ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ Δ 5014962 ΕΞ 2015/2015

Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ 5004686/18.02.2015 ‘’Μεταβίβαση εμπορευμάτων που βρίσκονται σε καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή από δικαιούχο αδείας πρόσωπο σε άλλο δικαιούχο αδείας πρόσωπο χωρίς την λήξη του καθεστώτος’’ και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της.

13 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουλίου 2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5014962 ΕΞ 2015
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1 . Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄: ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
2. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Δ΄: ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ. : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Δημ. Ντουντουνάκης,
Διον. Ζορμπάνος, Χ. Γεώργα
Τηλέφωνα. : 210 6987508,469
Φαξ : 210 6987408,490
ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής
ΑΔΑ: 6Σ6ΩΗ-ΡΗ2

ΑΔΑ: 6Σ6ΩΗ-ΡΗ2

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ 5004686/18.02.2015 ‘’Μεταβίβαση εμπορευμάτων που βρίσκονται σε καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή από δικαιούχο αδείας πρόσωπο σε άλλο δικαιούχο αδείας πρόσωπο χωρίς την λήξη του καθεστώτος’’ και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της.
Σας κοινοποιούμε συνημμένα την αρίθμ. ΔΔΘΤΟΚ 5004686/18.02.2015 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 375/Β΄/18.03.2015, Α.Δ.Α: 6ΡΖΜΗ-ΝΡ8) με την οποία ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την διαδικασία μεταβίβασης εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή από δικαιούχο αδείας πρόσωπο σε άλλο πρόσωπο επίσης δικαιούχο αδείας χωρίς την λήξη του καθεστώτος, σύμφωνα με το άρθρο 513 και το Παράρτημα 68 του Καv.(ΕΟΚ) 2454/93.
Ο επανακαθορισμός της διαδικασίας μεταβίβασης εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή σύμφωνα με την συνημμένη απόφαση κρίθηκε αναγκαίος για τους ακόλουθους λόγους :
1. τη θέση σε πλήρη εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - ICISnet, η οποία καθιστά πλέον αναγκαία την υποβολή των τελωνειακών παραστατικών ηλεκτρονικά, (σχετ. αριθμ. Δ19Α 5041533/ 02.12.2013 Α.Υ.Ο, ΦΕΚ 3051/Β΄/02.12.2013 σε συνδυασμό με την αριθ. Δ19Α 5041357/28.11.2013 Ε.Δ.Υ.Ο),
2. την ανάγκη παροχής διευκρινήσεων σχετικά την εφαρμογή του άρθρου 90 του Καν. (ΕΟΚ) 2913/92 καθώς και του άρθρου 513 του Καν.(ΕΟΚ) 2454/93, και ειδικά την ανάγκη διάκρισης της έννοιας της μεταβίβασης των εμπορευμάτων από εκείνη της μεταβίβασης αδείας από δικαιούχο πρόσωπο σε άλλο δικαιούχο πρόσωπο χωρίς την λήξη του καθεστώτος,
3. την υποχρέωση προσαρμογής στο νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον της διαδικασίας μεταβίβασης αμεταποίητων πρώτων υλών ή ενδιάμεσων ή παραγώγων εμπορευμάτων που βρίσκονται σε καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή, σύμφωνα με το Παράρτημα 68 του Καν.(ΕΟΚ) 2454/93,
4. την ανάγκη απλούστευσης της διαδικασίας απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά την μεταβίβαση εμπορευμάτων που τελούν υπό καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης, Ειδικότερα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα : (i) Έννοιες και ορισμοί Για την πληρέστερη κατανόηση του συνόλου της διαδικασίας με τον όρο μεταβίβαση νοείται :  μεταβίβαση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων από δικαιούχο αδείας πρόσωπο (κάτοχος αδείας) σε άλλο δικαιούχο πρόσωπο το οποίο κατέχει αντίστοιχη άδεια,  μεταβίβαση της κυριότητας των εμπορευμάτων η οποία αποτυπώνεται σε εμπορικά έγγραφα και συμφωνίες, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 536 (β) του Καν.(ΕΟΚ) 2454/93 για τις οποίες δεν απαιτείται μεταβίβαση της κυριότητας αφού οι εργασίες τελειοποίησης εκτελούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και για λογαριασμό εντολέα εγκατεστημένου σε τρίτη χώρα (εργασίες φασόν). Η μεταβίβαση των εμπορευμάτων όπως προβλέπεται στο άρθρο 90 του Καν. (ΕΟΚ) 2913/92 και στο άρθρο 513 του Καν.(ΕΟΚ) 2454/93 προσδιορίζεται αποκλειστικά από τις παραπάνω έννοιες και δεν θα πρέπει να συγχέεται με την μεταφορά των εμπορευμάτων μεταξύ διαφόρων τόπων η οποία ορίζεται στα άρθρα 511 και 512 του Καν.(ΕΟΚ) 2454/93. (ii) Μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την άδεια υπαγωγής στο καθεστώς Βασική προϋπόθεση για την μεταβίβαση εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς αποτελεί η έκδοση αδείας στο όνομα του δικαιούχου προσώπου που πρόκειται να μεταβιβαστούν τα εμπορεύματα. Με την έκδοση της αδείας, το δικαιούχο αδείας πρόσωπο (κάτοχος αδείας) μεταβιβάζει σε νέο δικαιούχο αδείας πρόσωπο το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αναφέρονται στην άδεια που κατέχει, σηματοδοτώντας με τον τρόπο αυτόν την συνέχιση του καθεστώτος χωρίς την λήξη του. (iii) Μεταβίβαση εμπορευμάτων εντός του καθεστώτος Εκτός από την μεταβίβαση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που επέρχεται με την έκδοση αδείας στο νέο δικαιούχο πρόσωπο, απαιτείται παράλληλα και η μεταβολή στην κυριότητα των εμπορευμάτων η οποία πραγματοποιείται με την πώληση των εμπορευμάτων και τεκμηριώνεται από τα αντίστοιχα εμπορικά έγγραφα (τιμολόγιο κ.α). Η μεταβολή στην κυριότητα των εμπορευμάτων δεν απαιτείται για τις περιπτώσεις μεταβίβασης εμπορευμάτων που διενεργείται στο πλαίσιο εργασιών φασόν όπου οι εργασίες τελειοποίησης εκτελούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και για λογαριασμό εντολέα εγκαταστημένου σε τρίτη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 536 (β) του Καν.(ΕΟΚ) 2454/93. Τα εμπορεύματα που μεταβιβάζονται μπορεί να βρίσκονται είτε σε αρχική και ακατέργαστη μορφή (πρώτες ύλες) είτε σε ενδιάμεση και ημικατεργασμένη κατάσταση όπου υπάρχει ανάγκη περαιτέρω μεταποίησης ή ενδεχομένως η μεταποίησή τους να έχει ολοκληρωθεί αλλά τα τελικά προϊόντα να μεταβιβάζονται με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση άλλου προϊόντος που πρόκειται να επανεξαχθεί. Επιπλέον, οι τελωνειακές αρχές έχουν την δυνατότητα να εγκρίνουν την μεταβίβαση εμπορευμάτων τα οποία δεν χρήζουν περαιτέρω μεταποίησης με αποκλειστικό σκοπό την επαναξαγωγή τους από το νέο δικαιούχο αδείας πρόσωπο, με την προϋπόθεση όμως ότι αυτό θα προβλέπεται από ανάλογη εμπορική συμφωνία (εμπορικές πράξεις, συμβόλαια, συμβάσεις έργου μεταποίησης, παραγγελίες) και από το αίτημα αυτό δεν θα προκύπτει προφανής αμέλεια ή δόλος. Τέλος, σε περίπτωση διαδοχικών πωλήσεων οι τελωνειακές αρχές δύναται να εγκρίνουν τις συνεχείς μεταβολές στην κυριότητα των εμπορευμάτων με την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστου δικαιούχου αδείας προσώπου θα μεταβιβάζονται διαδοχικά στο επόμενο πρόσωπο με την έκδοση άδειας στο όνομα του νέου δικαιούχου. (iv) Έκδοση αδείας σε δικαιούχο πρόσωπο χωρίς την λήξη του καθεστώτος Πριν από την έναρξη της διαδικασίας μεταβίβασης, το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να μεταβιβαστούν τα εμπορεύματα υποχρεούται να αιτηθεί στην αρμόδια τελωνειακή αρχή για την έκδοση αδείας υπαγωγής εμπορευμάτων στο καθεστώς. Αντιθέτως, το πρόσωπο το οποίο μεταβιβάζει τα εμπορεύματα θα πρέπει να ενημερώσει τις τελωνειακές αρχές σχετικά με την πρόθεσή του να μεταβιβάσει τα εμπορεύματα, πρόθεση η οποία μπορεί να δηλωθεί είτε αρχικά κατά την υποβολή αίτησης για την έκδοση άδειας τελειοποίησης προς επανεξαγωγή είτε σε μεταγενέστερο στάδιο με τροποποίηση της αδείας σύμφωνα με το Παράρτημα 67 του Καν.(ΕΟΚ) 2454/93, αλλά σε κάθε περίπτωση η ενημέρωση των τελωνειακών αρχών θα προηγείται της αποστολής των εμπορευμάτων στον νέο δικαιούχο. Κάθε πληροφορία σχετική με την διαδικασία μεταβίβασης όπως τα στοιχεία του προσώπου καθώς και ο τόπος που πρόκειται να μεταβιβαστούν τα εμπορεύματα θα δηλώνεται στο σημείο (9) της αίτησης με τίτλο ‘’Πληροφορίες για τις προγραμματιζόμενες δραστηριότητες’’, ενώ στη συνέχεια οι τελωνειακές αρχές θα καταχωρούν τα στοιχεία αυτά στο αντίστοιχο σημείο της αδείας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι με την διαδικασία αυτή μεταβιβάζεται, εκτός των εμπορευμάτων, το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του δικαιούχου χωρίς την λήξη του καθεστώτος, οι τελωνειακές αρχές μεριμνούν για την ακριβή μεταφορά στην άδεια του νέου δικαιούχου το σύνολο των όρων και των προϋποθέσεων που διέπουν την άδεια που μεταβιβάζεται. Για τον λόγο αυτό σε κάθε άδεια που εκδίδεται θα πρέπει να καταχωρείται αναλυτικά στο σημείο (16) με τίτλο ‘’Συμπληρωματικές πληροφορίες/Όροι’’ το σύνολο των όρων και των προϋποθέσεων που διέπουν άδεια, έτσι ώστε σε περίπτωση μεταβίβασης οι όροι αυτοί να μεταφέρονται στο αντίστοιχο σημείο της νέας άδειας, ενημερώνοντας έτσι τον νέο δικαιούχο για τις ειδικότερες υποχρεώσεις που αναλαμβάνει. Κάθε αίτημα μεταβολής των όρων που διέπουν την άδεια που μεταβιβάζεται αποφασίζεται αποκλειστικά από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές με γνώμονα τις ισχύουσες για το καθεστώς διατάξεις. Αιτήματα τροποποίησης των χρονικών προθεσμιών που διέπουν την άδεια θα πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση με το χρονικό διάστημα που συνολικά τα εμπορεύματα έχουν διανύσει στο καθεστώς. Ειδικά για κατηγορίες εμπορευμάτων που ανήκουν στην κατηγορία των ευαίσθητων γεωργικών όπου οι ισχύουσες διατάξεις προβλέπουν ρητά χρονικά όρια για την μεταποίησή τους και συνεπώς ορίζουν σαφώς τον χρόνο επανεξαγωγής τους, κάθε αίτημα για παράταση της προθεσμίας αυτής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον χρονικό σημείο που τα εμπορεύματα αυτά αρχικά υπήχθησαν στο καθεστώς και όχι την ημερομηνία μεταβίβασής τους στο νέο δικαιούχο πρόσωπο. (v) Ηλεκτρονική υποβολή της διασάφησης Η διαδικασία μεταβίβασης πραγματοποιείται με την ηλεκτρονική υποβολή διασάφησης μέσω του υποσυστήματος εισαγωγών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet. Το πρόσωπο που μεταβιβάζει τα εμπορεύματα υποβάλλει ηλεκτρονικά στο τελωνείο λήξης του καθεστώτος το τελωνειακό παραστατικό το οποίο μεταξύ των άλλων θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:  Αποστολέας (θέση 2): Συμπληρώνεται το όνομα και η διεύθυνση του δικαιούχου της πρώτης άδειας.  Παραλήπτης (θέση 8): Συμπληρώνεται το όνομα του δικαιούχου της δεύτερης άδειας.  Χώρα αποστολής (θέση 15): Συμπληρώνεται το κράτος μέλος από το οποίο αποστέλλονται τα εμπορεύματα.  Δέματα και περιγραφή των εμπορευμάτων (θέση 31): Συμπληρώνεται ο αριθμός και το είδος των δεμάτων καθώς και κάθε άλλη ένδειξη που απαιτείται για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους.  Κωδικός εμπορευμάτων (θέση 33): Συμπληρώνεται ο κωδικός TARIC που αντιστοιχεί στα εμπορεύματα που μεταβιβάζονται  Καθεστώς (θέση 37): Συμπληρώνεται ως προηγούμενο και επόμενο καθεστώς το καθεστώς της Τελειοποίησης προς Επανεξσγωγή (51 51)  Ειδικές μνείες/προσκομιζόμενα έγγραφα/πιστοποιητικά (θέση 44): Συμπληρώνεται μεταξύ άλλων στοιχείων η άδεια του νέου δικαιούχου προσώπου (C601) και το τιμολόγιο παράδοσης (μεταβίβασης) των εμπορευμάτων με κωδικό 1739. Οι υπόλοιπες θέσεις συμπληρώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες για την συμπλήρωση της διασάφησης εισαγωγής (σχετ. αριθμ. Τ.2556/80/Α0019/24-5-2007 ΕΔΥΟ, όπως ισχύει). Επί του σχετικού τελωνειακού παραστατικού πραγματοποιείται βεβαίωση (με χειρόγραφο τρόπο) των αναλογουσών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων. (vi) Διαδικασία μεταβίβασης Λόγω του γεγονότος ότι τα εμπορεύματα μεταβιβάζονται εντός του καθεστώτος χωρίς την λήξη αυτού, η τελωνειακή αρχή στην οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά το παραστατικό για τη μεταβίβαση θα δηλωθεί στην άδεια του πρώτου δικαιούχου ως τελωνείο λήξης του καθεστώτος, ενώ αντιθέτως η ίδια τελωνειακή αρχή θα δηλωθεί στην άδεια του επόμενου δικαιούχου ως τελωνείο υπαγωγής στο καθεστώς. Στις περιπτώσεις που το τελωνείο ελέγχου διαφέρει από το τελωνείο λήξης, μετά την υποβολή της διασάφησης από τον δικαιούχο που μεταβιβάζει τα εμπορεύματα η προαναφερόμενη τελωνειακή αρχή αποδέχεται και αποστέλλει ηλεκτρονικά στο τελωνείο ελέγχου της αδείας του δικαιούχου αυτού για να λάβει νέο αριθμό αναφοράς κίνησης (MRN), ενώ στη συνέχεια το παραστατικό αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο τελωνείο ελέγχου του νέου δικαιούχου, στην περίπτωση που τα τελωνεία ελέγχου είναι και αυτά διαφορετικά. Στην συνέχεια και χωρίς καθυστέρηση το πρόσωπο που υποβάλει την διασάφηση και μεταβιβάζει τα εμπορεύματα ενημερώνει τον παραλήπτη των εμπορευμάτων (νέο δικαιούχο) για την ενέργεια αυτή, παραδίδοντας ταυτόχρονα αντίγραφο της διασάφησης, στην οποία θα εμφανίζεται και η χειρόγραφη χρέωση των επιβαρύνσεων, με οποιοδήποτε τρόπο έχει στην διάθεσή του (ηλεκτρονική αλληλογραφία, ταχυδρομικά κ.α.). Πριν την παράδοση των εμπορευμάτων ο νέος δικαιούχος θα πρέπει να προβεί σε αντικατάσταση στο όνομά του, της ήδη κατατεθείσας εγγύησης από τον πρώτο δικαιούχο. Η εν λόγω εγγύηση θα καλύπτει το σύνολο των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στις πρώτες ύλες που παραδόθηκαν αρχικά με το καθεστώς καθώς και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας που αναλογεί στο εμπόρευμα που μεταβιβάζεται ή στην αξία της παροχής υπηρεσίας (εργασίας μεταποίησης) σε περιπτώσεις εργασιών φασόν. Στη συνέχεια ο νέος δικαιούχος επιβεβαιώνει την παραλαβή των εμπορευμάτων στο τελωνείο ελέγχου της αδείας του, ενώ με τη σειρά του το τελωνείο ελέγχου επιβεβαιώνει ότι το πρόσωπο αυτό έχει εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεων που απαιτείται για την υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς όπως η κατάθεση εγγύησης, η έκδοση συντελεστών απόδοσης, η λήψη δείγματος, όπου απαιτείται, για την έκδοση Δελτίου Χημικής Ανάλυσης με σκοπό την διαπίστωση της ταυτότητας του εμπορεύματος κατά την επανεξαγωγή κ.α. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το νέο τελωνείο ελέγχου του καθεστώτος αποδέχεται και δίνει νέο αριθμό αναφοράς κίνησης (MRN) στην διασάφηση που έχει στην διάθεσή του ενώ παράλληλα παραδίδει αντίγραφο του παραστατικού στο νέο δικαιούχο με σκοπό να εισάγει τα στοιχεία αυτά στις κύριες λογιστικές καταχωρήσεις του. Πριν την αποδοχή της διασάφησης μεταβίβασης και την απόδοση νέου αριθμού αναφοράς κίνησης MRN (status παραληφθέν), οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να πραγματοποιήσουν ενδελεχή έλεγχο σχετικά με την τήρηση των προαναφερομένων προϋποθέσεων από τον νέο δικαιούχο, αφού η αποδοχή του παραστατικού από το τελωνείο ελέγχου του νέου δικαιούχου αποτελεί το χρονικό σημείο μεταβίβασης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από το ένα πρόσωπο στο άλλο. Η διαδικασία μεταβίβασης ολοκληρώνεται όταν ο δεύτερος δικαιούχος παραδώσει στον προηγούμενο δικαιούχο απόδειξή παραλαβής των εμπορευμάτων όπου θα αναγράφεται ο νέος αριθμός αναφοράς κίνησης (MRN) και η ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης μεταβίβασης με σκοπό να την διατηρήσει στο αρχείο του για τυχόν έλεγχο. (vii) Εκκαθάριση του καθεστώτος Η εκκαθάριση του καθεστώτος επέρχεται με την κατάθεση του εκκαθαριστικού λογαριασμού από κάθε δικαιούχο πρόσωπό ξεχωριστά. Ο εκκαθαριστικός λογαριασμός υποβάλλεται στο τελωνείο ελέγχου του κάθε δικαιούχου σύμφωνα με το άρθρο 521 του Καν.(ΕΟΚ) 2454/93. Έτσι το καθεστώς για τον πρώτο δικαιούχο εκκαθαρίζεται με την αποδοχή του εκκαθαριστικού λογαριασμού από το τελωνείο ελέγχου του και με την προϋπόθεση ότι το τελωνείο ελέγχου του δεύτερου δικαιούχου έχει αποδεχτεί την διασάφηση μεταβίβασης (status παραληφθέν), ενώ το καθεστώς για τον νέο δικαιούχο εκκαθαρίζεται όταν τα εμπορεύματα επανεξαχθούν ή λάβουν έναν από τους αποδεκτούς προορισμούς λήξης του καθεστώτος και γίνει απoδεκτός ο εκκαθαριστικός λογαριασμός από το τελωνείο ελέγχου του νέου δικαιούχου. Σε περίπτωση που τα έτοιμα προϊόντα δεν επανεξαχθούν εντός της καθορισθείσας προθεσμίας ή δεν λάβουν έναν από τους αποδεκτούς προορισμούς λήξης του καθεστώτος, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει στην είσπραξη των αναλογουσών δασμολογικών επιβαρύνσεων καθώς και του ΦΠΑ βάσει του άρθρου 20 του Ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ» δηλ. βάσει του τιμολογίου της τελευταίας μεταβίβασης, του ποσού του δασμού και των λοιπών παρεπομένων εξόδων της εισαγωγής. Σε περιπτώσεις εργασιών τελειοποίησης για λογαρισμό εντολέα εγκατεστημένου σε τρίτη χώρα (εργασίες φασόν), οι τελωνειακές αρχές προβαίνουν σε είσπραξη του ΦΠΑ βάσει του ιδίου ως άνω άρθρου δηλ. βάσει της αξίας των πρώτων υλών, της αξίας των τιμολογίων των εργασιών μεταποίησης καθώς και των λοιπών προαναφερομένων στοιχείων (ποσό δασμού και λοιπά έξοδα). (viii) Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ Διαδικασία απαλλαγής κατά την παράδοση (μεταβίβαση εμπορευμάτων) σε καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης Βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 παρ. 1δ του Ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ», οι παραδόσεις αγαθών καθώς και οι παροχές υπηρεσιών οι οποίες πραγματοποιούνται σε τελωνειακά ανασταλτικά καθεστώτα, μεταξύ άλλων και σε καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης, απαλλάσσονται από το φόρο προστιθεμένης αξίας υπό την προϋπόθεση διατήρησης του καθεστώτος. Κατά συνέπεια, για τη μεταβίβαση εμπορευμάτων από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο σε άλλο υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο εντός του καθεστώτος της ενεργητικής τελειοποίησης εκδίδεται τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ στο οποίο αναγράφεται «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ - ΑΡΘΡΟ 25 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΠΑ» και ο αριθμός της άδειας του νέου δικαιούχου-αγοραστή. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας, κάθε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που μεταβιβάζει εμπορεύματα σε καθεστώς τελειοποίησης απαιτείται να διαθέτει αντίγραφο (εκτύπωση) του τελωνειακού παραστατικού που υποβάλλεται στο τελωνείο λήξης του καθεστώτος, από το οποίο προκύπτουν : - η λήξη του καθεστώτος και η μεταβίβαση της άδειας σε άλλο δικαιούχο πρόσωπο, - η πραγματοποίηση της συναλλαγής, - το πρόσωπο που αποκτά τα εμπορεύματα και τα θέτει στο ίδιο καθεστώς, ως νέος δικαιούχος του καθεστώτος, καθώς και - ο αριθμός και η αξία του τιμολογίου. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει μεταβίβαση της κυριότητας των εμπορευμάτων διότι οι εργασίες τελειοποίησης εκτελούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και για λογαριασμό εντολέα εγκατεστημένου σε τρίτη χώρα (εργασίες φασόν), οι εν λόγω παροχές υπηρεσιών (εργασίες φασόν) απαλλάσσονται από ΦΠΑ σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 της ΠΟΛ.1020/2015 απόφασης ΓΓΔΕ. Διαδικασία απαλλαγής κατά την παράδοση εμπορευμάτων προς επανεξαγωγή Κατά την παράδοση (πώληση) εμπορευμάτων που τελούν υπό καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο - τελευταίο κάτοχο άδειας - προς πρόσωπο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα με σκοπό την επανεξαγωγή εκδίδεται τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ και κατατίθεται το προβλεπόμενο τελωνειακό παραστατικό επανεξαγωγής (καθεστώς 31 51). Για την απόδειξη της απαλλαγής από ΦΠΑ, ο υποκείμενος στο φόρο - πωλητής απαιτείται να διαθέτει εκτύπωση του ηλεκτρονικού μηνύματος ΙΕ599 από το οποίο να αποδεικνύεται η έξοδος των αγαθών από την Ε.Ε. καθώς και ο αριθμός και η αξία του τιμολογίου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς
Τμήματος Διοίκησης
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ
Συνημμένα : σελίδες 6