ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου 30/003/000/828/2016

«Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Τμήματος Aλκοόλης και Ποτών με Αλκοόλη της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων για το έτος 2016».

02 Μαρτίου 2016

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ του ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα Α
Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16
Πληροφορίες : Π. Μαλλ ιωτάκης
Τηλέφωνο : 210 6479251
Fax : 210 6468272
e-mail : alcohol_food@gcsl.gr
Αρ. Πρωτ.: 30/003/000/828
ΠΡΟΣ: Π.Δ.
ΑΔΑ: 6ΧΚΤΗ-4Λ2

ΑΔΑ: 6ΧΚΤΗ-4Λ2

ΘΕΜΑ: «Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Τμήματος Aλκοόλης και Ποτών με Αλκοόλη της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων για το έτος 2016».
Σας αποστέλλουμε το Σχέδιο Επισήμου Ελέγχου, του έτους 2016, στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσής μας σχετικά με την αιθυλική αλκοόλη και τα αποστάγματα, τα αλκοολούχα ποτά, τον οίνο, ως και τον ζύθο και τα προϊόντα ζύθου, για τις δικές σας ενέργειες.
Για τη σύνταξη του σχεδίου ελήφθησαν γενικά υπόψη τα αποτελέσματα εφαρμογής του αντίστοιχου Σχεδίου των προηγουμένων ετών. Το σχέδιο περιλαμβάνει αντίστοιχα τέσσερα κεφάλαια: (Ι) Αιθυλική Αλκοόλη & Αποστάγματα, (ΙΙ) Αλκοολούχα Ποτά, (ΙΙΙ) Οίνος και (IV) Ζύθος.
Οι Χ.Υ. και τα τμήματα Χ.Υ. θα πρέπει να προγραμματίσουν τους σχετικούς ελέγχους, για το 2016, με βάση το αποστελλόμενο σχέδιο, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τις αντίστοιχες Χ.Υ. εργαστηριακής υποστήριξής τους -όπου αυτό προβλέπεται.
Όσον αφορά τον τρόπο καταγραφής των αποτελεσμάτων του Επισήμου Ελέγχου, βάσει του κατά τα ανωτέρω αποστελλομένου Σχεδίου, θα αποσταλούν εγκαίρως σχετικές οδηγίες.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Σ. ΣΑΜΙΟΣ