Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου 30/003/000/674/2014

«Κανονισμός (ΕΕ) 251/2014 για τα αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα».

30 Δεκεμβρίου 2014

Αναρτητέο στο διαδίκτυο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ KAΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας : 11521, Αθήνα
Πληροφορίες : Στ. Καραγιάννης
Τηλέφωνο :
Fax :
e-mail :
Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2014
Αριθ. πρωτ. 30/003/000/674
ΠΡΟΣ: Όπως Π.Δ.
213 2117231
210 6468272
alkooli@gcsl.gr
ΑΔΑ: 6311Η-Γ4Ζ

ΑΔΑ: 6311Η-Γ4Ζ

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός (ΕΕ) 251/2014 για τα αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα».

A. Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον κανονισμό (ΕΕ) 251/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 «για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου» ο οποίος δημοσιεύτηκε στην επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. (φύλλο L84/20-03-2014), καθώς και ένα διορθωτικό αυτού (φύλλο L105/08-04-2014).
Με τον κοινοποιούμενο κανονισμό, ο οποίος αποτελείται από 4 κεφάλαια και 3 παραρτήματα, καταργείται (άρθρο 35 αυτού) ο καν. (ΕΚ) 1601/91 και θεσπίζονται, εκ νέου, οι σχετικοί κανόνες για τα αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα.
Ειδικότερα:
1. Στο άρθρο 1 του κοινοποιούμενου κανονισμού, καθορίζεται το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής αυτού που είναι οι κανόνες σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση, καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων, ενώ επιπλέον καθορίζεται (παράγραφος 2) ότι για την επισήμανση των εν λόγω προϊόντων, εκτός αντιθέτων διατάξεων του εν λόγω κανονισμού, ισχύουν οι διατάξεις του καν. (ΕΕ) 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές. Περαιτέρω, στο άρθρο 2 αυτού, ορίζονται οι έννοιες της ονομασίας πώλησης, της περιγραφής και της γεωγραφικής ένδειξης, για τους σκοπούς του εν λόγω κανονισμού.
2. Στο άρθρο 3 του κοινοποιούμενου κανονισμού, ορίζονται τα προϊόντα (αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα) και οι κατηγορίες τούτων, ενώ καθορίζονται και οι βασικές προδιαγραφές τους. Σύμφωνα λοιπόν με την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, ως αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα ορίζονται τα προϊόντα που παρασκευάζονται με βάση προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα - όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις του καν.(ΕΕ) 1308/2013 - τα οποία έχουν υποστεί αρωματισμό, διακρίνονται δε στις εξής κατηγορίες: α). Αρωματισμένοι οίνοι, β). Αρωματισμένα ποτά με βάση τον οίνο, ως και γ). Αρωματισμένα κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων. Οι προδιαγραφές των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων, ανά κατηγορία προϊόντος, καθορίζονται στις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του εν λόγω άρθρου 3 σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του κοινοποιούμενου κανονισμού και επισημαίνεται ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις, σε σχέση με τις αντίστοιχες προβλέψεις του καταργούμενου κανονισμού 1601/91, οι κυριότερες των οποίων είναι οι εξής: α. Προκειμένου για τους αρωματισμένους οίνους, σύμφωνα με την παράγραφο 2(γ) του εν λόγω άρθρου 3, καθίσταται πλέον προαιρετική η προσθήκη, εξωγενώς, αιθυλικής αλκοόλης [όπως αυτή ορίζεται στο παράρτημα Ι (παρ. 3) του κοινοποιούμενου κανονισμού] κατά την παραγωγή τους, αντί της υποχρεωτικής προσθήκης αλκοόλης που ίσχυε (για τα εν λόγω προϊόντα) σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του καταργούμενου καν.(ΕΟΚ) 1601/91. β. Προκειμένου για τα αρωματισμένα ποτά με βάση τον οίνο, σύμφωνα με την παράγραφο 3(ζ) του εν λόγω άρθρου 3, ο ελάχιστος επιτρεπόμενος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος πρέπει να είναι 4,5% vol., αντί 7% vol. που ίσχυε (για τα εν λόγω προϊόντα) σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του καταργούμενου καν.(ΕΟΚ) 1601/91. γ. Προκειμένου για τα αρωματισμένα κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων, σύμφωνα με την παράγραφο 4(στ) του εν λόγω άρθρου 3, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος πρέπει να είναι 10% vol., αντί 7% vol. που ίσχυε (για τα εν λόγω προϊόντα) σύμφωνα με τον καταργούμενο καν.(ΕΟΚ) 1601/91.
3. Στο άρθρο 4, προβλέπεται ότι τα αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα παράγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τους περιορισμούς και τις περιγραφές που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του κοινοποιούμενου κανονισμού, ενώ παρέχεται η εξουσιοδότηση στην Επιτροπή για τον καθορισμό, μέσω σχετικών εκτελεστικών πράξεων της, των επιτρεπομένων διεργασιών παραγωγής λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις σχετικές διαδικασίες παραγωγής που συνιστά ο Διεθνής Οργανισμός Οίνου και Αμπέλου (OIV). Όσον αφορά τις επίσημες μεθόδους ανάλυσης των εν λόγω προϊόντων (αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων), σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη της παραγράφου 3 του εν λόγω άρθρου, η έγκριση αυτών από την Επιτροπή γίνεται με την έκδοση των σχετικών εκτελεστικών πράξεων και γενικά βασίζεται στις σχετικές αποφάσεις του OIV. Επίσης, όπως προβλέπεται στην ίδια παράγραφο, έως ότου θεσπιστούν οι προαναφερθείσες μέθοδοι ανάλυσης από την Επιτροπή, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι ανάλυσης που επιτρέπονται από τα κράτη – μέλη για τα εν λόγω προϊόντα. Συνεπώς και μέχρι τη θέσπιση ενιαίων σχετικών μεθόδων για την Ε.Ε., οι Χημικές Υπηρεσίες, προκειμένου για την εξέταση των δειγμάτων αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων, μπορούν να χρησιμοποιούν απευθείας τις μεθόδους που περιλαμβάνονται στη Συλλογή Διεθνών Μεθόδων Ανάλυσης Οίνων και Γλευκών του OIV οι οποίες, ως γνωστόν, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Γ.Χ.Κ.
4. Στα άρθρα 5 – 8, προβλέπονται ορισμένες ειδικές διατάξεις για την επισήμανση των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων, κυρίως όσον αφορά τις ονομασίες πώλησης σε συνδυασμό και με το παράρτημα ΙΙ του κοινοποιούμενου κανονισμού (άρθρο 5), τις ενδείξεις που αφορούν την περιεκτικότητα των οικείων προϊόντων σε σάκχαρα (ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος κλπ) και την ένδειξη «αφρώδης» (άρθρο 6), την ένδειξη της προέλευσης (άρθρο 7) ως και τη χρήση των γλωσσών στην επισήμανση αυτών (άρθρο 8).
5. Το κεφάλαιο ΙΙΙ (άρθρα 10 – 30) του κοινοποιούμενου κανονισμού αναφέρεται στις γεωγραφικές ενδείξεις των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων, τις διαδικασίες για τη χορήγηση προστασίας, τους λόγους απόρριψης της προστασίας, τις σχέσεις με τα εμπορικά σήματα, την έκταση της προστασίας, στις υφιστάμενες γεωγραφικές ενδείξεις κλπ.
6. Το κεφάλαιο IV (άρθρα 31 – 37) του κοινοποιούμενου κανονισμού περιλαμβάνει διάφορες γενικές μεταβατικές και τελικές διατάξεις αναφορικά , ιδίως με τον έλεγχο των προϊόντων, με την ανταλλαγή των σχετικών με αυτά πληροφοριών, την επιτροπολογία, τα μεταβατικά μέτρα, ως και με την έναρξη ισχύος αυτού. Ειδικότερα, με τα μεταβατικά μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 36 και λαμβανομένου υπ’ όψιν του διορθωτικού του κοινοποιούμενου κανονισμού (Ε.Ε., τεύχος L105/08-04-2014), επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων που θα έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στον καταργούμενο καν.(ΕΟΚ) 1601/91 πριν από την 28/03/2015, μέχρι εξάντλησης των σχετικών αποθεμάτων. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου 36, για την παραγωγή αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων με προδιαγραφές σύμφωνες με τον κοινοποιούμενο κανονισμό πριν από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του (28/03/2015), λαμβανομένης υπ’ όψιν της διόρθωσης της σχετικής ημερομηνίας με βάση το προαναφερθέν διορθωτικό του εν λόγω κανονισμού. Οι παραπάνω μεταβατικές διατάξεις του κοινοποιούμενου κανονισμού θα πρέπει να συνεκτιμώνται από τις Χημικές Υπηρεσίες, κατά τις εξετάσεις δειγμάτων των εν λόγω προϊόντων (αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων) παραχθέντων πριν από την 28/03/2015. Σημειώνεται ακόμη ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 37 αυτού, ο κοινοποιούμενος κανονισμός ισχύει από την 27η Μαρτίου 2014 και εφαρμόζεται από την 28η Μαρτίου 2015 οπότε και καταργείται ο καν.(ΕΟΚ) 1601/91, ενώ οι πίνακας αντιστοίχισης των διατάξεων των δύο κανονισμών γίνεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του εν λόγω (κοινοποιούμενου) κανονισμού.
7. Στο παράρτημα Ι του κοινοποιούμενου κανονισμού, περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις και οι περιορισμοί σχετικά με τον αρωματισμό, τη γλύκανση, την προσθήκη αλκοόλης, τη χρήση προσθέτων, την προσθήκη νερού στα αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα, καθώς και
οι ορισμοί σχετικά με τον αλκοολικό τίτλο.
Στο παράρτημα ΙΙ αυτού, καθορίζονται οι ονομασίες πώλησης των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων καθώς και οι ειδικές ονομασίες για ορισμένα από αυτά, ανά κατηγορία προϊόντος.
Σημειώνεται ότι οι ειδικές ονομασίες (Βερμούτ, Sangria, Glühwein κλπ), που περιλαμβάνονται στο εν λόγω παράρτημα ΙΙ, αποτελούν - πλην ελαχίστων εξαιρέσεων - επανάληψη και μεταφορά των ειδικών ονομασιών (με τις προδιαγραφές αυτών) που προβλέπονταν στις σχετικές διατάξεις (άρθρο 2 παραγρ. 2, 3, 4) του καταργούμενου καν.(ΕΟΚ) 1601/91.
Τέλος, όπως ήδη προαναφέρθηκε, στο παράρτημα ΙΙΙ περιλαμβάνεται ο πίνακας αντιστοίχισης των διατάξεων των δύο κανονισμών (του κοινοποιούμενου και του καταργούμενου).
Β. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, σχετικά με τον κοινοποιούμενο κανονισμό
υπ’ αριθ. 251/2014, μπορείτε να απευθύνεσθε στην Υπηρεσία μας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης