Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΥΚΥ Δ 5024089 ΕΞ2015/2015

Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών από εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας μας πωλητή σε εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος αγοραστή και την απευθείας εξαγωγή των αγαθών σε Tρίτη χώρα.

18 Νοεμβρίου 2015