ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 5010631 ΕΞ2015/2015

«Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα για την Προτιμησιακή Καταγωγή»

15 Μαΐου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα 14 Μαΐου 2015
Αριθμ. Πρωτ :ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 5010631 ΕΞ2015
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
ΠΡΟΣ :
Όπως Π.Δ.
Πληροφορίες : Γ. Μπουργανού
Τηλέφωνο : 210 69 87 493
Fax
e-mail
:
:
210 69 87 489
d17-c@2001.syzefxis.gov.gr
ΑΔΑ: 6230Η-ΤΝ7

ΑΔΑ: 6230Η-ΤΝ7

ΘΕΜΑ : «Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα για την Προτιμησιακή Καταγωγή»

ΣΧΕΤ : Η υπ’ αριθ. Δ17Γ 5005477 ΕΞ2012/03-02-2012 Α.Υ.Ο.
Με την αριθ. Δ17Γ 5005477 ΕΞ2012/03-02-2012 Α.Υ.Ο., καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έκδοση «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας απόδειξης, της προτιμησιακής καταγωγής με δήλωση του «Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο, ανεξαρτήτως της αξίας των εξαγομένων προϊόντων και χωρίς να απαιτείται η μεσολάβηση των αρμόδιων Τελωνειακών Αρχών καθώς και της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας, με έκδοση πιστοποιητικών κυκλοφορίας A.TR, χωρίς να υφίσταται υποχρέωση του εξαγωγέα να τα προσκομίζει για θεώρηση στο αρμόδιο Τελωνείο εξαγωγής, κατά το χρόνο εξαγωγής των εμπορευμάτων.
Η εν λόγω Α.Υ.Ο. δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθ. 588/Τεύχος Β΄/05-03-2012 και αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο: http: //et.diavgeia.gov.gr, με ΑΔΑ Β44ΥΗ-Α3Σ.
Στη συνέχεια για την πληρέστερη ενημέρωσή των επιχειρήσεων, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Δ17Γ 5026804 EΞ2012/26-06-2012 εγκύκλιος στην οποία επισυνάφθηκαν τα παρακάτω :α) ερωτηματολόγιο αυτο-αξιολόγησης των υποψήφιων Εγκεκριμένων Εξαγωγέων ως προς την Καταγωγή ή την Ελεύθερη Κυκλοφορία, β) υπόδειγμα αίτησης υπαγωγής στο εν λόγω καθεστώς καθώς και υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων των υποψήφιων Εγκεκριμένων Εξαγωγέων και γ) Πίνακας Προτιμησιακών Συμφωνιών που έχει συνάψει η Κοινότητα με διάφορες Τρίτες Χώρες.
Η παραπάνω αναφερόμενη εγκύκλιος αναρτήθηκε επίσης στον διαδικτυακό τόπο:
http : //et.diavgeia.gov.gr, με ΑΔΑ Β4ΛΝΗ-5Ξ3 καθώς και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (διαδρομή : Δράσεις → Ηλεκτρονικό Τελωνείο → Υπηρεσίες για Οικονομικούς Φορείς → Απλοποιημένη Διαδικασία Απόδειξης Προτιμ.
Καταγωγής).
Επειδή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και εκδίδονται πολλές «Άδειες Εγκεκριμένου Εξαγωγέα», προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι :
1) Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για την παραλαβή της αίτησης, την έκδοση ή την ανάκληση της «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα», ορίζεται η Τελωνειακή Περιφέρεια στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας (άρθρο 3 της Δ17Γ 5005477 ΕΞ2012/03-02-2012 Α.Υ.Ο.).
2) Σε περίπτωση που η εξαγωγική επιχείρηση δεν είναι παραγωγός των προς εξαγωγή προϊόντων και τα προμηθεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε η καταγωγή των εν λόγω εμπορευμάτων θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση της δήλωσης προμηθευτή, κατά τα οριζόμενα στον Καν (ΕΚ) 1207/2001 του Συμβουλίου.
Η εν λόγω δήλωση προμηθευτή θα ζητηθεί από την αρμόδια ελεγκτική αρχή κατά το στάδιο του ελέγχου και αξιολόγησης των όρων και προϋποθέσεων για την έκδοση της «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα».
Ο Καν. 1207/2001 με τις επελθούσες τροποποιήσεις αυτού, βάσει του οποίου εκδίδεται η δήλωση προμηθευτή, έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο σε κωδικοποιημένο κείμενο, με την υπ’ αριθμ. Δ17Γ 5045429 ΕΞ2012/ 4-12-2012 εγκύκλιο ( ΑΔΑ :
Β45ΜΗ-912).
Η Υπηρεσία μας είναι πάντα στην διάθεση των συναλλασσομένων και των ελεγκτικών αρχών για την παροχή διευκρινήσεων καθώς και κάθε άλλη συνδρομή η οποία θα διευκολύνει την έκδοση της «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα».

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/ΝΗ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ