Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/2013

Οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ στο ICISnet.

28 Νοεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1.Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄Β΄ Γ΄ Δ΄
2. 19Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
3. 33η Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
4. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Π.Σ.Τ.

Ταχ.Δ/νση :Καρ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας :101 84, Αθήνα
Πληροφορίες :Παράρτημα 5
fax :210 6987408
e-mail :finexcis@otenet.gr
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013
Αριθ.Πρωτ: ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013

 

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ στο ICISnet.

ΣΧΕΤ.: α) Η αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5022582 ΕΞ 2010/28.05.2010
            β) Η αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ Γ 5054303 ΕΞ 2010/27.12.2010
            γ) Η αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ Γ 5005849 ΕΞ 2011/07.02.2011
            δ) Η αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ Α 5053775 ΕΞ 2011/23.12.2011
            ε) Η αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ Α 5014610 ΕΞ 2012/28.03.2012

 

 

Ενόψει της λειτουργίας του υποσυστήματος Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, στο πλαίσιο της πλήρους παραγωγικής λειτουργίας του Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων ICISnet και με σκοπό την ενημέρωση των τελωνειακών αρχών και των εμπλεκομένων οικονομικών φορέων, παρέχονται κατωτέρω οδηγίες, για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, των λοιπών λειτουργιών του υποσυστήματος, καθώς και τη διαλειτουργικότητά του με άλλα υποσυστήματα του ICISnet.

Οι αλλαγές που επέρχονται στο υποσύστημα Ε.Φ.Κ. με την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του ICISnet, αφορούν κατ’ αρχάς στο σύστημα EMCS, στο οποίο πέραν των λειτουργιών που πραγματοποιούνται ήδη στο ICISnet, για τις οποίες έχουν παρασχεθεί οδηγίες με τις ανωτέρω σχετικές Ε.Δ.Υ.Ο., επέρχονται αλλαγές στη διαλειτουργικότητά του με τα συστήματα εισαγωγών και εξαγωγών, καθώς και στη διαχείριση των εγγυήσεων κατά τη διακίνηση προϊόντων Ε.Φ.Κ.

Εκτός των αλλαγών του EMCS, η βασική αλλαγή που επέρχεται σε όλες τις λειτουργίες του υποσυστήματος Ε.Φ.Κ. είναι η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή από τους συναλλασσόμενους των παραστατικών και των άλλων εγγράφων, που περιλαμβάνονται στο υποσύστημα Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης. Κατωτέρω αναλύεται η ροή της ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης των Δηλώσεων και λοιπών παραστατικών και εγγράφων, καθώς και οι άλλες τελωνειακές διαδικασίες που πραγματοποιούνται μέσω του υποσυστήματος Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης.

Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

H πρόσβαση των εξωτερικών χρηστών στο ICISnet, για την υποβολή και την παραλαβή των απαιτούμενων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, γίνεται μέσω της εφαρμογής iTrader μετά την πιστοποίησή τους στο TAXIS NET. Επιπλέον τα πρόσωπα αυτά δύνανται να εξουσιοδοτούν για τη διενέργεια των σχετικών διαδικασιών (υποβολή απαιτούμενων μηνυμάτων) νόμιμους αντιπροσώπους, οι οποίοι απαιτείται να έχουν επίσης πιστοποίηση από το TAXISnet.

Για την πρόσβαση των νόμιμων αντιπροσώπων στο μηχανογραφικό σύστημα απαιτείται ηλεκτρονική εξουσιοδότηση. Η διαδικασία εξουσιοδότησης, καθώς και η αποδοχή της γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας εξουσιοδοτήσεων. Πέραν της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης πρέπει σε κάθε περίπτωση να κατατεθεί στο κατά περίπτωση τελωνείο η προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις έντυπη εξουσιοδότηση.

Οι οδηγίες για την πιστοποίηση των χρηστών ή των νόμιμων αντιπροσώπων τους από το TAXIS NET, οι οδηγίες χρήσης για την ηλεκτρονική υπηρεσία εξουσιοδοτήσεων καθώς και του υποσυστήματος ΕΦΚ για την ηλεκτρονική υποβολή των μηνυμάτων από τους εξωτερικούς χρήστες παρέχονται στη διαδικτυακή πύλη (Portal) των Ελληνικών τελωνείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.icisnet.gr- «Ηλεκτρονικές Συναλλαγές».

ΙI. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Φ.Κ. ΣΤΟ ICISnet

Στο υποσύστημα Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του ICISnet υπάρχουν οι κάτωθι λειτουργίες:

 • EMCS – λειτουργίες αποστολής –παραλαβής προϊόντων Ε.Φ.Κ. υπό καθεστώς αναστολής (e-ΔΕ)
 • Δήλωση ΕΦΚ – υποβολή και διαχείριση της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών 
 • Διαχείριση προϊόντων ΕΦΚ- υποβολή και διαχείριση Δελτίου Παραγωγής, Αίτησης Μεταβολής, Αίτησης Χρησιμοποίησης /Επανεισαγωγής, ΑΣΔΕ, Άδειας Μεταφοράς, Φύρα Αλκοολούχων 
 • Διαχείριση κοινοτικών οχημάτων – υποβολή και διαχείριση Δήλωσης Άφιξης Οχήματος (ΔΑΟ), Άδειας Διακίνησης Οχήματος (ΑΔΟ)
 • Επεξεργαστές οινοπνεύματος - καταχώρηση και διαχείριση των άδειων οι οποίες εκδίδονται στα πλαίσια εφαρμογής του καθεστώτος για την Αιθυλική Αλκοόλη και τα Αλκοολούχα Προϊόντα
 • Διαχείριση Αποθηκών Ενσήμων Ταινιών - υποβολή και διαχείριση Αίτησης Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών, διαχείριση Απόδειξης Παραλαβής Ενσήμων Ταινιών, διαχείριση αποθήκης ενσήμων ταινιών και διαχείριση Πρωτόκολλου καταστροφής ταινιών
 • Επιστροφές ΕΦΚ – Διαχείριση θεμάτων επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα Ενεργειακά Προϊόντα 
 • Υποστηρικτικές λειτουργίες – διαχείριση των Κωδικών Εθνικών Προϊόντων 
 • Αναζήτηση Μηνυμάτων - αναζήτηση μηνυμάτων του EMCS 
 • Διοικητική συνεργασία – διαχείριση Αιτημάτων για τη Διοικητική Συνεργασία στον τομέα των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του Καν. 389/2012 
 • Εκτυπώσεις - διαχείριση εκτυπώσεων αναφορικά με τις ανωτέρω λειτουργίες

Τα παραστατικά και λοιπά έγγραφα πέραν του e-ΔΕ που υποβάλλονται ηλεκτρονικά είναι τα εξής :

 • Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) 
 • Δελτίο Παράγωγης
 •  Αίτηση Μεταβολής 
 • Αίτηση Χρησιμοποίησης /Επανεισαγωγής 
 • Άδεια Μεταφοράς
 • Δήλωση Άφιξης Οχήματος (ΔΑΟ)·
 • Άδεια Διακίνησης Οχημάτων (ΑΔΟ) 
 • Αίτηση Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών φορολογίας προϊόντων καπνού (ΑΔΕΤ)

Τα παραστατικά και λοιπά έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τους παρακάτω τρόπους: ·

 • με συμπλήρωση φορμών που είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή πύλη www.icisnet.gr- ηλεκτρονικό τελωνείο –ICISnet από την εφαρμογή i-trader.
 • με υποβολή των δεδομένων μέσω αρχείου με προκαθορισμένη μορφή XML ή ·
 • με άμεση επικοινωνία πιστοποιημένων στο ICISnet συστημάτων των συναλλασσομένων (system to system).

Η αποδοχή των παραστατικών και λοιπών εγγράφων πραγματοποιείται αυτόματα από το σύστημα ύστερα από συντακτικούς και επιχειρησιακούς έλεγχους και αποδίδεται μοναδικός αριθμός καταχώρησης (MRN), ο οποίος αποτελείται από 18 αλφαριθμητικά στοιχεία. Τα δυο πρώτα ψηφία αφορούν το έτος (π.χ. 13 για το 2013), το τρίτο και τέταρτο ψηφίο τον κωδικό της χώρας (GR), το πέμπτο και έκτο ψηφίο τον κωδικό του παραστατικού (π.χ. EF-Δήλωση ΕΦΚ), τα τέσσερα επόμενα τον κωδικό του τελωνείου, τα επτά επόμενα την αύξουσα αρίθμηση, ενώ το τελευταίο είναι το ψηφίο ελέγχου.

Κάθε υποβαλλόμενο παραστατικό παρακολουθείται από το σύστημα, αλλάζει κατάσταση (status) κατά τη ροή της διαδικασίας και ο συναλλασσόμενος ενημερώνεται με μηνύματα.

1. EMCS - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ε.Φ.Κ. ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (e-ΔΕ)

Με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του Icisnet, υλοποιούνται οι λειτουργίες του EMCS που αποτελούν εθνικές απαιτήσεις άμεσης προτεραιότητας με ευρύτερο στόχο την αποτελεσματική λειτουργία των διαδικασιών που αφορούν στους Ε.Φ.Κ., την παροχή
βέλτιστων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τη διευκόλυνση του υγιούς εμπορίου.

Οι αλλαγές που επέρχονται στο EMCS αφορούν κατά μείζονα λόγο στη διαλειτουργικότητά του με τα συστήματα εισαγωγών και εξαγωγών, καθώς και στη διαχείριση των εγγυήσεων κατά τη διακίνηση προϊόντων Ε.Φ.Κ. Οι νέες λειτουργίες περιγράφονται στα έγγραφα λειτουργικού σχεδιασμού (FESS–Functional Excise System Specifications v.3.51) και τεχνικού σχεδιασμού του συστήματος (DDNEA-Design Document for National Excise Application v.1.6.1), αλλά αποτελούν προαιρετικές λειτουργίες στα πλαίσια της εκάστοτε εθνικής εφαρμογής.

1.1. Υποβολή ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου - e-ΔΕ (ενδοκοινοτικές διακινήσεις, εθνικές διακινήσεις, εισαγωγή προϊόντων Ε.Φ.Κ., εξαγωγή προϊόντων Ε.Φ.Κ.)

Σε κάθε περίπτωση υποβολής e-ΔΕ (μήνυμα ΙΕ815) για τη διακίνηση προϊόντων υποκειμένων σε Ε.Φ.Κ. υπό καθεστώς αναστολής από εγκεκριμένο αποθηκευτή της χώρας μας προς οποιονδήποτε προορισμό στο εσωτερικό της χώρας ή σε άλλο Κράτος-Μέλος σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.2960/01 ή από τον τόπο εισαγωγής προς τους ανωτέρω προορισμούς, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις σχετικές με Ε.Δ.Υ.Ο. για το EMCS.

Κατά τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του Icisnet εισάγονται οι ακόλουθες αλλαγές κατά την υποβολή του e-ΔΕ:

· Στο πεδίο «Εγγυήσεις» καταχωρείται υποχρεωτικά το ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αντιστοιχεί στα αποστελλόμενα προϊόντα, ο Α.Φ.Μ. του εγγυητή της διακίνησης και το GRN της εγγύησης ή των εγγυήσεων. Επισημαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης δύο GRN εγγυήσεων, το άθροισμα των οποίων πρέπει να συμφωνεί με το ποσό που αναγράφεται ως συνολικό ποσό της εγγύησης. Το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματο διασταυρωτικό έλεγχο με το υποσύστημα των Εγγυήσεων όσον αφορά το GRN της εγγύησης/εγγυήσεων, το Α.Φ.Μ. του εγγυητή και την επάρκεια της εγγύησης/εγγυήσεων για τη διακίνηση.

Είναι προφανές ότι πριν από οποιαδήποτε διακίνηση είναι υποχρεωτική η κατάθεση εγγύησης, εφόσον η διακίνηση δεν καλύπτεται από πάγια εγγύηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.2960/01 (ΦΕΚ 265/Α΄/22.11.01) και της Φ.883/530/99 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1872/Β΄/99), η οποία αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα, καθώς και η καταχώρησή της από τον αρμόδιο τελωνειακό υπάλληλο στο υποσύστημα των Εγγυήσεων του Icisnet, ώστε να αποδίδεται από το σύστημα ο μοναδικός αριθμός GRN για την εκάστοτε εγγύηση.

· Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις διακινήσεων για τις οποίες δεν προβλέπεται η υποχρέωση κατάθεσης εγγύησης, όπως στις αποστολές κρασιών από μία φορολογική αποθήκη της χώρας σε άλλη (άρθρο 5, παρ.3 της αριθμ. Φ.883/530/99 Α.Υ.Ο.) καταχωρείται ο αριθμός GRN της μηδενικής εγγύησης ενώ, εφόσον πραγματοποιηθεί αποστολή σε άλλο Κράτος-Μέλος, θα καταχωρείται επιπλέον η συμπληρωματική εγγύηση για την εν λόγω διακίνηση.

· Η συμπλήρωση της θέσης «Εθνικά Προϊόντα» είναι πλέον υποχρεωτική κατά την υποβολή του μηνύματος ΙΕ815 (σχέδιο e-ΔΕ) από τον αποστολέα και του μηνύματος ΙΕ818 (αναφορά παραλαβής) από τον παραλήπτη, εφόσον τα προϊόντα έχουν ως προορισμό φορολογική αποθήκη. Στη θέση αυτή καταχωρούνται υποχρεωτικά, τόσο από τον αποστολέα τα αποστελλόμενα από τη φορολογική αποθήκη προϊόντα, όσο και από τον παραλήπτη τα παραλαμβανόμενα στη φορολογική αποθήκη προϊόντα, με βάση τους κωδικούς προϊόντων εκφρασμένα στις μονάδες που χρησιμοποιούνται ανά κατηγορία προϊόντος για τη παρακολούθηση (χρέωση/πίστωση) της φορολογικής αποθήκης. Ο έλεγχος των στοιχείων αυτών γίνεται αυτόματα από το σύστημα με αποτέλεσμα να μην παρέχεται δυνατότητα υποβολής των εν λόγω μηνυμάτων χωρίς τη συμπλήρωση των συγκεκριμένων πεδίων, με σκοπό την ευχερέστερη παρακολούθηση των φορολογικών αποθηκών της χώρας.

Κατά τα υπόλοιπα, η διαδικασία διακίνησης προϊόντων Ε.Φ.Κ. παραμένει όπως προβλέπεται στις διατάξεις του ν.2960/01 και έχει περιγραφεί στις ανωτέρω σχετικές Ε.Δ.Υ.Ο.
Σημειώνεται ότι οι αλλαγές που θα επέλθουν με την παραγωγική λειτουργία της Φάσης 3.1.του EMCS, που ξεκινά την 1-2-2014, θα σας κοινοποιηθούν με νεώτερη Ε.Δ.Υ.Ο. μόλις υλοποιηθούν.

1.2. Εισαγωγή και θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων Ε.Φ.Κ., με άμεση είσοδο σε φορολογική αποθήκη

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ.πρωτ. ΔΕΦΚ Γ 5054303 ΕΞ 2010/27.12.2010 Ε.Δ.Υ.Ο., στις περιπτώσεις άμεσης αποστολής προϊόντων Ε.Φ.Κ. υπό καθεστώς αναστολής, από τον τόπο εισαγωγής σε φορολογική αποθήκη της χώρας, κατόπιν της θέσης τους σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 79 του Καν.(ΕΟΚ) αριθμ. 2913/92, υποβάλλεται από τον εγγεγραμμένο αποστολέα ή τον εγκεκριμένο αποθηκευτή, εφόσον τα προϊόντα Ε.Φ.Κ. αποστέλλονται στη δική του φορολογική αποθήκη, το προβλεπόμενο από τον Καν. (ΕΚ) 684/09 (EEL 197/29.7.09), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (e-ΔΕ).

Με την πλήρη παραγωγική λειτουργία του Icisnet και στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας μεταξύ του συστήματος ελέγχου εισαγωγών-ICS και του EMCS, γίνεται πλέον αυτόματος διασταυρωτικός έλεγχος των στοιχείων της τελωνειακής διασάφησης που αφορά την εισαγωγή με τα στοιχεία του e-ΔΕ. Συγκεκριμένα, κατά την υποβολή του e-ΔΕ, το οποίο έπεται της τελωνειακής διασάφησης, το σύστημα ελέγχει αυτόματα:

· την ύπαρξη του MRN της διασάφησης εισαγωγής · την κατάσταση (status) της διασάφησης, εάν, δηλαδή, είναι “οριστικοποιημένη” ή “τακτοποιημένη”

· εάν ο κωδικός Σ.Ο. των προϊόντων ανά στίχο του e-ΔΕ είναι ο ίδιος με τον αντίστοιχο κωδικό της θέσης 33 της διασάφησης και

· εάν η καθαρή μάζα των προϊόντων ανά στίχο του e-ΔΕ είναι η ίδια με την αντίστοιχη καθαρή μάζα της θέσης 38 της διασάφησης.

Κατά τα υπόλοιπα εξακολουθεί να ισχύει η ανωτέρω Ε.Δ.Υ.Ο.
 

1.3. Εξαγωγή προϊόντων Ε.Φ.Κ.
Η βασικότερη αλλαγή που εισάγεται με την παραγωγική λειτουργία του Icisnet στις διαδικασίες εξαγωγής προϊόντων Ε.Φ.Κ., είναι η πλήρης διαλειτουργικότητα του συστήματος ελέγχου εξαγωγών-ECS και του EMCS.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απλούστευση των διαδικασιών και τον περιορισμό των απαιτούμενων ενεργειών των τελωνειακών υπαλλήλων ως εξής :
· Υποβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή το e-ΔΕ (ΙΕ815) στην αρμόδια αρχή του τόπου αποστολής, επί του οποίου αναφέρεται ο κωδικός του αρμόδιου τελωνείου εξαγωγής, όπου υποβάλλεται η διασάφηση εξαγωγής. Σημειώνεται ότι το τελωνείο αποστολής και ελέγχου της φορολογικής αποθήκης μπορεί να είναι το ίδιο ή διαφορετικό από το τελωνείο εξαγωγής.

· Αφού επικυρωθεί το e-ΔΕ (ΙΕ801) και λάβει Διοικητικό Κωδικό Αναφοράς (ARC), υποβάλλεται η διασάφηση εξαγωγής, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται πέραν της θέσης 44 και στη θέση 40 ο Διοικητικός Κωδικός Αναφοράς (ARC) του e-ΔΕ, για λόγους συσχέτισης και ελέγχου, ως εξής:
«Προηγούμενο Παραστατικό» (θέση 40)
- Στο πρώτο πεδίο (κατηγορία προηγούμενου παραστατικού) αναγράφεται η ένδειξη «Ζ»

- Στο δεύτερο πεδίο (είδος προηγούμενου παραστατικού) αναγράφεται ο κωδικός «AAD» 
- Στο τρίτο πεδίο αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης προηγούμενου παραστατικού (ARC) προσθέτοντας τρία (3) ψηφία για τον στίχο (π.χ. 001-εάν πρόκειται για τον πρώτο στίχο)

· Στη συνέχεια, γίνεται αυτόματα από το σύστημα ο διασταυρωτικός έλεγχος των στοιχείων μεταξύ του e-ΔΕ και της διασάφησης εξαγωγής (έλεγχος καθαρής μάζας ανά στίχο, κωδ.
Σ.Ο. ανά στίχο, κ.λ.π.)

· Εάν από το διασταυρωτικό έλεγχο προκύψουν διαφορές, ως προς το e-ΔΕ, υποβάλλεται από τον αποστολέα με παραλήπτη τον ίδιο το μήνυμα ΙΕ813 (αλλαγή προορισμού) και στη συνέχεια το μήνυμα ΙΕ818 (αναφορά παραλαβής), έτσι ώστε να υποβληθεί ενδεχομένως νέο e-ΔΕ με διορθωμένα στοιχεία, το ARC του οποίου θα αναγραφεί εκ νέου στη διασάφηση εξαγωγής.

· Εν συνεχεία, ακολουθούν οι διατυπώσεις και τα μηνύματα της εξαγωγής, όπως έχουν περιγραφεί αναλυτικά στην ΕΔΥΟ υπ’ αριθμ. Δ19Α5012006 ΕΞ 2012/12.3.12 «Οδηγίες για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στο πλαίσιο του υποσυστήματος Εξαγωγών του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων- ICISnet». Από αυτή τη χρονική στιγμή, η διακίνηση παρακολουθείται αποκλειστικά από το Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών και τα μηνύματα του EMCS παράγονται αυτόματα μέσω του ECS. Κατά συνέπεια, τα μηνύματα ΙΕ829 (αποδοχή εξαγωγής), ΙΕ839 (απόρριψη εξαγωγής) και ΙΕ818 (αναφορά εξαγωγής) δεν υποβάλλονται πλέον από τους τελωνειακούς υπαλλήλους που χειρίζονται το υποσύστημα Ε.Φ.Κ. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση απελευθέρωσης των εμπορευμάτων στο τελωνείο εξαγωγής (μήνυμα ΙΕ529), παράγεται αυτόματα το μήνυμα ΙΕ829 (αποδοχή εξαγωγής) στο EMCS και η κατάσταση του e-ΔΕ μετατρέπεται σε «καταχωρημένο». Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το τελωνείο εξαγωγής απαγορεύσει την εξαγωγή και αποσταλεί στον εξαγωγέα το μήνυμα ΙΕ551 (μη απελευθέρωση για εξαγωγή), παράγεται αυτόματα το μήνυμα ΙΕ839 (απόρριψη εξαγωγής) στο EMCS, το οποίο κοινοποιείται στον αποστολέα, και η κατάσταση του e-ΔΕ μετατρέπεται «σε απόρριψη». Κατόπιν τούτου, εφόσον τα εμπορεύματα πρόκειται να επιστρέψουν στις εγκαταστάσεις του αποστολέα, θα πρέπει ο αποστολέας να υποβάλει το μήνυμα ΙΕ813 (αλλαγή προορισμού) με παραλήπτη τον ίδιο και στη συνέχεια το μήνυμα ΙΕ818 (αναφορά παραλαβής).

· Στην περίπτωση που το τελωνείο εξόδου είναι διαφορετικό από το τελωνείο εξαγωγής, μετά την έξοδο των εμπορευμάτων από το έδαφος της Ε.Ε. και την παραλαβή του μηνύματος ΙΕ518 (αποτελέσματα εξόδου) στο ECS, παράγεται αυτόματα στο EMCS το μήνυμα ΙΕ818 (αναφορά εξαγωγής) με τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Εφόσον οι ενδείξεις των αποτελεσμάτων ελέγχου στο μήνυμα ΙΕ518 είναι Α1 (ικανοποιητικό) ή Α2 (θεωρείται ικανοποιητικό), οριστικοποιείται και η πίστωση της φορολογικής αποθήκης με το μήνυμα ΙΕ818 (αναφορά εξαγωγής) με τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Εάν η ένδειξη του αποτελέσματος ελέγχου στο μήνυμα ΙΕ518 είναι Α4 (ελάσσονες διαφορές), οι εν λόγω διαφορές αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ν.2960/01. Εφόσον οι διαφορές αφορούν ελλείμματα ή πλεονάσματα και υφίσταται ανάγκη χρεωπίστωσης της φορολογικής αποθήκης, η εν λόγω ενέργεια θα γίνεται από τον αρμόδιο τελωνειακό υπάλληλο στο υποσύστημα Ε.Φ.Κ. από την επιλογή «Διαχείριση προϊόντων Ε.Φ.Κ.»

· Στην περίπτωση που το τελωνείο εξαγωγής είναι και τελωνείο εξόδου και οριστικοποιείται η Διασάφηση Εξαγωγής χωρίς την παραγωγή του αντίστοιχου μηνύματος, το e-ΔΕ κλείνει αυτόματα με το μήνυμα ΙΕ818 (αναφορά εξαγωγής), το οποίο δημιουργείται κατόπιν της οριστικοποίησης της διασάφησης εξαγωγής με τα αντίστοιχα αποτελέσματα.

2. ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

2.1. Ηλεκτρονική υποβολή – Μήνυμα EF15

Η Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης υποβάλλεται από τον συναλλασσόμενο, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 109 και 130 του ν.2960/01, για τη βεβαίωση και καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, του τέλους ταξινόμησης οχημάτων, του φόρου πολυτελείας και του ΦΠΑ, την καταβολή ΦΠΑ καινούργιων θαλάσσιων μεταφορικών μέσων, καθώς και για την απαλλαγή από τις εν λόγω φορολογικές επιβαρύνσεις. Επιπλέον, η δήλωση ΕΦΚ υποβάλλεται για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών στις περιπτώσεις
καταβολής ή μερικής απαλλαγής των φορολογικών επιβαρύνσεων.
 

Με την πλήρη εφαρμογή του ICISnet, είναι υποχρεωτικό για τους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν την ΔΕΦΚ ηλεκτρονικά.

Ωστόσο, στην περίπτωση των ιδιωτών (μη επαγγελματιών), περιστασιακά εγγεγραμμένων παραληπτών και μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων), εφόσον δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο ICISnet και ως εκ τούτου δεν έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, είναι αποδεκτή εναλλακτικά η υποβολή της ΔΕΦΚ σε έντυπη μορφή. Η καταχώρηση της Δήλωσης στο ICISnet θα γίνεται από υπάλληλο του τελωνείου. Για την υποβολή της ΔΕΦΚ σε έντυπη μορφή και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, θα χρησιμοποιείται το ήδη υπάρχον προεκτυπωμένο έντυπο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο κεφάλαιο VΙ της παρούσας για τις εφεδρικές διαδικασίες.

Για την ηλεκτρονική υποβολή της ΔΕΦΚ, ο συναλλασσόμενος συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία και υποβάλλει τη ΔΕΦΚ (μήνυμα EF15) με όποιο από τους διαθέσιμους τρόπους επιλέξει. Στο στάδιο της σύνταξης παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης της ΔΕΦΚ ως πρότυπο ή πρόχειρο.
Τα υποβαλλόμενα στοιχεία της Δήλωσης ελέγχονται από το σύστημα με τους συντακτικούς και επιχειρησιακούς ελέγχους που έχουν οριστεί, αφενός ως προς τα υποχρεωτικά πεδία και αφετέρου ως προς τα πεδία τα οποία διαλειτουργούν με άλλα υποσυστήματα, όπως το πεδίο των εγγυήσεων για το οποίο γίνεται διασταυρωτικός έλεγχος εγκυρότητας του δηλούμενου GRN ή το πεδίο του υπόχρεου για το οποίο γίνεται διασταυρωτικός έλεγχος μέσω του υποσυστήματος αδειών-εγκρίσεων. Εφόσον από το συστημικό έλεγχο η Δήλωση γίνει αποδεκτή, αποδίδεται μοναδικός αριθμός καταχώρησης (MRN), ο οποίος γνωστοποιείται στον συναλλασσόμενο με μήνυμα (EF01). Η κατάσταση της Δήλωσης στο στάδιο αυτό είναι «καταχωρημένη».

Επισημαίνεται ότι μετά την αποδοχή της ΔΕΦΚ και την απόδοση MRN και μέχρι τη στιγμή που θα ληφθεί απόφαση από τον επόπτη αναφορικά με την διενέργεια ελέγχου ή όχι, δίνεται η δυνατότητα υποβολής από τον συναλλασσόμενο αιτήματος μεταβολής (μήνυμα ΕF13) ή αιτήματος ακύρωσης (μήνυμα ΕF10). Ωστόσο σε κάθε περίπτωση κατά την συμπλήρωση και υποβολή του παραστατικού απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ως προς την ακρίβεια και την ορθότητα των δηλουμένων στοιχείων.

Εφόσον η Δήλωση πρόκειται να πιστώσει φορολογική αποθήκη ή προηγούμενο παραστατικό, με την καταχώρησή της στο σύστημα δεσμεύονται τα δηλωθέντα προϊόντα ή οχήματα από τα υπόλοιπα της φορολογικής αποθήκης ή τις ποσότητες του προηγούμενου παραστατικού που έχει δηλωθεί κατά την υποβολή. Σημειώνεται ότι η πίστωση προηγούμενου παραστατικού αφορά μόνο στις περιπτώσεις των ΑΔΕΤ, ΔΑΟ και ΑΔΟ.

2.2. Συμπλήρωση των πεδίων της ΔΕΦΚ

Για την ορθή συμπλήρωση της ΔΕΦΚ κρίνεται απαραίτητη η επισήμανση ορισμένων πεδίων, ως ακολούθως :

Στην ενότητα «Βασικά Στοιχεία»:

Ø Στο πεδίο «Απλοποιημένη Διαδικασία», στο οποίο εμφανίζεται ως προεπιλεγμένη η ένδειξη ΟΧΙ, επιλέγεται η ένδειξη ΝΑΙ στις προβλεπόμενες περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται η συμπλήρωση όλων των πεδίων της Δήλωσης.

Ø Στο πεδίο «Τρόπος Πληρωμής» συμπληρώνεται ο τρόπος πληρωμής (Πληρωμή με φυσική παρουσία στο ταμείο – Ηλεκτρονική πληρωμή). Επισημαίνεται ότι προς το παρόν διαθέσιμος τρόπος πληρωμής είναι μόνο η πληρωμή με φυσική παρουσία στο ταμείο.

Ø Στο πεδίο «Ένδειξη Δημιουργίας Πιστοποιητικών» εμφανίζεται ως προεπιλεγμένη η ένδειξη ΝΑΙ για την έκδοση πιστοποιητικού ταξινόμησης για τα οχήματα.Επισημαίνεται ότι, η επιλογή από τον συναλλασσόμενο της ένδειξης ΟΧΙ για τα αυτοκίνητα οχήματα δεν δεσμεύει την τελωνειακή αρχή στην περίπτωση που από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται έκδοση πιστοποιητικού ταξινόμησης. Εξυπακούεται πως όταν υποβάλλεται ΔΕΦΚ για τα προϊόντα ΕΦΚ πρέπει να επιλέγεται η ένδειξη ΟΧΙ.

Ø Στο πεδίο «Κωδικός Παραστατικού» επιλέγεται το είδος του παραστατικού: ο κωδικός 30 επιλέγεται για Δήλωση ΕΦΚ και Λοιπών Φορολογιών και ο κωδικός 49 για τη Δήλωση Καινούργιου Θαλάσσιου Μεταφορικού Μέσου.

Ø Στο πεδίο «Τελωνείο Υποβολής» θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την συμπλήρωση από τον συναλλασσόμενο, ώστε να επιλεγεί το αρμόδιο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις Τελωνείο για την υποβολή του παραστατικού.

Ø Στο πεδίο «Ημερ/νία Θέσης σε Ανάλωση» επιλέγεται ημερομηνία διαφορετική από την προεπιλεγμένη στην περίπτωση υποβολής συγκεντρωτικής δήλωσης αλκοολούχων ποτών έως τις 25 κάθε μήνα για τις αναλώσεις του προηγούμενου μήνα, όταν στο διάστημα που μεσολάβησε από τη θέση σε ανάλωση μέχρι την κατάθεση της ΔΕΦΚ υπήρξε αλλαγή των φορολογικών συντελεστών. Επιπλέον, στην περίπτωση που η Δήλωση υποβάλλεται σε συνέχεια γραπτής Δήλωσης που υπεβλήθη κατά την εφαρμογή της εφεδρικής διαδικασίας, στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται η ημερομηνία θέσης σε ανάλωση των προϊόντων. Στις λοιπές περιπτώσεις πρέπει να παραμένει η προεπιλεγμένη από το σύστημα ημερομηνία.

Ø Στη θέση «Στοιχεία Χειρόγραφης Καταχώρησης» επιλέγεται η «Εκ των υστέρων υποβολή» μόνο στην περίπτωση που η Δήλωση υποβάλλεται σε συνέχεια γραπτής Δήλωσης που υπεβλήθη κατά την εφαρμογή της εφεδρικής διαδικασίας. Η ημερομηνία αποδοχής είναι η ημερομηνία αποδοχής της γραπτής ΔΕΦΚ που καταχωρήθηκε στο Ενιαίο Βιβλίο καταχώρησης.

Ø Η θέση «Εγγυήσεις» συμπληρώνεται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις απαιτείται η κατάθεση σχετικής εγγύησης. Στο πεδίο αυτό καταχωρείται ο αριθμός της εγγύησης GRN και το απαιτούμενο ποσό.
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που προβλέπεται η κατάθεση πάγιας εγγύησης θα συμπληρώνεται ο μοναδικός αριθμός GRN της πάγιας εγγύησης.Σε περίπτωση όμως που δεν έχει κατατεθεί πάγια εγγύηση, θα πρέπει πριν την υποβολή της Δήλωσης να κατατεθεί η απαιτούμενη εγγύηση στο αρμόδιοτελωνείο, προκειμένου να καταχωρηθεί στο υποσύστημα Εγγυήσεων και να λάβει μοναδικό αριθμό GRN. Το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματο διασταυρωτικό έλεγχο με το υποσύστημα των Εγγυήσεων, όσον αφορά το GRN της εγγύησης, το Α.Φ.Μ. του εγγυητή και την επάρκεια της εγγύησης. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά Τελωνειακή παράβαση και τιμωρείται με τις διατάξεις του άρθρου 119Α του Ε.Τ.Κ.
Στην ενότητα «Συναλλασσόμενοι»:

Ø Η θέση 2 (υπόχρεος/αποστολέας ) της ΔΕΦΚ που υποβάλλεται ηλεκτρονικά χωρίζεται πλέον σε δύο πεδία, τα οποία συμπληρώνονται ως εξής:

Ø Θέση 2α «Αποστολέας».

- Όταν υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης είναι εγκεκριμένος αποθηκευτής προϊόντων ΕΦΚ και Οχημάτων, η θέση αυτή είναι υποχρεωτική και συμπληρώνεται με τα στοιχεία της φορολογικής αποθήκης από την οποία εξέρχονται τα προϊόντα για την πίστωση αυτής. Σε αυτή την περίπτωση στη θέση 2β «Υπόχρεος» καταχωρούνται τα στοιχεία του εγκεκριμένου αποθηκευτή που υποβάλλει τη Δήλωση.

- Στην περίπτωση που τα προϊόντα τα οποία τίθενται σε ανάλωση θα εξέλθουν από φορολογική αποθήκη, αλλά η Δήλωση υποβάλλεται από άλλο υπόχρεο (θέση 2β → επιλογή Άλλες Περιπτώσεις) και όχι από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η θέση αυτή συμπληρώνεται με τα στοιχεία της φορολογικής αποθήκης του αποστολέα/προμηθευτή για την πίστωση αυτής.

Ø Θέση 2β «Υπόχρεος». Στη θέση αυτή καταχωρούνται τα στοιχεία του συναλλασσομένου που είναι υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (εγκεκριμένος αποθηκευτής, εγκεκριμένος αποθηκευτής οχημάτων, εγγεγραμμένος παραλήπτης, περιστασιακά εγγεγραμμένος παραλήπτης, φορολογικός αντιπρόσωπος, ζυθοποιός, Άλλες Περιπτώσεις).
 

Στην ενότητα «Παραλήπτης»

Ø Πεδίο 8 «Παραλήπτης». Οι δυνατές επιλογές της θέσης αυτής είναι Άλλος, Ειδικός Παραλήπτης, Πλοίο, Συμπληρωματικοί Παραλήπτες και Αεροσκάφος. Ανάλογα με την περίπτωση που θα επιλεγεί συμπληρώνονται τα απαραίτητα πεδία για τον παραλήπτη των εμπορευμάτων.

Ø Θέση «Συμπληρωματικοί Παραλήπτες». Συμπληρώνεται για τα οχήματα στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας. Συμπληρώνονται επίσης στην περίπτωση των διημέρων όπου η ΔΕΦΚ επέχει και θέση Άδειας απόσταξης.

Ø Θέση «Ειδικοί Παραλήπτες». Αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης του Ειδικού Παραλήπτη, π.χ. ποτοποιός, εμφιαλωτής καθαρού ή φωτιστικού οινοπνεύματος, φαρμακοποιός.

Ø Θέση «Πλοίο». Συμπληρώνονται τα στοιχεία του πλοίου ή του αεροσκάφους στις περιπτώσεις εφοδιασμών.

Στην ενότητα «Στίχοι» – Προσθήκη Είδους

Στα «Γενικά Στοιχεία»

Ø Στο πεδίο 44.1 «Ειδικές μνείες» συμπληρώνονται οι ειδικές μνείες όταν αυτό απαιτείται.

Ø Στη θέση 33 «Κωδικός εμπορεύματος ΣΟ» συμπληρώνεται ο κωδικός Σ.Ο. του εμπορεύματος και ο Πρόσθετος Κωδικός Εθνικής Φορολογίας.

Ειδικότερα, για τα οχήματα καθιερώνονται νέοι Πρόσθετοι Κωδικοί, σε σχέση με το ICIS (Παραρτήματα 1α-1β).

Ø Στο πεδίο 37β «Ατέλεια» επιλέγεται ο αιτούμενος κωδικός ειδικής φορολογικής ρύθμισης ή απαλλαγής (Παράρτημα 2).
Στην περίπτωση υποβολής Δήλωσης για την καταβολή ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης από εγκεκριμένο αποθηκευτή, ο οποίος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έχει τη δυνατότητα να καταβάλει τον ΦΠΑ με συγκεντρωτική Δήλωση στις 25 του επόμενου μήνα από τον μήνα εξόδου των προϊόντων από το καθεστώς αναστολής, πρέπει στο πεδίο αυτό να επιλεγεί ο κωδικός S30.
Επισημαίνεται επίσης ότι στις περιπτώσεις ταυτόχρονης ατέλειας των κατηγοριών «P» και «V» συμπληρώνονται οι κωδικοί της κατηγορίας «V», ενώ στις περιπτώσεις ταυτόχρονης ατέλειας των κατηγοριών «V» και οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας υποκειμενικής ατέλειας, λόγου χάριν της κατηγορίας «R», συμπληρώνεται ο κωδικός της υποκειμενικής ατέλειας. Για παράδειγμα, σε περίπτωση τελωνισμού υβριδικού αυτοκινήτου θα τίθεται ο κωδικός V07, ενώ σε περίπτωση τελωνισμού υβριδικού αυτοκινήτου από ανάπηρο θα τίθεται ο κωδικός R23.

Ø Στο πεδίο 55 «Μονάδες Φορολόγησης», συμπληρώνεται η ποσότητα του προϊόντος εκφρασμένη στη μονάδα μέτρησης στην οποία επιβάλλεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.

Ø Στο πεδίο 41 «Συμπληρωματικές Μονάδες», συμπληρώνεται η ποσότητα του προϊόντος στη συμπληρωματική μονάδα μέτρησης, εφόσον απαιτείται από το TARIC σύμφωνα με τις ενδείξεις στη στήλη 3.

Ø Στο πεδίο 56 «Φορολογητέα αξία», συμπληρώνεται, όπου απαιτείται, η Φορολογητέα Αξία.
Ειδικότερα για οχήματα συμπληρώνεται η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης και του φόρου πολυτελείας, η οποία εναλλακτικά μπορεί να συμπληρώνεται στη θέση «Συμπληρωματικό Στοιχείο Υπολογισμού» (πεδίο «επιπλέον στοιχείο υπολογισμού» - κωδικός 816). Διευκρινίζεται ότι, επί του παρόντος η αξία για καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, δύναται να προσδιορίζεται εκ των προτέρων, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7 της αρ. πρωτ. 5032319/5080/25-08-09 ΑΥΟ και στην τελικά διαμορφωθείσα αξία, η οποία συμπληρώνεται στο πεδίο αυτό θα προστίθενται τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης. Για τα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, στην τελικά διαμορφωθείσα και δηλούμενη αξία θα λαμβάνονται υπόψη, οι μειώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και εξυπακούεται ότι θα προστίθενται τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης. Ομοίως, θα προσδιορίζεται εκ των προτέρων από τις αρμόδιες αρχές η αξία για φορτηγά οχήματα, βάσεις φορτηγών και μοτοσυκλέτες και θα δηλώνεται, όπως τελικά αυτή διαμορφώνεται, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

Ø Στη θέση «Συμπληρωματικά στοιχεία υπολογισμού», συμπληρώνονται οι κωδικοί που αντιστοιχούν στα επιπλέον στοιχεία υπολογισμού, καθώς και η τιμή τους κατά περίπτωση, για τον υπολογισμό των επιβαρύνσεων.
Ειδικά για τα οχήματα στο πεδίο «επιπλέον στοιχείο υπολογισμού» συμπληρώνεται ο κωδικός 830 και στο πεδίο «τιμή» συμπληρώνεται η αξία για την επιλογή του ποσοστού επιβολής του φόρου πολυτελείας, ήτοι η τιμή χονδρικής πώλησης από τον κατασκευαστή οίκο για τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και η ίδια τιμή, αφού μειωθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
Επισημαίνεται ότι στο ICISnet ο κωδικός 830 δεν αφορά πλέον στο ποσό του φόρου πολυτελείας, το οποίο συμπληρώνονταν απ’ ευθείας στο ICIS.

Ø Στο πεδίο «Οδηγία Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας-Κανονισμός», για οχήματα επιλέγεται ο κωδικός της ανάλογης κατηγορίας. Επισημαίνεται ότι από τον συνδυασμό του με τον Πρόσθετο Κωδικό Σ.Ο. προκύπτουν οι συντελεστές τέλους ταξινόμησης. Σχετικός πίνακας αντιστοίχισης παρατίθεται στο Παράρτημα 1α και είναι αναρτημένος στο portal του ICISnet. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του πεδίου, το όχημα φορολογείται ως συμβατικής τεχνολογίας. Στο Παράρτημα 3 παρατίθεται πίνακας σχετικών κωδικών.
Ø Στον πεδίο 48 «Κωδικός Αναστολής», συμπληρώνεται ο κατάλληλος κωδικός αναστολής, στις προβλεπόμενες περιπτώσεις και εφόσον

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις πληρούνται οι όροι για τη χορήγηση αναστολής καταβολής των βεβαιωμένων επιβαρύνσεων, με επιλογή από τον πίνακα κωδικών αναστολής που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 4.

Στην ενότητα «Προηγούμενα Παραστατικά»

Ø Το πεδίο 40 «Προηγούμενο Παραστατικό», συμπληρώνεται όταν η ΔΕΦΚ σχετίζεται με κάποιο προηγούμενο παραστατικό. Η θέση αυτή συμπληρώνεται υποχρεωτικά όταν το προηγούμενο παραστατικό αφορά ΑΔΕΤ, ΔΑΟ και ΑΔΟ, προκειμένου για την πίστωσή του.
Ø Το πεδίο 44.2 «Επισυναπτόμενα έγγραφα» είναι υποχρεωτικό κατά τη συμπλήρωσή του πρώτου είδους της ΔΕΦΚ και αφορά στα έγγραφα που είναι απαραίτητα προς υποστήριξη της ΔΕΦΚ (τιμολόγιο κ.α.). Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που δύναται να εφαρμοστεί μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ για την παράδοση προϊόντων Ε.Φ.Κ. στις νησιωτικές περιοχές κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2859/2000 συμπληρώνεται ο κωδικός «3000» Ειδικές διατάξεις ΦΠΑ Δωδεκανήσου.

Στην ενότητα «Εθνικά Προϊόντα»,

Ø Στη θέση «εθνικά προϊόντα», η συμπλήρωση των πεδίων είναι υποχρεωτική όταν έχει συμπληρωθεί η θέση 2α «Αποστολέας» με τα στοιχεία της φορολογικής αποθήκης, με τον Εθνικό Κωδικό Προϊόντος και την αιτούμενη ποσότητα εκφρασμένη στις μονάδες που χρησιμοποιούνται ανά κατηγορία προϊόντος για την παρακολούθηση και πίστωση της φορολογικής αποθήκης (π.χ. λίτρα άνυδρα για την αιθυλική αλκοόλη, πακέτα για τα τσιγάρα).
 

Στην ενότητα «Στοιχεία Οχήματος»

Ø Συμπληρώνονται οι αριθμοί των πλαισίων και όλα τα απαραίτητα πεδία για την έκδοση πιστοποιητικών ταξινόμησης, ήτοι: Είδος Οχήματος, Εργοστάσιο Κατασκευής/Μάρκα, Κυλινδρισμός/Κυβ.Εκατ, Είδος Καυσίμου, ένδειξη μεταχειρισμένου, Εργοστασιακός Τύπος, Ημερομηνία 1ης κυκλοφορίας-αν το όχημα είναι μεταχειρισμένο και έτος κατασκευής. Ειδικότερα στο πεδίο Ημερομηνία Άφιξης συμπληρώνεται η ημερομηνία άφιξης, λόγου χάριν σύμφωνα με τη Δ.Α.Ο.
Ø Επισημαίνεται ότι έχουν προστεθεί, σε σχέση με το ICIS, τα πεδία «Απόσυρση» και «Αριθμός Κυκλοφορίας Αποσυρόμενου», τα οποία συμπληρώνονται στις περιπτώσεις τελωνισμού οχημάτων με απόσυρση.
Ø Στη θέση «Στοιχείο Απογραφικού» δεν θα επιλέγονται, στην παρούσα φάση, στοιχεία για τη συμπλήρωσή του. Το Ειδικό Επαληθευτικό Δελτίο (απογραφικό) θα υποβάλλεται, μετά τον προσδιορισμό της αξίας από τις αρμόδιες αρχές, ως συνημμένο δικαιολογητικό από την αρχική σελίδα Ηλεκτρονικής Υποβολήςà «Ενέργειες» à «Αίτηση με Συνημμένα Αρχεία από Οικονομικό Φορέα» à «Δημιουργία Συνυποβαλλόμενων Αρχείων» και θα συνδέεται με το MRN της ΔΕΦΚ.
Ø Επίσης, σε σχέση με το ICIS, έχουν προστεθεί επιπλέον –μη υποχρεωτικά- πεδία «Έγκριση Τύπου – Κωδικός Οχήματος», «Έγκριση Τύπου – Κωδικός Εργοστασίου» και «Έγκριση τύπου – Κωδικός Τύπου».

Στην ενότητα «Υπολογισμός Φόρων»
Ø Στη θέση 47 είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση από τον συναλλασσόμενο όλων των πεδίων, αναλυτικά για κάθε φορολογική επιβάρυνση, απαλλαγή ή εξαίρεση. Κατά την αποδοχή της ΔΕΦΚ και την απόδοση του ΜRΝ δημιουργείται από το σύστημα και ο Αυτόματος Υπολογισμός Φόρων, ο οποίος ωστόσο δεν εμφανίζεται στο σύστημα του συναλλασσομένου. Η θέση 47 δεν συμπληρώνεται όταν η Δήλωση καταχωρείται από υπάλληλο του Τελωνείου.

2.3. Επαλήθευση της Δήλωσης – Ανάλυση κινδύνου

Με την αποδοχή της Δήλωσης και την απόδοση MRN, διενεργείται αυτόματα ανάλυση κινδύνου και αποδίδεται από το σύστημα βαθμός επικινδυνότητας. Η Δήλωση Ε.Φ.Κ. ενημερώνεται αυτόματα με το αποτέλεσμα της Ανάλυσης Κινδύνου και εμφανίζεται στο Υποσύστημα Ειδικών Πληροφοριών και Υποθέσεων (Οθόνη Επόπτη).

2.3.1. Μη πραγματοποίηση ελέγχου – Κατά Δήλωση

Στις περιπτώσεις στις οποίες προσδίδεται χαμηλός βαθμός επικινδυνότητας η Δήλωση δρομολογείται χωρίς κανένα έλεγχο και προωθείται άμεσα στο υποσύστημα του Ταμείου. Η ΔΕΦΚ περιέρχεται σε κατάσταση «υπό πληρωμή». Ο συναλλασσόμενος ενημερώνεται για το ποσό της οφειλής (μήνυμα EF94).

2.3.2. Φυσικός έλεγχος / έλεγχος εγγράφων

Εφόσον ο βαθμός επικινδυνότητας απαιτεί την επαλήθευση της ΔΕΦΚ, είτε με εξέταση των εμπορευμάτων, είτε με έλεγχο των συνημμένων σ’ αυτή εγγράφων, ο αρμόδιος Προϊστάμενος Τελωνισμού Εμπορευμάτων εκδίδει από το σύστημα εντολή ελέγχου που ανατίθεται σε τελωνειακό υπάλληλο-ελεγκτή. Με την καταχώριση στο σύστημα της εντολής ελέγχου, ενημερώνεται αυτόματα η Δήλωση Ε.Φ.Κ. και η κατάστασή της μεταβάλλεται σε «υπό έλεγχο». Ο συναλλασσόμενος ενημερώνεται μέσω του μηνύματος EF98 για την απόφαση ελέγχου. Επειδή στην παρούσα φάση από το μήνυμα που λαμβάνει ο συναλλασσόμενος, δεν διακρίνεται το είδος του ελέγχου, ο συναλλασσόμενος ενημερώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, είτε με πρωτοβουλία του ιδίου, είτε με πρωτοβουλία του τελωνείου, αν πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος εγγράφων ή φυσικός έλεγχος.
Στην περίπτωση που η ΔΕΦΚ επιλεγεί για έλεγχο εγγράφων, ο συναλλασσόμενος έχει τη δυνατότητα είτε να προσκομίσει στο Τελωνείο τα υποστηρικτικά της Δήλωσης Ε.Φ.Κ. έγγραφα, είτε να τα υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσα από την αρχική σελίδα ηλεκτρονικής υποβολής της ΔΕΦΚ (Διαδρομή: Ενέργειες/ Αίτηση με Συνημμένα Αρχεία από Οικονομικό Φορέα/ Δημιουργία Συνυποβαλλόμενων Αρχείων).
Στην περίπτωση που η ΔΕΦΚ επιλεγεί για φυσικό έλεγχο, ο συναλλασσόμενος προσκομίζει τα πρωτότυπα επισυναπτόμενα στη Δήλωση έγγραφα.
Ο οριζόμενος στην εντολή ελέγχου ελεγκτής, στο πλαίσιο διεξαγωγής του ανωτέρω ελέγχου, προβαίνει μεταξύ άλλων στα ακόλουθα:

· Εξετάζει τη δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις απαλλαγής/εξαίρεσης από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, Τέλος ταξινόμησης, Φόρο Πολυτελείας και ΦΠΑ

· Στις περιπτώσεις οχημάτων, ελέγχει τη δηλωθείσα φορολογητέα αξία, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα και τα στοιχεία για τη διαμόρφωσή της, όπως επαληθευτικό δελτίο, τιμολόγιο, έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης, απομοιώσεις κ.α.

· Στις περιπτώσεις αποσύρσεων επιβατικών αυτοκινήτων, προβαίνει επιπλέον στον ορθό–μη αυτόματο-υπολογισμό και στην καταχώρηση των φορολογικών επιβαρύνσεων, με τη συμπλήρωση και των προβλεπόμενων κωδικών ατέλειας. Η ίδια πρακτική ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτοκινήτων οχημάτων τύπου Jeep της ΔΚ 87.04 και στις περιπτώσεις οχημάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 123 του ν.2960/01.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η καταγραφή και αποθήκευση στο σύστημα, επί της Δήλωσης, των αποτελεσμάτων ελέγχου γίνεται με την επιλογή της κατάλληλης ένδειξης αποτελέσματος ελέγχου και την προσθήκη τυχόν παρατηρήσεων αναφορικά με τον έλεγχο που διενεργήθηκε. Οι ενδείξεις των αποτελεσμάτων ελέγχου είναι προεπιλεγμένες στο σύστημα και είναι οι ακόλουθες :
Α1: Καλώς χωρίς διαφορές

Α1: Καλώς με Διαφορές, συμφωνία Συναλλασσομένου

Α1: Καλώς με Διαφορές, ασυμφωνία Συναλλασσομένου

Β1: Σημαντικές διαφορές
· Στην περίπτωση που καταγραφεί και καταχωρηθεί ως αποτέλεσμα του ελέγχου Α1 «Καλώς», η κατάσταση του παραστατικού αλλάζει και γίνεται «υπό πληρωμή».
· Αν προκύψει ασυμφωνία μεταξύ των στοιχείων που δηλώθηκαν και αυτών που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών εγγράφων, για τη βεβαίωση και είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που προσδιορίζονται από την τελωνειακή αρχή. Μετά τη βεβαίωση, καταγραφή και αποθήκευση των διαφορών, η κατάσταση του παραστατικού αλλάζει και γίνεται ομοίως «υπό πληρωμή».
· Σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύψουν μεγάλες αποκλίσεις από τα στοιχεία που δηλώθηκαν, εξαιτίας των οποίων το εμπόρευμα δεν μπορεί να παραδοθεί, το αποτέλεσμα του ελέγχου καταγράφεται ως Β1. Σε αυτή την περίπτωση το σύστημα δίνει την δυνατότητα στον ελεγκτή να ανακτήσει το παραστατικό και να καταγράψει τις διαφορές, αλλά διακόπτεται η διαδικασία, η κατάσταση της ΔΕΦΚ γίνεται «μεγάλες διαφορές» και το παραστατικό δεν επιδέχεται πλέον καμία αλλαγή. Τα προϊόντα που είχαν δεσμευτεί από τη φορολογική αποθήκη με την υποβολή της ΔΕΦΚ αποδεσμεύονται.

Στη συνέχεια της διαδικασίας και εφόσον καταχωρηθεί ως αποτέλεσμα του ελέγχου Α1, το σύστημα αποστέλλει το μήνυμα EF94 και προωθεί τις απαραίτητες πληροφορίες στο υποσύστημα του Ταμείου για την έκδοση του αποδεικτικού είσπραξης και την επικύρωση της εντολής πληρωμής. Επισημαίνεται ότι εάν η καταβολή των οφειλόμενων επιβαρύνσεων εμπίπτει στις περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται χορήγηση αναστολής, η κατάσταση της ΔΕΦΚ γίνεται «υπό αναστολή». Στο υποσύστημα του ταμείου δημιουργείται κατ’ αρχάς η εντολή πληρωμής που αφορά τις οφειλές που πρέπει να καταβληθούν άμεσα η οποία είναι σε κατάσταση «υπό πληρωμή», ενώ μετά την εξόφληση της πρώτης εντολής δημιουργείται η εντολή για τις οφειλές που παραμένουν υπό αναστολή η οποία εμφανίζεται σε κατάσταση «σε αναστολή» μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής τους.

2.4. Οριστικοποίηση της Δήλωσης-Άδεια Παράδοσης
Η Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης οριστικοποιείται δηλαδή μεταβάλλεται η κατάστασή της σε «οριστικοποιημένη» και η διαδικασία ολοκληρώνεται, όταν καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό. Ο συναλλασσόμενος ενημερώνεται για την επιτυχή πληρωμή μέσω του μηνύματος EF98.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδίδεται άδεια παράδοσης για τα προϊόντα, εκτός από την περίπτωση των οχημάτων για τα οποία εκδίδεται πιστοποιητικό ταξινόμησης. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του ICISNET το ενοποιημένο έντυπο «Αποδεικτικό Είσπραξης & Άδειας Παράδοσης Τελωνισθέντων Εμπορευμάτων» διαχωρίζεται σε Αποδεικτικό Είσπραξης και Άδεια Παράδοσης Εμπορευμάτων.
Στην περίπτωση που κατατίθεται ΔΕΦΚ για δήλωση καταστροφής εμπορευμάτων (COM9 κωδικός 93) και δεν υπάρχει οφειλή, η ΔΕΦΚ οριστικοποιείται άμεσα και εκδίδεται άδεια παράδοσης. Όταν η ΔΕΦΚ κατατίθεται με σκοπό τη δήλωση ελλειμμάτων (COM4 κωδικός 46) δεν εκδίδεται άδεια παράδοσης.
Στην περίπτωση που η Δήλωση ΕΦΚ αφορά εφοδιασμό (COM9) ή θέση σε ανάλωση ενεργειακών προϊόντων για τα οποία γίνεται τμηματική παραλαβή, η κατάσταση της Δήλωσης, μετά την καταβολή του οφειλόμενου ποσού, μεταβάλλεται μεν σε «πληρωμένη» αλλά η οριστικοποίησή της γίνεται ανάλογα με τον τύπο της, ως ακολούθως:
- Αν πρόκειται για εφοδιασμό (COM9 κωδικός 95), το σύστημα ενημερώνει τον συναλλασσόμενο για την επιτυχή πληρωμή (μήνυμα EF98) και αναμένει μήνυμα από τον εφοδιαστή για τις παραδοθείσες ποσότητες. Μετά την υποβολή του μηνύματος ή των μηνυμάτων (μήνυμα EF93) για την παράδοση των προϊόντων από τον εφοδιαστή, γίνεται η σχετική διασταύρωση στοιχείων και η ΔΕΦΚ οριστικοποιείται.
- Αν πρόκειται για θέση σε ανάλωση ενεργειακών προϊόντων (COM4 κωδικός 48) τα οποία θα παραδοθούν με τμηματικές παραλαβές, το σύστημα αναμένει από τον συναλλασσόμενο να υποβάλει τα μηνύματα που αφορούν τις παραλαμβανόμενες ποσότητες (EF95—Υποβολή Τμηματικών Ποσοτήτων) έως την εξάντληση των διαθέσιμων ποσοτήτων προς παράδοση. Η ΔΕΦΚ οριστικοποιείται όταν δεν υπάρχει άλλη ποσότητα προς παράδοση.
Εφόσον στο υποσύστημα του ταμείου η κατάσταση της εντολής πληρωμής μεταβληθεί σε «αντιλογισμένη» ή παραμένει ανεξόφλητη, η κατάσταση της Δήλωσης ΕΦΚ γίνεται «ανεξόφλητη», ο συναλλασσόμενος ενημερώνεται σχετικά (μήνυμα EF98) και αναμένει νέα απόφαση από το τελωνείο.

3. ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ – ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΦΚ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

3.1. ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Δελτίο παραγωγής υποβάλλεται από τις μονάδες παραγωγής αιθυλικής αλκοόλης, τις καπνοβιομηχανίες και τα διυλιστήρια, προκειμένου να γίνει η σχετική χρέωση της
φορολογικής αποθήκης παραγωγής.
Το δελτίο παραγωγής (μήνυμα ΕΡ15) υποβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή σε ημερήσια βάση, εφόσον υπάρχει παραγωγή και οπωσδήποτε πριν από την έξοδο των προϊόντων από την φορολογική αποθήκη, στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης στην οποία εισάγονται τα παραγόμενα προϊόντα.
Μετά από αυτόματο μηχανογραφικό έλεγχο των στοιχείων του μηνύματος το δελτίο παραγωγής καταχωρείται στο σύστημα και λαμβάνει μοναδικό αριθμό καταχώρησης (MRN) και ενημερώνεται ο συναλλασσόμενος (μήνυμα ΕΡ01).
Μετά την καταχώρηση του δελτίου παραγωγής δίνεται η δυνατότητα μεταβολής (μήνυμα ΕΡ13) ή ακύρωσής του (μήνυμα ΕΡ10) από τον αποθηκευτή, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί αποδοχή ή απόρριψη από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του αρμόδιου τελωνείου.
Το δελτίο παραγωγής οριστικοποιείται όταν γίνει δεκτό από τον αρμόδιο υπάλληλο (μήνυμα ΕΡ98) και η φορολογική αποθήκη χρεώνεται με τα προϊόντα και τις ποσότητες που αναγράφονται σε αυτό.
Στην περίπτωση απόρριψης από τον αρμόδιο υπάλληλο του δελτίου το σύστημα ενημερώνει τον αποθηκευτή (μήνυμα ΕΡ19) και η διαδικασία τερματίζεται.

3.2. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής υποβάλλει Αίτηση Μεταβολής (μήνυμα EC15) στο τελωνείο ελέγχου της φορολογικής του αποθήκης, με σκοπό να δηλώσει τη μεταβολή των υπαρχόντων προϊόντων της φορολογικής αποθήκης σε νέα προϊόντα. Η υποβολή της Αίτησης Μεταβολής θα γίνεται σε ημερήσια βάση και σε κάθε περίπτωση πριν την διάθεση των προϊόντων.
Μετά από αυτόματο μηχανογραφικό έλεγχο των στοιχείων του αιτήματος, η αίτηση καταχωρείται στο σύστημα, λαμβάνει μοναδικό αριθμό καταχώρησης (MRN) και ενημερώνεται σχετικά ο συναλλασσόμενος (μήνυμα ΕC01). Στην περίπτωση αυτή δεσμεύονται οι ποσότητες που δηλώνονται στην αίτηση Μεταβολής από τα υπάρχοντα στην φορολογική αποθήκη προϊόντα.
Μετά την καταχώρηση της Αίτησης Μεταβολής δίνεται η δυνατότητα μεταβολής (μήνυμα ΕC13) ή ακύρωσής της (μήνυμα ΕC10) από τον αποθηκευτή, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί αποδοχή ή απόρριψη από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του αρμόδιου τελωνείου.
Σε περίπτωση που ο αποθηκευτής υποβάλλει αίτημα για τη μεταβολή της αρχικά υποβληθείσας Αίτησης Μεταβολής (μήνυμα ΕC13), αποδεσμεύονται οι ποσότητες των προϊόντων που αναγράφονταν στην αρχική Αίτηση Μεταβολής και δεσμεύονται οι ποσότητες που αναγράφονται στην νέα Αίτηση Μεταβολής.
Σε περίπτωση που ο αποθηκευτής υποβάλλει μήνυμα ακύρωσης της Αίτησης Μεταβολής αποδεσμεύονται οι ποσότητες των προϊόντων που είχαν δεσμευτεί αρχικά.
Εφόσον ο αρμόδιος υπάλληλος εγκρίνει την Αίτηση Μεταβολής, κατόπιν ελέγχου και των έγγραφων που ενδεχομένως απαιτούνται κατά περίπτωση (π.χ. πρωτόκολλο μετουσίωσης) και προχωρήσει στην αποδοχή της, τότε γίνεται αυτόματα η πίστωση της φορολογικής 
αποθήκης και η χρέωσή της με τις ποσότητες των νέων προϊόντων. Με την ολοκλήρωση της χρεοπίστωσης η Αίτηση Μεταβολής οριστικοποιείται.
Ο αποθηκευτής ενημερώνεται σχετικά με τις καταστάσεις της Αίτησης Μεταβολής με το μήνυμα EC98.
Αν ο αρμόδιος υπάλληλος απορρίψει την Αίτηση Μεταβολής αποδεσμεύονται οι ποσότητες των προϊόντων που είχαν δεσμευτεί, το σύστημα ενημερώνει τον αποθηκευτή (μήνυμα EC19) και η διαδικασία τερματίζεται.

3.3. ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Η Αίτηση Χρησιμοποίησης υποβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή για την πίστωση της φορολογικής αποθήκης (ΚΑΕ) με τις ποσότητες των προϊόντων που εξέρχονται από αυτή προκειμένου να σταλούν στα καταστήματα πώλησης των ΚΑΕ.
Ο αποθηκευτής υποβάλλει Αίτηση Χρησιμοποίησης (μήνυμα ΕΚ15) στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης από την οποία θα εξέλθουν οι ποσότητες των προϊόντων που δηλώνονται στην σχετική αίτηση.
Μετά από αυτόματο μηχανογραφικό έλεγχο των στοιχείων του μηνύματος, η Αίτηση Χρησιμοποίησης καταχωρείται στο σύστημα, λαμβάνει μοναδικό αριθμό καταχώρησης (MRN) και ενημερώνεται σχετικά ο συναλλασσόμενος (μήνυμα ΕΚ01). Στην περίπτωση αυτή δεσμεύονται οι ποσότητες των προϊόντων που δηλώνονται σε αυτή από τα υπάρχοντα στην φορολογική αποθήκη προϊόντα.
Μετά την καταχώρηση της Αίτησης Χρησιμοποίησης, δίνεται η δυνατότητα μεταβολής (μήνυμα ΕΚ13) ή ακύρωσής της (μήνυμα ΕΚ10) από τον αποθηκευτή, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί αποδοχή ή απόρριψη από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του αρμόδιου τελωνείου.
Σε περίπτωση ακύρωσης της Αίτησης Χρησιμοποίησης αποδεσμεύονται οι ποσότητες των προϊόντων που είχαν δεσμευτεί κατά την υποβολή της και ενημερώνεται σχετικά ο αποθηκευτής (μήνυμα ΕΚ98).
Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της Αίτησης Χρησιμοποίησης (μήνυμα ΕΚ13) αποδεσμεύονται στη Φορολογική αποθήκη οι ποσότητες των προϊόντων που αναγράφονταν στην αρχική αίτηση και δεσμεύονται οι ποσότητες που αναγράφονται στην νέα Αίτηση Χρησιμοποίησης.
Αν ο αρμόδιος υπάλληλος απορρίψει την Αίτηση Χρησιμοποίησης, οι δεσμευμένες ποσότητες των προϊόντων αποδεσμεύονται, η διαδικασία τερματίζεται και ενημερώνεται σχετικά ο συναλλασσόμενος (μήνυμα EΚ19). Εφόσον η Αίτηση Χρησιμοποίησης γίνει αποδεκτή από τον αρμόδιο υπάλληλο πραγματοποιείται η πίστωση της φορολογικής αποθήκης και ενημερώνεται ο αποθηκευτής (μήνυμα ΕΚ98).
Η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται στην περίπτωση υποβολής Αίτησης Επανεισαγωγής η οποία υποβάλλεται για τα προϊόντα τα οποία επιστρέφουν από τα καταστήματα πώλησης στην φορολογική αποθήκη των ΚΑΕ, για την εισαγωγή σε φορολογική αποθήκη κρασιών που παράγονται εκτός καθεστώτος αναστολής ,καθώς και για την επανεισαγωγή ενεργειακών προϊόντων σε περίπτωση επαναδιύλισης.

3.4. ΑΔΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Η ηλεκτρονική υποβολή της Άδειας Μεταφοράς δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι στιγμής και κατά συνέπεια με την έναρξη λειτουργίας του ICISnet θα εξακολουθεί να υποβάλλεται το προβλεπόμενο έντυπο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.

3.5. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΣΗΜΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
Η Αίτηση Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (ΑΔΕΤ) υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τα δικαιούμενα πρόσωπα (παρ. 1, άρθρου 105, ν.2960/2001) με σκοπό να τους διατεθούν από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή οι ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών που είναι απαραίτητες προς επικόλληση στις συσκευασίες των προϊόντων κατά την παραγωγή τους.
Με την πλήρη εφαρμογή του ICISnet, είναι υποχρεωτικό για τους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν την ΑΔΕΤ ηλεκτρονικά. Ωστόσο, στην περίπτωση των προσώπων που παράγουν εκτός καθεστώτος αναστολής, εφόσον δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο ICISnet και ως εκ τούτου δεν έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, είναι αποδεκτή εναλλακτικά η έντυπη υποβολή της ΑΔΕΤ. Η καταχώρηση της ΑΔΕΤ στο ICISnet θα γίνεται από υπάλληλο του τελωνείου. Για την έντυπη υποβολή της ΑΔΕΤ, θα χρησιμοποιείται το ήδη υπάρχον προεκτυπωμένο έντυπο.
Το δικαιούμενο πρόσωπο προκειμένου να υποβάλλει την Αίτηση Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (μήνυμα ΕS15) πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό της αποθήκης ενσήμων του αρμόδιου τελωνείου, για τον οποίο μπορεί να ενημερωθεί μετά από επικοινωνία με το τμήμα Ε.Φ.Κ.
του Τελωνείου.
Για την υποβολή της ΑΔΕΤ ο συναλλασσόμενος επιλέγει από την εφαρμογή ηλεκτρονικών υποβολών παραστατικών την επιλογή «Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης» και ειδικότερα την ενέργεια «Υποβολή Αίτησης Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών» και συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι ζητούμενες ταινίες πρόκειται να αποσταλούν σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα, ο συναλλασσόμενος οφείλει πριν την υποβολή της ΑΔΕΤ να ζητήσει την καταχώρηση της απαιτούμενης εγγύησης από τον αρμόδιο τελωνειακό υπάλληλο, ο οποίος θα του χορηγήσει τον αριθμό GRN της εγγύησης, με σκοπό να τον καταχωρήσει στο ανάλογο πεδίο.
Μετά από αυτόματο μηχανογραφικό έλεγχο των στοιχείων του μηνύματος, η ΑΔΕΤ καταχωρείται στο σύστημα, λαμβάνει μοναδικό αριθμό καταχώρησης (MRN) και ενημερώνεται σχετικά ο συναλλασσόμενος (μήνυμα ES01). Στην περίπτωση αυτή δεσμεύονται οι ποσότητες των ενσήμων ταινιών που ζητούνται από τα υπάρχοντα αποθέματα στην αποθήκη ενσήμων ταινιών του Τελωνείου. Η κατάσταση της ΑΔΕΤ είναι «καταχωρημένη».
Μετά την καταχώρηση της ΑΔΕΤ, δίνεται η δυνατότητα μεταβολής (μήνυμα ES13) ή ακύρωσής της (μήνυμα ES10) από τον συναλλασσόμενο, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί αποδοχή ή απόρριψη από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του αρμόδιου τελωνείου.
Μετά την αποδοχή της ΑΔΕΤ από τον αρμόδιο υπάλληλο η κατάστασή της μεταβάλλεται σε «αποδεκτή» και προωθείται στο υποσύστημα του ταμείου, για την καταβολή της αξίας των ταινιών. Με την καταβολή του οφειλόμενου ποσού και την εκτύπωση του αποδεικτικού είσπραξης, το οποίο επικυρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο, η κατάσταση της ΑΔΕΤ γίνεται «οριστικοποιημένη», οι ταινίες παραδίδονται στο συναλλασσόμενο από τον υπόλογο διαχειριστή και καταχωρούνται τα πρόσθετα στοιχεία των ταινιών (γράμματα και αριθμοί).
Η κατάσταση της ΑΔΕΤ εμφανίζεται «κλεισμένη», όταν ολόκληρη η ποσότητα των ενσήμων ταινιών που περιλαμβάνει πιστωθεί (μηδενιστεί) με τα προβλεπόμενα παραστατικά (e-ΔΕ, ΔΕΦΚ κ.λπ.).
Σε περίπτωση που η ΑΔΕΤ υποβάλλεται με σκοπό την αντικατάσταση ταινιών που καταστράφηκαν από την αρμόδια Επιτροπή καταστροφής, ο συναλλασσόμενος πρέπει να επικοινωνήσει προηγουμένως με το αρμόδιο Τμήμα του Τελωνείου ώστε να του δοθεί το MRN του πρωτοκόλλου καταστροφής το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί στο πεδίο προηγούμενο παραστατικό. Σε αυτή την περίπτωση μετά την αποδοχή της από τον αρμόδιο υπάλληλο η κατάσταση της ΑΔΕΤ γίνεται οριστικοποιημένη και οι ταινίες παραδίδονται στο συναλλασσόμενο από τον υπόλογο διαχειριστή και καταχωρούνται τα πρόσθετα στοιχεία των ταινιών (γράμματα και αριθμοί).
Επισημαίνεται ότι στο ICISnet, ως προηγούμενο παραστατικό της Αίτησης Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών, μπορεί να επιλεγεί πλέον και άλλη προηγούμενη ΑΔΕΤ, στην περίπτωση που ζητείται αλλαγή του προϊόντος στο οποίο προορίζονταν να επικολληθούν οι ταινίες, η οποία πιστώνεται με την ποσότητα που περιλαμβάνεται στη νέα ΑΔΕΤ. Και σε αυτή την περίπτωση μετά την αποδοχή της από τον αρμόδιο υπάλληλο η κατάσταση της ΑΔΕΤ γίνεται οριστικοποιημένη και οι ταινίες παραδίδονται στο συναλλασσόμενο από τον υπόλογο διαχειριστή και καταχωρούνται τα πρόσθετα στοιχεία των ταινιών (γράμματα και αριθμοί).

3.6. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (ΑΣΔΕ) ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Το ΑΣΔΕ καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς αμπελοοινικών προϊόντων του Καν.(ΕΚ) 436/2009, ο οποίος αντικατέστησε τον Καν.(ΕΚ) 884/2001, τα οποία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υποβάλλονται στο αρμόδιο τελωνείο, εξακολουθούν να καταχωρούνται από το αρμόδιο τελωνείο και μετά την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του ICISnet.

IΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ AYTOKINHTA OXHMATA
1. ΔΗΛΩΣΗ ΑΦΙΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (Δ.Α.Ο)

1.1. Δυνατότητα υποβολής της ΔΑΟ σε έντυπη μορφή

Στις περίπτωσεις που η Δήλωση Άφιξης Οχήματος υποβάλλεται από ιδιώτες, εφόσον δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο ICISnet και ως εκ τούτου δεν έχουν τη δυνατότητα υποβολής της Δ.Α.Ο. ηλεκτρονικά, μπορούν εναλλακτικά να την υποβάλουν σε έντυπη μορφή. Οι Δ.Α.Ο. που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή καταχωρούνται στο ICISnet από υπάλληλο του τελωνείου.

1.2. Διαδικασία υποβολής και διαχείρισης της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος.

Η διαδικασία υποβολής της Δ.Α.Ο. διακρίνεται στη λειτουργία της αποστολής, η οποία πραγματοποιείται από το Τελωνείο Αποστολής και στη λειτουργία της παραλαβής, η οποία πραγματοποιείται από το Τελωνείο Παραλαβής (Προορισμού). Δ.Α.Ο. Αποστολής-Τελωνείο Αποστολής / Δ.Α.Ο. Παραλαβής–Τελωνείο Προορισμού

 Όταν το Τελωνείο Αποστολής είναι διαφορετικό από το Τελωνείο Προορισμού

Ενέργειες Τελωνείου Αποστολής

Ο συναλλασσόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά τη Δ.Α.Ο με την αποστολή του μηνύματος VA15. Το σύστημα ελέγχει τα στοιχεία της δήλωσης και εφόσον ο έλεγχος είναι επιτυχής, αυτόματα γίνεται αποδεκτή και αποδίδεται αριθμός MRN, ο οποίος γνωστοποιείται στον συναλλασσόμενο με την αποστολή του μηνύματος VA01.

Με την απόδοση ΜRN στη Δ.Α.Ο. και μέχρι να δηλωθεί στο σύστημα η ημερομηνία άφιξης των οχημάτων (μήνυμα VA18) δίδεται στον συναλλασσόμενο η δυνατότητα να υποβάλει αίτημα μεταβολής (μήνυμα VA13) των στοιχείων της. Στην περίπτωση που γίνει δεκτή, δημιουργείται νέα εκδοχή της Δ.Α.Ο.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα δύναται να υποβληθεί από τον συναλλασσόμενο και αίτημα ακύρωσης (μήνυμα VA10).

Το σύστημα ενημερώνει τον συναλλασσόμενο, τόσο κατά την αποδοχή (μήνυμα VA98), όσο και κατά την απόρριψη (μήνυμα VA04) των ανωτέρω.

Μετά τη δήλωση της ημερομηνίας άφιξης των οχημάτων, η οποία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από τον συναλλασσόμενο με το μήνυμα VA18, διενεργείται αυτόματα από το σύστημα ανάλυση κινδύνου στη Δ.Α.Ο..

Η δήλωση ενημερώνεται με το αποτέλεσμα της Ανάλυσης Κινδύνου αυτόματα και εμφανίζεται στο Υποσύστημα Ειδικών Πληροφοριών και Υποθέσεων (Οθόνη Επόπτη). Ο αρμόδιος Προϊστάμενος Τελωνισμού Εμπορευμάτων δρομολογεί τις Δ.Α.Ο. ανάλογα με το αποτέλεσμα της ανάλυσης κινδύνου. Στο σημείο αυτό, εφιστάται η προσοχή στον Προϊστάμενο Τελωνισμού Εμπορευμάτων να δρομολογεί άμεσα τις Δ.Α.Ο. οι οποίες δεν έχουν επιλεγεί από το υποσύστημα της ανάλυσης κινδύνου για επαλήθευση (Χαμηλός βαθμός επικινδυνότητας).

Ενέργειες Τελωνείου Παραλαβής

Στην περίπτωση που το Τελωνείο Προορισμού είναι διαφορετικό από το Τελωνείο Αποστολής, το Τελωνείο Αποστολής ενημερώνει τον συναλλασσόμενο (μήνυμα VA98) για την απελευθέρωση των οχημάτων. Η διαδικασία Παραλαβής της Δ.Α.Ο. από το Τελωνείο Προορισμού πραγματοποιείται είτε με την παραλαβή της υποψήφιας Δ.Α.Ο. (μήνυμα VA96), είτε το αργότερο μέχρι τη 15η μέρα του επόμενου της ημερομηνίας άφιξης μήνα.

Αλλαγή προορισμού, δηλαδή αλλαγή του Τελωνείου Παραλαβής επιτρέπεται μόνο στο διάστημα αυτό και διενεργείται κατόπιν σχετικού αιτήματος του Τελωνείου Αποστολής.

Στην περίπτωση παραλαβής υποψήφιας Δ.Α.Ο. από το Τελωνείο Προορισμού (μήνυμα VA96) , το σύστημα επικυρώνει μετά από έλεγχο της ορθότητας των δεδομένων και εάν ο έλεγχος αποτύχει η Δ.Α.Ο. απορρίπτεται και ενημερώνεται ο συναλλασσόμενος για τα λάθη (μήνυμα VA04).

Εάν γίνει δεκτή, το σύστημα ενημερώνει το Τελωνείο Αποστολής το οποίο αναμένει μήνυμα για να «κλείσει» η Δ.Α.Ο. Το σύστημα καταχωρεί έναν νέο Α/Α καταχώρησης (MRN) στο Τελωνείο Προορισμού, ο οποίος αποστέλλεται και στον συναλλασσόμενο (μήνυμα VA01).

Μετά την απόδοση ΜRN, η Δ.Α.Ο εμφανίζεται στο Υποσύστημα Ειδικών Πληροφοριών και Υποθέσεων (Οθόνη Επόπτη). Ο αρμόδιος Προϊστάμενος Τελωνισμού Εμπορευμάτων εκδίδει εντολή ελέγχου στην περίπτωση που τα οχήματα προορίζονται να τεθούν σε φορολογική αποθήκη εφαρμόζοντας τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της αρ.πρωτ. Φ.31/13/2003 Α.Υ.Ο. και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά ως επισυναπτόμενο έγγραφο σε μορφή pdf και σύνδεση με το MRN της Δ.Α.Ο.ή σε έντυπη μορφή.

Η Δ.Α.Ο. παραλαβής «κλείνει», εφόσον πιστωθούν όλα τα πλαίσια οχημάτων που αναγράφονται σε αυτή.

Όταν το Τελωνείο Αποστολής είναι ίδιο με το Τελωνείο Προορισμού

Στην περίπτωση που το Τελωνείο Αποστολής είναι ίδιο με το Τελωνείο Προορισμού, μετά την απόδοση ΜRN η Δ.Α.Ο εμφανίζεται στο Υποσύστημα Ειδικών Πληροφοριών και Υποθέσεων (Οθόνη Επόπτη). Ο αρμόδιος Προϊστάμενος Τελωνισμού Εμπορευμάτων εκδίδει εντολή ελέγχου στην περίπτωση που τα οχήματα προορίζονται να τεθούν σε φορολογική αποθήκη εφαρμόζοντας τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της αρ.πρωτ. Φ.31/13/2003 Α.Υ.Ο. και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά ως επισυναπτόμενο έγγραφο σε μορφή pdf και σύνδεση με το MRN της Δ.Α.Ο.ή σε έντυπη μορφή

Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που το Τελωνείο Προορισμού είναι ίδιο με το Τελωνείο Αποστολής η διαδικασία συνεχίζεται και η Δ.Α.Ο. πιστώνεται ανάλογα με τον προορισμό των οχημάτων (φορολογική αποθήκη, τελωνισμός κ.λ.π.).

Πέραν των ανωτέρω επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Ø Σε περίπτωση διαφορετικών τελωνείων αποστολής/παραλαβής, όταν η ΔΑΟ (αποστολής) έχει υποβληθεί από τον συναλλασσόμενο θα πρέπει να παραληφθεί αντίστοιχα από το σύστημα του συναλλασσόμενου και στη συνέχεια να υποβληθεί στο τελωνείο προορισμού (μήνυμα VA96). Στην περίπτωση που η παραλαβή της Δ.Α.Ο. πραγματοποιηθεί από το τελωνείο απ’ ευθείας, η παραληφθείσα Δ.Α.Ο. δεν θα εμφανίζεται στο σύστημα του συναλλασσόμενου. Ως εκ τούτου, εφιστάται η προσοχή, για τη συμπλήρωση του τόπου προορισμού από τον συναλλασσόμενο και ιδιαίτερα για τη συμπλήρωση της φορολογικής αποθήκης του τελωνείου προορισμού, εφόσον βέβαια τα οχήματα προορίζονται να τεθούν σε αποθήκη

Ø Η κατά τα προαναφερόμενα δυνατότητα υποβολής της Δ.Α.Ο σε προγενέστερο της άφιξης των οχημάτων χρόνο, προκειμένου να γνωστοποιηθεί στην αρμόδια τελωνειακή αρχή η αναμενόμενη άφιξη, παρέχεται από την αρ.πρωτ. ΔΕΦΚΔ 5041027 ΕΞ 2013/22-11-13 Α.Υ.Ο.. Ο χρόνος αυτός ορίζεται σε δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης και εφόσον το εν λόγω χρονικό διάστημα παρέλθει χωρίς να υποβληθεί η σχετική ημερομηνία, η διαδικασία τερματίζεται.

Ø Επισημαίνεται ότι, από τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του νέου μηχανογραφικού συστήματος, για την αλλαγή προορισμού αρμόδιο είναι το Τελωνείο Αποστολής. Κατά συνέπεια, η αναφορά στην παράγραφο 1 του μέρους Β της υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.1648/828/6-12-2005 Ε.Δ.Υ.Ο. με την οποία καθοριζόταν το Τελωνείο Προορισμού ως αρμόδιο για τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης, δεν έχει πλέον εφαρμογή.

2. ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Α.Δ.Ο.)

2.1. Δυνατότητα υποβολής της Α.Δ.Ο. σε έντυπη μορφή

Στις περιπτώσεις που η Άδεια Διακίνησης Οχημάτων υποβάλλεται από ιδιώτες, εφόσον δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο ICISnet και ως εκ τούτου δεν έχουν τη δυνατότητα υποβολής της Α.Δ.Ο. ηλεκτρονικά, μπορούν εναλλακτικά, να την υποβάλουν σε έντυπη μορφή. Οι Α.Δ.Ο. που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή καταχωρούνται στο ICISnet από υπάλληλο του τελωνείου.  

2.2. Διαδικασία υποβολής και διαχείρισης της Άδειας Διακίνησης Οχημάτων.

Η διαδικασία της Α.Δ.Ο. διακρίνεται στη λειτουργία της αποστολής, η οποία πραγματοποιείται από το Τελωνείο Αποστολής και στη λειτουργία της παραλαβής η οποία πραγματοποιείται από το Τελωνείο Παραλαβής (Προορισμού).

ΑΔΟ Αποστολής-Τελωνείο Αποστολής /Α.Δ.Ο. Παραλαβής –Τελωνείο Προορισμού

Ο συναλλασσόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την Α.Δ.Ο με την αποστολή του μηνύματος VΜ15. Το σύστημα ελέγχει τα στοιχεία της δήλωσης και εφόσον ο έλεγχος είναι επιτυχής, αυτόματα γίνεται αποδεκτή και αποδίδεται αριθμός MRN, ο οποίος γνωστοποιείται στον συναλλασσόμενο με την αποστολή του μηνύματος VΜ01.

Μετά την καταχώρηση της Α.Δ.Ο. και ως την ενημέρωση του συστήματος σχετικά με την απόφαση για έλεγχο, δίδεται στον συναλλασσόμενο η δυνατότητα να υποβάλει αίτημα μεταβολής των στοιχείων της (μήνυμα VΜ13). Στην περίπτωση που γίνει δεκτή, δημιουργείται νέα εκδοχή της Α.Δ.Ο.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα δύναται να υποβληθεί από τον συναλλασσόμενο και αίτημα ακύρωσης (μήνυμα VΜ10).

Το σύστημα ενημερώνει τον συναλλασσόμενο, τόσο κατά την αποδοχή (μήνυμα VA98), όσο και κατά την απόρριψη (μήνυμα VΜ 04) των ανωτέρω.

Αφού καταχωρηθεί η Α.Δ.Ο., η διαδικασία συνεχίζεται με την ανάλυση κινδύνου.

Όταν το σύστημα ενημερωθεί σχετικά με την απόφαση του επόπτη για έλεγχο, η διαδικασία προχωράει ως εξής:

Αν ο Προϊστάμενος Τελωνισμού Εμπορευμάτων αποφασίσει να γίνει έλεγχος της Α.Δ.Ο., ενημερώνεται ο συναλλασσόμενος (μήνυμα VM98) και ο έλεγχος ανατίθεται σε συγκεκριμένο τελωνειακό υπάλληλο από τον οποίο καταχωρούνται τα αποτελέσματα ελέγχου. Κατόπιν αυτών, δημιουργείται νέα εκδοχή της Α.Δ.Ο. Ο έλεγχος μπορεί να οδηγήσει και σε τερματισμό της διαδικασίας, αν διαπιστωθούν μεγάλες διαφορές. Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, δεσμεύεται η εγγύηση και εφόσον το Τελωνείο Αποστολής είναι και Τελωνείο Προορισμού, η διαδικασία συνεχίζει με το βήμα των χρεοπιστώσεων της Α.Δ.Ο. Όταν ολοκληρωθούν οι χρεοπιστώσεις, η διαδικασία της Α.Δ.Ο. Αποστολής ολοκληρώνεται και η Α.Δ.Ο. κλείνει.

Όταν το Τελωνείο Αποστολής είναι διαφορετικό από το Τελωνείο Προορισμού, το Τελωνείο Αποστολής ενημερώνει τον συναλλασσόμενο (μήνυμα VM98) για την απελευθέρωση των οχημάτων. Η διαδικασία στο Τελωνείο Αποστολής ολοκληρώνεται όταν ενημερωθεί για την παραλαβή της Α.Δ.Ο. (VM96). Η αποδοχή της ειδοποίησης αυτής οδηγεί τη διαδικασία της Α.Δ.Ο. Αποστολής στην ολοκλήρωση και η Α.Δ.Ο. κλείνει.

Με το μήνυμα παραλαβής της Α.Δ.Ο. (μήνυμα VM96) ενεργοποιείται η διαδικασία της Α.Δ.Ο. Παραλαβής. Εφόσον, μετά από έλεγχο, η Α.Δ.Ο. απορριφθεί, το σύστημα ενημερώνει τον συναλλασσόμενο για τα λάθη (μήνυμα VM04). Αν γίνει δεκτό, η Α.Δ.Ο. Παραλαβής καταχωρείται στο σύστημα με νέο MRN, για το οποίο αποστέλλεται μήνυμα και στον συναλλασσόμενο (μήνυμα VM01). Στη συνέχεια, το σύστημα περιμένει την απόφαση του Προϊσταμένου Τελωνισμού Εμπορευμάτων για τη διεξαγωγή ελέγχου. Αν διαπιστωθούν μεγάλες διαφορές, η διαδικασία τερματίζεται (μήνυμα VM98). Αν δεν διαπιστωθούν διαφορές αποδεσμεύεται η εγγύηση του παραστατικού και η διαδικασία συνεχίζεται με το σύστημα των χρεοπιστώσεων, που οδηγεί σε «κλείσιμο» την Α.Δ.Ο. Παραλαβής, εφόσον πιστωθούν όλα τα πλαίσια των οχημάτων που αναγράφονται σε αυτή, με ενημέρωση στον συναλλασσόμενο (VM98).

 Πέραν των ανωτέρω, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Στην περίπτωση κοινοτικών οχημάτων για τα οποία έχει υποβληθεί Δ.Α.Ο. και εντός της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 128 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) προθεσμίας ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να τα θέσει σε φορολογική αποθήκη κοινοτικών οχημάτων, εκδίδεται Α.Δ.Ο. με την οποία εισέρχονται τα οχήματα στη φορολογική αποθήκη. Ως εκ τούτου και στην περίπτωση αυτή ακολουθείται κατ΄αναλογία η ίδια διαδικασία σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 1.2. (εντολή ελέγχου κ.λ.π.)
2. Στις περιπτώσεις επαναποστολής και ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα ανάλυσης κινδύνου, θα πραγματοποιείται έλεγχος εγγράφων στο τελωνείο αποστολής.
3. Στην περίπτωση εξαγωγής οχημάτων σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με την παράγραφο 6, της υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.1782/1002/18.12.2006 Δ.Υ.Ο., δεν θα εκδίδεται πλέον Α.Δ.Ο., καθόσον το παραστατικό εξαγωγής (Ε.Δ.Ε.) θα πιστώνει αυτόματα τη φορολογική αποθήκη κοινοτικών οχημάτων. Σε περίπτωση που προηγούμενο παραστατικό είναι Δ.Α.Ο., τότε θα γίνεται χειρόγραφη πίστωση από τις λειτουργίες της Δ.Α.Ο.
4. Σε περίπτωση διαφορετικών τελωνείων αποστολής/παραλαβής, όταν η ΑΔΟ (αποστολής) έχει υποβληθεί από τον συναλλασσόμενο θα πρέπει να παραληφθεί αντίστοιχα από τον συναλλασσόμενο.

3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Το πιστοποιητικό ταξινόμησης οχημάτων που εκδίδεται κατά τον τελωνισμό των αυτοκινήτων οχημάτων θα εκτυπώνεται πλέον σε λευκό χαρτί μεγέθους Α4 από την τελωνειακή αρχή, από την οποία ο συναλλασσόμενος και θα παραλαμβάνει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις τα αντίτυπα Α και Β, προκειμένου στη συνέχεια να μεταβεί στις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την ταξινόμηση του οχήματος και την έκδοση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας.
Κατά τα λοιπά, θα ακολουθείται η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία.
Επιπλέον, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
· το πεδίο «Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων» συμπληρώνεται είτε αυτόματα λαμβάνοντας τα απαραίτητα στοιχεία από το αντίστοιχο παραστατικό θέσης σε ανάλωση, είτε χειροκίνητα από τον τελωνειακό υπάλληλο. Διαδρομή: Αρχική ΣελίδαàΔιαχείριση Κοινοτικών Οχημάτωνà Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων. Στη συνέχεια, εφόσον πρόκειται για χειροκίνητη συμπλήρωση επιλέγεται «Δημιουργία», ενώ για αυτόματη συμπλήρωση επιλέγεται «Εκτύπωση».
· Το πεδίο «Ημερομηνία Άφιξης/Εισαγωγής» μετονομάζεται σε «Ημερομηνία Άφιξης» και συμπληρώνεται με την ημερομηνία άφιξης του οχήματος στη χώρα (π.χ. ημερομηνία Δ.Α.Ο.)
· Το πεδίο «Αριθμός Κυκλοφορίας Αποσυρόμενου» δεν θα καταχωρείται πλέον στο πιστοποιητικό ταξινόμησης, αλλά στην αντίστοιχη θέση της ενότητας «Στοιχεία Οχήματος» του παραστατικού θέσης σε ανάλωση, τα στοιχεία της οποίας μεταφέρονται αυτόματα στο πιστοποιητικό ταξινόμησης, όπως προαναφέρθηκε. Σε άλλη περίπτωση θα καταχωρείται, κατά τα ανωτέρω, χειροκίνητα.
· Στην περίπτωση μη λειτουργίας του συστήματος, εκδίδεται χειρόγραφο πιστοποιητικό ταξινόμησης και εφόσον το σύστημα αποκατασταθεί το πιστοποιητικό καταχωρείται από τον τελωνειακό υπάλληλο με συμπλήρωση των νέων πεδίων που έχουν προβλεφθεί στην οθόνη του πιστοποιητικού «Χειρόγραφη Καταχώρηση» και «Αριθμός Χειρόγραφου Πιστοποιητικού», τα οποία θα ενεργοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

ΙV. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ICISNET
1. Από 4-1-2012 μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την αριθμ. ΔΕΦΚΑ 5053775ΕΞ2011/23-12- 2011 ΕΔΥΟ, η διαχείριση των αδειών για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης (Άδειες εγκεκριμένου αποθηκευτή, εγγεγραμμένου παραλήπτη περιστασιακά εγγεγραμμένου παραλήπτη, εγγεγραμμένου αποστολέα και φορολογικής αποθήκης) πραγματοποιείται μέσω του υποσυστήματος αδειών-εγκρίσεων του ICISnet. Η καταχώρηση ωστόσο της αίτησης του ενδιαφερόμενου για την έκδοση ή τροποποίηση των εν λόγω αδειών γίνεται από το αρμόδιο τελωνείο. Με την πλήρη εφαρμογή του ICISnet η αίτηση για την έκδοση ή την τροποποίηση των εν λόγω αδειών υποβάλλεται πλέον ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο, εφόσον έχει αποκτήσει δικαίωμα χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών με την προβλεπόμενη διαδικασία πιστοποίησης. Η αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί κατά περίπτωση.
2. Η καταχώρηση και διαχείριση των άδειων οι οποίες εκδίδονται στα πλαίσια εφαρμογής του ν.2969/01 «Αιθυλική Αλκοόλη και Αλκοολούχα Προϊόντα», καθώς και της Φ.486/342/7-06-2002 ΑΥΟ «Καθορισμός εντύπων για την εφαρμογή του ν.2969/2001 Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα», θα γίνεται πλέον μέσω του υποσυστήματος ΕΦΚ-«Επεξεργαστές Οινοπνεύματος» του ICISNET. Για το λόγο αυτό, με την έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος θα γίνει μετάπτωση των εν λόγω αδειών από το ICIS στο ICISNET. Ωστόσο κρίνεται αναγκαίο μετά την έναρξη λειτουργίας του ICISNET, οι αρμόδιοι υπάλληλοι να προβούν σε διασταύρωση των στοιχείων των εν λόγω αδειών αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να συμπληρώσουν ή να διορθώσουν τα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να μην εμφανιστούν σωστά καταχωρημένα μετά την μετάπτωση στο νέο σύστημα και να προβούν στην εκτύπωση και την αποστολή των αδειών στους ενδιαφερόμενους. Τέλος, επισημαίνεται ότι η καταχώρηση και έκδοση της άδειας απόσταξης των μικρών αποσταγματοποιών (Διημέρων) μπορεί πλέον να πραγματοποιείται και μέσα από την λειτουργία της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Ειδικότερα, μετά από την εκτύπωση του αποδεικτικού είσπραξης και την επικύρωση αυτού από τον ταμία, στις Ενέργειες της Δήλωσης ενεργοποιείται η επιλογή της δημιουργίας άδειας απόσταξης και ο τελωνειακός υπάλληλος καταχωρεί τα στοιχεία της άδειας απόσταξης για την έκδοση αυτής.
3. Επιπλέον επισημαίνεται ότι στις άδειες κατοχής αμβίκων στο πεδίο όπου μέχρι σήμερα καταχωρείται ο Κάτοχος του άμβικα δίνεται πλέον η δυνατότητα καταχώρησης περισσότερων του ενός κατόχων αυτού. Επιπλέον, έχουν προστεθεί δύο νέα πεδία στα οποία αναγράφονται ο τύπος του άμβικα (πχ. απλός χάλκινος κλπ.), καθώς και η χρήση του (πχ. αποσταγματοποιός κλπ.).
4. Οι ειδικές άδειες παραγωγής ζύθου οι οποίες μέχρι σήμερα δεν καταχωρούνταν στο ICIS, θα πρέπει πλέον να καταχωρούνται στο υποσύστημα ΕΦΚ-«Επεξεργαστές Οινοπνεύματος» του ICISnet. Κατά συνέπεια, από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ICISnet οι Τελωνειακές αρχές θα πρέπει να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν στην καταχώρηση των αδειών παραγωγής ζύθου που έχουν χορηγηθεί και να κοινοποιήσουν άμεσα τις νέες άδειες που θα εκτυπωθούν από το σύστημα στους ενδιαφερόμενους, καθώς και στους εμπλεκόμενους φορείς.
5. Σε ότι αφορά την ισοπροπυλική αλκοόλη, από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ICISnet, η διαχείριση της Άδειας Σύστασης και Λειτουργίας Φορολογικής Αποθήκης Ισοπροπυλικής Αλκοόλης πραγματοποιείται μέσω του υποσυστήματος αδειών-εγκρίσεων του ICISNET. Η αίτηση για την έκδοση ή την τροποποίηση των εν λόγω αδειών υποβάλλεται πλέον ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο, εφόσον έχει αποκτήσει δικαίωμα χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών με την προβλεπόμενη διαδικασία πιστοποίησης.
Επισημαίνεται ότι η «Δήλωση Εισόδου» και η «Άδεια Διακίνησης Ισοπροπυλικής Αλκοόλης» δεν έχουν υλοποιηθεί στο σύστημα ICISnet.

V. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ICISNET
1. Στο υποσύστημα εγγυήσεων του ICISnet, εκτός των εγγυήσεων για χρήσεις που αφορούν τις άδειες του για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης (Άδειες εγκεκριμένου αποθηκευτή, εγγεγραμμένου παραλήπτη, περιστασιακά εγγεγραμμένου παραλήπτη, εγγεγραμμένου αποστολέα και φορολογικής αποθήκης), περιλαμβάνονται και οι εγγυήσεις για τις παρακάτω χρήσεις:
- Αναστολή καταβολής φόρων για καπνικά προϊόντα

- Αναστολή καταβολής φόρων για αλκοολούχα προϊόντα

- Αναστολή καταβολής φόρων για πετρελαιοειδή προϊόντα

- Αναστολή καταβολής τέλους ταξινόμησης κοινοτικών οχημάτων

- Διάθεση ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού

- Ενδοκοινοτική κυκλοφορία με e-ΔΕ

- Άδεια Διακίνησης Οχήματος

- Άδεια αποθήκης ισοπροπυλικής αλκοόλης

- Άδεια Φορολογικού Αντιπροσώπου Ε.Φ.Κ.

- Τρίμηνη αναστολή ποτοποιών

- Αναστολή καταβολής φόρων για διακίνηση προς τα Δωδεκάνησα - Λειτουργία ζυθοποιίας εκτός καθεστώτος αναστολής (χωρίς άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή)
2. Με την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του ICISnet θα γίνει αυτόματη μετάπτωση από το ICIS των εγγυήσεων για τον εγκεκριμένο αποθηκευτή οχημάτων, για την αναστολή καταβολής φόρων για τα καπνικά προϊόντα και για τη διάθεση ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού. Για αυτές τις εγγυήσεις οι αρμόδιοι υπάλληλοι πρέπει να αναζητήσουν τον αριθμό GRN μέσω του υποσυστήματος εγγυήσεων και να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων της μετάπτωσης.

Ειδικότερα για την εγγύηση αναστολής καταβολής φόρων καπνικών προϊόντων, που λειτουργεί ως συνολική εγγύηση, καθώς και την εγγύηση για τη διάθεση ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού, εφόσον έχει κατατεθεί εγγύηση που λειτουργεί ως συνολική, πρέπει να ελεγχθεί και το διαθέσιμο υπόλοιπο σε αντιπαραβολή με το ICIS και να ενημερωθούν οι συναλλασσόμενοι για τα GRN που θα μπορούν να χρησιμοποιούν κατά την ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών παραστατικών.
3. Επιπλέον, για την εγγύηση του εγκεκριμένου αποθηκευτή οχημάτων, οι αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες πρέπει να ανακτήσουν τις άδειες των εγκεκριμένων αποθηκευτών οχημάτων και να ελέγξουν τη σωστή σύνδεση της άδειας με το GRN και το σωστό επιμερισμό των ποσών των εγγυήσεων στις επιμέρους αποθήκες οχημάτων.
4. Όσον αφορά τις εγγυήσεις για τις λοιπές χρήσεις, οι οποίες μέχρι σήμερα παρακολουθούνται εκτός ICIS, στο εξής πρέπει να καταχωρούνται στο υποσύστημα εγγυήσεων του ICISnet. Κατά συνέπεια οι εγγυήσεις που έχουν κατατεθεί για παραστατικά τα οποία, κατά την έναρξη λειτουργίας του ICInet, παραμένουν σε εκκρεμότητα, θα πρέπει να καταχωρηθούν άμεσα στο υποσύστημα των εγγυήσεων επιλέγοντας την ανάλογη με την απαιτούμενη χρήση εγγύηση, καθώς και τον τύπο αυτής.
Παράδειγμα: Εγγύηση που έχει κατατεθεί σε Τελωνείο για την κατάθεση ΔΕΦΚ με τρίμηνη αναστολή ποτοποιού, θα καταχωρηθεί ως εγγύηση για χρήση «Τρίμηνη Αναστολή Ποτοποιού» και ως τύπος εγγύησης θα επιλεγεί «Μεμονωμένη από Τριτεγγυητή».

VΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΚ ΤΩΝ ΜΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ICIS (ΟΠΣΤ) ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
1. Tα μη μηχανογραφημένα στο ICIS (ΟΠΣΤ) Τελωνεία, τα οποία έχουν πρόσβαση στο υποσύστημα Αδειών-Εγκρίσεων του ICISnet για σκοπούς EMCS (σύμφωνα με την δ΄ σχετική ΕΔΥΟ), με την έναρξη λειτουργίας του ICISNET θα πρέπει να προβούν άμεσα στην καταχώρηση των αποθεμάτων των προϊόντων των φορολογικών αποθηκών οι άδειες των οποίων έχουν εκδοθεί από τα εν λόγω Τελωνεία, μέσω της λειτουργίας «Διαχείριση προϊόντων ΕΦΚ» του υποσυστήματος ΕΦΚ.

Τα αποθέματα θα πρέπει καταχωρηθούν με βάση τους εθνικούς κωδικούς προϊόντων, και να εκφράζονται στην μονάδα φορολόγησης των προϊόντων π.χ. οινοπνευματώδη σε λίτρα άνυδρα, μπύρα σε εκατόλιτρα, ενδιάμεσα και κρασί σε λίτρα τελικού προϊόντος, καπνικά σε πακέτα/φακέλους, πετρελαιοειδή σε χιλιόγραμμα/τόνους κ.λπ. Επισημαίνεται ότι για τα προϊόντα που δεν υφίσταται εθνικός κωδικός προϊόντος θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα η Δ/νση ΕΦΚ προκειμένου να γίνει η σχετική κωδικοποίηση. Επιπλέον, μέσω της λειτουργίας «Υποστηρικτικές λειτουργίες –διαχείριση των Κωδικών Εθνικών Προϊόντων» τα Τελωνεία έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν τους υπάρχοντες εθνικούς κωδικούς προϊόντος και να επιλέγουν τον σωστό εθνικό κωδικό.

Η εισαγωγή των αποθεμάτων των φορολογικών αποθηκών στο σύστημα είναι απαραίτητη δεδομένου ότι με την έναρξη λειτουργίας του ICISnet θα είναι αδύνατη η υποβολή οποιουδήποτε παραστατικού (πχ. ΔΕΦΚ, e-ΔΕ κλπ.), καθώς το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματο έλεγχο των διαθέσιμων προϊόντων.

Σε κάθε περίπτωση, για την επαλήθευση των δηλωθέντων αποθεμάτων, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εκ των υστέρων έλεγχοι και σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης θα πρέπει να επιβληθούν σχετικές κυρώσεις.
2. Επιπλέον, τα μη μηχανογραφημένα στο ICIS (ΟΠΣΤ) Τελωνεία, πρέπει να προβούν σε καταχώρηση των αδειών κατοχής αμβίκων που έχουν εκδοθεί από αυτά και δεν έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣΤ. Ομοίως, πρέπει να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν στην καταχώρηση των αδειών παραγωγής ζύθου που ενδεχομένως έχουν χορηγηθεί. Οι νέες άδειες που θα εκτυπωθούν από το σύστημα πρέπει να κοινοποιηθούν άμεσα στους ενδιαφερόμενους καθώς και στους εμπλεκόμενους φορείς.

VΙI. ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Εφεδρική διαδικασία είναι ο εναλλακτικός τρόπος υποβολής των παραστατικών και εγγράφων σε περιπτώσεις που η ηλεκτρονική επικοινωνία δεν είναι εφικτή. Η έλλειψη ηλεκτρονικής επικοινωνίας είναι δυνατόν να οφείλεται είτε σε πρόβλημα του συστήματος των Τελωνείων ICISnet, είτε σε πρόβλημα του συστήματος ή της επικοινωνίας του οικονομικού φορέα ή του αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που το μηχανογραφικό σύστημα Τελωνείων ICISnet είναι εκτός λειτουργίας, για την υποβολή των σχετικών παραστατικών και λοιπών εγγράφων, θα ακολουθείται η χειρόγραφη διαδικασία με την κατάθεση των εντύπων που προβλέπονται κατά περίπτωση στο αρμόδιο τελωνείο.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση της ΔΕΦΚ, της ΑΔΕΤ, της ΔΑΟ και της ΑΔΟ, όταν το σύστημα αποκατασταθεί ο συναλλασσόμενος υποχρεούται άμεσα να υποβάλλει ηλεκτρονικά τα εν λόγω παραστατικά.

Ειδικότερα, στην περίπτωση χειρόγραφης διαδικασίας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, για την έντυπη υποβολή της ΔΕΦΚ, της ΔΑΟ και της ΑΔΟ, θα κατατίθενται τα υπάρχοντα έντυπα, προστιθεμένων επιπλέον των καινούργιων πεδίων που έχουν προβλεφθεί κατά περίπτωση, ως εξής:

· Για την έντυπη υποβολή της Δ.Α.Ο., στο ήδη υπάρχον έντυπο, πρέπει να γίνει προσθήκη των καινούργιων πεδίων που έχουν προβλεφθεί στη Θέση Β «Στοιχεία Οχήματος», τα οποία είναι Αριθμός Αδείας Κυκλοφορίας, Ένδειξη: Καινούργιο ή Μεταχειρισμένο και Ημερομηνία Άφιξης, η οποία συμπληρώνεται με την ημερομηνία άφιξης του οχήματος στη χώρα στην περίπτωση υποβολής Δ.Α.Ο. σε προγενέστερο χρόνο.

· Για την έντυπη υποβολή της Α.Δ.Ο. στο ήδη υπάρχον έντυπο, πρέπει να γίνει προσθήκη των καινούργιων πεδίων που έχουν προβλεφθεί, τα οποία είναι:

- Πεδίο 3β Αριθμός Δ.Α.Ο.-Ημερομηνία-Τελωνείο

- Πεδίο 3γ Αριθμός Α.Δ.Ο.- Ημερομηνία-Τελωνείο Αποστολής

- Πεδίο 4β Αξία 

- Πεδίο 13α Έμφορτη  Πεδίο 13β Αυτοδύναμη

- Πεδίο 14 Αποδεικτικά Μεταφοράς

- α. Μεταφορέας, Αριθμός Φορτωτικής, Μέσο Μεταφοράς

- β. Αριθμός Αδείας Κυκλοφορίας Προσωρινού τύπου

- Πεδίο 17 Περιγραφή Οχήματος

- Αριθμός Πλαισίου, Ένδειξη: Καινούργιο, Μεταχειρισμένο

Το αρμόδιο Τελωνείο καταχωρεί κατά περίπτωση τα παραστατικά στο Ενιαίο Βιβλίο ή στα Ειδικά Βιβλία Καταχώρησης με αύξοντα αριθμό καταχώρησης.

Στην περίπτωση της ΔΕΦΚ και της ΑΔΕΤ, για το ποσό της οφειλής συστήνεται παρακαταθήκη και δεν εκδίδεται Αποδεικτικό Είσπραξης. Όταν το σύστημα  αποκατασταθεί και ο συναλλασσόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά τα εν λόγω παραστατικά λύνεται η παρακαταθήκη, εισπράττεται το ποσό της οφειλής και εκδίδεται κανονικά από το σύστημα το αποδεικτικό είσπραξης.

Άδεια παράδοσης στην εφεδρική διαδικασία επέχει το τριπλότυπο έντυπο Τ.07.01 «Αποδεικτικό Είσπραξης και Άδεια παραλαβής/εξαγωγής εμπορευμάτων», επισημαίνοντας ότι πρέπει να διαγράφεται η φράση «Αποδεικτικό Είσπραξης» ώστε να χρησιμοποιείται μόνο ως Άδεια Παράδοσης.

Επισημαίνουμε ότι και σε περιπτώσεις όπου το ICISnet δεν τίθεται εξ αρχής εκτός λειτουργίας, αλλά σε μεταγενέστερο στάδιο της ηλεκτρονικής διαδικασίας, δηλαδή έχει αποδοθεί MRN στο παραστατικό, θα ακολουθείται η χειρόγραφη διαδικασία. Όταν επανέλθει το σύστημα το Τελωνείο θα προβαίνει σε αυτοδίκαιη ακύρωση του ηλεκτρονικού παραστατικού. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που έχει εκτυπωθεί το Αποδεικτικό Είσπραξης και τίθεται το σύστημα εκτός λειτουργίας, πριν το Τελωνείο ακυρώσει αυτοδίκαια το παραστατικό, ο ταμίας προβαίνει σε σχετικό αντιλογισμό του ήδη εκτυπωμένου Αποδεικτικού και ύστερα εφαρμόζεται η αυτοδίκαιη ακύρωση του παραστατικού από το Τελωνείο.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ