Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ Γ 5006377 ΕΞ 2015/2015

Παρέχονται οδηγίες για την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών κατά την έκδοση αποδεικτικού είσπραξης κατά τους εφοδιασμούς πλοίων και αεροσκαφών με καύσιμα.

17 Μαρτίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛ/ΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΜ/ΚΩΝ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΠΡΟΣ: Ως ΠΔ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Ι. Πολυτσάκης, Δ. Ζορμπάνος
Τηλέφωνο : 210 6987505, 2106987469
FAX : 210 6987506, 2106987408
E-mail : d18a@2001.syzefxis.gov.gr
vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2015

Αρ. Πρωτ:ΔΔΘΤΟΚ Γ 5006377 ΕΞ 2015

ΑΔΑ: 72ΘΘΗ-65Ψ

ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες για την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών κατά την έκδοση αποδεικτικού είσπραξης κατά τους εφοδιασμούς πλοίων και αεροσκαφών με καύσιμα.
1. Όπως είναι γνωστό ο εφοδιασμός πλοίων και αεροσκαφών με υποκείμενα καύσιμα, στις περιπτώσεις που από τις κείμενες διατάξεις δεν προβλέπεται πλήρης απαλλαγή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων, πραγματοποιείται με την κατάθεση της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ). Με βάση τη Δήλωση αυτή καταβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ο φόρος για τον οποίο δεν παρέχεται απαλλαγή από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή πωλητή κατά την έξοδο των καυσίμων από την Φορολογική Αποθήκη.
2. Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί, η συμπλήρωση ορισμένων πεδίων της ΔΕΦΚ, στην περίπτωση που χρησιμοποιείται για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών πραγματοποιείται ως εξής: · θέση 1 «Δήλωση»: COM 9 · θέση 37α «Καθεστώς»: 95 · θέση 2α «Αποστολέας»: συμπληρώνεται με τα στοιχεία της φορολογικής αποθήκης από την οποία εξέρχεται το καύσιμο, · θέση 2β «Υπόχρεος»: συμπληρώνεται με τα στοιχεία του συναλλασσομένου που είναι υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης δηλαδή στην περίπτωση εφοδιασμού με καύσιμα την εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών που πραγματοποιεί την παράδοση (πώληση) προς το δικαιούχο μερικής απαλλαγής πρόσωπο. · θέση 8 «Παραλήπτης»: συμπληρώνεται με τα στοιχεία του πλοίου ή του αεροσκάφους.
3. Στη συνέχεια, κατά την έκδοση του αποδεικτικού είσπραξης, η θέση «Παραλήπτης /Πληρωτής» συμπληρώνεται αυτόματα με τα στοιχεία της θέσης 8 της ΔΕΦΚ. Το γεγονός αυτό στην περίπτωση του εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών με καύσιμα δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα δεδομένου ότι πληρωτής είναι η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών που πραγματοποιεί την παράδοση (πώληση) και όχι το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το πλοίο ή το αεροσκάφος. Επιπλέον δε, η μη σωστή αποτύπωση του γεγονότος έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αποδεικτικό είσπραξης από την εταιρεία εμπορίας
πετρελαιοειδών για φορολογικούς σκοπούς ( π.χ. έκπτωση ΦΠΑ εισροών).
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.03.24 11:27:41
EET
Reason:
Location: Athens
4. Η Υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας το ως άνω πρόβλημα και με στόχο την επίλυση του έχει απευθυνθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επισημαίνοντας την ανάγκη υλοποίησης σχετικής απαίτησης προκειμένου όταν στη θέση 37α «Καθεστώς» της ΔΕΦΚ συμπληρώνεται ως αιτούμενο καθεστώς ο κωδικός 95 «Εφοδιασμός πλοίων και αεροσκαφών» τότε η θέση «Παραλήπτης/Πληρωτής» του Αποδεικτικού Είσπραξης να συμπληρώνεται αυτόματα με τα στοιχεία της θέσης 2β «Υπόχρεος» και όχι με τα στοιχεία της θέσης 8
«Παραλήπτης» της ΔΕΦΚ.
Κατόπιν των ανωτέρω και μέχρι την υλοποίηση της σχετικής απαίτησης, για την οποία θα σας ενημερώσουμε με νεώτερη εγκύκλιο διαταγή μας ο προϊστάμενος της αρμόδιας τελωνειακής αρχής σε κάθε αποδεικτικό είσπραξης που εκδίδεται κατά τα ανωτέρω θα πραγματοποιεί σχετική πράξη όπου θα γίνεται μνεία στο πρόσωπο που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις απέδωσε το φόρο στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή για τον οποίο δεν παρέχεται απαλλαγή. Το αποδεικτικό είσπραξης αυτό θα τηρείται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή πωλητή ο οποίος δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε νόμιμη χρήση του έναντι των φορολογικών και τελωνειακών αρχών.

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

 ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

.Ο Τμηματάρχης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Τελωνειακές Περιφέρειες (για άμεση ενημέρωση των Τελωνείων αρμοδιότητας τους)
2. Τελωνεία Α΄, Β΄ & Γ΄ τάξης ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΣΔΟΕ – Κεντρική Υπηρεσία
2. Περιφερειακές Διευθύνσεις ΣΔΟΕ
3. Όλες τις ΔΟΥ
4. ΕΛΥΤ Αττικής
5. ΕΛΥΤ Θεσσαλονίκης
6. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου –ΓΓΔΕ
7. Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων( Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
8. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδας Τσαμαδού 38 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
9. Σύλλογος Εκτελωνιστών Αθήνας-Πειραιά Τσαμαδού 38 – ΠΕΙΡΑΙΑ
10. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης Κουντουριώτου 13 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
11. Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Γενική Δ/νση Εφοδιασμού & Εμπορίας Δ/νση Προγραμματισμού Παραγωγής – Τμήμα Προδιαγραφών και Σχέσεων με Δημόσιο Χειμάρας 8Α, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25
12. MOTOR OIL ( ΕΛΛΑΣ ) Α.Ε.
α) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
β) Ηρώδου Αττικού 12Α ,15 124 Μαρούσι.
13. Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.) Ίωνος Δραγούμη 46, 115 28 Ιλίσια (με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)
14. Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Αμερικής 10, Τ.Κ. 10671 Αθήνα
15. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ: ΕΤΕΚΑ Α.Ε., Λ. Δημοκρατίας 142, 188 63 - ΠΕΡΑΜΑ ΚΜΟΙL A.E., Κηφισίας 98, 115 26 – ΑΘΗΝΑ EL PETROL Α.Ε., Λ. Δημοκρατίας 194, 188 63 – ΠΕΡΑΜΑ AEGEAN OIL Α.Ε., Λεωφ. Χατζηκυριακού 42, 18538 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΓΩ Α.Ε., Ενορία Χριστού, 852 00 – ΚΑΛΥΜΝΟΣ SILK OIL Α.Ε., Φίλωνος 131, 185 36 –ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΟΙL Α.Ε., Καμαριώτισσα Σαμοθράκης, ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ SEKA A.E., Ακτή Μιαούλη 53-55, 185 36 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ SEKAVIN A.E., Ακτή Μιαούλη 53-55, 185 36 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΒΙΤΟΥΜΙΝΑ Α.Ε., Τ.Θ.220, 570 08 Ιωνία – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MED OIL A.E., Μαιάνδρου 19, 115 28 – ΑΘΗΝΑ ΣΑΝΟΙΛ Α.Ε., Δορυλαίου 6, Πλ. Μαβίλη 115 21 – ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΠΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., Μεσογείων 2-4, 115 27 – ΑΘΗΝΑ CENTROGAZ , 5Ο χλμ. Καρδίτσας – Αγρινίου , 431 00 – ΚΑΡΔΙΤΣΑ RODOGAZ Α.Ε. Καναμάτ 851 00 - ΡΟΔΟΣ ΒΙΑΚΕΛ ΑΒΕΕ, Πατρόκλου 5, 351 00 – ΛΑΜΙΑ ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε., Τραπεζούντος 1, - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ DIMOIL A.E., Θεριανό Πατρών, ΠΑΤΡΑ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ΑΒΕΕ, Βιομηχανική Περιοχή ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε., Λεωφ. ΝΑΤΟ ΚΑΙ Διυλιστηρίων – 133 10 – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΣ Α.Ε., Βιομηχανική Περιοχή ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΣΧΑ Α.Ε., Παραλία Ασπροπύργου, 193 00 – ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών κας Όλγας Νάντιας Βαλαβάνη
2. Γραφείο κας Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
3. Γραφείο κας Γεν. Δ/ντριας Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
4. Γραφείο Επικοινωνίας κ΄ Πληροφόρησης Πολιτών (ΓΕΠΠΟ).

5. Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού - Τμήμα Β΄
6. Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων & Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων –Τμήμα Γ΄
7. Δ/νση Ε.Φ.Κ. & ΦΠΑ - Τμήμα Δ΄
8. Δ/νση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας –Υποδιεύθυνση Β Έμμεσης
Φορολογίας – Τμήμα Α΄ ΦΠΑ
9. Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών
10. Δ/νση ΣΤΕΠ
11. Δ/νση Υποστήριξης Π.Σ.Τ. - Τμήμα Ε΄