Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΤΔ Δ 1188891 ΕΞ2016/2016

«Υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή τελωνειακών οφειλών»

23 Δεκεμβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Αθήνα, 23/12/2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΤΔ Δ 1188891 ΕΞ
OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4)
ΠΡΟΣ: Π.Δ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Ι. Σφέτσα
Τηλέφωνο : 2106987450
e-mail : dtd@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή τελωνειακών οφειλών»

Σας ενημερώνουμε ότι από 01/01/2017 τίθεται σε εφαρμογή η αριθ. Πρωτ.
ΔΤΔ Δ1180878 ΕΞ 2016 (ΑΔΑ ΩΨΥΝΗ-ΓΝΓ/ΦΕK4088/B΄/20-12-2016) Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με την υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή τελωνειακών οφειλών.
1. Οι τελωνειακές οφειλές εξοφλούνται υποχρεωτικά με ηλεκτρονική πληρωμή εφόσον το προς καταβολή ποσό υπερβαίνει συνολικά τα χίλια (1.000) ευρώ, με εξαίρεση τα μη μηχανογραφημένα Τελωνεία και τη Δ.Δ.Δ.Υ.
2. Οι τελωνειακές οφειλές που ανέρχονται από τριακόσια ένα (301) ευρώ έως χίλια (1.000) ευρώ, δύναται να εξοφλούνται και με τραπεζικές ή προσωπικές επιταγές.
3. Οι τελωνειακές οφειλές που ανέρχονται μέχρι του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ, δύναται να εξοφλούνται και με μετρητά ή προσωπικές επιταγές.
4. Εξαιρούνται των υποχρεωτικών ηλεκτρονικών πληρωμών οι περιπτώσεις του άρ- θρου 2 της Απόφασης, μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μηχανογραφι- κών προσαρμογών.
5. Καταργούνται οι Α.Υ.Ο αριθ. Τ.7726/2033/Α0019/11.11.1992 και αριθ. Τ. 2915/206/Α0019/16.06.2003 και κάθε αντίθετη με τις ανωτέρω διατάξεις, όσον αφορά το όριο πληρωμών στα Τελωνεία με μετρητά ή επιταγές.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ