Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Δ17Γ 5000859 ΕΞ 2014/2014

Κοινοποίηση κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1/2014 της Επιτροπής της 28ης Αυγούστου 2013 για τη θέσπιση του παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων.

13 Ιανουαρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Αγγελική Καρανικόλα
Τηλέφωνο : 210 69 87 513
FAX : 210 69 87 489
Email : d17- c@2001.syzefxis.gov.gr

ΚΩΔ.ΑΡΧΕΙΟΥ 301.21
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΗ-ΗΦΓ
Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: Δ17Γ 5000859 ΕΞ 2014 
ΠΡΟΣ:Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ :
Κοινοποίηση κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1/2014 της Επιτροπής της 28ης Αυγούστου 2013 για τη θέσπιση του παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων.
ΣΧΕΤ. : 1. Η αριθ. Δ17Γ5002426ΕΞ2013/18.1.2013 Δ.Υ.Ο (ΑΔΑ: ΒΕΥΗΗ-ΓΜΞ) (Κοινοποίηση του Καν. (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων και την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) αριθ. 732/2008).
2. Η αριθ. Δ17Γ5009948ΕΞ2013/15.3.2013 Δ.Υ.Ο (ΑΔΑ: ΒΕΔΧΗ-ΣΤΒ) (Κοινοποίηση κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 154/2013 της Επιτροπής της 18/12/2012 σχετικά με την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων).
3. Η αριθ. Δ17Γ5010657ΕΞ2013/22.3.2013 Δ.Υ.Ο (ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΗ-ΩΣΩ) (Κοινοποίηση εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1213/2012 της Επιτροπής της 17/12/2012 σχετικά με την αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων για ορισμένες δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ, όσον αφορά ορισμένα τμήματα του ΣΓΠ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 978/2012 για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων).

Α. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή, τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 1/2014 της Επιτροπής της 28ης Αυγούστου 2013, που δημοσιεύθηκε στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L1/4.1.2014), και αφορά στη θέσπιση του
Παραρτήματος ΙΙΙ του Καν.(ΕΕ) αριθ. 978/2012, το οποίο περιλαμβάνει τον κατάλογο
των δικαιούχων χωρών του ειδικού καθεστώτος κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη
και τη χρηστή διακυβέρνηση του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών
Προτιμήσεων [κοινοποίηση με την υπ΄αριθ. (1) σχετική Δ.Υ.Ο].

Ειδικότερα επί του κοινοποιούμενου Κανονισμού επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 978/2012, θεσπίζονται ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας για τη χορήγηση των δασμολογικών προτιμήσεων που παρέχονται στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση (ΣΓΠ+). Κάθε χώρα που επιθυμεί να επωφεληθεί από το καθεστώς αυτό υποβάλει σχετική αίτηση που αξιολογείται από την Επιτροπή, η οποία και καταρτίζει τον τελικό κατάλογο των δικαιούχων χωρών του εν λόγω καθεστώτος.

Υπενθυμίζεται ότι στο Καν. (ΕΕ) 978/2012, όπως σας είχε κοινοποιηθεί με την υπ’ αριθ. (1) σχετική Δ.Υ.Ο, ο κατάλογος του Παραρτήματος ΙΙΙ με τις δικαιούχες χώρες του προαναφερόμενου καθεστώτος ήταν κενός. Με τον κοινοποιούμενο κανονισμό ουσιαστικά θεσπίζεται το Παράρτημα ΙΙΙ του Καν. (ΕΕ) 978/2012 που περιλαμβάνει τον κατάλογο των δικαιούχων χωρών του ειδικού καθεστώτος κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση (ΣΓΠ+). Κατά συνέπεια, παρακαλούμε όπως αντικαταστήσετε το Παράρτημα ΙΙΙ του Καν. (ΕΕ) 978/2012 με το Παράρτημα του κοινοποιούμενου Κανονισμού.

Ο κοινοποιούμενος Κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ημερομηνία δημοσίευσης: 4/1/2014) και εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Β. Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ