ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ17Α 5019587 ΕΞ 2014/2014

«Παρέχονται διευκρινίσεις για ορισμένα είδη του κεφαλαίου 99 του Κοινού Δασμολογίου Ε.Ε.»

13 Αυγούστου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ .ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Δ17Α 5019587 ΕΞ 2014
Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: A΄ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΡΟΣ: Π. Δ.
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
T. Κ: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε.Μπίρμπιλα
Τηλέφωνο : 210-69.87.488
FAX : 210-69.87.489
Email : ebirbila@2001.syzefxis.gov.gr
Αθήνα, 13 Αυγούστου 2014

ΘΕΜΑ: «Παρέχονται διευκρινίσεις για ορισμένα είδη του κεφαλαίου 99 του Κοινού Δασμολογίου Ε.Ε.»

Κατόπιν υποβολής ερωτημάτων από τελωνειακές αρχές αναφορικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων ειδών που εμπίπτουν στο Υποκεφάλαιο Ι του κεφαλαίου 99 του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Το κεφάλαιο 99 του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (καν. 2658/87 όπως ισχύει για το έτος 2014 με τον καν. 1001/2013), περιλαμβάνει ορισμένους ειδικούς κωδικούς της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.), οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε ειδικές περιπτώσεις συγκεκριμένων μετακινήσεων αγαθών από και προς τρίτες (εκτός Ε.Ε.) χώρες, δηλαδή σε ορισμένες εξαγωγές και εισαγωγές από και προς το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε., αντίστοιχα, καθώς και σε ορισμένες ενδοκοινοτικές διακινήσεις.
2. Ειδικότερα, το κεφάλαιο 99 υποδιαιρείται, ανάλογα με το είδος της μετακίνησης των αγαθών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, σε δύο υποκεφάλαια, εκ των οποίων το Υποκεφάλαιο Ι περιλαμβάνει ορισμένα εμπορεύματα που προβλέπονται στον καν. 1186/2009 του Συμβουλίου «Για τη θέσπιση κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών», και υποδιαιρείται στους ακόλουθους κωδικούς εμπορευμάτων: ü 9905 00 00: Προσωπικά είδη που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους ü 9919 00 00: Τα ακόλουθα είδη του καν. 1186/09: - Προικώα είδη και λοιπά κινητά τα οποία ανήκουν σε πρόσωπο που μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του με την ευκαιρία του γάμου του, προσωπικά είδη που αποκτώνται στα πλαίσια κληρονομικής διαδοχής - Είδη ιματισμού, μαθητικό υλικό και συναφή είδη για μαθητές ή φοιτητές - Φέρετρα που περιέχουν τις σωρούς, τεφροδόχοι που περιέχουν την τέφρα των νεκρών και αντικείμενα νεκρώσιμου διακόσμου - Εμπορεύματα που παραλαμβάνονται από ευαγείς ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς και είδη υπέρ των θυμάτων καταστροφών Εφόσον τα εμπορεύματα υπαχθούν στους προαναφερόμενους κωδικούς εμπορευμάτων, δεν επιβαρύνονται με εισαγωγικό δασμό σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. 1186/09.
3. Στο υποσύστημα διαχείρισης δασμολογίου (TARIC), έχει ενσωματωθεί για τους δύο προαναφερόμενους κωδικούς εμπορευμάτων το κοινοτικό μέτρο 103 «Δασμός τρίτης χώρας» (κωδικός προτίμησης θέσης 36 ΕΔΕ: 100).
4. Επισημαίνεται ότι απαραίτητες προϋποθέσεις για την κατάταξη ενός εμπορεύματος σε έναν από τους παραπάνω κωδικούς του κεφαλαίου 99, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές συμπληρωματικές σημειώσεις του Κοινού Δασμολογίου για το υποκεφάλαιο αυτό, είναι οι ακόλουθες: ü Τα εμπορεύματα θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στην περιγραφή των ανωτέρω κωδικών εμπορευμάτων, ü Η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να είναι επαρκώς ακριβής, ώστε να επιτρέπει την αναγνώρισή τους, ü Θα πρέπει να πληρούνται σε κάθε περίπτωση οι προϋποθέσεις και απαιτήσεις της διάκρισης και των εφαρμοστέων κανονισμών, ü Τα εμπορεύματα που τελωνίζονται δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε οποιαδήποτε απαγόρευση ή περιορισμό, ü Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να μην εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος υποκεφαλαίου, στο βαθμό που διακυβεύεται η καταβολή εισαγωγικών δασμών ή άλλων επιβαρύνσεων, ü Οι εν λόγω κωδικοί εμπορευμάτων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. (ενδοκοινοτικές διακινήσεις όπως παραδόσεις και αποκτήσεις αγαθών). Οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά, προκειμένου ένα εμπόρευμα να υπαχθεί στους προαναφερόμενους κωδικούς εμπορευμάτων.
5. Έτσι, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή εκ μέρους των τελωνειακών αρχών στα ακόλουθα: ü Αγαθά για τα οποία δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής του καν. 1186/09 δεν δύνανται να καταταγούν στο παρόν υποκεφάλαιο, έστω και αν εκ πρώτης όψεως ανταποκρίνονται στην περιγραφή των σχετικών κωδικών εμπορευμάτων. ü Επιπλέον, εξαιρούνται από το υποκεφάλαιο αυτό αγαθά που περιλαμβάνονται μεν στον καν. 1186/09, για τα οποία όμως υπήρξε άρνηση εκ μέρους των τελωνειακών αρχών να παρασχεθεί το ευεργέτημα της απαλλαγής που προβλέπεται στον καν. 1186/09, λόγω μη εκπλήρωσης των όρων και προϋποθέσεων του κανονισμού αυτού. ü Εφόσον εφαρμόζονται μέτρα απαγορεύσεων ή περιορισμών κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή των εμπορευμάτων από και προς το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε., τα εν λόγω εμπορεύματα εξαιρούνται από το υποκεφάλαιο αυτό, έστω και αν εκ πρώτης όψεως ανταποκρίνονται στην περιγραφή των σχετικών κωδικών εμπορευμάτων. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, τα εν λόγω εμπορεύματα κατατάσσονται σε κωδικό εμπορεύματος της κατάλληλης δασμολογικής κλάσης των λοιπών κεφαλαίων του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. και υπάγονται στον κατά περίπτωση εισαγωγικό δασμό που εφαρμόζεται, σε τυχόν μέτρα απαγορεύσεων και περιορισμών ή δασμών αντιντάμπιγκ, καθώς και σε λοιπά κοινοτικά και εθνικά μέτρα.
6. Τέλος, για θέματα αναφορικά με το πεδίο εφαρμογής, τους όρους και τις προϋποθέσεις του καν. 1186/09, μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια (18η) Δ/νση της Κ.Υ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ