ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΑΦ Γ 1047289 ΕΞ 2016/2016

«Χορήγηση βεβαίωσης Δ.Ο.Υ. αναφορικά με την υποχρέωση ή μη καταβολής φόρου εισοδήματος ναυτιλιακών επιχειρήσεων».

23 Μαρτίου 2016

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’- ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Βλάχου Μ.
Τηλέφωνο: 210 - 3375149
ΦΑΞ: 210 - 3375001
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Γ 1047289 ΕΞ 2016
ΤΜΗΜΑ Δ’
Ιδίου Υπουργείου

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση βεβαίωσης Δ.Ο.Υ. αναφορικά με την υποχρέωση ή μη καταβολής φόρου εισοδήματος ναυτιλιακών επιχειρήσεων».
ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 1040809/15.3.16 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει εκδώσει προκηρύξεις μειοδοτικών διαγωνισμών στις οποίες ζητά από τους ενδιαφερομένους, να προσκομίσουν ως δικαιολογητικό μεταξύ των άλλων και «Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. αναφορικά με την υποχρέωση ή μη καταβολής φόρου εισοδήματος».
2. Ορισμένες Δ.Ο.Υ. εφαρμόζοντας την Δ6Γ 1091609 ΕΞ 2013 απόφαση Υπουργού που δημοσιεύτηκε στις 5 Ιουνίου 2013 (ΦΕΚ 1368 Β’) στην οποία καταγράφονται οι περιπτώσεις πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ., αρνήθηκαν να χορηγήσουν τη συγκεκριμένη βεβαίωση, διότι δεν προβλέπεται στην ως άνω απόφαση. Όμως κάποιες Δ.Ο.Υ. χορήγησαν για το συγκεκριμένο θέμα βεβαίωση με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί θέμα μη ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διατάξεων και συνεπώς άνιση αντιμετώπιση, με αποτέλεσμα ορισμένοι ενδιαφερόμενοι στους οποίους δεν έχει εκδοθεί η βεβαίωση, να μη μπορούν να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.
3. Για τους παραπάνω λόγους, η υπηρεσία μας με σκοπό την ορθή και ενιαία αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος όπως προέκυψε από τη διαφορετική αντιμετώπιση από κάθε Δ.Ο.Υ., λόγω των περιορισμένων χρονικών περιθωρίων και προκειμένου να τύχουν ίσης μεταχείρισης οι ενδιαφερόμενοι, προτείνει, οι Δ.Ο.Υ. να γνωστοποιούν στον αιτούντα υπό μορφή παροχής πληροφοριών αποκλειστικά, τις διατάξεις εκείνες που διέπουν το καθεστώς φορολογίας των πλοίων και των συγκεκριμένων ναυτιλιακών επιχειρήσεων (άρθρα 1, 2, 3 του ν. 27/1975 και παρ. 14 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013).
4. Περαιτέρω, με άλλο έγγραφο η υπηρεσία μας θα ενημερώσει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ώστε στις μελλοντικές του προκηρύξεις να μη συμπεριλαμβάνεται στα απαιτούμενα δικαιολογητικά η βεβαίωση αυτή, δεδομένου ότι εφόσον ένα πλοίο φορολογείται με τις διατάξεις του ν. 27/1975, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος με βάσει τις γενικές διατάξεις τόσο η ναυτιλιακή εταιρεία, όσο και οι μέτοχοι αυτής.
5. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, προκειμένου να ενημερωθούν οι Δ.Ο.Υ. της χώρας για τις θέσεις μας.

Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς
Τμήματος Διοίκησης
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΦΟΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ