθεση είναι ότι τα εμπορεύματα βρίσκονται στο τελωνείο ή σε άλλο χώρο που έχει εγκρίνει το τελωνείο.
Ο διασαφιστής συμπληρώνει τη διασάφηση C με όλες τις υποχρεωτικές θέσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα 4 καθώς και:
α) στη θέση 44.1 που συμπληρώνεται σε επίπεδο είδους, συμπληρώνει στο 1ο είδος τον κωδικό 1961 Άδεια απλουστευμένων διαδικασιών και τον αριθμό της άδειας (όπως του έχει γνωστοποιηθεί από την αρμόδια Περιφέρεια και είναι της μορφής: ΥΥ-GR-ΤΤΤΤΤΤ-SASP- 99999.
όπου: ΥΥ: έτος
ΤΤΤΤΤΤΤ: αρμόδια αρχή έκδοσης της άδειας SASP: άδεια χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών
99999: αύξουσα αρίθμηση
β) στη θέση 30, συμπληρώνει το πεδίο «Τόπος Εμπορευμάτων» με τον τόπο στον οποίο προσκομίζονται τα εμπορεύματα (πχ. τελωνειακός περίβολος, προσωρινή εναπόθεση) μέχρι να ολοκληρωθεί η κωδικοποίηση της θέσης 30 οπότε θα συμπληρώνεται το πεδίο «Κωδικός Τόπου Εμπ/των (30)»
Αποδοχή της διασάφησης C:
Η αποδοχή της διασάφησης C γίνεται αυτόματα από το σύστημα και επιπλέον των άλλων ελέγχων πραγματοποιούνται και οι ακόλουθοι έλεγχοι διαλειτουργικότητας με τα Υποσυστήματα Αδειών-Εγκρίσεων και Εγγυήσεων:
ü εάν ο δικαιούχος της άδειας είναι το ίδιο πρόσωπο που αναγράφεται στη θέση 8 της διασάφησης C,
ü αν όλοι οι κωδικοί εμπορευμάτων (θέση 33) που δηλώνονται στη διασάφηση C περιλαμβάνονται στους κωδικούς εμπορευμάτων για τα οποία έχει εκδοθεί η άδεια ü αν το αιτούμενο καθεστώς (θέση 37α) περιλαμβάνεται την άδεια ü ως προς το πεδίο Εγγύηση (GRN): εγκυρότητα του δηλούμενου αριθμού GRN της εγγύησης.
Εφόσον μετά από τον αυτόματο έλεγχο του συστήματος η διασάφηση γίνει αποδεκτή, καταχωρείται στη βάση του συστήματος και αυτόματα αποδίδεται αριθμός αναφοράς της κίνησης MRN, ο οποίος αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο διασαφιστή μέσω του μηνύματος ID28A.
Αν η διασάφηση δεν πληροί τους όρους και τους τύπους συμπλήρωσης, καθώς και τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές (ή απαιτήσεις) του μηνύματος ID15Α «Διασάφηση Εισαγωγής», απορρίπτεται αυτόματα από το σύστημα και ο διασαφιστής ενημερώνεται 
ηλεκτρονικά μέσω του μηνύματος ID16Α στο οποίο περιλαμβάνονται και οι λόγοι απόρριψης αυτής.
Επαλήθευση/διόρθωση/ακύρωση της διασάφησης C :
Μετά την αποδοχή της διασάφησης, καθώς και την απόδοση και γνωστοποίηση του MRN στο διασαφιστή διενεργείται αυτόματα από το σύστημα Ανάλυση Κινδύνου. Ενεργοποιείται το χρονόμετρο από την έγκριση που δηλώνεται στη θέση 44.1.
Η διαδικασία επαλήθευσης της διασάφησης είναι όμοια με αυτή της συνήθους διασάφησης τύπου Α καθώς και η διαδικασία ανταλλαγής μηνυμάτων.
Στο σημείο αυτό, εφιστάται η προσοχή στον Προϊστάμενο Τελωνισμού Εμπορευμάτων να δρομολογεί κατά απόλυτη προτεραιότητα τις απλουστευμένες διασαφήσεις C επιλέγοντας στα κριτήρια αναζήτησης της «Οθόνης του Επόπτη» τον τύπο της διασάφησης (θέση 1β) με την επιλογή του πεδίου «συνδυασμός».
Εμπορεύματα που εμπίπτουν σε Απαγορεύσεις-Περιορισμούς:
Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις εμπορευμάτων που εμπίπτουν σε απαγορεύσεις – περιορισμούς, ο τρόπος ελέγχου των αναγκαίων πιστοποιητικών/ αδειών – εγκρίσεων για τη διασφάλιση της σχετικής νομοθεσίας, καθορίζεται κατά την έκδοση της άδειας απλουστευμένης διασάφησης, όπως αυτός έχει προσδιοριστεί κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ της αρμόδιας Τελωνειακής Περιφέρειας και με τις, κατά περίπτωση, άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 7 παρ. 2 στοιχείο γ) της αριθμ.
Δ19Α5041987/5-10-2011 ΑΥΟ.
Οι αρμόδιες, για τη χορήγηση της ως άνω άδειας Τελωνειακές Περιφέρειες, οφείλουν να γνωστοποιούν εγγράφως στο αρμόδιο για την παρακολούθηση της άδειας Τελωνείο ελέγχου, το αποτέλεσμα της διαβούλευσης με σχετικές οδηγίες για τη διεξαγωγή των αναγκαίων ελέγχων διασφάλισης των απαγορεύσεων- περιορισμών.
Σε περίπτωση που από την διαβούλευση με τις άλλες αρμόδιες Αρχές δεν καθορισθεί ιδιαίτερος τρόπος ελέγχου διασφάλισης των απαγορεύσεων – περιορισμών, οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 5 του Κεφαλαίου 2 της παρούσας.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης, δε μεσολαβεί το στάδιο της ταμειακής διαχείρισης, συνεπώς η κατάσταση της διασάφησης μετατρέπεται σε «υπό απελευθέρωση» και εκδίδεται η άδεια παράδοσης, με την οποία ο διασαφιστής παραλαμβάνει τα εμπορεύματά του.
Οικονομικά καθεστώτα
Επίσης επισημαίνεται ότι όσα ισχύουν ανωτέρω σχετικά με τη διαδικασία αποστολής της ελλιπούς διασάφησης (Β) από το τελωνείο υπαγωγής στο τελωνείο ελέγχου ισχύουν και στην εν λόγω περίπτωση της απλουστευμένης διασάφησης (C) για τα καθεστώτα 71 (Τελωνειακή Αποταμίευση) 51 (Τελειοποίηση προς Επανεξαγωγή) και 91 (Μεταποίηση υπό Τελωνειακό Έλεγχο).
Στη θέση 40 «προηγούμενο παραστατικό» της συμπληρωματικής διασάφησης Υ, θα πρέπει να αναγράφεται το MRN της διασάφησης C, που δίνεται στο Τελωνείο Ελέγχου, δεδομένου ότι το MRN της αρχικής διασάφησης C του Τελωνείου Υπαγωγής, κλείνει με το MRN που δίνεται στην διασάφηση C από το Τελωνείο Ελέγχου. Αυτό ισχύει μόνο για τα καθεστώτα 51 (Τελειοποίηση προς Επανεξαγωγή) και 91 (Μεταποίηση υπό Τελωνειακό Έλεγχο δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 271 των ΔΕΚΤΚ, για το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης δεν απαιτείται η προσκόμιση συμπληρωματικής διασάφησης τύπου Y.
ΙΙ. Συμπληρωματική διασάφηση τύπου Υ:
Υποβολή της συμπληρωματικής διασάφησης Υ
Ο διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά στο τελωνείο μέσω του μηνύματος ID15Α, μία συμπληρωματική διασάφηση Υ για όλες τις απλουστευμένες διασαφήσεις C που υποβλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, περισσότερες συμπληρωματικές διασαφήσεις Υ.
Η προθεσμία υποβολής της συμπληρωματικής διασάφησης Υ είναι από την 1η έως και την 5η ημέρα του επόμενου μήνα για τις απλουστευμένες διασαφήσεις που υποβλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα και η προθεσμία πληρωμής του συνόλου των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων είναι μέχρι τη 16η ημέρα του επόμενου μήνα.
Συμπλήρωση
1) Η συμπληρωματική διασάφηση Υ είναι μια πλήρης διασάφηση και συμπληρώνεται με όλα τα υποχρεωτικά πεδία μιας πλήρους διασάφησης τύπου Α. Επιπρόσθετα θα δηλώνεται ο αριθμός αναφοράς της εγγύησης (GRN) η οποία έχει καταχωρηθεί στο Υποσύστημα Εγγυήσεων και έχει συσταθεί για τη χρήση διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης.
2) Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή μιας συμπληρωματικής διασάφησης Υ για όλες τις απλουστευμένες διασαφήσεις C που έχουν υποβληθεί τον προηγούμενο μήνα είναι τα βασικά στοιχεία των απλουστευμένων διασαφήσεων C να είναι κοινά, ώστε να μπορούν να ομαδοποιηθούν και να συμπληρωθεί η Υ στις βασικές υποχρεωτικές της θέσεις και συγκεκριμένα:
§ θέση 1α : (IM / EU / CO), § θέση 15 : χώρα αποστολής, § θέση 21 : εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα*, § θέση 22α :νόμισμα τιμολογίου **, § θέση 25 :τρόπος μεταφοράς στα σύνορα.
* ακόμα και όταν διαφέρει η εθνικότητα του μεταφορικού μέσου στις αρχικές C, στην Υ μπορεί να συμπληρωθεί η πληροφορία αυτή σε επίπεδο είδους στο πεδίο ex21.
** η συμπλήρωση της θέσης 22 (συνολικό ποσό τιμολογίου) στην Υ με το άθροισμα των επιμέρους τιμολογίων είναι στη διακριτική ευχέρεια του διασαφιστή.
Τα είδη (εμπορεύματα) της Υ θα αποτελούνται από τα είδη των αρχικών C. Στη θέση 40 Προηγούμενο παραστατικό σε κάθε είδος απαιτείται η συμπλήρωση των MRN των προηγούμενων διασαφήσεων C (με κωδικό προηγούμενου παραστατικού «Υ»). Αν το ίδιο είδος (εμπόρευμα) έχει δηλωθεί σε περισσότερες από μία C, τότε στη θέση 40 για το συγκεκριμένο είδος θα αναγράφονται τα MRN όλων των C που περιείχαν αυτό το είδος.
Προς διευκόλυνση παραθέτουμε κατωτέρω δύο παραδείγματα συμπλήρωσης της Υ, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι μόνο οι αναφερόμενες θέσεις της διασάφησης υποχρεωτικές για την υποβολή της Υ, αλλά επιλέχτηκαν, χάριν παραδείγματος, εκείνες που χρήζουν περαιτέρω επεξήγησης.
Παράδειγμα 1: Υποβάλλονται τον ίδιο μήνα δυο απλουστευμένες διασαφήσεις (IM-C), όπου ο εισαγωγέας (θέση 8) είναι το ίδιο πρόσωπο, αιτούμενο καθεστώς είναι η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση (θέση 37: 40 00) και έχουν αποδοθεί από το σύστημα τα αντίστοιχα MRN (MRN1 και MRN2).
Η απλουστευμένη διασάφηση με MRN1 έχει χώρα αποστολής την Π.Γ.Δ.Μ., το νόμισμα του τιμολογίου (θέση 22α) είναι Ευρώ, ο τρόπος μεταφοράς στα σύνορα (θέση 25) είναι οδικός 
και περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο είδη: 4903 00 00 (Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για ιχνογράφηση ή χρωματισμό, για παιδιά) και 4910 00 00 (Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων των οποίων αφαιρούνται τα φύλλα)
Η απλουστευμένη διασάφηση με MRN 2 έχει χώρα αποστολής την Π.Γ.Δ.Μ., το νόμισμα του τιμολογίου (θέση 22α) είναι Ευρώ, ο τρόπος μεταφοράς στα σύνορα (θέση 25) είναι οδικός και περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία είδη: 4903 00 00 (Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για ιχνογράφηση ή χρωματισμό, για παιδιά), 4910 00 00 (Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων των οποίων αφαιρούνται τα φύλλα) και 4905 10 00 (Υδρόγειες σφαίρες).
Σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται από 1η έως 5η του επόμενου μήνα μια συμπληρωματική Υ ως εξής:
Βασικά στοιχεία
θέση 1: ΙΜ-Υ / θέση 8: στοιχεία του εισαγωγέα / θέση 15: Π.Γ.Δ.Μ. / θέση 21: μόνο η εθνικότητα του φορτηγού / θέση 22α: ευρώ / θέση 22 - συνολικό ποσό τιμολογίου (προαιρετικά): άθροισμα των επιμέρους τιμολογίων / θέση 25: οδικός / θέση 26: όπως η 25 Είδη
· πρώτο είδος: θέση 33: 4903 00 00 - Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για ιχνογράφηση ή χρωματισμό, για παιδιά / θέση 31-1: είδος συσκευασίας και το άθροισμα των δεμάτων / θέση 35: άθροισμα της μεικτής μάζας από τις διασαφήσεις με MRN1 και MRN2 / θέση 37: 40 00 / θέση 38: άθροισμα καθαρής μάζας από τις διασαφήσεις με MRN1 και MRN2 / θέση 40: αναγράφονται τα MRN1 και MRN2 / θέση 42: η τιμή του είδους. (Αν διαφέρει στις αρχικές C, συμπληρώνει το μέσο όρο) / θέση 44.1: 1961 αριθμός άδειας απλουστευμένων διαδικασιών / θέση 46: άθροισμα της στατιστικής αξίας από τις διασαφήσεις με MRN1 και MRN2 · δεύτερο είδος: θέση 33: 4910 00 00 - Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων των οποίων αφαιρούνται τα φύλλα / θέση 31-1: είδος συσκευασίας και το άθροισμα των δεμάτων / θέση 35: άθροισμα της μεικτής μάζας από τις διασαφήσεις με MRN1 και MRN2 / θέση 37: 40 00 / θέση 38: άθροισμα καθαρής μάζας από τις διασαφήσεις με MRN1 και MRN2 / θέση 40: αναγράφονται τα MRN1 και MRN2 / θέση 42: η τιμή του είδους. (Αν διαφέρει στις αρχικές C, συμπληρώνει το μέσο όρο) / θέση 46: άθροισμα της στατιστικής αξίας από τις διασαφήσεις με MRN1 και MRN2
· τρίτο είδος: θέση 33: 4905 10 00 – Υδρόγειες σφαίρες / θέση 40: αναγράφεται τo MRN2/ οι θέσεις 31-1, 35, 37, 38, 46 συμπληρώνονται με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν για τη διασάφηση με MRN2.
Επισήμανση: Στο ανωτέρω παράδειγμα αν η δεύτερη απλουστευμένη διασάφηση (MRN2) έχει χώρα αποστολής την Αλβανία, υποβάλλονται 2 Υ, μία για κάθε αρχική C, δηλαδή στην πρώτη θα συμπληρωθεί στη θέση 40 το MRN1 και στη δεύτερη το MRN2.
3) Κατά την υποβολή της διασάφησης τύπου Υ, το σύστημα εκτός των άλλων ελέγχει το προηγούμενο παραστατικό στη θέση 40 της διασάφησης (με κατηγορία Προηγούμενου Παραστατικού «Υ» και το MRN της C) το οποίο υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι διασάφηση τύπου C. Ο έλεγχος που διενεργείται από το σύστημα και γίνεται για όλα τα είδη που περιλαμβάνει η εν λόγω συμπληρωματική είναι ο εξής: Πρέπει να υπάρχει σε όλα τα είδη μία τουλάχιστον εγγραφή στην θέση 40 με κατηγορία προηγούμενου παραστατικού «Y».
Αποδοχή/επαλήθευση/ολοκλήρωση της διαδικασίας συμπληρωματικής διασάφησης Υ Η αποδοχή της συμπληρωματικής διασάφησης Υ θα πραγματοποιείται αυτόματα από το σύστημα, και εφόσον μετά από τον αυτόματο έλεγχο του συστήματος γίνει αποδεκτή,
καταχωρείται στη βάση του συστήματος και αυτόματα αποδίδεται αριθμός αναφοράς της κίνησης MRN, ο οποίος αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο διασαφιστή μέσω του μηνύματος ID28A.
Αν η διασάφηση δεν πληροί τους όρους και τους τύπους συμπλήρωσης, καθώς και τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές (ή απαιτήσεις) του μηνύματος ID15Α «Διασάφηση Εισαγωγής», απορρίπτεται αυτόματα από το σύστημα και ο διασαφιστής ενημερώνεται ηλεκτρονικά μέσω του μηνύματος ID16Α στο οποίο περιλαμβάνονται και οι λόγοι απόρριψης αυτής.
Επισημαίνεται ότι η συμπληρωματική διασάφηση δεν μπορεί να δρομολογηθεί για φυσικό έλεγχο δεδομένου ότι υποβάλλεται σε χρόνο μεταγενέστερο της παράδοσης των εμπορευμάτων.
Ο υπολογισμός των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων (θέση 47 της διασάφησης) για κάθε είδος πραγματοποιείται στη συμπληρωματική διασάφηση Υ.
Η συμπληρωματική διασάφηση Υ παρακολουθείται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ταμείου και πρέπει να πληρωθεί έως τη 16η ημέρα.
Επισημαίνεται ότι δεν εκδίδεται άδεια παράδοσης με την συμπληρωματική διασάφηση Υ, γιατί έχει εκδοθεί με την απλουστευμένη C και τα εμπορεύματα έχουν παραληφθεί, και με την υποβολή της συμπληρωματικής Υ εκδίδεται μόνο το αποδεικτικό είσπραξης.
3) Διαδικασία εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο / Γνωστοποίηση Λογιστικής Εγγραφής τύπου R και συμπληρωματική της τύπου Ζ I. Γενικά:
Ο κάτοχος άδειας χρήσης διαδικασίας τελωνισμού στον οριζόμενο από αυτόν τόπο, έχει τη δυνατότητα κατόπιν άδειας από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, να παραλαμβάνει τα εμπορεύματά του απευθείας στις εγκαταστάσεις του, χωρίς την πρoσκόμισή τους στο τελωνείο.
Τα βασικά οφέλη της συγκεκριμένης απλούστευσης για τους κατόχους αδείας είναι, εκτός από την παραλαβή των εμπορευμάτων τους απευθείας στις εγκαταστάσεις τους και την αναστολή καταβολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, οι μειωμένοι έλεγχοι σε σχέση με τη συνήθη διαδικασία, ο ταχύτερος τελωνισμός και συνεπακόλουθα η μείωση του λειτουργικού κόστους.
Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να παραλάβει τα εμπορεύματα στις εγκαταστάσεις του είναι :
ü να έχει άδεια εγκεκριμένου παραλήπτη του καθεστώτος της διαμετακόμισης, ή ü να έχει έγκριση από το τελωνείο προσωρινής εναπόθεσης των εμπορευμάτων του ή ü τα εμπορεύματα να έχουν προηγουμένως υπαχθεί σε οικονομικό τελωνειακό καθεστώς και
ü να παρέχει εγγύηση για τους εισαγωγικούς δασμούς και τις άλλες επιβαρύνσεις, το ποσό της οποίας καθορίζεται σε επίπεδο που να επιτρέπει να καλύπτεται ανά πάσα στιγμή το ποσό του συνόλου των τελωνειακών οφειλών που γεννώνται ή ενδέχεται να γεννηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία.
Παραδείγματα ανά τρόπο μεταφοράς:
Α) Οδική/θαλάσσια μεταφορά-> διαφορετικά τελωνεία εισόδου-εισαγωγής Εμπορεύματα που εισάγονται από Τουρκία -> Είσοδος στους Κήπους -> Εγκαταστάσεις εισαγωγέα στη Θεσσαλονίκη ή εμπορεύματα από Κίνα -> Είσοδος στο λιμάνι του Πειραιά -> 
Οδική μεταφορά στις εγκαταστάσεις του εισαγωγέα στα Οινόφυτα.
Προκειμένου ο διασαφιστής να μεταφέρει τα εμπορεύματα απευθείας στις εγκαταστάσεις του και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει να έχει άδεια εγκεκριμένου παραλήπτη για το καθεστώς της διαμετακόμισης και η αποθήκη στην οποία θα μεταφερθούν τα εμπορεύματα να είναι αναγνωρισμένη ως αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης.
Στη διασάφηση, εκτός των άλλων θέσεων που συμπληρώνονται υποχρεωτικά, πρέπει να συμπληρωθούν επιπλέον:
- η θέση 44.1 με:
α) την Άδεια εγκεκριμένου παραλήπτη με κωδικό 1946, β) την Άδεια απλουστευμένων διαδικασιών-για τη διαδικασία εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο(με κωδικό 1961) και - η θέση 30 με τον κωδικό της αποθήκης, πρόκειται για αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης.
Β) Θαλάσσια μεταφορά –> ίδιο τελωνείο εισόδου-εισαγωγής Εμπορεύματα από Αίγυπτο -> Είσοδος στο λιμάνι της Ελευσίνας -> Οδική μεταφορά στις εγκαταστάσεις του εισαγωγέα στο Θριάσιο
Επειδή οι εγκαταστάσεις του διασαφιστή εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα του τελωνείου Ελευσίνας που είναι και τελωνείο εισόδου, η μεταφορά των εμπορευμάτων του από το λιμάνι εισόδου στις εγκαταστάσεις του καλύπτεται από την ίδια την άδεια απλουστευμένων διαδικασιών. Επιπλέον η αποθήκη του πρέπει να είναι αναγνωρισμένη ως αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης.
Στη διασάφηση, εκτός των άλλων θέσεων που συμπληρώνονται υποχρεωτικά, πρέπει να συμπληρωθούν επιπλέον:
- τη θέση 44.1 με τον κωδικό 1961 Άδεια απλουστευμένων διαδικασιών- για τη διαδικασία εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο και - τη θέση 30 με τον κωδικό της αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης.
Απαγορεύσεις-περιορισμοί
Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις εμπορευμάτων που εμπίπτουν σε απαγορεύσεις – περιορισμούς, ο τρόπος ελέγχου των αναγκαίων πιστοποιητικών/ αδειών – εγκρίσεων για τη διασφάλιση της σχετικής νομοθεσίας, καθορίζεται κατά την έκδοση της άδειας χρήσης της διαδικασίας εκτελωνισμού στις εγκαταστάσεις του εισαγωγέα, όπως αυτός έχει προσδιοριστεί κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ της αρμόδιας Τελωνειακής Περιφέρειας και με τις, κατά περίπτωση, άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 7 παρ. 2 στοιχείο γ) της αριθμ. Δ19Α5041987/5-10-2011 ΑΥΟ.
Οι αρμόδιες, για τη χορήγηση της ως άνω άδειας Τελωνειακές Περιφέρειες, οφείλουν να γνωστοποιούν εγγράφως στο αρμόδιο για την παρακολούθηση της άδειας Τελωνείο ελέγχου, το αποτέλεσμα της διαβούλευσης με σχετικές οδηγίες για τη διεξαγωγή των αναγκαίων ελέγχων διασφάλισης των απαγορεύσεων- περιορισμών.
ΙΙ. Συμπλήρωση και Υποβολή της Γνωστοποίησης Λογιστικής Εγγραφής τύπου R Ο διασαφιστής κάθε φορά που παραλαμβάνει εμπορεύματα στις εγκαταστάσεις του κάνει μια εγγραφή στα λογιστικά του βιβλία, η οποία επέχει θέση διασάφησης, περιλαμβάνει τα υποχρεωτικά στοιχεία του Παραρτήματος 4 για τη Γνωστοποίηση Λογιστικής Εγγραφής τύπου R και την αποστέλλει άμεσα στο αρμόδιο τελωνείο. Επιπλέον:
1) στην καρτέλα (tab) «Αποτελέσματα Ελέγχου» θέτει την ένδειξη Α3 «Καλώς με δική του ευθύνη»
2) συμπληρώνει το πεδίο «εξουσιοδοτημένος τόπος εμπορευμάτων» στη θέση 30 της διασάφησης, χρησιμοποιώντας την κωδικοποίηση που έχει δοθεί από την Περιφέρεια και η οποία αναφέρεται στη σχετική άδεια.
Ειδικότερα:
a) Για το λόγο αυτό οι αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες στο στάδιο έκδοσης της άδειας μεριμνούν για την απόδοση κωδικού για κάθε τόπο όπου θα παραλαμβάνονται τα εμπορεύματα και ο οποίος θα συμπληρώνεται στη θέση 10 της άδειας (Εγκεκριμένος Τόπος Εμπορευμάτων) με τη μορφή: ΚΩΔ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/ΚΩΔ. ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ/xxxx (αύξουσα αρίθμηση)
β) Στις περιπτώσεις που ο κάτοχος της άδειας χρήσης της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο είναι αντιπρόσωπος, ως εξουσιοδοτημένος τόπος για την παραλαβή των εμπορευμάτων του είναι ο τόπος που έχει δηλωθεί στην άδεια, δηλαδή είτε οι εγκαταστάσεις του αντιπροσώπου /κατόχου της άδειας είτε οι εγκαταστάσεις των εισαγωγέων /πελατών του.
Στη συνέχεια το τελωνείο ενημερώνεται για την άφιξη των εμπορευμάτων του διασαφιστή στις εγκαταστάσεις του με την αποστολή μέσω του μηνύματος ID15Α της γνωστοποίησης λογιστικής εγγραφής R.
Η γνωστοποίηση της λογιστικής εγγραφής R είναι μια μονοκλασική διασάφηση, δηλαδή αφορά μόνο ένα είδος και αντιστοιχεί σε μία λογιστική εγγραφή στα βιβλία του εισαγωγέα.
ΙΙΙ. Αποδοχή της Γνωστοποίησης Λογιστικής Εγγραφής R Η αποδοχή της διασάφησης R γίνεται αυτόματα από το σύστημα, το οποίο εκτός των άλλων ελέγχων επιπρόσθετα ελέγχει μέσω διαλειτουργικότητας με άλλα υποσυστήματα και τα ακόλουθα :
ü την ταυτοποίηση του αριθμού της άδειας απλουστευμένης διαδικασίας που αναγράφεται στη θέση 44.1 με τον αντίστοιχο αριθμό αδείας στο υποσύστημα αδειών-εγκρίσεων.
ü αν το αιτούμενο καθεστώς περιλαμβάνεται την άδεια ü αν όλοι οι κωδικοί εμπορευμάτων που δηλώνονται στη διασάφηση περιλαμβάνονται στους κωδικούς εμπορευμάτων για τα οποία έχει εκδοθεί η άδεια ü ως προς το πεδίο Εγγύηση (GRN): εγκυρότητα του δηλούμενου αριθμού GRN της εγγύησης
ü εάν υποβάλλονται όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά και άδειες ανάλογα με το είδος (κωδικό) του εμπορεύματος
και εφόσον είναι όλα συμπληρωμένα σωστά, γίνεται η αποδοχή της διασάφησης αυτόματα από το σύστημα, με την απόδοση MRN, που αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο διασαφιστή μέσω του μηνύματος ID28A.
Αν η διασάφηση δεν πληροί τους όρους και τους τύπους συμπλήρωσης, καθώς και τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές (ή απαιτήσεις) του μηνύματος ID15Α «Διασάφηση Εισαγωγής», απορρίπτεται αυτόματα από το σύστημα και ο διασαφιστής ενημερώνεται ηλεκτρονικά μέσω του μηνύματος ID16Α στο οποίο περιλαμβάνονται και οι λόγοι απόρριψης αυτής.
IV. Χρονομέτρηση – επαλήθευση – απελευθέρωση Με την αποδοχή της διασάφησης και την απόδοση MRN, ενεργοποιείται το χρονόμετρο για την απελευθέρωση των εμπορευμάτων, μέσω του αριθμού αδείας των απλουστευμένων διαδικασιών που δηλώνεται στη θέση 44-1.
Ο χρόνος απελευθέρωσης των εμπορευμάτων προσδιορίζεται στην άδεια απλουστευμένων διαδικασιών που εκδίδεται από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, ανάλογα με το ωράριο κάθε τελωνείου, την απόστασή του από τις εγκαταστάσεις του διασαφιστή και το είδος των εμπορευμάτων.
Στην πράξη το χρονόμετρο αυτό αποτελεί το χρονικό περιθώριο από την αποδοχή της διασάφησης, την διεξαγωγή της αυτόματης Ανάλυσης Κινδύνου και τη δρομολόγησή της μέχρι την μετάβαση του/των ελεγκτών στις εγκαταστάσεις του διασαφιστή προκειμένου να γίνει ο έλεγχος.
Με την αποδοχή της διασάφησης, διενεργείται αυτόματα από το σύστημα Ανάλυση Κινδύνου. Η διασάφηση ενημερώνεται με το αποτέλεσμα της Ανάλυσης Κινδύνου και εμφανίζεται στο Υποσύστημα Διαχείρισης Ειδικών Πληροφοριών & Υποθέσεων (Οθόνη Επόπτη). Επίσης, στην στήλη προθεσμία ελέγχου εμφανίζεται η ημερομηνία και η ώρα μέχρι την οποία πρέπει να διενεργηθεί ο έλεγχος σύμφωνα με την προθεσμία της άδειας απλουστευμένων διαδικασιών.
Στο σημείο αυτό, εφιστάται η προσοχή στον Προϊστάμενο Τελωνισμού Εμπορευμάτων να δρομολογεί κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τις απλουστευμένες διασαφήσεις R για τελωνισμό στις εγκαταστάσεις του εισαγωγέα, επιλέγοντας στα κριτήρια αναζήτησης της «Οθόνης του Επόπτη» τον τύπο της διασάφησης (θέση 1β) με την επιλογή του πεδίου «συνδυασμός» Στη συνέχεια ο αρμόδιος Προϊστάμενος Τελωνισμού Εμπορευμάτων, εφόσον ο βαθμός επικινδυνότητας απαιτεί την επαλήθευση της διασάφησης και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί προς το σκοπό αυτό από την 33η Διεύθυνση, εκδίδει από το σύστημα εντολή ελέγχου.
Στην περίπτωση που η διασάφηση επιλεγεί για έλεγχο, ο οριζόμενος ελεγκτής τυπώνει μαζί με την εντολή ελέγχου και τη διασάφηση και μεταβαίνει στις εγκαταστάσεις του κατόχου της άδειας προκειμένου να πραγματοποιήσει τον έλεγχο.
Αντιπρόσωποι κάτοχοι άδειας
Στις περιπτώσεις που ο κάτοχος της άδειας χρήσης της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο είναι αντιπρόσωπος, ως εγκεκριμένος χώρος για την προσκόμιση των προς εισαγωγή εμπορευμάτων που συμπληρώνεται στη θέση 30 είναι ο τόπος που έχει δηλωθεί στην άδεια, δηλαδή είτε οι εγκαταστάσεις του αντιπροσώπου /κάτοχου της άδειας είτε οι εγκαταστάσεις των εισαγωγέων /πελατών του.
Επισημαίνουμε ότι, ο κάτοχος της άδειας οφείλει να παρίσταται κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου. Στην περίπτωση αδυναμίας του μεριμνά για τον ορισμό εκπροσώπου του για το σκοπό αυτό.
Εάν ο κάτοχος της άδειας είναι αντιπρόσωπος και ως τόπος προσκόμισης των προς εισαγωγή εμπορευμάτων έχουν δηλωθεί οι εγκαταστάσεις του εισαγωγέα/πελάτη του και τα δυο αυτά πρόσωπα οφείλουν να παρίστανται κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου ή σε περίπτωση κωλύματος, να ορίζουν εκπρόσωπο κατά τα ανωτέρω.
Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και την καταγραφή των αποτελεσμάτων με την επιλογή της κατάλληλης ένδειξης αποτελέσματος ελέγχου, η διασάφηση λαμβάνει την κατάσταση «οριστικοποιημένο» και αποστέλλεται στο διασαφιστή το μήνυμα ID29A «Απελευθέρωση για Εισαγωγή», το οποίο ισοδυναμεί με άδεια παράδοσης των τελωνισμένων εμπορευμάτων.
Στις περιπτώσεις που η διασάφηση δεν επιλεγεί για επαλήθευση, με τη λήξη του χρονομέτρου η διασάφηση λαμβάνει την κατάσταση «οριστικοποιημένο» και αποστέλλεται στο διασαφιστή το μήνυμα ID29A «Απελευθέρωση για Εισαγωγή», το οποίο ισοδυναμεί με άδεια παράδοσης των τελωνισμένων εμπορευμάτων.
Σε οποιαδήποτε τροποποίηση/διόρθωση των στοιχείων της διασάφησης θα ξεκινά το χρονόμετρο από την αρχή, και όσον αφορά τη διαδικασία τροποποίησης/διόρθωσης, ακύρωσης της R είναι όμοια με αυτή της συνήθους διασάφησης τύπου Α καθώς και η διαδικασία ανταλλαγής μηνυμάτων.
V. Ανακεφαλαιωτική διασάφηση τύπου Z:
Υποβολή
Ο διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά στο τελωνείο μέσω του μηνύματος ID15Α μία ανακεφαλαιωτική διασάφηση Ζ για τις γνωστοποιήσεις λογιστικών εγγραφών (τύπου R) που υποβλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, περισσότερες συμπληρωματικές διασαφήσεις Ζ.
Η προθεσμία υποβολής της συμπληρωματικής διασάφησης Ζ είναι από την 1η έως και την 5η ημέρα του επόμενου μήνα για τις R που υποβλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα και η προθεσμία πληρωμής του συνόλου των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων (που αναλογούν στα εμπορεύματα που παρέλαβε με τις R στις εγκαταστάσεις του και έθεσε σε ελεύθερη κυκλοφορία) είναι μέχρι τη 16η ημέρα του επόμενου μήνα.
Συμπλήρωση
1) Η ανακεφαλαιωτική διασάφηση Ζ είναι μια πλήρης διασάφηση και συμπληρώνεται με όλα τα υποχρεωτικά πεδία μιας πλήρους διασάφησης τύπου Α. Επιπρόσθετα θα δηλώνεται ο αριθμός αναφοράς της εγγύησης (GRN) η οποία έχει καταχωρηθεί στο Υποσύστημα Εγγυήσεων και έχει συσταθεί για τη χρήση διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο.
2) Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή μιας συμπληρωματικής διασάφησης Ζ για όλες τις R που έχουν υποβληθεί τον προηγούμενο μήνα είναι τα βασικά στοιχεία των R να είναι κοινά, ώστε να μπορούν να ομαδοποιηθούν και να συμπληρωθεί η Z στις βασικές υποχρεωτικές της θέσεις και συγκεκριμένα:
§ θέση 1α : (IM / EU / CO), § θέση 15 : χώρα αποστολής, § θέση 21 : εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα*, § θέση 22α :νόμισμα τιμολογίου **, § θέση 25 :τρόπος μεταφοράς στα σύνορα.
* ακόμα και όταν διαφέρει η εθνικότητα του μεταφορικού μέσου στις αρχικές R, στη Z μπορεί να συμπληρωθεί η πληροφορία αυτή σε επίπεδο είδους στο πεδίο ex21.
** η συμπλήρωση της θέσης 22 (συνολικό ποσό τιμολογίου) στη Z με το άθροισμα των επιμέρους τιμολογίων είναι στη διακριτική ευχέρεια του διασαφιστή.
Τα είδη (εμπορεύματα) της Z θα αποτελούνται από τα είδη των αρχικών R. Στη θέση 40 Προηγούμενο παραστατικό σε κάθε είδος απαιτείται η συμπλήρωση των MRN των R (με κωδικό προηγούμενου παραστατικού «Υ» και τύπο «CLE» και συμπληρωμένο το πεδίο MRN της R).
3) Κατά την υποβολή της διασάφησης τύπου Z, το σύστημα εκτός των άλλων ελέγχει το προηγούμενο παραστατικό στη θέση 40 της διασάφησης (με κατηγορία Προηγούμενου Παραστατικού «Υ» και το MRN της R) το οποίο υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι γνωστοποίηση λογιστικής εγγραφής R. Ο έλεγχος που διενεργείται από το σύστημα και γίνεται για όλα τα είδη που περιλαμβάνει η εν λόγω ανακεφαλαιωτική είναι ο εξής: Πρέπει να υπάρχει σε όλα τα είδη μία τουλάχιστον εγγραφή στην θέση 40 με κατηγορία προηγούμενου παραστατικού «Y».
Αποδοχή/επαλήθευση/ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιωτικής διασάφησης Ζ :
Η αποδοχή της ανακεφαλαιωτικής διασάφησης Ζ θα πραγματοποιείται αυτόματα από το σύστημα, και εφόσον μετά από τον αυτόματο έλεγχο του συστήματος γίνει αποδεκτή, καταχωρείται στη βάση του συστήματος και αυτόματα αποδίδεται αριθμός αναφοράς της κίνησης MRN, ο οποίος αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο διασαφιστή μέσω του μηνύματος ID28A.
Αν η διασάφηση δεν πληροί τους όρους και τους τύπους συμπλήρωσης, καθώς και τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές (ή απαιτήσεις) του μηνύματος ID15Α «Διασάφηση Εισαγωγής», απορρίπτεται αυτόματα από το σύστημα και ο διασαφιστής ενημερώνεται ηλεκτρονικά μέσω του μηνύματος ID16Α στο οποίο περιλαμβάνονται και οι λόγοι απόρριψης αυτής.
Επισημαίνεται ότι η ανακεφαλαιωτική διασάφηση δεν μπορεί να δρομολογηθεί για φυσικό έλεγχο δεδομένου ότι υποβάλλεται σε χρόνο μεταγενέστερο της παράδοσης των εμπορευμάτων.
Ο υπολογισμός των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων (θέση 47 της διασάφησης) για κάθε είδος πραγματοποιείται στην ανακεφαλαιωτική διασάφηση Ζ.
Η ανακεφαλαιωτική διασάφηση Ζ παρακολουθείται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ταμείου και πρέπει να πληρωθεί έως τη 16η ημέρα.
Επισημαίνεται ότι δεν εκδίδεται άδεια παράδοσης με την ανακεφαλαιωτική διασάφηση Ζ, γιατί τα εμπορεύματα έχουν παραληφθεί από το διασαφιστή και με την υποβολή της ανακεφαλαιωτικής Ζ εκδίδεται μόνο το αποδεικτικό είσπραξης.
Έλεγχος εκ των υστέρων
Οι τελωνειακές αρχές θα διενεργούν εκ των υστέρων ελέγχους στην έδρα του εισαγωγέα για τη διαπίστωση της ορθής τήρησης της διαδικασίας και τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4) Απλουστευμένη διαδικασία εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας/φυσικού αερίου που διακινείται μέσω δικτύου αγωγών
Τύπος απλούστευσης: τελωνισμός στις εγκαταστάσεις του εισαγωγέα Ι. Λογιστικές Εγγραφές
Για ηλεκτρική ενέργεια που διακινείται μέσω δικτύου αγωγών και εισέρχεται στη χώρα μας από κόμβους (διασυνδέσεις) με τρίτες χώρες ή χώρες ΕΖΕΣ καθώς και φυσικού αερίου που διακινείται μέσω δικτύου αγωγών, ο διασαφιστής μπορεί να υποβάλλει αίτηση μόνο για τη χρήση της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο τόπο και όχι για τη χρήση διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης λόγω της φύσης του εμπορεύματος.
Ο διασαφιστής καταχωρεί στα Λογιστικά του Βιβλία τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας/φυσικού αερίου που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση, με βάση τις μετρήσεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ/ΔΕΣΦΑ ΑΕ. Η εγγραφή αυτή περιλαμβάνει τα υποχρεωτικά στοιχεία της Γνωστοποίησης Λογιστικής Εγγραφής τύπου R (Παράρτημα 4) και δεν απαιτείται η γνωστοποίηση της στο αρμόδιο Τελωνείο. Η καταχώριση δε των εμπορευμάτων στα λογιστικά βιβλία του κατόχου της άδειας ισοδυναμεί με άδεια παραλαβής τους. Επίσης, δεν απαιτείται σύσταση εγγύησης καθώς τα εν λόγω είδη δεν επιβαρύνονται με εισαγωγικούς δασμούς και άλλες επιβαρύνσεις.
ΙΙ. Ανακεφαλαιωτική διασάφηση τύπου Ζ
Ο διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά στο αρμόδιο τελωνείο την ανακεφαλαιωτική διασάφηση μέσω του μηνύματος ID15A. Η προθεσμία υποβολής της ανακεφαλαιωτικής διασάφησης Ζ είναι το αργότερο έως την 15η ημέρα του επόμενου της εισαγωγής μήνα για το σύνολο της παραληφθείσας ποσότητας που αφορά τον προηγούμενο μήνα.
Επιπλέον:
· συμπληρώνει το πεδίο «εξουσιοδοτημένος τόπος εμπορευμάτων» στη θέση 30 της διασάφησης, με τις εγκαταστάσεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ ή του ΔΕΣΦΑ ΑΕ για την ηλεκτρική ενέργεια/φυσικό αέριο αντίστοιχα.
· υποβάλλει ηλεκτρονικά τα τιμολόγια αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας / φυσικού αερίου καθώς και τις βεβαιώσεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ / ΔΕΣΦΑ ΑΕ για την πιστοποίηση των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας / φυσικού αερίου αντίστοιχα Η αποδοχή της διασάφησης Ζ γίνεται αυτόματα από το σύστημα, το οποίο επιπλέον των άλλων ελέγχει και τα ακόλουθα :
ü την ταυτοποίηση του αριθμού της άδειας απλουστευμένης διαδικασίας που αναγράφεται στη θέση 44 με τον αντίστοιχο αριθμό αδείας στο υποσύστημα αδειών-εγκρίσεων.
ü Εάν ο δικαιούχος της άδειας είναι το ίδιο πρόσωπο που αναγράφεται στη θέση 8 της διασάφησης
ü το αιτούμενο καθεστώς περιλαμβάνεται στην άδεια ü αν οι κωδικοί εμπορευμάτων ορίζονται στην άδεια 
ü αν επισυνάπτονται στη θέση 44 ο αριθμός άδειας απλουστευμένων διαδικασιών με κωδικό 1961
ü Αν στη θέση 40 είναι συμπληρωμένοι με κατηγορία προηγούμενου παραστατικού «Ζ» οι αριθμοί καταχώρισης των λογιστικών εγγραφών (CLE).
Εφόσον όλα είναι συμπληρωμένα σωστά, γίνεται η αποδοχή της διασάφησης αυτόματα από το σύστημα, με την απόδοση MRN, που αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο διασαφιστή μέσω του μηνύματος ID28A.
Αν η διασάφηση δεν πληροί τους όρους και τους τύπους συμπλήρωσης, καθώς και τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές (ή απαιτήσεις) του μηνύματος ID15Α «Διασάφηση Εισαγωγής», απορρίπτεται αυτόματα από το σύστημα και ο διασαφιστής ενημερώνεται ηλεκτρονικά μέσω του μηνύματος ID16Α στο οποίο περιλαμβάνονται και οι λόγοι απόρριψης αυτής.
Στις περιπτώσεις αυτές δε γίνεται ανάλυση κινδύνου στις ανακεφαλαιωτικές διασαφήσεις Ζ, αλλά μόνο εκ των υστέρων έλεγχος.
ΙΙΙ. Έλεγχος εκ των υστέρων
Οι τελωνειακές αρχές θα διενεργούν εκ των υστέρων ελέγχους στην έδρα του εισαγωγέα για τη διαπίστωση της ορθής τήρησης της διαδικασίας και τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5) Παρακολούθηση των απλουστευμένων διαδικασιών – Διαχείριση των υποβαλλόμενων διασαφήσεων/γνωστοποιήσεων
Ο Προϊστάμενος του τελωνείου ορίζει έναν υπάλληλο του γραφείου εισαγωγής ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των υποβαλλόμενων διασαφήσεων που αφορούν απλουστευμένες διαδικασίες και ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα θα διασφαλίζει τα ακόλουθα:
ü Στις περιπτώσεις που ο κάτοχος της άδειας είναι τελωνειακός αντιπρόσωπος, εάν είναι το ίδιο πρόσωπο που αναγράφεται στην θέση 14 των υποβαλλόμενων διασαφήσεων τύπου C ή γνωστοποιήσεων λογιστικής εγγραφής (R) ü Εάν για όλες τις διασαφήσεις τύπου C ή γνωστοποιήσεις λογιστικών εγγραφών R, έχουν υποβληθεί οι συμπληρωματικές διασαφήσεις τύπου Υ ή ανακεφαλαιωτικές διασαφήσεις τύπου Ζ αντίστοιχα.
ü Εάν έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα οι συμπληρωματικές διασαφήσεις τύπου Υ ή οι ανακεφαλαιωτικές διασαφήσεις τύπου Ζ.
ü εάν οι C, R, Y, Z έχουν υποβληθεί στο αρμόδιο τελωνείο που αναφέρεται στην σχετική άδεια.
ü την τήρηση της προθεσμίας που προβλέπεται για την πληρωμή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.
ü την εξωσυστημική παρακολούθηση της εγγύησης (δέσμευση και αποδέσμευση) επί τη βάση των διασαφήσεων Υ και Ζ που έχουν υποβληθεί και για το διάστημα της αναβολής πληρωμής, ήτοι μέχρι τη 16η μέρα του μήνα, έως ότου καταστεί δυνατή η διαλειτουργικότητα με το Υποσύστημα Εγγυήσεων.
ü στις περιπτώσεις εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας / φυσικού αερίου, έχουν δηλωθεί στη θέση 44.1 και έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά τα τιμολόγια αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας/φυσικού αερίου καθώς και οι βεβαιώσεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ / ΔΕΣΦΑ ΑΕ για την πιστοποίηση των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας / φυσικού αερίου αντίστοιχα.
ü Στην περίπτωση εφεδρικής διαδικασίας (Κεφάλαιο 4 της παρούσας) συσχετίζει τα δεδομένα της χειρόγραφης διαδικασίας με τα δεδομένα της ηλεκτρονικής διασάφησης,
ü Εάν, στις περιπτώσεις που χορηγείται προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση, με την εφαρμογή μειωμένου ή μηδενικού δασμού σε προϊόντα τρίτων χωρών στο πλαίσιο των Προτιμησιακών Καθεστώτων ή της Τελωνειακής Ένωσης Ε.Ε–Τουρκίας, έχει συμπληρωθεί ορθά η θέση 36 και έχουν αναγραφεί στη θέση 44.1 τα σχετικά αποδεικτικά καταγωγής ή πιστοποιητικά ελεύθερης κυκλοφορίας A.TR.
6) Κυρώσεις
Στα πλαίσια των ελέγχων των αρμόδιων Τελωνειακών αρχών σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ανακρίβειες στα δηλωθέντα ή ότι έχουν παραβιαστεί διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας :
1. Εξετάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή η επιβολή ποινής ανακριβούς δήλωσης ή η βεβαίωση απλής τελωνειακής παράβασης, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων ή η εφαρμογή άλλων ισχυουσών κατασταλτικών διατάξεων.
2. Ενημερώνεται η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια προκειμένου να εξετάσει κατά περίπτωση την αναστολή ή την ανάκληση της άδειας απλουστευμένης διασάφησης και άδειας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Δ19Α 5041987 ΕΞ 2011/5-10-2011 ΑΥΟ.
Κεφάλαιο 4
Εφεδρική Διαδικασία
Εφεδρική διαδικασία είναι ο εναλλακτικός τρόπος υποβολής της διασάφησης εισαγωγής σε περιπτώσεις που η ηλεκτρονική επικοινωνία δεν είναι εφικτή. Η έλλειψη ηλεκτρονικής επικοινωνίας είναι δυνατόν να οφείλεται είτε σε πρόβλημα του συστήματος των τελωνείων ICISNET, είτε σε πρόβλημα του συστήματος ή της επικοινωνίας του εισαγωγέα ή του αντιπροσώπου αυτού. Τονίζουμε ότι η χρήση της εφεδρικής διαδικασίας θα γίνεται μόνο κατ’ εξαίρεση και μόνο στις κατωτέρω περιπτώσεις:
1. Ενέργειες πριν την χρήση εφεδρικών διαδικασιών O οικονομικός φορέας θα πρέπει απαραιτήτως να διερευνά που οφείλεται η αδυναμία της διεκπεραίωσης/ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής συναλλαγής.
Σε κάθε περίπτωση υποχρεούται :
α. να ανατρέχει τακτικά για σχετική πληροφόρηση στο portal του ICISnet, περί μη διαθεσιμότητας του συστήματος.
β. να συλλέγει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες (π.χ. αρχεία καταγραφών συμβάντων-log files, εκτυπώσεις οθονών ή λαθών από το υποσύστημα εισαγωγών κ.λ.π.) και να συμβουλεύεται αμέσως την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας του ή να λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη τεχνική βοήθεια, αν αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να προβαίνει στην αρχική εκτίμηση του προβλήματος.
γ. να επικοινωνεί με το γραφείο υποστήριξης του ICISnet προκειμένου να ζητήσει βοήθεια για την εκτίμηση της σοβαρότητας και την διαπίστωση της αιτίας του προβλήματος, αναφέροντας όλα τα σχετικά στοιχεία που έχει στην διάθεση του, χρησιμοποιώντας όλους τους διαθέσιμους τρόπους επικοινωνίας (e-mail., τηλ., fax , κ.λ.π. ) δ. να εξετάζει όλες τις διαθέσιμες εναλλακτικές δυνατότητες υποβολής π.χ χρήση του περιβάλλοντος διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών υποβολών-συναλλαγών του ICISnet ή την 
υποβολή από εναλλακτικό ηλεκτρονικό υπολογιστή ή την χρήση εναλλακτικής διαδικτυακής σύνδεσης ή τη σύναψη συμφωνίας για τη υποβολή της διασάφησης μέσω άλλου εμπορικού συνεργάτη κ.λπ.
2. Μη διαθεσιμότητα μηχανογραφικού συστήματος τελωνείων ICISnet 2.1. Μη διαθέσιμη ενημέρωση από τις τελωνειακές αρχές Υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αναληφθεί ήδη οι ενέργειες που περιλαμβάνονται στο σημείο 1 του παρόντος κεφαλαίου και έχει παρέλθει 1 ώρα χωρίς να υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την μη διαθεσιμότητα του συστήματος, στο portal του ICISnet, ο οικονομικός φορέας κάνει αμέσως χρήση εφεδρικών διαδικασιών ως ακολούθως:
Όταν το μηχανογραφικό σύστημα τελωνείων ICISnet είναι εκτός λειτουργίας, θα ακολουθείται η χειρόγραφη διαδικασία με την κατάθεση της διασάφησης σε έντυπη μορφή με το Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο (ΕΔΕ).
Η διασάφηση εισαγωγής, πρέπει να συμπληρώνεται κατά τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω σχετική ΕΔΥΟ ανά τύπο διασάφησης και καθεστώς. Επίσης πρέπει να επισυνάπτονται και όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα/πιστοποιητικά/άδειες.
Το τελωνείο καταχωρεί την διασάφηση κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω σχετική ΕΔΥΟ στο Ενιαίο Βιβλίο Καταχώρησης και αποδίδεται αύξων αριθμός καταχώρησης και για το ποσό της οφειλής συστήνεται παρακαταθήκη και δεν εκδίδεται Αποδεικτικό Είσπραξης.
Η επιλογή των ΕΔΕ για φυσικό έλεγχο ή έλεγχο εγγράφων ή τελωνισμό κατά δήλωση, θα γίνεται από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου κάνοντας σχετική πράξη στο ΕΔΕ, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από την 33η Διεύθυνση.
Άδεια Παράδοσης στην εφεδρική διαδικασία επέχει το τριπλότυπο έντυπο Τ.07.01 «Αποδεικτικό είσπραξης και άδεια παραλαβής/εξαγωγής εμπορευμάτων», επισημαίνοντας ότι πρέπει να διαγράφεται η φράση «αποδεικτικό είσπραξης» ώστε να χρησιμοποιείται μόνο ως άδεια παράδοσης.
Μόλις το σύστημα είναι πάλι διαθέσιμο, ο αρμόδιος υπάλληλος του Τελωνείου καταχωρεί τα στοιχεία της διασάφησης, συμπληρώνοντας στην οθόνη Βασικά στοιχεία – Θέσεις διασάφησης α) το πεδίο: «Χειρόγραφη καταχώρηση» με τον Α/Α και το Έτος από το Ενιαίο Βιβλίο καταχώρησης και β) διορθώνει, εάν χρειάζεται το πεδίο «Ημερομηνία αποδοχής» βάζοντας τη σωστή από το Ενιαίο Βιβλίο καταχώρησης.
Στη συνέχεια, ο Προϊστάμενος Τελωνισμού δρομολογεί τη διασάφηση είτε για έλεγχο είτε κατά δήλωση βάσει της πράξης που έχει καταγραφεί στη γραπτή διασάφηση εισαγωγής και στην περίπτωση ελέγχου καταχωρείται το αποτέλεσμα ελέγχου.
Στο τέλος λύνεται η παρακαταθήκη, εισπράττεται το ποσό της οφειλής και εκδίδεται κανονικά από το σύστημα το αποδεικτικό είσπραξης.
Επισημαίνουμε ότι και σε περιπτώσεις όπου το ICISnet δεν τίθεται εξ αρχής εκτός λειτουργίας αλλά σε μεταγενέστερο στάδιο της ηλεκτρονικής διαδικασίας, δηλαδή έχει αποδοθεί MRN στη διασάφηση, θα ακολουθείται η χειρόγραφη διαδικασία. Όταν επανέλθει το σύστημα, το τελωνείο θα προβαίνει σε αυτοδίκαιη ακύρωση της ηλεκτρονικής διασάφησης. Ειδικότερα στις περιπτώσεις όπου έχει εκτυπωθεί το αποδεικτικό είσπραξης και τίθεται το σύστημα εκτός λειτουργίας, πριν το τελωνείο ακυρώσει αυτοδίκαια τη διασάφηση, ο ταμίας προβαίνει σε σχετικό αντιλογισμό του ήδη εκτυπωμένου αποδεικτικού και ύστερα εφαρμόζεται η αυτοδίκαιη ακύρωση της διασάφησης από το τελωνείο.
2.2. Διαθέσιμη ενημέρωση από τις τελωνειακές αρχές Ο οικονομικός φορέας μπορεί να κάνει αμέσως χρήση εφεδρικών διαδικασιών για την υποβολή της Διασάφησης Εισαγωγής, εφόσον έχει προηγηθεί σχετική ανακοίνωση των τελωνειακών αρχών στο portal του ICISnet, για την έκτακτη ή προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας της αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής του ICISnet. H σχετική ενημέρωση αποστέλλεται και σε όλα τα μηχανογραφημένο τελωνεία, μέσω e-mail. Με τα προαναφερόμενα μέσα επικοινωνίας ενημερώνονται οι τελωνειακές αρχές και ο οικονομικός φορέας για την αποκατάσταση λειτουργίας της εφαρμογής και το τέλος χρήσης των εφεδρικών διαδικασιών. Ο οικονομικός φορέας, για τις νέες υποβολές, εφαρμόζει την χρήση της συνήθους ηλεκτρονικής διαδικασίας.
3. Μη διαθεσιμότητα Συστήματος του οικονομικού φορέα ή/και του δικτύου επικοινωνίας μεταξύ οικονομικού φορέα και τελωνειακών Αρχών.
Εφόσον ο οικονομικός φορέας έχει ήδη προβεί στις ενέργειες που περιλαμβάνονται στο σημείο 1 του παρόντος κεφαλαίου ενεργεί αναλόγως, ως ακολούθως :
3.1. Μη διαθεσιμότητα διαδικτυακής επικοινωνίας του συστήματος του οικονομικού φορέα Όταν διαπιστωθεί ότι το πρόβλημα αφορά αποκλειστικά στην διαδικτυακή επικοινωνία του συστήματος του με το ICISnet, αναζητά εναλλακτική διαδικτυακή σύνδεση.
3.2 Μη διαθεσιμότητα εφαρμογών του οικονομικού φορέα Όταν διαπιστωθεί ότι το πρόβλημα αφορά την εφαρμογή που χρησιμοποιείται είτε για την δημιουργία αρχείου xml είτε για την ανταλλαγή αυτού με το ICISnet μέσω web services, προβαίνει στην υποβολή της διασάφησης μέσω φόρμας ή αναφόρτωσης αρχείου, στο περιβάλλον ηλεκτρονικών συναλλαγών – υποβολών, στο portal του ICISnet.
3.3 Αδυναμία υποβολής στο περιβάλλον ηλεκτρονικών υποβολών-συναλλαγών του ICISnet
Σε κάθε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής μέσω του περιβάλλοντος ηλεκτρονικών υποβολών-συναλλαγών του ICISnet και αφού έχουν προγενέστερα εξαντληθεί όλες οι προβλεπόμενες εναλλακτικές δυνατότητες υποβολής, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει το Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο (ΕΔΕ) με τα επισυναπτόμενα έγγραφα/άδειες/πιστοποιητικά στο Τελωνείο και ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί τα στοιχεία της διασάφησης. Αποδίδεται από το σύστημα MRN στη διασάφηση και η διαδικασία ακολουθείται κανονικά από το περιβάλλον του Τελωνείου, χωρίς την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ συναλλασσόμενου και τελωνείου.
Οι προϊστάμενοι των αρμόδιων τελωνείων στα οποία υποβάλλεται Διασάφηση Εισαγωγής, επιτηρούν την εφαρμογή της εφεδρικής διαδικασίας και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να αποφεύγεται η κατάχρησή της από τους οικονομικούς φορείς.
Κεφάλαιο 5
Λοιπά τελωνειακά παραστατικά
Α. Δελτίο Κίνησης (Transit Log) Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής To Δελτίο Κίνησης (Transit Log) Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής θα υποβάλλεται από το συναλλασσόμενο στο αρμόδιο τελωνείο χειρόγραφα και όχι ηλεκτρονικά από το portal.
Ταυτόχρονα, θα καταχωρείται από τον τελωνειακό υπάλληλο στο χώρο του τελωνείου, παρουσία του συναλλασσόμενου, μέσω του υποσυστήματος Εισαγωγών. Στο σύστημα υπάρχουν οι πληροφορίες της πρώτης σελίδας του Δελτίου Κίνησης και ως εκ τούτου θα παρακολουθείται από το τελωνείο και χειρόγραφα και μέσω του συστήματος.
Τα status τα οποία χρησιμοποιούμε στη διαχείριση του Δελτίου Κίνησης είναι τα εξής:
· Αποδεκτό: Είναι η κατάσταση όπου το σύστημα δίνει τη δυνατότητα να γίνει Διόρθωση του Δελτίου Κίνησης (μέσα από το menu ενέργειες). Αν όχι τότε προχωράμε σε οριστικοποίηση.
· Ακυρωμένο
· Οριστικοποιημένο: Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο status δεν μπορεί ο Τελωνειακός υπάλληλος να κάνει πια διορθώσεις στην Ημερομηνία κατάπλου, στην Ισχύ του Δελτίου Κίνησης, στα Στοιχεία του πλοίου και στα πιστούμενα παραστατικά.
· Τακτοποιημένο: Είναι το status όταν έχουμε επανεξαγωγή ή εκτελωνισμό ή λοιποί λόγοι δηλαδή όταν τακτοποιείται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο. Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα στον τελωνειακό υπάλληλο να γράφει ένα κείμενο 250 χαρακτήρων, όταν επιλέγει ¨Λοιποί Λόγοι¨ στον τρόπο τακτοποίησης. Το σύστημα επιτρέπει να γίνεται τακτοποίηση Δελτίου Κίνησης άλλου τελωνείου.
Σχετικά με το Δελτίο Κίνησης, υπάρχουν τέσσερις λειτουργίες στο σύστημα:
1. Δημιουργία Δελτίου Κίνησης (Transit Log).
2. Αναζήτηση Δελτίου Κίνησης (Transit Log), με την οποία μπορούμε να βρούμε τα Δελτία Κίνησης του δικού μας τελωνείου.
3. Τακτοποίηση Δελτίου Κίνησης (Transit Log) άλλου Τελωνείου και 4. Έρευνα Δελτίου Κίνησης (Transit Log), με την οποία μπορούμε να βρούμε Δελτία Κίνησης οποιουδήποτε τελωνείου.
Σε περίπτωση όπου, για τον οποιοδήποτε λόγο, το σύστημα ICISnet είναι εκτός λειτουργίας, τότε θα ακολουθείται η χειρόγραφη διαδικασία και θα γίνεται χειρόγραφη καταχώρηση σε βιβλίο καταχώρησης. Όταν το σύστημα επανέλθει, τότε γίνεται καταχώρηση του Δελτίου Κίνησης στο σύστημα. Ο Α/Α μαζί με το έτος της χειρόγραφης καταχώρησης καταχωρούνται στο μέρος της ηλεκτρονικής φόρμας κάτω από τα στοιχεία του πλοίαρχου.
Σημειώνεται ότι ένα Δελτίο Κίνησης μπορεί να δένεται με ένα δηλωτικό. Στην περίπτωση που υπάρχει σχέση με δηλωτικό είναι απαίτηση να αναφέρονται το MRN του Δηλωτικού, ο Αριθμός του είδους/Στίχου και το είδος της συσκευασίας.
Στο νέο σύστημα θα υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης ενός Δελτίου Κίνησης σε ένα νέο Δελτίο Κίνησης στα πιστούμενα παραστατικά. Με την καταχώρηση του νέου Δελτίου Κίνησης στο σύστημα, θα πρέπει ο τελωνειακός υπάλληλος να κλείνει χειρόγραφα και το αρχικό Δελτίο Κίνησης.
Β. Δελτίο Προσωρινής Εισαγωγής (ΔΕΠΕ)
Το Δελτίο Προσωρινής Εισαγωγής (ΔΕΠΕ) θα καταχωρείται από τον τελωνειακό υπάλληλο, στο χώρο του τελωνείου και παρουσία του συναλλασσόμενου, μέσω του υποσυστήματος Εισαγωγών.
Τα status τα οποία χρησιμοποιούμε στην διαχείριση του ΔΕΠΕ είναι τα εξής:
· Αποδεκτό: Είναι η κατάσταση όπου το σύστημα δίνει τη δυνατότητα να γίνει διόρθωση του ΔΕΠΕ (μέσα από το menu ενέργειες). Αν όχι τότε προχωράμε σε οριστικοποίηση.
· Ακυρωμένο
· Απεσταλθέν: Το Τελωνείο που το αποστέλλει δεν μπορεί πλέον να το διαχειριστεί.
· Οριστικοποιημένο: Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο status δεν μπορεί ο τελωνειακός υπάλληλος να κάνει διορθώσεις παρά μόνο στην Προθεσμία Επανεξαγωγής, Αριθμό Κυκλοφορίας, Τέλη Κυκλοφορίας και Σχόλια. Το status αυτό δίνεται από το τελωνείο που έκανε την πρώτη (1η) καταχώρηση.
· Παραληφθέν : Το τελωνείο που το παραλαμβάνει το διαχειρίζεται και μπορεί να επεμβαίνει στα πεδία που περιγράφονται προηγουμένως. Η παραλαβή του ΔΕΠΕ γίνεται μέσω του μενού: Σύνδεσμοι/Dashboard. Ο τελωνειακός υπάλληλος επιλέγει την ημερομηνία και κατόπιν στο συρόμενο menu Υποσύστημα επιλέγει: Εισαγωγές και στο συρόμενο menu Τύπος Εντύπου επιλέγει: ΔΕΠΕ και μετά κλείδωμα εργασίας, εκτέλεση και τελικά παραλαβή.
· Τακτοποιημένο: Είναι το status όταν έχουμε επανεξαγωγή ή εκτελωνισμό ή εγκατάλειψη υπέρ δημοσίου ή λοιποί λόγοι δηλαδή όταν τακτοποιείται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο. Υπάρχει η δυνατότητα για ένα λεκτικό πεδίο διακοσίων πενήντα (250) χαρακτήρων στους Τρόπους Τακτοποίησης στο οποίο ο τελωνειακός υπάλληλος όταν επιλέγει ¨Λοιποί Λόγοι¨ θα έχει την δυνατότητα να προσθέσει και μία περιγραφή. Το σύστημα επιτρέπει να γίνεται τακτοποίηση ΔΕΠΕ άλλου τελωνείου.
Σχετικά με το ΔΕΠΕ, υπάρχουν τέσσερις λειτουργίες στο σύστημα:
1. Δημιουργία Δελτίου Προσωρινής Εισαγωγής (ΔΕΠΕ), 2. Αναζήτηση Δελτίου Προσωρινής Εισαγωγής (ΔΕΠΕ), με την οποία μπορούμε να βρούμε τα ΔΕΠΕ του δικού μας τελωνείου.
3. Τακτοποίηση ΔΕΠΕ άλλου τελωνείου και 4. Έρευνα ΔΕΠΕ, με την οποία μπορούμε να βρούμε ΔΕΠΕ οποιουδήποτε τελωνείου.
Σχετικά με τη Δημιουργία Δελτίου Προσωρινής Εισαγωγής (ΔΕΠΕ) είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση της Προθεσμίας Επανεξαγωγής, τα στοιχεία του δικαιούχου προσώπου και αυτοκινήτου καθώς και το πιστούμενο παραστατικό. Σημειώνεται, ότι θα πρέπει να συμπληρώνονται και τα προσαρτώμενα. Ένας μεγάλος αριθμός δικαιολογητικών μπορεί να επιλεγεί από το συρόμενο πίνακα. Επίσης στο νέο σύστημα το πεδίο Σχόλια θα δέχεται διακόσιους πενήντα (250) χαρακτήρες και θα υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης σε έναν πίνακα όσον αφορά τις Σφραγίσεις / Αποσφραγίσεις οχημάτων (μέσα από το menu ενέργειες). Δίνεται από το σύστημα και η δυνατότητα για συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
Εάν τα δικαιολογητικά δεν αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο τελωνείο παρακολούθησης τότε θα πρέπει να αποστέλλονται με fax.
Σε περίπτωση όπου, για τον οποιοδήποτε λόγο, το σύστημα ICISnet είναι εκτός λειτουργίας τότε θα ακολουθείται η χειρόγραφη διαδικασία και θα γίνεται χειρόγραφη καταχώρηση σε βιβλίο καταχώρησης. Όταν το σύστημα επανέλθει τότε γίνεται καταχώρηση του ΔΕΠΕ στο σύστημα και ο Α/Α της χειρόγραφης καταχώρησης καταχωρείται στο κάτω δεξιό μέρος της ηλεκτρονικής φόρμας μαζί με το έτος.
Μέσα από το ίδιο menu ενέργειες το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης του ΔΕΠΕ.
Στο νέο σύστημα θα υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης ενός ΔΕΠΕ σε ένα νέο ΔΕΠΕ στα πιστούμενα παραστατικά. Με την καταχώρηση του νέου ΔΕΠΕ στο σύστημα, θα πρέπει ο τελωνειακός υπάλληλος να κλείνει χειρόγραφα και το αρχικό ΔΕΠΕ.
Σημειώνεται ότι ένα ΔΕΠΕ μπορεί να δένεται με ένα δηλωτικό. Στην περίπτωση που υπάρχει σχέση με δηλωτικό είναι απαίτηση να αναφέρονται το MRN του Δηλωτικού, ο Αριθμός του είδους, το είδος της συσκευασίας και η ποσότητα. Επίσης στο πεδίο πιστούμενο παραστατικό υπάρχει η δυνατότητα να επιλέγεται «Φορολογική Αποθήκη Οχημάτων» ή «ΔΑΟ».
Γ. Αίτηση-Δήλωση για Εμπορευματοκιβώτια
Στο νέο σύστημα ο συναλλασσόμενος θα υποβάλει την Αίτηση-Δήλωση ηλεκτρονικά με σκοπό την υπαγωγή των Εμπορευματοκιβωτίων στο ανασταλτικό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής.
Τα status τα οποία χρησιμοποιούμε στην διαχείριση της Αίτησης-Δήλωσης είναι τα εξής:
· Αποδεκτή: Είναι η κατάσταση όπου το σύστημα δίνει τη δυνατότητα να γίνει Διόρθωση της Αίτησης-Δήλωσης (μέσα από το menu ενέργειες) και μόνο για τα πεδία προθεσμία επανεξαγωγής και παρατηρήσεις.
· Υπό επεξεργασία ακύρωσης: Σε αυτή την κατάσταση ο συναλλασσόμενος έχει αποστείλει το μήνυμα IC14A (Αίτημα Ακύρωσης Δήλωσης για Εμπορευματοκιβώτια). Εν συνεχεία ο τελωνειακός υπάλληλος θα αποδεχτεί, είτε θα απορρίψει το αίτημα στέλνοντας στο συναλλασσόμενο το μήνυμα IC09A. Για να δει το αίτημα ο τελωνειακός υπάλληλος θα πρέπει να πάει μέσω του menu Σύνδεσμοι στο Dashboard. Επιλέγει την ημερομηνία και κατόπιν στο συρόμενο menu Υποσύστημα επιλέγει: Εισαγωγές και στο συρόμενο menu Τύπος Εντύπου επιλέγει: Αίτηση-Δήλωση για Εμπορευματοκιβώτια.
Πατάει το κουμπί εφαρμογή φίλτρου και του εμφανίζεται το αίτημα του συναλλασσόμενου. Τέλος, πατάει πάνω στη λέξη εκτέλεση και αφού κλειδώσει την εργασία από το κίτρινο λουκέτο δέχεται ή απορρίπτει το αίτημα του συναλλασσόμενου.
Υπάρχει η δυνατότητα να προστεθούν και σχόλια επεξεργασίας.
· Ακυρωθείσα.
· Υπό τακτοποίηση: Όταν έχουν τακτοποιηθεί κάποιοι στίχοι και όχι όλοι. Η τακτοποίηση γίνεται με δύο τρόπους. Με επανεξαγωγή ή με λοιπούς λόγους όπου υπάρχει ένα πεδίο Παρατηρήσεις το οποίο θα δέχεται διακόσιους πενήντα (250) χαρακτήρες.
· Τακτοποιημένο: Το παραστατικό τακτοποιείται όταν τακτοποιούνται όλοι οι στίχοι.
Σχετικά με την Αίτηση-Δήλωση για Εμπορευματοκιβώτια υπάρχουν δύο λειτουργίες στο σύστημα:
1. Δημιουργία Αίτησης-Δήλωσης για Εμπορευματοκιβώτια,
2. Αναζήτηση Αίτησης-Δήλωσης για Εμπορευματοκιβώτια
Η Αίτηση-Δήλωση για Εμπορευματοκιβώτια χρησιμοποιείται για να πιστώνεται το δηλωτικό και για αυτό το λόγο έχει διασύνδεση με το υποσύστημα των δηλωτικών και συγκεκριμένα με τα εξής πεδία:
· Αριθμός δηλωτικού.
· Αύξων Αριθμός Στίχου που ξεχρεώνεται κάθε φορά.
· Αριθμός Εμπορευματοκιβωτίου.
Τα μηνύματα τα οποία αφορούν την Αίτηση-Δήλωση των Εμπορευματοκιβωτίων είναι τα εξής:
1. Αποδοχή/Απόρριψη Αιτήματος Ακύρωσης Δελτίου Εμπορευματοκιβωτίων (IC09A).
2. Αίτημα Ακύρωσης Δήλωσης για Εμπορευματοκιβώτια (IC14A).
3. Υποβολή Αίτησης Δήλωσης για Εμπορευματοκιβώτια (IC15A).
4. Απόρριψη Υποβολής Δήλωσης για Εμπορευματοκιβώτια (IC16A).
5. Αποδοχή Υποβολής Δήλωσης για Εμπορευματοκιβώτια (IC28A).
Δ. Εκκαθαριστικός λογαριασμός Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή – Μεταποίηση υπό Τελωνειακό Έλεγχο
Μετά τη λήξη της προθεσμίας επανεξαγωγής των εμπορευμάτων που υπήχθησαν στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και μετά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων που υπήχθησαν στο καθεστώς μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο υποβάλλεται στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου εκκαθαριστικός λογαριασμός , ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχειά που αναφέρονται στο άρθρο 521 παρ. 2 του Καν 2454/93 , από τον κάτοχο της έγκρισης το αργότερο εντός 30 ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας επανεξαγωγής/θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία της αρχικής και της κατά παράταση, όπως αυτός εμπεριέχεται στο εγχειρίδιο που περιλαμβάνεται στο υποσύστημα εισαγωγών – εξαγωγών.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Ειδικότερες οδηγίες για τη συμπλήρωση της διασάφησης Για διευκόλυνσή σας παραθέτουμε κατωτέρω ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης της διασάφησης ανά τελωνειακό καθεστώς.
Η ηλεκτρονική μορφή της διασάφησης χωρίζεται σε 3 καρτέλες (tabs) Ø Βασικά στοιχεία
Ø Είδη (αντικαθιστά τα bis που υπήρχαν στην έντυπη μορφή) Ø Αποτελέσματα ελέγχου
Τα «Βασικά Στοιχεία» περιλαμβάνουν τις εξής καρτέλες:
Ø Θέσεις Διασάφησης: Βασικά στοιχεία για τη διασάφηση που έχει επιλέξει ο διασαφιστής.
Ø Συναλλασσόμενοι: Πληροφορίες για τους συναλλασσόμενους που συμμετέχουν στη διασάφηση
Ø Πρόσθετα στοιχεία 30α: Πληροφορίες για τα πρόσθετα στοιχεία του παραρτήματος 30Α του Καν. 2454/93 που συμπληρώνονται σε επίπεδο βασικών στοιχείων όπως Μολυβδοσφραγίδες, Δρομολόγια, κ.τ.λ. (μόνο για τις Διασαφήσεις προάφιξης τύπων D,E,F, και στην περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί ENS) Η καρτέλα «Είδη» περιλαμβάνει τις εξής υπό-καρτέλες:
Ø Είδη : 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 48, κωδικός ατέλειας, ex18, ex21 Ø Εμπορευματοκιβώτια / Συσκευασίες : 31-1, 31-3 Ø Ειδικές Μνείες / Προηγούμενα Έγγραφα : 40, 44-1, 44-2, Εγγύηση (GRN) Ø Αριθμοί Πλαισίων Οχημάτων / Προϊόντα ΕΦΚ Ø Ex Παραλήπτης Αποστολέας : 2, 8, Ø Υπολογισμός Δασμών και Φόρων : 47 (συμπληρώνεται από το διασαφιστή) Ø Πρόσθετα Στοιχεία 30α (Πληροφορίες για τα πρόσθετα στοιχεία του παραρτήματος 30Α του Καν. 2454/93 που συμπληρώνονται σε επίπεδο είδους μόνο για τις Διασαφήσεις προαφίξεων τύπων D,E,F, και στην περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί ENS).
1. ΑΕΟ
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποια από τα πρόσωπα (Παραλήπτης – θέση 8 ή/και Αντιπρόσωπος – θέση 14) που δηλώνονται στη διασάφηση εισαγωγής είναι Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς, ο αριθμός πιστοποιητικού που τους έχει χορηγηθεί συμπληρώνεται στη θέση 44-1 της διασάφησης.
Για τη συμπλήρωση της θέσης 44-1 με τους αριθμούς των πιστοποιητικών Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα χρησιμοποιούνται οι κωδικοί Υ023 «Παραλήπτης» ή Υ025 «Αντιπρόσωπος» κατά περίπτωση. Σημειώνεται ότι οι Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς που έχουν λάβει πιστοποιητικό ΑΕΟ από την Ελλάδα, στις διασαφήσεις που υποβάλουν στη χώρα μας θα συμπληρώνουν στους εν λόγω κωδικούς τον εθνικό αριθμό πιστοποιητικού που εκδίδεται από το Υποσύστημα Αδειών-Εγκρίσεων του ICISnet.
2. Εισαγωγέας εγκατεστημένος στη χώρα μας (καθεστώς 40: θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση)
Σε περίπτωση υποβολής της διασάφησης από πρόσωπο εγκατεστημένο στη χώρα μας, πέραν του αριθμού EORI που συμπληρώνεται στη θέση 8 «Παραλήπτης», στη θέση 44.1 του ΕΔΕ συμπληρώνεται ο ΑΦΜ που του έχει αποδοθεί από τις φορολογικές αρχές της χώρας μας με τον κωδικό
1720 : «ΑΦΜ εγκατεστημένου στη χώρα μας εισαγωγέα που του έχει αποδοθεί από τις φορολογικές αρχές της χώρας μας».
3. Διασαφιστής εγκατεστημένος σε άλλο Κράτος Μέλος Όταν ο διασαφιστής είναι εγκατεστημένος σε άλλο Κράτος Μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ”, υποχρεούται στην απόκτηση μοναδικού αριθμού φορολογικού μητρώου Α.Φ.Μ ή στον ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου. Η απόκτηση αριθμού φορολογικού μητρώου από μη εγκατεστημένα στη χώρα μας πρόσωπα πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στην αριθ. ΠΟΛ.1113/2013 Α.Υ.Ο. Στη θέση 8 «Παραλήπτης» της διασάφησης συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση τα πλήρη στοιχεία του με τον αριθμό EORI και στη θέση 44.1 συμπληρώνονται το ΑΦΜ που έχει λάβει στη χώρα μας ο εγκατεστημένος σε άλλο Κράτος Μέλος εισαγωγέας ή το ΑΦΜ που έχει λάβει ο εγκατεστημένος σε άλλο Κράτος Μέλος εισαγωγέας μέσω του φορολογικού του αντιπροσώπου με τους ακόλουθους κωδικούς :
1718 : ΑΦΜ που έχει αποδoθεί στη χώρα μας στον εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος Μέλος εισαγωγέα
1719 : ΑΦΜ που έχει αποδoθεί στη χώρα μας στον εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος Μέλος εισαγωγέα μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου Σε κάθε περίπτωση απόκτησης ΑΦΜ στη χώρα μας από τον εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος Μέλος εισαγωγέα, είτε βάσει της ΠΟΛ. 1113/2013 Α.Υ.Ο είτε μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου, δεν απαιτείται η απόκτηση από τον εισαγωγέα νέου αριθμού EORI.
4. Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε (καθεστώς 42) Σε περίπτωση θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε (καθεστώς 42), η θέση 44.1 του ΕΔΕ συμπληρώνεται με τους κωδικούς:
· Υ040: «ΑΦΜ εγκατεστημένου στην Ελλάδα εισαγωγέα» · Υ042: «ΑΦΜ εγκατεστημένου σε άλλο Κράτος Μέλος εισαγωγέα, μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου»
· 1715: «ΑΦΜ εγκατεστημένου σε άλλο Κράτος Μέλος εισαγωγέα που του έχει αποδοθεί στη χώρα εγκατάστασής του»
· Υ041: «ΑΦΜ τελικού παραλήπτη των εμπορευμάτων σε άλλο Κράτος Μέλος (κοινοτικό ΑΦΜ)»
· 1716: «ΑΦΜ φορολογικού αντιπροσώπου»
· 1717: «ΑΦΜ του αγοραστή σε άλλο Κράτος Μέλος σε περιπτώσεις τριγωνικών ενδοκοινοτικών συναλλαγών».
5. Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με αναστολή καταβολής του ΦΠΑ (ΠΟΛ.1126/2013 ΑΥΟ) Σε περίπτωση θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με αναστολή καταβολής του ΦΠΑ και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 
παρ. 4α του Ν. 2960/2001, του άρθρου 35 παρ. 1η και της αριθ. ΠΟΛ. 1126/28.05.2013 Α.Υ.Ο, όπως έχει τροποποιηθεί με την ΠΟΛ. 1201/23.08.2013 Α.Υ.Ο, συμπληρώνονται:
- στη θέση 44.1 ο κωδικός 1722 «Άδεια αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή και συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης ΠΟΛ. 1126/2013 Α.Υ.Ο» με τον αριθμό της σχετικής άδειας που έχει γνωστοποιηθεί στον εισαγωγέα από τη Γεν.
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με την κωδικοποίηση YY-GR-TTTTTT-VD-99999 και - στο πεδίο «Κωδικός Ατέλειας» (στην καρτέλα Είδη) ο κωδικός απαλλαγής Χ 22 «Αναστολή καταβολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή και εφαρμογή της αντιστροφής της υποχρέωσης για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας».
6. Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη θέση σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης (ΠΟΛ.1100/2013 ΑΥΟ)
Σε περίπτωση θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη θέση αυτών σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης και απαλλαγή του ΦΠΑ, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 25 του Ν. 2859/2000 και της αριθ. ΠΟΛ. 1100/10.05.2013 Α.Υ.Ο, συμπληρώνονται:
- στη θέση 44.1 ο κωδικός 1721: «Άδεια αποθήκευσης ΠΟΛ. 1100/2013 Α.Υ.Ο» με τον αριθμό της άδειας αποθήκευσης που έχει γνωστοποιηθεί στον εισαγωγέα από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια με την κωδικοποίηση YY-GR-TTTTTT-VW-99999 και - στο πεδίο «Κωδικός Ατέλειας» (στην καρτέλα Είδη) ο κωδικός απαλλαγής Χ 25 «Απαλλαγή από ΦΠΑ κατά τη θέση εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης».
7. Ατέλειες- Συμπλήρωση Κωδικών Ατελείας
Στον «Πίνακα Ατελειών, Απαλλαγών και Εξαιρέσεων» του Παραρτήματος 7 επισυνάπτεται ο νέος πίνακας Ατελειών από εθνικές φορολογίες, ο οποίος αντικαθιστά τον πίνακα 14 του Προσαρτήματος της ανωτέρω σχετικής ΕΔΥΟ και διαμορφώθηκε με γνώμονα την κατάλληλη ομαδοποίηση και κατηγοριοποίηση των διαφόρων τύπων ατελειών που αναγράφονται στο πεδίο «Κωδικός Ατέλειας» (στην καρτέλα Είδη ), με στόχο:
· τη διευκόλυνση τόσο των εσωτερικών (τελωνειακοί υπάλληλοι) όσο και των εξωτερικών χρηστών (συναλλασσόμενοι), αναφορικά με την επιλογή του ορθού κωδικού ατελείας που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη απαλλαγή, · τη συλλογή αξιόπιστων στατιστικών πληροφοριών ανά τύπο απαλλαγής, με τον περιορισμό στο ελάχιστο δυνατό των περιπτώσεων επιλογής γενικών κωδικών ατελείας, στους οποίους περιλαμβάνονται περισσότερες από μία κατηγορίες απαλλαγής, · τη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων του Δημοσίου.
Με την καθιέρωση νέας κωδικοποίησης εθνικών ατελειών κατaργούνται οι κάτωθι κωδικοί αναστολής (θέση 48):
3: απαλλαγή από ΦΠΑ με ΕΔΔΑ (αριθ. Δ 1163/678/2001 Α.Υ.Ο) 4: αναστολή καταβολής ΦΠΑ στα εισαγόμενα επενδυτικά αγαθά(Π.2869/1987 Α.Υ.Ο) 5: αναστολή καταβολής ΦΠΑ στα εισαγόμενα περιοδικά και εφημερίδες (άρθρο 23 Ν. 2859/2000)
Οι βασικές επισημάνσεις αναφορικά με το νέο πίνακα ατελειών, ιδίως σε σχέση με τον προηγούμενο, είναι ειδικότερα οι ακόλουθες:
· Έχουν ομαδοποιηθεί κατάλληλα οι κατηγορίες απαλλαγών, ανάλογα με το είδος και τη φύση της απαλλαγής καθώς και τους δικαιούχους αυτής, π.χ.:
- Διεθνείς Σχέσεις,
- Πλοία,
- Εφοδιασμοί πλοίων,
- Εφοδιασμοί αεροσκαφών,
- Απαλλαγές Ν.1684/87, κλπ.
- Ειδικές προσωπικές απαλλαγές (ανάπηροι πολίτες, πολύτεκνοι, μετοικούντες κλπ) - Επανεισαγόμενα κλπ
· Κάθε μία από τις ανωτέρω γενικές κατηγορίες, περιλαμβάνει τις ειδικότερες περιπτώσεις απαλλαγών, από Φ.Π.Α., Ε.Φ.Κ., λοιπούς φόρους, ή διαφόρους συνδυασμούς αυτών, π.χ.
- G10 Πρεσβείες – Προξενεία: απαλλαγή από Φ.Π.Α., Ε.Φ.Κ. και λοιπούς φόρους - R43 Ανάπηροι
- Δικαιούχοι για καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα έως 1650 κυβ.εκ. ή έως 2.000 κυβ.εκ.
- Καταβολή Φ.Π.Α., απαλλαγή από τέλος ταξινόμησης.
· Ο σχετικός κωδικός ατελείας της κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης, δίνεται από το συνδυασμό ενός γράμματος του λατινικού αλφαβήτου που χαρακτηρίζει τη γενικότερη κατηγορία απαλλαγής, και δύο αριθμητικών στοιχείων.
· Όπως και στον προηγούμενο πίνακα ατελειών, έχει προβλεφθεί κατηγορία άλλων ειδικών απαλλαγών που δεν περιλαμβάνονται αλλού (W). Εφιστούμε όμως την προσοχή, ότι η εν λόγω κατηγορία πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όταν πράγματι η κατηγορία απαλλαγής που ζητείται είτε δεν αναγράφεται ειδικότερα στον πίνακα, είτε αναγράφεται μεν, αλλά με διαφορετικό συνδυασμό φορολογικών απαλλαγών, π.χ.
α) Περίπτωση απαλλαγών Ν.1684/87, που αναγράφεται στον πίνακα στην κατηγορία Ι, με πρόβλεψη απαλλαγής από Φ.Π.Α. και λοιπούς φόρους (κωδικός Ι10).
- Εάν σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, υφίσταται απαλλαγή Ν.1684 αλλά ισχύει μόνο απαλλαγή από Φ.Π.Α. και όχι από λοιπούς φόρους, τότε θα πρέπει να επιλεγεί ο κωδικός ατελείας “W14” και όχι ο «Ι10».
β) Περίπτωση εισαγωγής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα – (ειδικές προσωπικές απαλλαγές, πρεσβείες κλπ) θα συμπληρώνεται ο κωδικός προσωπικής απαλλαγής και όχι ο κωδικός του καθεστώτος περιθωρίου κέρδους (πχ R42 και όχι P11) Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπου δηλαδή αναγράφεται ειδικότερα η κατηγορία της απαλλαγής, θα πρέπει να επιλέγεται ο συγκεκριμένος κωδικός ατελείας που αντιστοιχεί σε αυτήν και όχι ο γενικός κωδικός της κατηγορίας «W», ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άντλησης αξιόπιστων στοιχείων για τα είδη, τις ποσότητες, την αξία των απαλλαγών κλπ.
Επισημαίνουμε εξάλλου ότι, έχει γίνει προσπάθεια αναγραφής όλων των ευρέως χρησιμοποιούμενων απαλλαγών που προκύπτουν από τη σχετική νομοθεσία, κατά συνέπεια οι περιπτώσεις όπου πράγματι υφίσταται ανάγκη χρήσης του γενικού κωδικού «W», είναι λίγες.
Επισημαίνεται ότι, προς διευκόλυνση τόσο των οικονομικών φορέων όσο και των τελωνειακών υπαλλήλων, ο εν λόγω Πίνακας Ατελειών, Απαλλαγών και Εξαιρέσεων έχει αναρτηθεί στο Portal του ICISnet.
Παρακολούθηση Προσωπικών Απαλλαγών
Στα Γραφεία Παρακολούθησης Ατελειών των αρμόδιων Τελωνειακών Αρχών, όπως έχουν ορισθεί από τις κείμενες διατάξεις, δημιουργούνται φάκελοι για τις απαλλαγές. Επισημαίνεται αφενός να γίνεται η σωστή συμπλήρωση στη θέση συμπληρωματικός παραλήπτης και δικαιούχος ατελείας, προκειμένου να δημιουργείται ο σχετικός φάκελος και αφετέρου να γίνεται έλεγχος ατελείας πριν τη χορήγηση της απαλλαγής.
8. Απαλλαγές ΦΠΑ κατά την εισαγωγή Ν. 1684/87 Σε περίπτωση θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ, βάσει των διατάξεων του Ν. 1684/87, συμπληρώνονται:
- στη θέση 44.1 ο κωδικός 1723: «Δικαιολογητικά Ν.1684/87» με τον οποίο ο ενδιαφερόμενος εισαγωγέας δηλώνει ότι διαθέτει τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά για τη χορήγηση της απαλλαγής και - στο πεδίο «Κωδικός Ατέλειας» (στην καρτέλα Είδη) ο κωδικός απαλλαγής Ι 10 “Απαλλαγή από ΦΠΑ κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία Ν.1684/87”.
9. Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (άρθρο 21 Ν.
2859/2000
)
Σε περίπτωση θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία στις νησιωτικές περιοχές, όπου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2859/2000, προβλέπεται εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, στη θέση 44.1 συμπληρώνεται ο κωδικός 3000 «Ειδικές διατάξεις ΦΠΑ-Δωδεκανήσων.
10. Απαλλαγές κατά την οριστική εισαγωγή εμπορευμάτων Σε περίπτωση θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από δασμό και λοιπούς φόρους, βάσει των απαλλακτικών διατάξεων, συμπληρώνονται:
- Στη θέση 37β ο αντίστοιχος κωδικός απαλλαγής - στη θέση 44.1 ο αντίστοιχος κωδικός «Δικαιολογητικά του Καν. (ΕΚ) 1186/09» με τον οποίο ο ενδιαφερόμενος εισαγωγέας δηλώνει ότι διαθέτει τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά για τη χορήγηση της απαλλαγής.
- στη θέση 44.2 οι αντίστοιχοι κωδικοί ανάλογα με την περίπτωση για περαιτέρω πληροφόρηση πχ απαγόρευση μεταβίβασης εμπορεύματος πριν το προβλεπόμενο από τις διατάξεις περιοριστικό διάστημα
- στην καρτέλα Είδη ο αντίστοιχος κωδικός ατέλειας όπως περιγράφεται στον Πίνακα Ατελειών, Απαλλαγών και Εξαιρέσεων
11. Εισαγωγή Οχημάτων
Όταν τελωνίζονται οχήματα συμπληρώνεται σε επίπεδο είδους:
ü στη θέση 33 – τέταρτο πεδίο ο Πρόσθετος Κωδικός Εθνικής Φορολογίας ü στη θέση 44-1 «πιστοποιητικά» συμπληρώνεται η κατηγορία Οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με τους κωδικούς που παρατίθενται στο Παράρτημα 8.
Από τον συνδυασμό τους προκύπτουν οι συντελεστές τέλους ταξινόμησης. Σχετικοί πίνακες αντιστοίχισης βρίσκονται στα Παραρτήματα 9 και 10 και είναι αναρτημένοι στο portal.
ü Στην καρτέλα (tab) Υπολ. Δασμών Φόρων - Πρόσθετα στοιχεία συμπληρώνεται η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης και του φόρου πολυτελείας (816), καθώς και η αξία για την επιλογή του ποσοστού επιβολής του φόρου πολυτελείας (830), ήτοι η τιμή χονδρικής πώλησης από τον κατασκευαστή οίκο για τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και η ίδια τιμή, αφού μειωθεί, για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Επισημαίνεται ότι στο ICISnet το πρόσθετο στοιχείο 830 δεν αφορά πλέον στο ποσό του φόρου πολυτελείας, το οποίο συμπληρώνονταν απ’ ευθείας στο ICIS.
ü Στην καρτέλα Αρ. Πλαισίων Οχημάτων συμπληρώνονται οι αριθμοί των πλαισίων και όλων των απαραίτητων στοιχείων για την έκδοση πιστοποιητικών ταξινόμησης. Ειδικότερα στο πεδίο Ημερομηνία Άφιξης συμπληρώνεται η 
ημερομηνία άφιξης, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το Δηλωτικό ή το μήνυμα ΙΕΟ6 της Διαμετακόμισης.
ü Οι κωδικοί αντικειμενικών ατελειών οχημάτων (ταξί, ηλεκτροκίνητα κ.α) βρίσκονται στην κατηγορία «V» του Παραρτήματος 7.
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις ταυτόχρονης ατέλειας των κατηγοριών «P» και «V» συμπληρώνονται αυτές της κατηγορίας «V», ενώ στις περιπτώσεις ταυτόχρονης ατέλειας των κατηγοριών «V» και των Κωδικών Προσωπικής Απαλλαγής πχ «R18», θα συμπληρώνεται ο «R18».
12. Προσωρινή εισαγωγή
ü στις περιπτώσεις που υφίσταται άδεια υπαγωγής στο καθεστώς της Προσωρινής Εισαγωγής συμπληρώνεται στη θέση 44-1 η εν λόγω άδεια με τον κωδικό N990 και το MRN της.
ü στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται άδεια υπαγωγής στο καθεστώς και η αποδοχή της διασάφησης υπέχει θέση αδείας, ο διασαφιστής συμπληρώνει α) στη θέση 44-2 (Ειδικές μνείες) την ειδική κοινοτική μνεία “απλουστευμένη άδεια” (κωδ. 00100), β) στο πεδίο «Άλλα Στοιχεία», στην ίδια θέση (44-2), το αιτούμενο χρονικό διάστημα και τον αιτούμενο σκοπό για υπαγωγή στο καθεστώς της Προσωρινής Εισαγωγής και γ) στη θέση 44-1 τον κωδικό Ν325 προτιμολόγιο (proforma invoice).
Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση αυτή, το σύστημα κατά την αποδοχή της διασάφησης αποδίδει αυτόματα ημερομηνία λήξης καθεστώτος έξι (6) μήνες από την υποβολή της διασάφησης. Ο τελωνειακός υπάλληλος που είναι αρμόδιος για το συγκεκριμένο καθεστώς θα πρέπει, πριν την εκτύπωση της Άδειας Παράδοσης (και μέσα από το μενού Ενέργειες-> Καταχώρηση πρόσθετων πεδίων) και εφόσον χρειάζεται, να αλλάζει την ημερομηνία λήξης του καθεστώτος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του και να ενημερώνει τηλεφωνικά ή με κάθε πρόσφορο τρόπο το διασαφιστή, καθώς δεν υφίσταται σχετικό μήνυμα ενημέρωσης.
ü Υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με μερική απαλλαγή (καταβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ)
Σε περίπτωση υπαγωγής εμπορευμάτων σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, στις νησιωτικές περιοχές, με μερική απαλλαγή (ήτοι καταβολή ΦΠΑ), όπου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2859/2000, προβλέπεται εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, στη θέση 44.1 συμπληρώνεται ο κωδικός 3000 «Ειδικές διατάξεις ΦΠΑ-Δωδεκανήσων».
13. Καθεστώς Τελωνειακής Αποταμίευσης
Τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται στη θέση 44.1 για την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης είναι:
· «Εξουσιοδότηση αντιπροσώπου του διασαφιστή» (κωδικός 1902) . Δεν θα απαιτείται μόνο στην περίπτωση υποβολής της διασάφησης από τον ίδιο τον διασαφιστή (κωδικός αριθμός {1} στη θέση 14).
· Οποιοδήποτε δικαιολογητικό έγγραφο ή άδεια απαιτείται ανάλογα με τον κωδικό εμπορεύματος (μέτρα taric).
· Φορτωτική (κωδικοί: 1903, 1904, C613, C614, Ν704, Ν705, Ν710, Ν714, Ν720, Ν730, N740, Ν741 κλπ).
· Κατάλογος συσκευασίας (N271).
· Διατακτική (1906).

· Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του διαχειριστή αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης όταν πρόκειται για αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης των τύπων Α, Β (1911). Συσχέτιση με τη θέση 49 για να ελεγχθεί ο τύπος της αποθήκης. Όταν η αποθήκη είναι τύπου Α ή Β τότε θα πρέπει να επισυνάπτεται η υπεύθυνη δήλωση.
· Δελτίο πληροφοριών INF8 (C609), όταν απαιτείται.
Όταν κατατίθεται διασάφηση αποταμίευσης για αποθήκευση εμπορευμάτων σε αποθήκη τύπου Β θα συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο αριθμός (GRN) και το ποσό της εγγύησης. Καρτέλα: «Είδη», Υποκαρτέλα: Ειδικές Μνείες/Προηγούμενα Έγγραφα: 40, 44- 1, 44-2, Εγγύηση( GRN).
Υπεύθυνη Δήλωση Διαχειριστή
Μετά τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του υποσυστήματος εισαγωγών στα πλαίσια του ICISnet o διαχειριστής δημόσιας αποθήκης Τελωνειακής Αποταμίευσης των τύπων Α και Β θα παραδίδει στον αποταμιευτή ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση, την οποία θα του την αποστέλλει και ηλεκτρονικά (με e-mail), με την οποία θα βεβαιώνει ότι τα εμπορεύματα για τα οποία πρόκειται να κατατεθεί διασάφηση τελωνειακής αποταμίευσης και να εισέλθουν στην αποθήκη του, μπορούν να γίνουν δεκτά την ίδια μέρα στην αριθμ. Α΄ ή Β΄ αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης. Η παραπάνω πράξη έχει την έννοια, αφ' ενός, ότι ο διαχειριστής είναι σύμφωνος για την τοποθέτηση των εμπορευμάτων του αποταμιευτή στην αποθήκη, αφ' ετέρου, ότι υπάρχει ο κατάλληλος χώρος για τον συγκεκριμένο τύπο και ποσότητα του εμπορεύματος.
Αντίστοιχα όταν πρόκειται να δοθεί προορισμός στο εμπόρευμα και να εξέλθει της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης των τύπων Α και Β, ο διαχειριστής θα παραδίδει στον αποταμιευτή ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση, την οποία θα του την αποστέλλει και ηλεκτρονικά (με e-mail), στην οποία θα βεβαιώνεται η ύπαρξη του εμπορεύματος στην αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης. Η πράξη αυτή πρέπει να γίνεται διότι το εμπόρευμα ίσως να μην ευρίσκεται στην αποθήκη, επειδή έχει εξέλθει προσωρινά, ή έχει μεταβιβασθεί σε άλλον κάτοχο "Αδείας."
14. Ειδικός προορισμός
Για τα εισαγόμενα από τρίτη χώρα εμπορεύματα που υπάγονται στο ευνοϊκό δασμολογικό καθεστώς του Ειδικού Προορισμού ακολουθείται διαδικασία θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία με ολική ή μερική αναστολή των εισαγωγικών τους δασμών λόγω του προορισμού ή της συγκεκριμένης χρήσης τους. Επισημαίνεται ότι το εν λόγω καθεστώς αφορά σε αναστολή μόνο του εισαγωγικού δασμού κι όχι των συνακόλουθων φορολογικών επιβαρύνσεων και τυχόν μέτρων εμπορικής πολιτικής.
Ο διασαφιστής συμπληρώνει στη διασάφηση:
ü τη θέση 44.1 με τον κωδικό Ν990 (Άδεια υπαγωγής σε οικονομικό καθεστώς/ ειδικός προορισμός) και τον αριθμό αδείας με την κωδικοποίηση YY-GR-TTTTTT-EU- 99999, ώστε να γίνεται έλεγχος διαλειτουργικότητας από το Υποσύστημα Αδειών – Εγκρίσεων και
ü τις θέσεις 36 και 37 α, β, ως ακολούθως, ανάλογα με το νομικό πλαίσιο από το οποίο πηγάζει το δικαίωμα υπαγωγής στο καθεστώς:
- 1η περίπτωση Ειδικός προορισμός βάσει προκαταρκτικών διατάξεων του Κοινού Δασμολογίου (παράδοση σε πλοία, αεροσκάφη, εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης στο πλαίσιο κατασκευής, επισκευής, συντήρησης, μεταποίησή τους ή με σκοπό τον εφοπλισμό ή τον εξοπλισμό τους – πολιτικά αεροσκάφη και συσκευές εδάφους για εκπαίδευση) :
Θέση 36 (κωδικός προτίμησης) :100

Θέση 37 α, β (καθεστώς): 40 και 6ΒΒ αντίστοιχα Θέση 44.2: συμπληρώνονται οι παρακάτω κωδικοί ανάλογα με την περίπτωση:
1711: «Παράδοση σε πλοία με ειδικό προορισμό-για εξοπλισμό/συντήρηση» 1712: «Παράδοση σε πλοία με ειδικό προορισμό-για κατασκευή/επισκευή» 1713:«Παράδοση σε αεροσκάφη με ειδικό προορισμό- για εξοπλισμό/συντήρηση»
1714 «Παράδοση σε αεροσκάφη με ειδικό προορισμό- για κατασκευή/επισκευή» - 2η περίπτωση Ειδικός Προορισμός βάσει δασμολογικής κατάταξης ή βάσει κανονισμών αυτόνομων αναστολών ή ποσοστώσεων :
(εμπορεύματα που υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία ή προορίζονται για συγκεκριμένη χρήση):
στη θέση 36 (κωδικός προτίμησης):
συμπληρώνονται κατά περίπτωση οι κωδικοί προτίμησης : 115, 123, 140, 223, 240, 315, 323, 340
στη θέση 37 α (καθεστώς): 40 Επισημαίνεται ότι για την παροχή του ευεργετήματος της αναστολής απαιτείται η συμπλήρωση μόνο των ανωτέρω (κατά περίπτωση) κωδικών, δηλαδή δεν υφίσταται υποχρέωση συμπλήρωσης άλλων κωδικών ατέλειας εκτός αν προβλέπεται από σχετικές διατάξεις εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας προκειμένου να χορηγηθεί απαλλαγή από άλλες επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω σχετική ΕΔΥΟ για το καθεστώς θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση.
15. Δασμολογική ποσόστωση (κρίσιμη και μη) Οι τελωνειακές αρχές απαιτούν τη σύσταση εγγύησης για εμπορεύματα τα οποία αποτελούν το αντικείμενο αίτησης για ανάληψη ποσότητας, κατά τη στιγμή αποδοχής της διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, όταν η δασμολογική ποσόστωση είναι κρίσιμη (άρθρο 248-4 ΔΕΚΤΚ Καν.2454/93), ενώ μπορούν να μην απαιτούν τη σύσταση εγγύησης για εμπορεύματα στα οποία η δασμολογική ποσόστωση δεν είναι κρίσιμη.
16. Προτιμησιακά καθεστώτα – Ελεύθερη Κυκλοφορία εμπορευμάτων (Α.ΤR) Α Για την υπαγωγή προϊόντων τρίτων χωρών στο καθεστώς της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, στο πλαίσιο εφαρμογής της συνήθους διαδικασίας, ο διασαφιστής, κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής διασάφησης οφείλει να έχει στην κατοχή του σε έντυπη μορφή τα πρωτότυπα αποδεικτικά καταγωγής (πιστοποιητικά καταγωγής FORM A, πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR1 ή EUR-MED, δήλωση τιμολογίου, δήλωση τιμολογίου EUR-MED, δήλωση καταγωγής) ή πιστοποιητικά ελεύθερης κυκλοφορίας A.TR, που αφορούν στα εν λόγω προϊόντα, προκειμένου αυτά να επωφεληθούν προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης (μειωμένος ή μηδενικός δασμός). Περαιτέρω, θα προβαίνει στη συμπλήρωση των θέσεων 36 και 44.1 κατά τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις. Ήτοι:
Στη θέση 36 θα αναγράφεται ο τριψήφιος κωδικός προτίμησης.
Στη θέση 44.1 θα αναγράφεται ο τετραψήφιος αλφαριθμητικός κωδικός και ο αύξων αριθμός των σχετικών αποδεικτικών καταγωγής (πιστοποιητικά καταγωγής FORM A, πιστοποιητικά κυκλογορίας EUR1 ή EUR-MED, δήλωση τιμολογίου, δήλωση τιμολογίου EUR-MED, δήλωση καταγωγής) ή πιστοποιητικών ελεύθερης κυκλοφορίας A.TR.
Εξυπακούεται ότι ο διασαφιστής, κατά την υποβολή της διασάφησης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, δεν θα προβαίνει στη συμπλήρωση των ανωτέρω θέσεων όταν δεν έχει στην κατοχή του τα πρωτότυπα αποδεικτικά καταγωγής ή πιστοποιητικά ελεύθερης
κυκλοφορίας που αφορούν στα διασαφιζόμενα προϊόντα, οπότε, στην περίπτωση αυτή, θα βεβαιώνονται δασμοί τρίτων χωρών.
Β Εφιστάται η προσοχή στους εισαγωγείς που στο πλαίσιο της εμπορικής τους δραστηριότητας εισάγουν προϊόντα καταγωγής Ισραήλ, κατά την υποβολή της διασάφησης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία να εφαρμόζουν τα διαλαμβανόμενα στην αριθ. Δ17Γ5009947ΕΞ15-03-2013 Δ.Υ.Ο. Επισημαίνεται ότι, δεν χορηγείται προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση στα προϊόντα που κατάγονται από τα κατεχόμενα από το Ισραήλ μετά το 1967 εδάφη.
17. Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή (καθεστώς 51) Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω καθεστώτος, εισάγονται εμπορεύματα από τρίτες χώρες προκειμένου να υποστούν εργασίες τελειοποίησης και να επανεξαχθούν πάλι σε τρίτες χώρες.
Για την συμπλήρωση των θέσεων της σχετικής διασάφησης επισημαίνουμε τα ακόλουθα :
Στη θέση 44-1 συμπληρώνεται ο κωδικός C601 άδεια για χρήση του καθεστώτος Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή και τον αριθμό αδείας με την κωδικοποίηση ΥΥ-GR-TTTTTT- IP-99999,ώστε να γίνεται έλεγχος διαλειτουργικότητας από το υποσύστημα αδειών- εγκρίσεων. Αντιθέτως, στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται άδεια υπαγωγής στο καθεστώς και η αποδοχή της διασάφησης υπέχει θέση αδείας (π.χ ΑΥΟ 1418/13/Γ.Α 10/11.9.98) συμπληρώνεται η θέση 44-2 (ειδικές μνείες) με την ειδική κοινοτική μνεία «απλουστευμένη άδεια» (κωδ.00100) η οποία συνδέεται με τη θέση 24 φύση εμπορικής πράξης.
Επίσης στη θέση 44-1 συμπληρώνονται τα εξής δικαιολογητικά:
ü Εξουσιοδότηση αντιπροσώπου του διασαφιστή (1902) ü Τιμολόγιο (Ν 935)
ü Φορτωτική(1903,1904, C613, C614, N704, N705, N720, N730, N741κλπ) ü Διατακτική(1906)
ü Δελτίο αποστολής εμπορευμάτων (Ν1703)
ü Τα δικαιολογητικά που τυχόν απαιτούνται για απαγορεύσεις και περιορισμούς ü Συμπλήρωση του ψηφιακού αναγνωριστικού αριθμού εγγύησης (GRN) το οποίο καταγράφει το είδος και το ποσό της εγγύησης.
ü Απόφαση συντελεστών απόδοσης (1805) εφόσον εκείνοι έχουν καθοριστεί κατά την ημερομηνία υποβολής της διασάφησης μεταποίησης, ενώ σε αντίθετη περίπτωση παρέχεται η δυνατότητα υποβολής της απόφασης το αργότερο πριν την επανεξαγωγή των παραγώγων προϊόντων.
ü Το αντίστοιχο πληροφοριακό δελτίο (INF) όπου αυτό απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις.
ü Προκειμένου να διασφαλιστεί η ταυτότητα του εμπορεύματος και το ποσοστό συμμετοχής του εισαγόμενου εμπορεύματος στο τελικό προϊόν θα πρέπει να λαμβάνεται δείγμα και να εκδίδεται δελτίο χημικής ανάλυσης, όπου απαιτείται από τη φύση του εμπορεύματος. Δείγμα θα λαμβάνεται για κάθε εισαγωγή στα πλαίσια του καθεστώτος, το οποίο θα προσκομίζεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή πριν την έκδοση Άδειας παράδοσης προκειμένου να εκδίδεται στη συνέχεια δελτίο χημικής ανάλυσης, εκτός των περιπτώσεων που πραγματοποιούνται επαναλαμβανόμενες εισαγωγές για το ίδιο είδος.
Στο σημείο αυτό τονίζουμε ότι για την εισαγωγή με το καθεστώς γεωργικών εμπορευμάτων, εμπορευμάτων που έχει επιβληθεί δασμός αντιντάμπιγκ καθώς και 
εμπορευμάτων που έχει εγκριθεί να εισαχθούν με το σύστημα της προκαταβολικής εισαγωγής με συμψηφισμό στο ισοδύναμο (καθεστώς 11) επιβάλλεται η λήψη δείγματος και η υποβολή δελτίου χημικής ανάλυσης σε κάθε περίπτωση.
18. Καθεστώς μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο (καθεστώς 91) Στην θέση 44-1 θα πρέπει να συμπληρωθεί ο κωδικός (Ν 990) άδεια υπαγωγής σε οικονομικό τελωνειακό καθεστώς/ειδικό προορισμό με κωδικό αναφοράς ΥΥ-GR-TTTTTT- PCC-99999, ενώ τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά παραμένουν ως ανωτέρω.
19. Καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή (καθεστώς 61) θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία μετά την επανεισαγωγή εμπορευμάτων ύστερα από εργασίες που έλαβαν χώρα στα πλαίσια του εν λόγω καθεστώτος στη τρίτη χώρα Για την συμπλήρωση των θέσεων της σχετικής διασάφησης επισημαίνουμε τα ακόλουθα :
Στην θέση 44-1 συμπληρώνεται ο κωδικός Ν 990 άδεια υπαγωγής σε οικονομικό τελωνειακό καθεστώς/ειδικό προορισμό με την κωδικοποίηση ΥΥ-GR-TTTTTT-OP-99999, ώστε να γίνεται έλεγχος διαλειτουργικότητας από το υποσύστημα αδειών-εγκρίσεων. Αντιθέτως, στη περίπτωση που δεν απαιτείται άδεια υπαγωγής στο καθεστώς και η αποδοχή της διασάφησης υπέχει θέση αδείας (επιδιόρθωση εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής στο πλαίσιο συμβατικής υποχρέωσης αρθ.152 του Καν.(ΕΟΚ) 2913/92) συμπληρώνεται η θέση 44-2 (ειδικές μνείες) με την ειδική κοινοτική μνεία «απλουστευμένη άδεια» (κωδ.00100) η οποία συνδέεται με τη θέση 24 φύση εμπορικής πράξης.
Ο διασαφιστής στο καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή πρέπει να επιλέξει την μέθοδο υπολογισμού της δασμολογητέας αξίας των μεταποιημένων εμπορευμάτων (διαφορική δασμολόγηση άρθρο 151 Καν.(ΕΟΚ) 2913/92 ή βάσει του κόστους εργασιών τελειοποίησης 591 του Καν.(ΕΟΚ) 2454/93), να συμπληρώσει στην θέση 47 το οφειλόμενο ποσό, σε περίπτωση δε που εκείνος επιλέξει την μέθοδο υπολογισμού βάσει του κόστους των εργασιών τελειοποίησης, να υποβάλει ηλεκτρονικά και αντίστοιχη αίτηση μαζί με τη σχετική διασάφηση.
Επίσης στη θέση 44-1 συμπληρώνονται τα εξής δικαιολογητικά:
ü Εξουσιοδότηση αντιπροσώπου του διασαφιστή (1902) ü Τιμολόγιο παροχής εργασιών που έλαβαν χώρα στη τρίτη χώρα(Ν 935) βάσει του οποίου θα γίνει ο υπολογισμός της μερικής ή ολικής απαλλαγής από τους δασμούς σύμφωνα με τον τρόπο δασμολόγησης που θα επιλεγεί ü Φορτωτική(1903,1904, C613, C614, N704, N705, N720, N730, N741κλπ) ü Διατακτική (1906)
ü Δελτίο αποστολής εμπορευμάτων (Ν1703)
ü Τα δικαιολογητικά που τυχόν απαιτούνται για απαγορεύσεις και περιορισμούς ü Απόφαση συντελεστών απόδοσης (1805) .
ü Δήλωση προέλευσης εμπορευμάτων(1804)
ü Το αντίστοιχο πληροφοριακό δελτίο όπου αυτό απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις.
ü Δελτίο χημικής ανάλυσης (1915) των εμπορευμάτων που επανεισάγονται το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία παραλαβής των μεταποιημένων εμπορευμάτων εκτός εάν διασφαλίζεται η διαπίστωση της ταυτότητας με άλλους τρόπους όπως αυτοί αναφέρονται στο παράρτημα 67 θέση 12 της αδείας, ǹǻǹ��Ǻȁ��Ǿ�ǹȃȃ
20. Καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή (καθεστώς 48) Για την προκαταβολική εισαγωγή υποκατάστατου προϊόντος με το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή - καθεστώς 48 (αρθ.154 του Καν.(ΕΟΚ) 2913/92) δεν απαιτείται η έκδοση αδείας γεγονός που προϋποθέτει την συμπλήρωση της θέση 44-2 (ειδικές μνείες) με την ειδική κοινοτική μνεία «απλουστευμένη άδεια» (κωδ.00100) η οποία συνδέεται με τη θέση 24 φύση εμπορικής πράξης.
Επίσης στη θέση 44-1 συμπληρώνονται τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στο καθεστώς 61 καθώς και τα ακόλουθα:
ü Τιμολόγιο πώλησης εμπορευμάτων (N935) του υποκατάστατου προϊόντος και τιμολόγιο αγοράς του ελαττωματικού εμπορεύματος εξαγωγής, το οποίο υποχρεωτικά θα πρέπει να εξαχθεί εκ των υστέρων, το αργότερο εντός δύο μηνών από την εισαγωγή του υποκατάστατου.
ü Ψηφιακός αναγνωριστικός αριθμός εγγύησης (GRN) αποκλειστικά για το καθεστώς 48.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
«STATUS» της διασάφησης
· Αναμονή Εκτύπωσης Αποδεικτικού
· Αναμονή Επικύρωσης Εντολής Πληρωμής
· Αναμονή Αντιλογισμού Εντολής Πληρωμής
· Αναμονή Ακύρωσης Εντολής Πληρωμής
· Αποδεκτή
· Ακυρωθείσα
· Τακτοποιημένο
· Σε Αναμονή Απόφασης Εισαγωγής
· Οριστικοποιημένο
· Δεν Επιτρέπεται η Εισαγωγή
· Αναμονή Συμπληρωματικού Μηνύματος Τροποποίησης
· Παραληφθέν
· Αναμονή Ανάλυσης Κινδύνου
· Απεσταλθέν
· Λήξης Αναστολής
· Υπό Επεξεργασία Μεταβολής
· Υπό Υπολογισμό
· Υπό Επεξεργασία Ακύρωσης
· Υπό Έλεγχο
· Υπό Έλεγχο (Αναμονή)
· Υπό Πληρωμή
· Υπό Απελευθέρωση
· Αναμονή Απόφασης Ελέγχου

Παράρτημα 3
ΜΗΝΥΜΑΤΑ (εισαγωγή)
Περιγραφή
Εισερχόμενα
/ Εξερχόμενα
Κωδικός
Μηνύματος
Αίτηση - Δήλωση για Εμπορευματοκιβώτια
Αποδοχή/Απόρριψη Αιτήματος Ακύρωσης Δελτίου
Εμπορευματοκιβωτίων Εξερχόμενο IC09A
Αίτημα Ακύρωσης Δήλωσης για Εμπορευματοκιβώτια Εισερχόμενο IC14A Υποβολή Αίτησης -Δήλωσης για Εμπορευματοκιβώτια Εισερχόμενο IC15A Απόρριψη Υποβολής Δήλωσης για Εμπορευματοκιβώτια Εξερχόμενο IC16A Αποδοχή Υποβολής Δήλωσης για Εμπορευματοκιβώτια Εξερχόμενο IC28A ΕΔΕ Εισαγωγής
Αποδοχή Αιτήματος Διόρθωσης της Διασάφησης
Εισαγωγής Εξερχόμενο ID04A
Απόρριψη Αιτήματος Διόρθωσης της Διασάφησης
Εισαγωγής Εξερχόμενο ID05A
Αποδοχή / Απόρριψη Αιτήματος Ακύρωσης Εισαγωγής Εξερχόμενο ID09A Αίτημα Διόρθωσης Διασάφησης Εισαγωγής Εισερχόμενο ID13A Αίτημα Ακύρωσης Εισαγωγής / Import Cancellation Request Εισερχόμενο ID14A
Συμπληρωματικό Μήνυμα Διασάφησης Τύπου D,E,F Εισερχόμενο ID015A Υποβολή Διασάφησης Εισαγωγής Εισερχόμενο ID15A
Απόρριψη Υποβολής Διασάφησης Εισαγωγής Εξερχόμενο ID16A Αποδοχή Υποβολής Διασάφησης Εισαγωγής Εξερχόμενο ID28A Απελευθέρωση για Εισαγωγή Εξερχόμενο ID29A
Μη Απελευθέρωση Εισαγωγής Εξερχόμενο ID51A
Γνωστοποίηση Απόφασης Ελέγχου της Εισαγωγής Εξερχόμενο ID60A Πληροφορία Κατάστασης Εξερχόμενο ID80A
Ειδοποίηση Μεταποιητή Εξερχόμενο IK28A
Εκκαθαριστικός Λογαριασμός Τελειοποίησης
Αποδοχή/ Απόρριψη Αιτήματος Ακύρωσης
Εκκαθαριστικού Λογαριασμού Ενεργητικής Τελειοποίησης Εξερχόμενο IM09A Αίτημα Ακύρωσης Εκκαθαριστικού Λογαριασμού
Ενεργητικής Τελειοποίησης Εισερχόμενο IM14A
Υποβολή Εκκαθαριστικού Λογαριασμού Ενεργητικής
Τελειοποίησης Εισερχόμενο IM15A
Απόρριψη Υποβολής Εκκαθαριστικού Λογαριασμού
Ενεργητικής Τελειοποίησης Εξερχόμενο IM16A
Αποδοχή Υποβολής Εκκαθαριστικού Λογαριασμού
Ενεργητικής Τελειοποίησης Εξερχόμενο IM28A

Παράρτημα 4
Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης διασάφησης εισαγωγής
Δ/ΣΙΑ ΣΥΝΗΘΗΣ/ΠΡΟΑΦΙΞΗΣ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ/ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ
ΤΥΠΟΣ
Δ/ΣΗΣ A, D*, X**, Y**, Z** B, E* C, F* R ΚΑ
Θ
ΕΣ
ΤΩ
Σ 01,02,07,40
,41,42,43,4
5,48,49,61,
63,68
51,53,
71,78
(αποθήκ
η τύπου
Α,Β,Γ,Ε,ΣΤ
)
71,78
(αποθήκη
τύπου Δ)
01,02,07,4
0,41,42,43,
45,48,49,5
1,53,61,63,
68,91
01,02,07,4
0,41,42,43,
45,48,49,5
1,53,61,63,
68,91
01,02,07,40
,41,42,43,4
5,48,49,51,
53,61,63,68
,71,78,91
ΥΠ
Ο
ΧΡ
ΕΩ
ΤΙΚ
ΕΣ
Θ
ΕΣ
ΕΙΣ
ΕΔ
Ε
1 (α,β) 1 1(α,β) 1(α,β) 1(α,β) 1(α,β) 6 2 5 5 5 5 5 8 5 6 6 6 6 6 14 6 8 8 8 8 8 22α 8 14 14 14 14 14 25 14 15α 19 15α 15α 15α 31-1 15α 19 25 19 25 22α 31-2 17α 21 31-1 25
25 33
19 22α 31-2 31-1 31-1 31-1 35 21 24 31-3 31-2 31-2 31-2 37α 22α 25 32 31-3 32 32 38 25 26 33 32 33 33 40 26 31-1 34α 33 34 35 42 31-1 31-2 35 34α 35 37α 44-1 31-2 31-3 37α 35 36 38 49 31-3 32 37β 37α 37α 40 32 33 38 37β 38 42 33 34α 40 38 40 44-1 34α 35 41 40 42
35 36 44-1 41 46
36 37α 49 42 47
37α 37β
44-1
37β 38 46
38 40 47
40 41 49
41 42
42 44-1
43 46
44-1 47
46 49
* Τα πρόσθετα στοιχεία του παρ. 30Α απαιτούνται μόνο για τις δ/σεις τύπου D, E, και F και ακολουθούν τους κοινοτικούς κανόνες και προϋποθέσεις.
Στις δ/σεις τύπου D, E, F όταν δεν έχουν συμπληρωθεί τα πρόσθετα στοιχεία του παραρτήματος 30Α, δεν συμπληρώνεται η ημ/νία αποδοχής αλλά είναι απαιτητή στη θέση 40 η αναγραφή της ENS (X355 και MRN). Στις περιπτώσεις όπου έχουν συμπληρωθεί τα 
πρόσθετα στοιχεία του παραρτήματος 30Α, δεν συμπληρώνεται η ημ/νία αποδοχής και η θέση 40.
**Οι δ/σεις τύπου Χ, Υ, Ζ είναι μη συμβατοί με τα καθεστώτα 71 και 78, καθώς σύμφωνα με τα άρθρα 271 και 274 των ΔΕΚΤΚ δεν απαιτείται η προσκόμιση συμπληρωματικής διασάφησης.
Πρόσθετα στοιχεία Παραρτήματος 30 Α των Δ.Ε.Κ.Τ.Κ.
Πρόσθετα στοιχεία Παραρτήματος 30 Α (μόνο για τις Δ/σεις D, E,F)* Πίνακας (1)
Αερ., Θαλ.,
ΑΕΟ ( C )
κ.τ.λ.
Πίνακας (2)
Ταχ/κες, ΑΕΟ (
C )
Πίνακας (3)
Οδικές, ΑΕΟ (
C )
Πίνακας (4)
Σιδ/κες, ΑΕΟ (
C )
Πίνακας
(5) ΑΕΟ
(S-F)
Όταν πεδίο
25=1, 4, 8
Όταν πεδίο 25=
3,9
Θέση πεδίο
25=2
2(X/Y) 2(X/Y) 2(X/Y) 2(X/Y) 2(X/Y)
7(X/Y) S07(Y) 7(X/Y) 7(X/Y) 7(X/Y)
S07(Y) S12(Y) S07(Y) S07(Y) S07(Y)
21(X/Y) S13(Y) 21(X/Y) 21(X/Y) 21(X/Y)
S10(Y) S17(Y) S11(Y) S11(Y) S11(Y)
S11(Y) S18(X/Y) S12(Y) S12(Y) S12(Y)
S12(Y) 35(Y) S13(Y) S13(Y) S13(Y)
S13(Y) S29(X/Y) S17(X/Y) S17(X/Y) S17(X/Y)
S17(X/Y) S11/2(Y) S18(X/Y) S18(X/Y) S32(Y)
S18(X/Y) 35(Y) 35(Y) 44-1(X)
35(Y) 44-1(X) 44-1(X) S11/2(Y)
44-1(X) S28(Y) S28(Y)
S28(Y) S29(X/Y) S29(X/Y)
29(X/Y)
S11/2(Y)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
Διαμόρφωση Δασμολογητέας Αξίας κατά την Εισαγωγή Α. Δήλωση αξίας (DV1)
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του καν (ΕΟΚ) 2454/93 και ειδικότερα των άρθρων 218,178,179,180 από τα οποία προκύπτει η υποχρέωση για την υποβολή της δήλωσης αξίας DV1 ως αναπόσπαστο τμήμα της διασάφησης (πέραν των περιπτώσεων που ρητά εξαιρούνται) για την υποστήριξη της δηλωθείσας επί του παραστατικού αξίας επί της οποίας θα επιβληθούν οι συντελεστές δασμών του Κοινού Δασμολογίου, λοιπές επιβαρύνσεις, μέτρα εμπορικής πολιτικής κλπ , επισημαίνονται τα ακόλουθα:
· Ένα έντυπο DV1 θα πρέπει να συμπληρώνεται από τους εισαγωγείς και στη συνέχεια να υποβάλλεται ηλεκτρονικά, δηλ. ως σκαναρισμένο επισυναπτόμενο αρχείο σε μορφή pdf, μέσα από την προβλεπόμενη λειτουργική περιοχή, στο τελωνείο.
· Η υποβολή του εν λόγω εντύπου, θα πρέπει να γίνεται κατά την ίδια χρονική στιγμή με την υποβολή της διασάφησης εισαγωγής. Για το λόγο αυτό συμπληρώνεται στη θέση 44.1 ο κωδικός Ν934 στην περίπτωση υποβολής DV1, ενώ για την περίπτωση μη υποβολής, εφόσον αυτή η δυνατότητα παρέχεται από τις κείμενες κοινοτικές διατάξεις (πχ αξία κάτω των 10000 ευρώ ανά αποστολή εφόσον δεν πρόκειται για τμηματικές αποστολές κλπ), συμπληρώνεται ο κωδικός 1724 «δεν απαιτείται η υποβολή DV1» Β. Θεώρηση αξίας
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της αριθ. Τ.4405/342/Α0019/21.10.2002 ΑΥΟΟ και Δ.783/417/13- 06-2002 ΔΥΟΟ σχετικά με την προσκόμιση στις τελωνειακές αρχές των σχετικών στοιχείων για την διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας και την συνδρομή των ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νυν Τμήματα Δασμοφορολογητέας Αξίας των Διευθύνσεων Τελωνείων) και προκειμένου, στα πλαίσια της ηλεκτρονικής υποβολής της διασάφησης, να αποφευχθεί η αυτοπρόσωπη παρουσία του συναλλασσόμενου στο τελωνείο για την προσκόμιση της θεώρησης επί του τιμολογίου επισημαίνουμε ότι η σχετική διαδικασία θα πραγματοποιείται ως εξής:
· Μετά τη θεώρηση επί του τιμολογίου από τα αρμόδια τμήματα αξιών, ο ενδιαφερόμενος εισαγωγέας υποβάλλει στο τελωνείο ηλεκτρονικά, δηλ. ως σκαναρισμένο επισυναπτόμενο αρχείο pdf, μέσα από την προβλεπόμενη λειτουργική περιοχή, συνημμένο αρχείο με το σκαναρισμένο τιμολόγιο επί του οποίου έχει γίνει η θεώρηση της αξίας.
· Το τιμολόγιο με την πρωτότυπη θεώρηση της αρμόδιας υπηρεσίας, φυλάσσεται στα αρχεία του ενδιαφερόμενου, και επιδεικνύεται στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές σε τυχόν εκ των υστέρων έλεγχο.
· Η ηλεκτρονική αποστολή του σκαναρισμένου θεωρημένου τιμολογίου, γίνεται κατά την ίδια χρονική στιγμή με την υποβολή της διασάφησης εισαγωγής, καθώς άνευ της υποβολής του, στις περιπτώσεις όπου αυτή είναι υποχρεωτική, η διασάφηση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Για το λόγο αυτό συμπληρώνεται στη θέση 44 ο κωδικός 1725 « τιμολόγιο θεωρημένο από Διεύθυνση Τελωνείων» ενώ για την περίπτωση μη θεώρησης, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (πχ. Αξία τιμολογίου κάτω από το προβλεπόμενο όριο), συμπληρώνεται ο κωδικός 1726 « δεν απαιτείται θεώρηση τιμολογίου».
· Σε κάθε περίπτωση στη θέση 44 συμπληρώνεται ο κωδικός N 935 (τιμολόγιο).
Γ. Αποφάσεις αναφορικά με την αξία Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης από το Τμήμα Δασμοφορολογητέας Αξίας Εμπορευμάτων των Διευθύνσεων Τελωνείων, σχετικά με την προσθήκη royalties/ δικαιωμάτων αδείας στη δασμολογητέα αξία ή με την εφαρμογή του άρθρου 147 καν.
2454/93
(διαδοχικές πωλήσεις), ακολουθείται η εξής διαδικασία:

· Συμπληρώνονται στη θέση 44 οι κωδικοί:
- 1727 «Απόφαση Δ/νσης Τελωνείων σχετικά με προσθήκη Royalties ή δικαιωμάτων αδείας», για έκδοση απόφασης σχετικά με royalties, - 1728 «Απόφαση Δ/νσης Τελωνείων σχετικά με την εφαρμογή άρθρου 147 καν. (ΕΟΚ) 2454/93», για έκδοση απόφασης σχετικά με τις διαδοχικές πωλήσεις, ενώ αναγράφεται από τον εισαγωγέα και ο αριθμός της σχετικής απόφασης.
Ο εισαγωγέας, ως είναι ευνόητο, υποχρεούται να διαμορφώνει την αξία των εμπορευμάτων που δηλώνει, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες αποφάσεις.
· Η σχετική απόφαση της Δ/νσης Τελωνείων, δεν θα προσκομίζεται στο τελωνείο από τον συναλλασσόμενο, ο οποίος όμως υποχρεούται να φυλάσσει την πρωτότυπη απόφαση στα αρχεία του και να την επιδεικνύει σε περίπτωση εκ των υστέρων ελέγχων.
· Εφιστούμε την προσοχή στο ότι, καθώς οι εν λόγω αποφάσεις κοινοποιούνται από τη Δ/νση Τελωνείων μεταξύ άλλων και σε όλα τα τελωνεία εισαγωγής για σκοπούς τακτοποίησης παρακαταθηκών, τα εν λόγω τελωνεία θα πρέπει να τηρούν πλήρες και ενημερωμένο σχετικό αρχείο, στο οποίο θα ανατρέχουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι για σκοπούς ελέγχου της ύπαρξης ή της ισχύος τέτοιων αποφάσεων, μέχρι να δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής άντλησης των σχετικών πληροφοριών από το υποσύστημα αξιών.
Δ. Υποσύστημα αξιών ICISNET
Μέσω της χρήσης του υποσυστήματος αποτίμησης Αξιών στα πλαίσια του Icisnet, είναι δυνατή η συλλογή πληροφοριών για τις τιμές των εμπορευμάτων, οι οποίες προσδιορίζονται μέσω της αναγραφής του σχετικού κωδικού Taric. Με τον τρόπο αυτό, παρέχονται στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές των εισαγόμενων προϊόντων και καθίσταται δυνατή η σύγκριση τιμών μεταξύ διαφόρων κατηγοριών εμπορευμάτων, ανά χρονική περίοδο, ανά παραλήπτη, ανά χώρα καταγωγής κλπ.
Στόχος είναι, ιδίως, η αξιοποίηση των στοιχείων που ομαδοποιούνται και συλλέγονται από το σύστημα για την υποβοήθηση και υποστήριξη των εκ των υστέρων ελέγχων, δηλ. αυτών που διενεργούνται μετά τη διαδικασία τελωνισμού. Ειδικότερα, παρέχονται τόσο κατευθύνσεις στόχευσης των ελέγχων αναφορικά με την αξία, μέσω ενδείξεων υποτιμολόγησης ή υπερτιμολόγησης των εμπορευμάτων, όσο και χρήσιμα στατιστικά στοιχεία με κατάλληλη ομαδοποίηση ανάλογα με την περίπτωση, αναφορικά με την αξία παρόμοιων κατηγοριών προϊόντων, δηλ. που εμπίπτουν στο ίδιο εύρος κωδικών Taric.
Στα πλαίσια αυτά, μέσω του συστήματος είναι δυνατή η αναζήτηση στοιχείων και η παροχή πληροφοριών για:
- τις συναλλακτικές αξίες των εμπορευμάτων των διασαφήσεων εισαγωγής, οι οποίες καταγράφονται στη βάση ώστε να είναι εύκολα διαθέσιμα και προσβάσιμα τα στοιχεία αξίας, ιδίως για αξιοποίηση στον τομέα των εκ των υστέρων ελέγχων, - την αξία των εισαγόμενων οχημάτων, τόσο για τα καινούργια όσο και για τα μεταχειρισμένα, Οι κύριες λειτουργίες του υποσυστήματος αποτίμησης αξιών, είναι οι ακόλουθες:
- η περιοδική ενημέρωση τιμών εμπορευμάτων, μέσω της οποίας ενημερώνεται η βάση δεδομένων για τις τιμές των εισαγομένων εμπορευμάτων, - η εκμετάλλευση της βάσης δεδομένων αξιών, με τις εξής υπολειτουργίες:
-- στατιστική ανάλυση στοιχείων αξίας εμπορευμάτων, όπου γίνεται ανάλυση των στοιχείων της αξίας με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, -- στατιστική ανάλυση στοιχείων αξίας οχημάτων, όπου γίνεται ανάλυση των στοιχείων της αξίας με συγκεκριμένα κριτήρια.
- οι εκτυπώσεις, με τις εξής υπολειτουργίες:
-- εκτυπώσεις διασαφήσεων ανά παραλήπτη, όπου γίνεται η εμφάνιση και εκτύπωση των πληροφοριών διασάφησης των παραληπτών, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, -- εκτύπωση παραληπτών κατά εμπόρευμα, όπου γίνεται εμφάνιση και εκτύπωση των πληροφοριών των παραληπτών ανά συγκεκριμένο εμπόρευμα (με κωδικό TARIC).
Αναλυτικές πληροφορίες για τη λειτουργία του συστήματος, δίνονται στο σχετικό «εγχειρίδιο χρήσης αποτίμησης αξιών εμπορευμάτων».

Δ. Ισοτιμίες νομισμάτων
Όπως είναι γνωστό, οι τιμές συναλλάγματος που πρέπει να εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό της δασμολογητέας αξίας ενός εμπορεύματος, καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 35 του καν. 2913/92 και τα άρθρα 168-172 του καν. 2454/93.
Έτσι, στα πλαίσια αυτά:
- οι τιμές που βεβαιώνονται και δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την προτελευταία Τετάρτη κάθε μήνα και εφαρμόζονται για όλο τον επόμενο μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παρουσιάζουν απόκλιση ±5% από τις ήδη εφαρμοζόμενες ισοτιμίες (άρθρα 169 και 171 του καν. αριθ. 2454/93), κοινοποιούνται από την υπηρεσία μας στις αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες και ενδιαφερόμενους φορείς με σχετική εγκύκλιο, - για τις λοιπές τιμές συναλλάγματος, κατά το άρθρο 170 καν. 2454/93, εφαρμόζονται σε εβδομαδιαία βάση οι βεβαιωθείσες κάθε Παρασκευή τιμές συναλλάγματος οι οποίες δημοσιεύονται Δευτέρα στους Financial Times.
Επισημαίνουμε ότι, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενημέρωσης και ανάρτησης των εν λόγω ισοτιμιών στο Portal της ΓΓΠΣ – Τελωνεία, η οποία επί του παρόντος βρίσκεται στο στάδιο δοκιμών και ελέγχου, η διαδικασία κοινοποίησης των τιμών συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας εμπορευμάτων θα εξακολουθήσει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάρτησης των ισοτιμιών στο portal, θα ακολουθήσουν νεότερες σχετικές οδηγίες από την Υπηρεσία μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
Ατέλειες Καν (ΕΚ) 1186/2009-Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς Ο παρών Πίνακας αντικαθιστά το σχετικό κεφάλαιο των Κωδικών ατέλειας της θέσης 37β και συγκεκριμένα το τμήμα με τίτλο «Ατέλειες Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 918/83» του Πίνακα 10 του Προσαρτήματος της ανωτέρω σχετικής ΕΔΥΟ.
Άρθρο Κωδικός
Προσωπικά είδη που εισάγονται από φυσικά πρόσωπα τα οποία μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Κοινότητα (άρθρα 3 και 25 της Δ.245/88 ΑΥΟ) 3 C01
Είδη που εισάγονται επ' ευκαιρία γάμου (είδη ιματισμού και κινητά είδη) (άρθρο 13 παρ.1 της Δ.245/88 ΑΥΟ) 12.1 C02
Είδη που εισάγονται επ' ευκαιρία γάμου (δώρα που προσφέρονται συνήθως επ'ευκαιρία γάμου) (άρθρο 13 παρ.2 της Δ.245/88 ΑΥΟ)
12.2 C03
Προσωπικά είδη που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο κληρονομικής διαδοχής (άρθρο 16 της Δ.245/88 ΑΥΟ) 17 C04
Είδη ιματισμού, σχολικό υλικό και άλλα κινητά είδη για μαθητές ή φοιτητές (Άρθρο 24 της Δ.245/88 ΑΥΟ) 21 C06
Αποστολές αμελητέας αξίας 23 C07
Αποστολές που πραγματοποιούνται από ιδιώτη σε ιδιώτη 25 C08 Επενδυτικά αγαθά και άλλος εξοπλισμός τα οποία εισάγονται κατά τη μεταφορά της δραστηριότητας επιχείρησης από τρίτη χώρα στην Κοινότητα 28 C09
Επενδυτικά αγαθά και άλλος εξοπλισμός που ανήκουν σε πρόσωπα τα οποία ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή σε νομικά πρόσωπα που ασκούν μη κερδοσκοπική δραστηριότητα
34 C10
Προϊόντα τα οποία πορίζονται κοινοτικοί αγρότες παραγωγοί από ακίνητα που βρίσκονται σε τρίτη χώρα 35-38 3ΑΑ
Σπόροι σποράς, λιπάσματα και προϊόντα για γεωργική χρήση που εισάγονται από κοινοτικούς αγρότες παραγωγούς τρίτων χωρών για να χρησιμοποιηθούν σε παραμεθόρια προς τις χώρες αυτές κτήματα 39-40 3ΑΒ
Αντικείμενα εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού
χαρακτήρα, επιστημονικά όργανα και συσκευές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι
42 C11
Αντικείμενα εκπαιδευτικού, επιστημονικού και μορφωτικού
χαρακτήρα. Επιστημονικά όργανα και συσκευές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ
43 C12
Ατελής εισαγωγή επιστημονικών οργάνων και συσκευών που εισάγονται αποκλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς, άλλων από αυτά που καλύπτονται από το άρθρο 43 44 3AG

Αντικείμενα εκπαιδευτικού, επιστημονικού και μορφωτικού
χαρακτήρα. Επιστημονικά όργανα και συσκευές
(ανταλλακτικά, στοιχεία, εξαρτήματα και εργαλεία)
45 C13
Εξοπλισμοί που εισάγονται για μη εμπορικούς σκοπούς εκ μέρους ή για λογαριασμό ιδρύματος ή οργανισμού επιστημονικής έρευνας που έχει την έδρα του εκτός της Κοινότητας
51 C14
Πειραματόζωα και βιολογικές ή χημικές ουσίες που προορίζονται για την έρευνα
53 C15
Θεραπευτικές ουσίες ανθρώπινης προέλευσης,
αντιδραστήρια για τον προσδιορισμό των ομάδων αίματος και ιστών
54 C16
Τα όργανα και οι συσκευές που προορίζονται για την ιατρική έρευνα, τη διαγνωστική ιατρική ή τη θεραπεία 57 C17
Ουσίες αναφοράς για τον έλεγχο της ποιότητας των φαρμάκων
59 C18
Φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται επ’ ευκαιρία διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων
60 C19
Εμπορεύματα που παραλαμβάνονται από ευαγείς ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς: είδη προοριζόμενα για τους τυφλούς και άλλα μειονεκτούντα πρόσωπα
61 C20
Είδη του παραρτήματος ΙΙΙ που προορίζονται για τυφλούς 66 C21 Είδη του παραρτήματος IV που προορίζονται για τυφλούς όταν εισάγονται από τους ίδιους τους τυφλούς για προσωπική τους χρήση
67, 1η
περίπτωση
C22
Είδη του παραρτήματος IV που προορίζονται για τυφλούς όταν εισάγονται από ορισμένα ιδρύματα ή οργανισμούς 67, 2η
περίπτωση
C23
Είδη που προορίζονται για άλλα μειονεκτούντα άτομα (εκτός από τυφλούς) όταν εισάγονται από τα ίδια τα μειονεκτούντα άτομα για προσωπική τους χρήση
68, 1η
περίπτωση
C24
Είδη που προορίζονται για τα λοιπά μειονεκτούντα άτομα (εκτός από τους τυφλούς) όταν εισάγονται από ορισμένα ιδρύματα ή οργανισμούς
68, 2η
περίπτωση
C25
Εμπορεύματα που εισάγονται με προορισμό θύματα καταστροφών
74 C26
Παράσημα ή τιμητικές διακρίσεις 81 C27 Δώρα που απονέμονται στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων 82 C28 Εμπορεύματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από μονάρχες και αρχηγούς κρατών
85 C29
Εμπορικά δείγματα ασήμαντης αξίας που εισάγονται για εμπορική διαφήμιση
86 C30
Διαφημιστικά είδη και έντυπα που εισάγονται με σκοπό την εμπορική προώθηση
87 C31
ǹǻǹ��Ǻȁ��Ǿ�ǹȃȃ
Προϊόντα που χρησιμοποιούνται ή καταναλώνονται κατά τη διάρκεια έκθεσης ή παρόμοιας εκδήλωσης
90 C32
Εμπορεύματα που εισάγονται για εξετάσεις, αναλύσεις ή δοκιμές
95 C33
Αποστολές που προορίζονται για οργανισμούς αρμόδιους σε θέματα προστασίας της πνευματικής, της βιομηχανικής ή της εμπορικής ιδιοκτησίας
102 C34
Τουριστικά έντυπα 103 C35
Διάφορα έγγραφα και είδη 104 C36 Διάφορα υλικά για τη στοιβασία και την προστασία των εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους 105 C37
Στρωμνή, χορτονομή και άλλα είδη τροφής χρησιμοποιούμενα κατά τη διάρκεια μεταφοράς ζώων 106 C38
Καύσιμα και λιπαντικά στα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα και στις δεξαμενές ειδικής χρήσης
107 C39
Υλικά που προορίζονται για μνημεία ή νεκροταφεία θυμάτων πολέμου
112 C40
Φέρετρα, τεφροδόχοι και αντικείμενα νεκρώσιμου διακόσμου 113 C41 Ατέλειες που προκύπτουν από Συμβάσεις για τις διπλωματικές, προξενικές σχέσεις ή ειδικές αποστολές 128 περ. α 3ΑΕ
Ατέλειες που παρέχονται στα πλαίσια διμερών, διεθνών συμφωνιών ή συμφωνιών έδρας διεθνών οργανισμών 128 3ΑΖ
περ.
β,γ,δ,ε,στ
Ατέλειες που χορηγούνται στα πλαίσια συμφωνιών που έχουν συναφθεί σε αμοιβαία βάση με τρίτες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία
128 περ.ζ 3ΑΗ
Ειδικές ατέλειες στις ξένες ένοπλες δυνάμεις κατ’εφαρμογή διεθνών συμφωνιών
131 παρ. 1 3ΑU
Ατέλειες σχετικά με την τροφοδοσία των πλοίων, αεροσκαφών και διεθνών σιδηροδρομικών συρμών
132 3ΑΙ
Ατέλειες που παρέχονται λόγω του ειδικού καθεστώτος του Αγίου Όρους
130 περ.α 3ΑΚ
Απαλλαγή από εξαγωγικούς δασμούς
Κατοικίδια ζώα που εξάγονται λόγω μεταφοράς γεωργικής εκμετάλλευσης από την Κοινότητα σε τρίτη χώρα 115 C51
Χορτονομές και τροφές που συνοδεύουν τα ζώα κατά την εξαγωγή τους
121 C52
Τελωνειακή ατέλεια από εξαγωγικούς δασμούς 114, 116, 119 3ΑD 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7
Πίνακας Ατελειών, Απαλλαγών & Εξαιρέσεων
ΠΑΛΙΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ICIS
ΝΕΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ICISNET
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α Α ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΟΤΑ
Α57, Α60 A57 ΔΗΜΟΣΙΟ – ΔΗΜΟΙ φορτηγά δωρεάν παραχωρούμενα: καταβολή ΦΠΑ και 10% ΤΤ Α58, Α59 A58 ΔΗΜΟΣΙΟ – ΔΗΜΟΙ επιβ. αυτ/τα δωρεάν παραχωρούμενα: καταβολή ΦΠΑ και 20% ΤΤ Α61 Α59 ΔΗΜΟΙ- επιβ. αυτ/τα δωρεάν παραχωρούμενα: καταβολή 20% ΤΤ, ΦΠΑ δεν υπολογίζεται Α62 Α60 ΔΗΜΟΙ - φορτηγά δωρεάν παραχωρούμενα καταβολή 10% ΤΤ, ΦΠΑ δεν υπολογίζεται Α61
Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή / αυτοκίνητα οχήματα παραχωρούμενα με δωρεά: καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή από τέλος ταξινόμησης, φόρο πολυτελείας και λοιπούς φόρους
Α62
Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή / πλωτά μέσα παραχωρούμενα με δωρεά: καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή από λοιπούς φόρους
Γ11 έως
Γ69 και
γενικοί
G ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Γ15 G10 Πρεσβείες – Προξενεία: απαλλαγή από ΦΠΑ, ΕΦΚ και λοιπούς φόρους Γ02 G11 Πρεσβείες – Προξενεία: απαλλαγή από ΦΠΑ και λοιπούς φόρους, καταβολή ΕΦΚ Γ03 G12 Πρεσβείες – Προξενεία: καταβολή Φ.Π.Α., απαλλαγή από Ε.Φ.Κ. και λοιπούς φόρους G13 Πρεσβείες – Προξενεία αυτοκίνητα: απαλλαγή από Τ.Τ., ΦΠΑ, λοιπούς φόρους G14
Πρεσβείες – Προξενεία αυτοκίνητα: απαλλαγή από Τ.Τ., λοιπούς φόρους, ΦΠΑ δεν υπολογίζεται
G15
Μέλη του Προσωπικού Πρεσβειών-Προξενείων: απαλλαγή από ΦΠΑ, ΕΦΚ και λοιπούς φόρους
G16
Μέλη του Προσωπικού Πρεσβειών-Προξενείων: απαλλαγή από ΦΠΑ και λοιπούς φόρους, καταβολή ΕΦΚ
G17
Μέλη του Προσωπικού Πρεσβειών-Προξενείων: καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή από ΕΦΚ και λοιπούς φόρους
G18
Μέλη του Προσωπικού Πρεσβειών - Προξενείων αυτοκίνητα: απαλλαγή από ΤΤ, λοιπούς φόρους, ΦΠΑ
G19
Μέλη του Προσωπικού Πρεσβειών- Προξενείων αυτοκίνητα: απαλλαγή από Τ.Τ., λοιπούς φόρους,ΦΠΑ δεν υπολογίζεται
G20 Διεθνείς Οργανισμοί: απαλλαγή από ΦΠΑ, ΕΦΚ και λοιπούς φόρους G21
Διεθνείς Οργανισμοί: απαλλαγή από ΦΠΑ και λοιπούς φόρους, καταβολή ΕΦΚ
G22
Διεθνείς Οργανισμοί: καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή από ΕΦΚ και λοιπούς φόρους
Γ11, Γ12,
Γ64 G23
Διεθνείς Οργανισμοί/αυτοκίνητα: απαλλαγή από Τ.Τ., ΦΠΑ και λοιπούς φόρους.

G24
Διεθνείς Οργανισμοί / αυτοκίνητα: απαλλαγή από Τ.Τ., λοιπούς φόρους, ΦΠΑ δεν υπολογίζεται
G25
Μέλη του Προσωπικού Διεθνών Οργανισμών: απαλλαγή από ΦΠΑ, ΕΦΚ και λοιπούς φόρους
G26
Μέλη του Προσωπικού Διεθνών Οργανισμών: απαλλαγή από ΦΠΑ και λοιπούς φόρους, καταβολή ΕΦΚ
G27
Μέλη του Προσωπικού Διεθνών Οργανισμών: καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή από ΕΦΚ και λοιπούς φόρους
G28
Μέλη του Προσωπικού Διεθνών Οργανισμών αυτοκίνητα :απαλλαγή από Τ.Τ., ΦΠΑ και λοιπούς φόρους
G29
Μέλη του Προσωπικού Διεθνών Οργανισμών αυτοκίνητα: απαλλαγή από Τ.Τ., λοιπούς φόρους, ΦΠΑ δεν υπολογίζεται
G30 Ευρωπαϊκές Κοινότητες: απαλλαγή από ΦΠΑ, ΕΦΚ και λοιπούς φόρους G31
Ευρωπαϊκές Κοινότητες: απαλλαγή από ΦΠΑ και λοιπούς φόρους, καταβολή ΕΦΚ
G32
Ευρωπαϊκές Κοινότητες: καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή από ΕΦΚ και λοιπούς φόρους
G33
Ευρωπαϊκές Κοινότητες / αυτοκίνητα: απαλλαγή από ΤΤ, λοιπούς φόρους,ΦΠΑ
G34
Ευρωπαϊκές Κοινότητες / αυτοκίνητα: απαλλαγή από Τ.Τ., λοιπούς φόρους, ΦΠΑ δεν υπολογίζεται
G35
Μέλη του Προσωπικού Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: απαλλαγή από ΦΠΑ, ΕΦΚ και λοιπούς φόρους
G36
Μέλη του Προσωπικού Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: απαλλαγή από ΦΠΑ και λοιπούς φόρους, καταβολή ΕΦΚ
G37
Μέλη του Προσωπικού Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή από ΕΦΚ και λοιπούς φόρους
G38
Μέλη του Προσωπικού Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων / αυτοκίνητα: απαλλαγή από Τ.Τ., ΦΠΑ και λοιπούς φόρους
G39
Μέλη του Προσωπικού Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων / αυτοκίνητα: απαλλαγή από Τ.Τ., λοιπούς φόρους, ΦΠΑ δεν υπολογίζεται G40 ΝΑΤΟ: απαλλαγή από ΦΠΑ, ΕΦΚ και λοιπούς φόρους G41 ΝΑΤΟ: απαλλαγή από ΦΠΑ και λοιπούς φόρους, καταβολή ΕΦΚ G42 ΝΑΤΟ: καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή από ΕΦΚ και λοιπούς φόρους Γ66-Γ68 G43 ΝΑΤΟ / αυτοκίνητα : απαλλαγή από Τ.Τ., ΦΠΑ και λοιπούς φόρους Γ67-Γ69 G44 ΝΑΤΟ / αυτοκίνητα : απαλλαγή από Τ.Τ., λοιπούς φόρους, ΦΠΑ δεν υπολογίζεται G45
Μέλη του Προσωπικού των δυνάμεων του ΝΑΤΟ και του πολιτικού προσωπικού / αυτοκίνητα : απαλλαγή από ΤΤ, λοιπούς φόρους, ΦΠΑ G46
Μέλη του Προσωπικού των δυνάμεων του ΝΑΤΟ και του πολιτικού προσωπικού αυτοκίνητα : απαλλαγή από ΤΤ, λοιπούς φόρους, ΦΠΑ δεν υπολογίζεται
G47
Μέλη του Προσωπικού των δυνάμεων του ΝΑΤΟ και του πολιτικού προσωπικού: απαλλαγή από ΦΠΑ, ΕΦΚ και λοπούς φόρους G48
Μέλη του Προσωπικού των δυνάμεων του ΝΑΤΟ και του πολιτικού προσωπικού: απαλλαγή από ΦΠΑ και λοιπούς φόρους, καταβολή ΕΦΚ G49
Μέλη του Προσωπικού των δυνάμεων του ΝΑΤΟ και του πολιτικού προσωπικού: καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή από ΕΦΚ και λοιπούς φόρους 
G50
Πεδίο Βολής Κρήτης – Έργα κοινής υποδομής ΝΑΤΟ: απαλλαγή από ΦΠΑ, ΕΦΚ και λοιπούς φόρους
G51
Πεδίο Βολής Κρήτης – Έργα κοινής υποδομής ΝΑΤΟ: απαλλαγή από ΦΠΑ και λοιπούς φόρους, καταβολή ΕΦΚ
G52
Πεδίο Βολής Κρήτης – Έργα κοινής υποδομής ΝΑΤΟ: καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή από ΕΦΚ και λοιπούς φόρους G53
Πεδίο Βολής Κρήτης – Έργα κοινής υποδομής ΝΑΤΟ / αυτοκίνητα : απαλλαγή από ΤΤ, λοιπούς φόρους, ΦΠΑ
G54
Πεδίο Βολής Κρήτης – Έργα κοινής υποδομής ΝΑΤΟ αυτοκίνητα : απαλλαγή από ΤΤ, λοιπούς φόρους, ΦΠΑ δεν υπολογίζεται Η Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Η05 H01
Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα-ερευνητικοί φορείς –Δημόσιο- ΝΠΔΔ κ.α. για αιθυλική αλκοόλη ως δείγμα της ίδιας για αναλύσεις για δοκιμές παραγωγής ή επιστημονικούς σκοπούς : απαλλαγή Ε.Φ.Κ.
Η05 Η02 Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα-ερευνητικοί φορείς –Δημόσιο- ΝΠΔΔ κ.α. για αιθυλική αλκοόλη για σκοπούς επιστημονικής έρευνας : απαλλαγή Ε.Φ.Κ.
Η01 Η03
Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα-ερευνητικοί φορείς –Δημόσιο- ΝΠΔΔ κ.α. για αιθυλική αλκοόλη ως δείγμα της ίδιας για αναλύσεις για δοκιμές παραγωγής ή επιστημονικούς σκοπούς : απαλλαγή Ε.Φ.Κ. – ο ΦΠΑ θα καταβληθεί με συγκεντρωτική δήλωση
Η01 Η04
Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα-ερευνητικοί φορείς –Δημόσιο- ΝΠΔΔ κ.α. για αιθυλική αλκοόλη για σκοπούς επιστημονικής έρευνας : απαλλαγή Ε.Φ.Κ. – ο ΦΠΑ θα καταβληθεί με συγκεντρωτική δήλωση Θ F ΥΓΕΙΑΣ
Θ63 F63 Νοσηλευτικά ιδρύματα – ΕΚΑΒ / καινούργια ασθενοφόρα οχήματα: καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή από ΤΤ , εξαίρεση φόρο πολυτελείας Θ63 F64 Νοσηλευτικά ιδρύματα – ΕΚΑΒ: μετ/να ασθενοφόρα οχήματα- ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή από ΤΤ, εξαίρεση φόρο πολυτελείας Θ03 F65
Νοσοκομεία- θεραπευτήρια –κλινικές –νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου δικαίου / αιθυλική αλκοόλη για ιατρικούς σκοπούς : απαλλαγή Ε.Φ.Κ. και λοιπούς φόρους
Θ03 F66
Νοσοκομεία- θεραπευτήρια –κλινικές –νοσηλευτικά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου αιθυλική αλκοόλη για ιατρικούς σκοπούς : απαλλαγή Ε.Φ.Κ. και λοιπούς φόρους
Θ03 F67
Ένοπλες Δυνάμεις: ισοπροπυλική και αιθυλική αλκοόλη από εφοδιαστικά κέντρα ενόπλων δυνάμεων για την παραγωγή φαρμάκων : απαλλαγή Ε.Φ.Κ.
και λοιπούς φόρους
Η01 F68
Νοσοκομεία- θεραπευτήρια –κλινικές –νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου δικαίου / αιθυλική αλκοόλη για ιατρικούς σκοπούς : απαλλαγή Ε.Φ.Κ.- λοιπούς φόρους , o Φ.Π.Α. θα καταβληθεί με συγκεντρωτική δήλωση Η01 F69
Νοσοκομεία- θεραπευτήρια –κλινικές –νοσηλευτικά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου / αιθυλική αλκοόλη για ιατρικούς σκοπούς : απαλλαγή Ε.Φ.Κ.- λοιπούς φόρους, o Φ.Π.Α. θα καταβληθεί με συγκεντρωτική δήλωση Η01 F70
Ένοπλες Δυνάμεις: ισοπροπυλική και αιθυλική αλκοόλη από εφοδιαστικά κέντρα ενόπλων δυνάμεων για την παραγωγή φαρμάκων: απαλλαγή Ε.Φ.Κ.- λοιπούς φόρους , ο ΦΠΑ θα καταβληθεί με συγκεντρωτική δήλωση K ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
O53 K53 Αυτοκίνητα οχήματα (καινούργια) Ιερών Μονών Αγίου Όρους: απαλλαγή από ΤΤ, ΦΠΑ, καταβολή φόρoυ πολυτελείας K54
Αυτοκίνητα οχήματα (μεταχειρισμένα) Ιερών Μονών Αγίου Όρους: απαλλαγή από το ΤΤ, ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, καταβολή φόρου πολυτελείας Ξ R ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Ξ01 R01
ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ - Είδη οικοσκευής-σκάφη αναψυχής-ρυμουλκούμενα
τροχόσπιτα-ιδιωτικά αεροσκάφη –απαλλαγή ΦΠΑ, ΤΤ και λοιπούς φόρους, καταβολή Φόρου Πολυτελείας

Ξ17 R17 ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ / καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα άνω των 2000 κυβ.εκ.: καταβολή ΦΠΑ, Φόρ. Πολυτ., απαλλαγή 50 % ΤΤ (άρθρο 1 του ν.3454/2006) Ξ18 R18
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ / μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα άνω των 2000 κυβ.εκ: ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή 50% ΤΤ καταβολή φόρου πολυτελείας (άρθρο 1 του ν.3454/2006)
Ξ19 R19 ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ / καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα έως 2000 κυβ.εκ: καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή ΤΤ, καταβολή Φόρου Πολυτελείας (άρθρο 1 του ν.3454/2006) Ξ20 R20
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ /μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα έως 2000 κυβ.εκ – ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται , απαλλαγή ΤΤ, καταβολή Φόρου Πολυτελείας (άρθρο 1 του ν.3454/2006)
Ξ21 R21
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ / καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα έως 2000 κυβ.εκ.: καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή ΤΤ, καταβολή Φόρου Πολυτελείας (άρθρο 36 του ν.
1563/1985
)
Ξ22 R22
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ / μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα έως 2000 κυβ.εκ.: ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή από το ΤΤ, καταβολή Φόρου Πολυτελείας (άρθρο 36 του ν. 1563/1985)
Ξ41 R41
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ / καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα άνω των 2000 κυβ.εκ:
καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή 50% ΤΤ, καταβολή Φόρου Πολυτελείας (άρθρο 36 του ν. 1563/1985)
Ξ42 R42
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ / μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα άνω των 2000 κυβ.εκ: ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή 50% ΤΤ, καταβολή Φόρου Πολυτελείας (άρθρο 36 του ν. 1563/1985)
Ξ23 R23
ΑΝΑΠΗΡΟΙ / καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα άνω των 1650 κυβ.εκ.
δικαιούχοι παραπληγικοί ή με πλήρη παράλυση 80 ή 100% : καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή ΤΤ, εξαίρεση Φόρ. Πολυτ. (ν.490/76,ν.1798/88,ν.
3583/07
,ν.3842/2010)
Ξ24 R24
ΑΝΑΠΗΡΟΙ / μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα άνω των 1650 κυβ.εκ.
δικαιούχοι παραπληγικοί ή με πλήρη παράλυση 80 ή 100%: ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται ,απαλλαγή ΤΤ, εξαίρεση Φόρ. Πολυτ. (ν.490/76,ν.1798/88,ν.
3583/07
ν.3842/2010)
Ξ43 R43 ΑΝΑΠΗΡΟΙ-δικαιούχοι για καινουρια επ.αυτ/τα έως 1650 κυβ.εκ. ή έως 2000 κυβ.εκ.- καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή ΤΤ, (ν.490/76,ν.1798/88) Ξ44 R44 ΑΝΑΠΗΡΟΙ- δικαιούχοι μετ/να επ.αυτ/τα έως 1650 κυβ.εκ. ή έως 2000 κυβ.εκ- ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή ΤΤ Ξ45 R45
ΑΝΑΠΗΡΟΙ-δικαιούχοι μέχρι 1650 κυβ.εκ.για καινούρ.επιβ.αυτ/τα έως 2000 κυβ.εκ.-καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή 70% ΤΤ, καταβολή Φόρ. Πολ.
(ν.490/76,ν.1798/88, ν. 2753/99)
Ξ46 R46
ΑΝΑΠΗΡΟΙ-δικαιούχοι μέχρι 1650 κυβ. εκ. για μετ/να επιβ.αυτ/τα έως 2000 κυβ.εκ.-ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή 70% ΤΤ, καταβολή Φόρ. Πολ.
(ν.490/76,ν.1798/88, ν. 2753/99)
Ξ47 R47
ΑΝΑΠΗΡΟΙ-δικαιούχοι μέχρι 1650 κυβ.εκ. για καινούρ.επιβ.αυτ/τα άνω των 2000 κυβ.εκ.-καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή 42% ΤΤ, καταβολή Φόρ.Πολ.
(ν.490/76,ν.1798/88, ν. 2753/99)
Ξ48 R48
ΑΝΑΠΗΡΟΙ-δικαιούχοι μέχρι 1650 κυβ. εκ. για μετ/να επιβ.αυτ/τα άνω των 2000 κυβ.εκ.-ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή 42% ΤΤ, καταβολή Φόρ.Πολ.
(ν.490/76,ν.1798/88, ν. 2753/99)
Ξ30 R30
ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ– επ. αυτ/τα, μοτοσυκλέτες(6μηνη κυριότητα και χρήση):
απαλλαγή δασμού, ΦΠΑ, απαλλαγή 100% ΤΤ (Δ.245/11/1988ΑΥΟ, Καν.1186/09,ν. 1684/87,ν. 2960/01)
Ξ31 R31
ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ– καινούργια επιβ. αυτ/τα έως 2000 κυβ.εκ. ειδικής εξαίρεσης παρ.4 άρθρου 5 αριθμ. Δ.245/88ΑΥΟ απαλλαγή δασμού, καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή 80% ΤΤ
Ξ32 R32
ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ– καινούργια επιβ. αυτ/τα άνω 2000 κυβ.εκ. ειδικής εξαίρεσης παρ.4 άρθρου 5 αριθμ. Δ.245/88ΑΥΟ απαλλαγή δασμού, καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή 50% ΤΤ
Ξ33 R33 ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ– μετ/να επιβ. αυτ/τα και μοτοσικλέτες (6μηνη κυριότητα) σε χώρα ΕΕ , ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή 100% ΤΤ Ξ34 R34 ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ– αυτοκινούμενα τροχόσπιτα από τρίτες χώρες με 6μηνη κυριότητα και χρήση , απαλλαγή δασμού, ΦΠΑ, απαλλαγή 100% ΤΤ Ξ35 R35 ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ– αυτοκινούμενα τροχόσπιτα από χώρα ΕΕ 6μηνη κυριότητα και χρήση από χώρα ΕΕ, ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή 100% ΤΤ Ξ36 R36
ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ– καινούργια αυτοκινούμενα τροχόσπιτα μέχρι 2000 κυβ.
εκ.ειδικής εξαίρεσης παρ. 4 άρθρου 5 αριθμ. Δ.245/88ΑΥΟ, απαλλαγή δασμού, καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή 80% ΤΤ.

Ο56
R38 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ- οχήματα που αποκτώνται στα πλαίσια κληρονομικής διαδοχής ή που περιέρχονται εκ διαθήκης σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: Απαλλαγή από ΦΠΑ, λοιπούς φόρους και 80% του προβλεπόμενου Τέλους Ταξινόμησης
Ξ37 R37
ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ– καινούργια αυτοκινούμενα τροχόσπιτα άνω των 2000 κυβ. εκ.
ειδικής εξαίρεσης παρ. 4 άρθρου 5 αριθμ. Δ.245/88ΑΥΟ, απαλλαγή δασμού, καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή 50% ΤΤ.
Ξ39 R39 ΘΥΜΑΤΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ / καινούργια επ. αυτ/τα: καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή ΤΤ Ξ40
R40
ΘΥΜΑΤΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ / μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα:
ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή από το ΤΤ ΓΕΝΙΚΟΙ S ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ
S10
Καύσιμα και λιπαντικά που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων:
απαλλαγή από ΦΠΑ, ΕΦΚ και λοιπούς φόρους S12
Καύσιμα και λιπαντικά που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων:
καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή από ΕΦΚ και λοιπούς φόρους S13
Καπνικά, αλκοολούχα που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων:
απαλλαγή από Φ.Π.Α., Ε.Φ.Κ. και λοιπούς φόρους S15
Καπνικά, αλκοολούχα που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων:
καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή από ΕΦΚ και λοιπούς φόρους S16
Τροφοεφόδια που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων: απαλλαγή από Φ.Π.Α. και λοιπούς φόρους
S18
Αντικείμενα και υλικά που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε πλοία: απαλλαγή από Φ.Π.Α. και λοιπούς φόρους ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
S21
Καύσιμα και λιπαντικά που προορίζονται για τον εφοδιασμό αεροσκαφών:
απαλλαγή από ΦΠΑ, ΕΦΚ και λοιπούς φόρους S23
Καύσιμα και λιπαντικά που προορίζονται για τον εφοδιασμό αεροσκαφών:
καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή από ΕΦΚ και λοιπούς φόρους S24
Τροφοεφόδια και λοιπά αναλώσιμα αγαθά που προορίζονται για τον εφοδιασμό αεροσκαφών: απαλλαγή από Φ.Π.Α., Ε.Φ.Κ. και λοιπούς φόρους S26
Τροφοεφόδια και λοιπά αναλώσιμα αγαθά που προορίζονται για τον εφοδιασμό αεροσκαφών: καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή από ΕΦΚ και λοιπούς φόρους
S27
Αντικείμενα και υλικά που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αεροσκάφη: απαλλαγή από Φ.Π.Α. και λοιπούς φόρους ΓΕΝΙΚΟΙ-
Φ76,77,78 B ΠΛΟΙΑ (άρθρο 27 ν.2859/00) B10 Πλοία εμπορικής ναυσιπλοϊας: απαλλαγή από Φ.Π.Α. και λοιπούς φόρους B11 Πλοία αλιευτικά: απαλλαγή από Φ.Π.Α. και λοιπούς φόρους B12
Πλοία που προορίζονται για διάλυση: απαλλαγή από Φ.Π.Α. και λοιπούς φόρους
B13
Πλοία που προορίζονται για το Δημόσιο ή τις Ένοπλες Δυνάμεις: απαλλαγή από Φ.Π.Α. και λοιπούς φόρους
B14 Πλοία άλλης εκμετάλλευσης: απαλλαγή από Φ.Π.Α. και λοιπούς φόρους B15
Επαγγελματικά πλοία αναψυχής: απαλλαγή από Φ.Π.Α., φόρο πολυτελείας και λοιπούς φόρους
B16
Πλοία ναυαγοσωστικών και άλλων πλωτών μέσων επιθαλάσσιας αρωγής:
απαλλαγή από Φ.Π.Α. και λοιπούς φόρους
Φ76 B17
Καινούργια θαλάσσια μεταφορικά μέσα (Δ.759/440/29-03-2003 Α.Υ.Ο.):
απαλλαγή από Φ.Π.Α., φόρο πολυτελείας και λοιπούς φόρους λόγω παράδοσης σε δικαιούχο ατελείας
Φ77 B18 Καινούργια θαλάσσια μεταφορικά μέσα (Δ.759/440/29-03-2003 Α.Υ.Ο.): απαλλαγή από ΦΠΑ και λοιπούς φόρους λόγω ενδοκ. παράδοσης Φ78 B19 Καινούργια θαλάσσια μεταφορικά μέσα (Δ.759/440/29-03-2003 Α.Υ.Ο.): απαλλαγή από ΦΠΑ και λοιπούς φόρους λόγω εξαγωγής ΓΕΝΙΚΕΣ C ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ
C10
Αεροσκάφη για εκμετάλλευση από αεροπορικές εταιρείες: απαλλαγή από Φ.Π.Α. και λοιπούς φόρους
C11
Αεροσκάφη που προορίζονται για το Δημόσιο ή τις ένοπλες δυνάμεις:
απαλλαγή από Φ.Π.Α. και λοιπούς φόρους ΓΕΝΙΚΕΣ I ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΦΠΑ Ν.1684/87
I10
Απαλλαγές κατά την εισαγωγή Ν.1684/87: απαλλαγή από Φ.Π.Α. και λοιπούς φόρους
ΓΕΝΙΚΕΣ M ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (άρθρο 23 ν.2859/00) M10
Επανεισαγόμενα εμπορεύματα άρθρου 23 ν.2859/00: απαλλαγή από Φ.Π.Α.
και λοιπούς φόρους
ΓΕΝΙΚΕΣ X ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Φ.Π.Α.
X10
Προϊόντα αλιείας από επιχειρήσεις θαλάσσιας αλιείας (άρθρο 23 ν. 2859/00):
απαλλαγή από Φ.Π.Α. και λοιπούς φόρους X12 Εισαγωγή φυσικού αερίου: απαλλαγή από Φ.Π.Α. και λοιπούς φόρους X14 Εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: απαλλαγή από Φ.Π.Α. και λοιπούς φόρους X16
Απαλλαγή Φ.Π.Α. και λοιπών φόρων με Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής (Δ.1163/678/2001 ΑΥΟ)
X18
Επενδυτικά αγαθά (Π.2869/2389/04.05.1987 ΑΥΟ): απαλλαγή από Φ.Π.Α. και λοιπούς φόρους
X20 Επενδυτικός χρυσός: απαλλαγή από Φ.Π.Α. και λοιπούς φόρους X22 Απαλλαγή ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4 α) ν.2960/01 X24
Εισαγωγή εφημερίδων και περιοδικών: απαλλαγή από ΦΠΑ και λοιπούς φόρους (άρθρο 23 παρ.2 ν.2859/00) - ο φόρος θα καταβληθεί στη διανομή X26
Απαλλαγή ΦΠΑ και λοιπούς φόρους λόγω υπαγωγής σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης (ΑΥΟ ΠΟΛ.1100/2013)
ΓΕΝΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ:ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΑΡΘ. 45 ν.2859/2000
P11
Καθεστώς περιθωρίου κέρδους με παραλήπτη υποκείμενο στο φόρο κανονικού καθεστώτος εκτός εμπόρου αυτ/των του κανονικού καθεστώτος - καταβολή ΤΤ, ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται P12
Καθεστώς περιθωρίου κέρδους με παραλήπτη υποκείμενο στο φόρο περιθωρίου κέρδους - καταβολή ΤΤ, ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται P13
Καθεστώς περιθωρίου κέρδους με παραλήπτη ιδιώτη - καταβολή ΤΤ, ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται
V ΟΧΗΜΑΤΑ
O49 V01
Επιβατικά Αυτοκίνητα Δημοσίας Χρήσης (ΤΑΞΙ-Αγοραία) (Οδηγία 94/12 ή μεταγενέστερη)(ν.2960/01, αρθ. 122-ν.3833/10, αρθ.17): Καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή ποσοστού 87% του Τέλους Ταξινόμησης, εξαίρεση από Φόρο 
Πολυτελείας.
O50 V02
Επιβατικά Αυτοκίνητα Δημοσίας Χρήσης (ΤΑΞΙ-Αγοραία) (Οδηγία 94/12 ή μεταγενέστερη)(ν.2960/01, αρθ. 122-ν.3833/10, αρθ. 17): Απαλλαγή ποσοστού 87% του Τέλους Ταξινόμησης, απαλλαγή από Φόρο Πολυτελείας.
ΦΠΑ δεν υπολογίζεται.
O51 V03
Επιβατικά Αυτοκίνητα Δημοσίας Χρήσης (ΤΑΞΙ-Αγοραία) (Οδηγία 91/441 και παλαιότερες ή συμβατικής τεχνολογίας) (ν.2960/01, αρθ. 122 -ν.3833/10, αρθ.
17): Καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή ποσοστού 50% του Τέλους Ταξινόμησης, εξαίρεση από τον Φόρο Πολυτελείας.
O52 V04
Επιβατικά Αυτοκίνητα Δημοσίας Χρήσης (ΤΑΞΙ-Αγοραία) (Οδηγία 91/441 και παλαιότερες ή συμβατικής τεχνολογίας) (ν.2960/01, αρθ. 122 -ν.3833/10, αρθ.
17): Απαλλαγή ποσοστού 50% του Τέλους Ταξινόμησης, απαλλαγή από τον Φόρο Πολυτελείας. ΦΠΑ δεν υπολογίζεται.
Φ71 V05
Αυτοκινούμενα Τροχόσπιτα με μάζα αναφοράς από 2.610 kg και κάτω (ν.2960/01, αρθ. 121 -ν.3833/10, αρθ. 17): Καταβολή ΦΠΑ και 50% του Τέλους Ταξινόμησης, εξαίρεση από Φόρο Πολυτελείας.
Φ72 V06
Αυτοκινούμενα Τροχόσπιτα με μάζα αναφοράς από 2.610 kg και κάτω (ν.2960/01, αρθ. 121 -ν.3833/10, αρθ. 17): Καταβολή 50% του Τέλους Ταξινόμησης, εξαίρεση από Φόρο Πολυτελείας. ΦΠΑ δεν υπολογίζεται.
Φ73 V07 Υβριδικά αυτοκίνητα (Οδηγία 94/12 ή μεταγενέστερη) (ν.2960/01, αρθ. 121): Καταβολή ΦΠΑ, Φόρου πολυτελείας. Τέλος ταξινόμησης δεν καταβάλλεται.
Φ89 V08
Υβριδικά αυτοκίνητα (Οδηγία 94/12 ή μεταγενέστερη)(ν.2960/01, αρθ. 121):
Καταβολή Φόρου Πολυτελείας. Τέλος ταξινόμησης δεν καταβάλλεται. ΦΠΑ δεν υπολογίζεται.
Φ89 V09 Ηλεκτροκίνητα φορτηγά αυτοκίνητα (ν.2960/01, αρθ. 123): Καταβολή ΦΠΑ. Τέλος ταξινόμησης δεν καταβάλλεται.
V10
Ηλεκτροκίνητα φορτηγά αυτοκίνητα (ν.2960/01, αρθ. 123). Τέλος ταξινόμησης δεν καταβάλλεται. ΦΠΑ δεν καταβάλλεται.
V11
Ασθενοφόρα, νεκροφόρες, κλούβες, αυτοκινούμενα τροχόσπιτα με μάζα αναφοράς από 2.610 kg και πάνω, διπλοκάμπινα πρώτης και δεύτερης υποπερίπτωσης (ν.3833/10, αρθ.17): Εξαίρεση από τον Φόρο Πολυτελείας V22
Ασθενοφόρα, νεκροφόρες, κλούβες, αυτοκινούμενα τροχόσπιτα με μάζα αναφοράς από 2.610 kg και πάνω διπλοκάμπινα πρώτης και δεύτερης υποπερίπτωσης (ν.3833/10, αρθ.17): Εξαίρεση από τον Φόρο Πολυτελείας.
ΦΠΑ δεν υπολογίζεται.
V12
Επαναταξινόμηση. Επιβατικά αυτοκίνητα IX και αυτοκίνητα τύπου JEEP που επαναφέρονται μέσα σε διάστημα 8 ετών στην ημεδαπή από τη διαγραφή τους (ν.2960/01, αρθ.121). Απαλλαγή 100% από το Τέλος Ταξινόμησης.
Φ96 V13 Απόσυρση έως 900cc & φ.α. έως 6.000€ (ν.3899/10): Απαλλαγή 100% από το Τέλος Ταξινόμησης.
Φ97 V14 Απόσυρση: 901- 1400cc & φ.α. έως 8.000€ (ν.3899/10): Απαλλαγή 100% από το Τέλος Ταξινόμησης.
Φ98 V15 Απόσυρση: 1401- 1600cc & φ.α. έως 11.000€ (ν.3899/10): Απαλλαγή 65% από το Τέλος Ταξινόμησης.
Φ99 V16 Απόσυρση: 1601- 2000cc & φ.α. έως 14.000€ (ν.3899/10): Απαλλαγή 50% από το Τέλος Ταξινόμησης.
Φ85 V17 Απόσυρση: φορτηγά έως 1600cc (v.3943/11): Απαλλαγή 60% από το Τέλος Ταξινόμησης.
Φ86 V18 Απόσυρση: φορτηγά 1601-3500cc (v.3943/11): Απαλλαγή 50% από το Τέλος Ταξινόμησης.
Φ87 V19 Απόσυρση: φορτηγά διπλοκάμπινα έως 3500cc (v.3943/11): Απαλλαγή 40% από το Τέλος Ταξινόμησης.
Φ75 V20
Αυτοκίνητα οχήματα τρίτων χωρών για τα οποία το Τέλος Ταξινόμησης και ο Φόρος Πολυτελείας δεν καταβάλλονται κατά την εισαγωγή, αλλά μέσα σε 15 ημέρες από την ανάλωση με Δήλωση Ειδικού Φόρου (ν.2960/01, άρθ. 128) V21
Είδη των περιπτώσεων η, θ, ι και ια του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν.3833/10 (κοσμήματα, είδη χρυσοχοϊας, άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα, τεχνουργήματα από μαργαριτάρια κ.λπ) με φορολογητέα αξία μικρότερη των 1.000 ευρώ ανά τεμάχιο εξαιρούνται από το Φόρο Πολυτελείας (ν.3833/10, αρθ.17).

S ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΛΚΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
φ80 S30 ΚΑΤΑΒΟΛΗ/ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΦΚ Ο ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΣYΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ82 S48 ΚΑΤΑΒΟΛΗ/ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΦΚ -Ο ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ 30% ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ81 S31 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΠΕΡ.1
α)ΑΡΘΡΟ 83 Ν2960/01 (ΠΛΗΡHΣ ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ) - Ο ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ S32
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΠΕΡ.1 β)ΑΡΘΡΟ 83 Ν2960/01 (ΜΕΡΙΚΗ ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ) -Ο ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
S33
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΠΕΡ.1 γ)ΑΡΘΡΟ 83 Ν2960/01 (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΔΙΟΥ) - Ο ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
S34
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΠΕΡ.1 δ)ΑΡΘΡΟ 83 Ν2960/01 (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ) - Ο ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ S35
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΠΕΡ.1 ε) ΑΡΘΡΟ 83 Ν2960/01 (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ) - Ο ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ S36
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΠΕΡ.1 στ) ΑΡΘΡΟ 83 Ν2960/01 (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ) - Ο ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ S37
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΠΕΡ.1 ι) ΑΡΘΡΟ 83 Ν2960/01 (ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ) -Ο ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ S38
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΠΑΡ.3 ΑΡΘΡΟ 83 ν.2960/01 (ΦΥΡΑ 2%) Ο ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
S39
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΠΕΡ.1 α)ΑΡΘΡΟ 83 Ν2960/01 (ΠΛΗΡHΣ ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ) - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ
S40
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΠΕΡ.1 β)ΑΡΘΡΟ 83 Ν2960/01 (ΜΕΡΙΚΗ ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ) - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ
S41
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΠΕΡ.1 γ)ΑΡΘΡΟ 83 Ν2960/01 (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΔΙΟΥ) - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ
S42
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΠΕΡ.1 δ)ΑΡΘΡΟ 83 Ν2960/01 (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ) - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ
S43
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΠΕΡ.1 ε) ΑΡΘΡΟ 83 Ν2960/01 (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ) - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ
S44
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΠΕΡ.1 στ) ΑΡΘΡΟ 83 Ν2960/01 (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ) - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ
S45
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΠΕΡ.1 ι) ΑΡΘΡΟ 83 Ν2960/01 (ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ) - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ
S46 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΠΑΡ.3 ΑΡΘΡΟ 83 ν.2960/01 (ΦΥΡΑ 2%) ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ S47
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΠΑΡ.2 ΑΡΘΡΟ 83 Ν.2960/01 (ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ) ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ
T ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΠΝΩΝ
T01
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ (ΠΕΡ.1 γ ΑΡΘΡΟ 102 Ν2960/01 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ) - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ
T02
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ (ΠΕΡ.1 ε ΑΡΘΡΟ 102 Ν2960/01 ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ
T03
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 102 Ν2960/01 - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ
E ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Φ05 Ε01 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΠΕΡ. 1δ΄ ΑΡΘΡΟ 78 Ν.2960/2001) – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ
E02
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΠΕΡ. 1ε΄ ΑΡΘΡΟ 78 Ν.2960/2001) – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ E03
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΚΗΡΟΖΙΝΗΣ) (ΠΕΡ. 1ε΄ ΑΡΘΡΟ 78 Ν.2960/2001) – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ E04
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΕΛΑΦΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (WHITE SPIRIT) (ΠΕΡ. 1ε΄ ΑΡΘΡΟ 78 Ν.2960/2001) – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ E05
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΛΑΔΙΩΝ (ΠΕΡ. 1ε΄ ΑΡΘΡΟ 78 Ν.2960/2001) – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ Φ88 E06 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ, ΛΙΓΝΙΤΗ & ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ (ΠΕΡ. 1ζ΄ ΑΡΘΡΟ 78 Ν.2960/2001) – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ E07
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ, ΛΙΓΝΙΤΗ & ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ (ΠΕΡ. 1η΄ ΑΡΘΡΟ 78 Ν.2960/2001) – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ E08
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ, ΛΙΓΝΙΤΗ & ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ (ΠΕΡ. 1θ΄ ΑΡΘΡΟ 78 Ν.2960/2001) – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ Φ05 E09 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΕΡ. 1ι΄ ΑΡΘΡΟ 78 Ν.2960/2001) – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ E10
ΦΥΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡΟ 65 Ν.2960/2001) - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ W AΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ W11 Πλήρης απαλλαγή από ΦΠΑ, ΕΦΚ και λοιπούς φόρους W12 Απαλλαγή από ΦΠΑ και λοιπούς φόρους - καταβολή ΕΦΚ W13 Απαλλαγή από ΕΦΚ και λοιπούς φόρους - καταβολή ΦΠΑ W14 Απαλλαγή από ΦΠΑ - καταβολή ΕΦΚ και λοιπών φόρων W15 Απαλλαγή από ΕΦΚ - καταβολή ΦΠΑ και λοιπών φόρων W17 Απαλλαγή από ΕΦΚ και λοιπούς φόρους - καταβολή μειωμένου ΦΠΑ Π U ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
Π01 U01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ- Πλήρης απαλλαγή από ΦΠΑ, ΕΦΚ και ΤΤ και λοιπούς φόρους.
Π02 U02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ- Απαλλαγή από ΦΠΑ και λοιπούς φόρους- Καταβολή ΕΦΚ Π03 U03 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ- Απαλλαγή από ΕΦΚ και λοιπούς φόρους- Καταβολή ΦΠΑ Π04 U04 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ- Απαλλαγή από ΦΠΑ - Καταβολή ΕΦΚ και λοιπών φόρων Π05 U05 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ- Απαλλαγή από ΕΦΚ - Καταβολή ΦΠΑ και λοιπών φόρων 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8
Πιστοποιητικά – Οδηγίες Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας (θέση 44-1) Περιγραφή
1001 Euro 5 - Καν. 715/2007, 692/2008.
1002 Euro 4 - Οδηγ. 98/69/ΕΚ φάση Β΄ ή μεταγενέστερη φάση Β΄.
1003 Euro 3 - Οδηγ. 98/69/EK φάση Α΄, 94/12ΕΚ, 91/441 ΕΟΚ, 89/458 ΕΟΚ και 88/76 ΕΟΚ.
1004 Επιβατικά τρίκυκλα ή τετράκυκλα της Δ.Κ. 87.03 - Οδηγία 2002/51/Ε.Κ ή μεταγενέστερη.
1005 Ανοιχτά ή κλειστά τρίκυκλα ή τετράκυκλα της Δ.Κ. 87.04 - Οδηγία 92/61/Ε.Κ ή μεταγενέστερη.
Φορτηγά πλην τύπου JEEP και οι βάσεις τους. Διπλοκάμπινα φορτηγά της 1ης υποπερ. της περ. ε΄ του άρθρου 123 του ν.2960/01.
Οδηγίες 91/542 ΕΟΚ φάση Β΄ ή 96/69 ΕΚ ή μεταγενέστερες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9
ICISnet – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΩΝ/ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10
ICIS – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11
Πίνακας νέων εθνικών κωδικών επισυναπτομένων εγγράφων και αδειών (συμπλήρωση Πίνακα 13 του Προσαρτήματος της αριθμ. Τ.2556/80/Α0019/24-5-2007 ΕΔΥΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 1711 Παράδοση σε πλοία με ειδικό προορισμό – Για εξοπλισμό/συντήρηση 1712 Παράδοση σε πλοία με ειδικό προορισμό – Για κατασκευή / επισκευή 1713 Παράδοση σε αεροσκάφη με ειδικό προορισμό – Για εξοπλισμό /συντήρηση 1714 Παράδοση σε αεροσκάφη με ειδικό προορισμό – Για κατασκευή / επισκευή 1715 ΑΦΜ κοινοτικού εισαγωγέα που του έχει αποδοθεί στη χώρα εγκατάστασής του (καθεστώς 42)
1716 ΑΦΜ φορολογικού αντιπροσώπου (προσωπικό ΑΦΜ) (καθεστώς 42) 1717 ΑΦΜ αγοραστή σε άλλο ΚΜ (τριγωνικές συναλλαγές) (κοινοτικό ΑΦΜ) (καθεστώς 42)
1718 ΑΦΜ εγκατεστημένου σε άλλο Κράτος Μέλος εισαγωγέα που του έχει αποδoθεί στη χώρα μας (καθεστώς 40) 1719 ΑΦΜ που έχει αποδoθεί στη χώρα μας στον εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος Μέλος εισαγωγέα μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου (καθεστώς 40)
1720 ΑΦΜ εγκατεστημένου σε στη χώρα μας εισαγωγέα που του έχει αποδοθεί από τις φορολογικές αρχές της χώρας μας (καθεστώς 40) 1721 Άδεια αποθήκευσης ΠΟΛ. 1100/2013 Α.Υ.Ο 1722 Άδεια αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή και συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης ΠΟΛ. 1126/2013 Α.Υ.Ο 1723 Δικαιολογητικά Ν. 1684/87
1724 Δεν απαιτείται υποβολή DV1
1725 Tιμολόγιο θεωρημένο από Διεύθυνση Τελωνείων – Τμήμα Δασμοφορολογητέας αξίας για λόγους διαμόρφωσης δασμολογητέας αξίας 1726 Δεν απαιτείται θεώρηση τιμολογίου από Διεύθυνση Τελωνείων – Τμήμα Δασμοφορολογητέας αξίας για λόγους διαμόρφωσης δασμολογητέας αξίας 1727 Απόφαση Δ/νσης Τελωνείων σχετικά με προσθήκη Royalties ή δικαιωμάτων αδείας 1728 Απόφαση Δ/νσης Τελωνείων σχετικά με την εφαρμογή άρθρου147 καν. (ΕΟΚ) 2454/93
1830 Ιατρική Βεβαίωση του Κ.Ε.Π.Α. για την υπαγωγή σε μία από τις κατηγορίες παθήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988.
1831 Δικαιολογητικά του ΚΑΝ (ΕΚ) 1186/2009.
1832 Καταστατικό Σωματείου/Εταιρείας
1833 Σημείωμα έγκρισης ατέλειας θεωρημένο από το Υπουργείο Εξωτερικών 1834 Ιδρυτική Συμφωνία/Συμφωνία Έδρας Διεθνών/Ευρωπαικών Οργανισμών 1835 Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια/γονική μέριμνα ανηλίκων τέκνων 1836 Βεβαίωση Συλλόγου Πολυτέκνων (ΑΣΠΕ)
1837 Τίτλος Διαμονής
1838 Βεβαίωση φοίτησης σε αναγνωρισμένη σχολή/εκπαιδευτικό ίδρυμα ημεδαπής/αλλοδαπής
1839 Βεβαίωση θητείας από στρατιωτική υπηρεσία Απαγόρευση μεταβίβασης πριν τη λήξη του περιοριστικού διαστήματος της τριετίας.
1841 Απαγόρευση μεταβίβασης πριν τη λήξη του περιοριστικού διαστήματος της πενταετίας.
1842 Απαγόρευση μεταβίβασης πριν τη λήξη του περιοριστικού διαστήματος της δεκαετίας.
1843 Βιβλίο Υλικού/Ατελειών
1844 Δωρητήριο/αποδοχή Δωρεάς

1845 Έγκριση αλίευσης στα χωρικά ύδατα τρίτης χώρας 1846 Άδεια απόπλου για την αλίευση εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων 1847 Έγκριση Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους για την απόκτηση αυτοκινήτου 1848 Υπεύθυνη Δήλωση/Βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύματος/ΑΕΙ για την ατελή παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης
1849 Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.

1946 Άδεια Εγκεκριμένου παραλήπτη κοινοτικής /κοινής διαμετακόμισης
1961 Άδεια απλουστευμένων διαδικασιών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12
Τηλέφωνα πληροφοριών ανά τελωνειακό αντικείμενο
ΘΕΜΑ Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνα
19η Διεύθυνση - Τμήμα Α΄
Συνήθης/Απλουστευμένη Διαδικασία
Άννα Κατρινάκη 210-6987457
Ειρήνη Γκόνη 210-6987452
Κώστας Καταγής 210-6987466
Φωτεινή Σταρίδα 210-6987454
19η Διεύθυνση - Τμήμα Γ΄
Απαγορεύσεις/ Περιορισμοί- Αντιπρόσωποι Στέλλα Μπαντέκα 210-6987443
Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς (ΑΕΟ) Δημήτρης Τσαγκαλάκης 210-6987444
19η Διεύθυνση - Τμήμα Δ΄
Εγγυήσεις, Αναβολή Δασμών Κυριάκος Μιχαλακόπουλος 210-6987438
Ταμειακή Διαχείριση Ιωάννης Καράγιωργας 210-6987436
Φώτης Σωτηρίου 210-6987439
Διεύθυνση 33η Ελέγχου Τελωνείων - Τμήμα Α΄
Δίωξη Λαθρεμπορίου & Λοιπών Τελωνειακών
Παραβάσεων Μπάρκη Βασιλική 210-7259326
Διεύθυνση 33η Ελέγχου Τελωνείων - Τμήμα Δ΄
Ανάλυση Κινδύνου
Αγγελική Μέστρου 210-7259253
Ελένη Μπαζιάνου 210-7259250
Ευτυχία Πλύστακα 210-7259250
Διεύθυνση ΕΦΚ - Τμήμα Δ΄
Εισαγωγή Οχημάτων Ευαγγελία Μιχαηλίδου 210-6987404
Διεύθυνση 17η - Τμήμα Α'
Δασμολογικό, TARIC, Ποσοστώσεων, Ειδικού
Προορισμού
Γιώργος Χαβουτσάς 210-6987484
Έλσα Ζαμπόγλου 210-6987485
Διεύθυνση 17η - Τμήμα Γ'
Καταγωγής & Προτιμησιακών Δασμ. Καθεστώτων
Μαρία Κουνάβη 210-6987541
Γεωργία Μπουργανού 210-6987493
Διεύθυνση 17η - Τμήμα Ε'
ΦΠΑ Εισαγωγών/ Εξαγωγών /Δασμολογητέα Αξία
Διονύσης Ζορμπάνος 210-6987479
Χριστίνα Γεώργα 210-6987482
Διεύθυνση 18η Οικονομικών Τελωνειακών Καθεστώτων - Τμήμα Α΄
Δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές
Γιάννης Πολυτσάκης 210-6987505
Κατερίνα Κούκουνα 210-6987503
Ελένη Μυλωνά 210-6987502

Διεύθυνση 18η Οικονομικών Τελωνειακών Καθεστώτων - Τμήμα Β΄
Καθεστώς Προσωρινής Εισαγωγής
Μανώλης Μανωλαράκης 210-6987501
Σταματία Παπασπύρου 210-6987498
Διεύθυνση 18η Οικονομικών Τελωνειακών Καθεστώτων - Τμήμα Γ΄
Οικονομικά Ανασταλτικά Καθεστώτα
Δημήτρης
Ντουντουνάκης 210-6987508
Βάϊα Κανάβα 2106987509
Διεύθυνση Υποστήριξης Π.Σ.Τ. – Τμήμα Γ΄
Θέματα Υποστήριξης Χρηστών
Τασία Καραϊσκου 210-4802848
Βασιλική Οικονόμου 210-4802427
Αναστασία Πλέσσα 210-4802433
Μαριγώ Τσιρώνη 210-4802833