Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου 30/003/000/2073/2016

«Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4389/2016».

31 Μαΐου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Διεύθυνση : Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας : 11521, Αθήνα
Πληροφορίες : Aρ. Aλίβερτη - Στ. Σάμιος
Τηλέφωνο: 210 6479221-223
Fax:210 6468272
e-mail:alcohol_food@gcsl.gr
Αθήνα, 31 Μαΐου 2016

 Αρ. Πρωτ.: 30/003/000/2073

 Όπως Π.Δ.

ΑΔΑ: ΩΠ1ΥΗ-Ψ0Ζ

 

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4389/2016».

Α. Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τις διατάξεις των άρθρων 66 και 67 του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 94/Α.
Με τις εν λόγω διατάξεις, επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις στο ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (ΦΕΚ 281/Α) και στο ν.δ. της 29- 12-1923 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί φορολογίας του ζύθου νόμων» (ΦΕΚ 384/Α), καθώς και στο άρθρο έκτο του ν.4303/2014 (ΦΕΚ 231/Α), αντιστοίχως.
Σημειώνεται ότι η ισχύς των εν λόγω κοινοποιούμενων διατάξεων αρχίζει από της δημοσιεύσεως του εν λόγω ν.4389/2016 (άρθρο 240 αυτού).

Β. Ειδικότερα:
Ι. Αναφορικά με το άρθρο 66:
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν.2969/2001 και μειώνεται το υφιστάμενο όριο, προκειμένου για την έκδοση της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος, της ημερήσιας παραγωγικής ικανότητας των οινοπνευματοποιείων Β’ κατηγορίας από 15.000 σε 10.000 λίτρα ανύδρου αιθυλικής αλκοόλης.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου αναφέρονται στον τομέα του ζύθου και των προϊόντων ζύθου και ορίζουν, κατά τρόπο ρητό
και σαφή, ότι:
α. Για τη δίωξη των παραβάσεων και την επιβολή των κυρώσεων, ως και προκειμένου για την κατάσχεση, δήμευση και απόδοση εφαρμόζονται, όσον αφορά τις τηρητέες διαδικασίες, οι οικείες διατάξεις των άρθρων 14 (Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων) και 13 (Κατάσχεση- Δήμευση- Απόδοση), αντιστοίχως, του ν.2969/2001 με την επιφύλαξη βεβαίως των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001).
β. Ο εν λόγω τομέας εξαιρείται (και αυτός) από το πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 παράγραφος 1) του ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α) και εφαρμόζονται, σ’ αυτόν, οι διατάξεις των νόμων περί φορολογίας του ζύθου ως και των ν.
2960/2001 και 2969/2001.
Έτσι, λοιπόν, με την εν λόγω ρητή διάταξη, αποσαφηνίζεται ότι ο τομέας του ζύθου και των προϊόντων ζύθου (εξακολουθεί να) υπάγεται – και όσον αφορά τα θέματα που ρυθμίζει ο ν. 4235/2014 – (δηλ. ολιστικά) στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΔΤ & ΕΦΚ και ΓΧΚ) και μόνον.
ΙΙ. Αναφορικά με το άρθρο 67:
Με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου επέρχονται οι αναγκαίες, μετά από την εφαρμογή [με τις σχετικές διατάξεις του ν.4346/2015 (που κοινοποιήθηκαν με την υπ’ αριθ. 30/003/000/716/19.02.2016 Εγκύκλιο Διαταγή της Υπηρεσίας μας)] μη μηδενικού συντελεστή ΕΦΚ στον οίνο (κωδικός ΣΟ 22.04 και 22.05) καθώς και στα άλλα ποτά από ζύμωση εκτός από το κρασί και τη μπίρα (κωδικός ΣΟ 22.06), τροποποιήσεις στο άρθρο έκτο (σχετικά με την παραγωγή και διάθεση ξυδιού) του ν.4303/2014.
Έτσι, με τις εν λόγω διατάξεις, καθορίζεται ότι οι διαδικασίες ελέγχου που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου έκτου του ν.4303/2014 προκειμένου για την αιθυλική αλκοόλη (ως πρώτης ύλης οξοποιΐας) επεκτείνονται και εφαρμόζονται και προκειμένου για την περίπτωση των οξοποιείων που κατεργάζονται τις λοιπές (εκτός δηλ. της αιθυλικής αλκοόλης) πρώτες ύλες οξοποιΐας, τόσο αυτές που αυτούσιες (οίνος, προϊόντα του κωδικού ΣΟ 22.06), όσο και εκείνες (ξηρά σταφίδα, διάφορα φρούτα και χυμοί αυτών, καρποί κλπ) από την κατεργασία των οποίων λαμβάνονται ενδιαμέσως προϊόντα που (υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 22.06) υπόκεινται, ως προελέχθη, πλέον [μετά δηλ. από την εφαρμογή του ν.4346/2015] σε ΕΦΚ με μη μηδενικό συντελεστή – ενώ βεβαίως διευρύνεται και η σχετική προς τούτο αρμοδιότητα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΔΤ & ΕΦΚ και ΓΧΚ).

Γ. Οι Υπηρεσίες του ΓΧΚ (Τμήματα, Γραφεία κλπ Χημικών Υπηρεσιών) παρακαλούνται να προβούν στις σχετικές, κατά την αρμοδιότητά τους, ενέργειες για την ενημέρωση των οικείων (κατά περίπτωση) επιτηδευματιών που εποπτεύουν και για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων.
Για κάθε περαιτέρω σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεσθε στην Υπηρεσία μας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΣΤ. ΣΑΜΙΟΣ
Συνημμένα: τέσσερις (4) σελίδες.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Α. Αποδέκτες για Ενέργεια:
Χημικές Υπηρεσίες Γ.Χ.Κ.
(με την παράκληση της εκ μέρους τους
κοινοποίησης της παρούσας στα υπ’ αυτές
Τμήματα, Γραφεία κλπ Χημ. Υπηρεσιών).
Β. Αποδέκτες για Ενημέρωση:
1. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
α. Δ1 Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης.
β. Δ2 Δ/νση Σχεδιασμού Ερευνών.
γ. Ειδική Δ/νση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών
και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς.
δ. Περιφερειακές Επιχειρησιακές Δ/σεις Δίωξης Οικ. Εγκλήματος.
2. ΓΓΔΕ – Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
α. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου.
β. Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ).
3. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης ΓΓΔΕ.
4. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημ. Σχέσεων ΓΓΔΕ.
5. ΓΔΤ & ΕΦΚ
α. Γραφείο κας Γεν. Διευθύντριας.
β. Δ/νση ΕΦΚ και ΦΠΑ/Τμήμα Β’.
6. Ένωση Ζυθοποιών Ελλάδος
Λεωφ. Κηφισού 102, Τ.Κ. 122 41 - Αιγάλεω.
7. Σύνδεσμος Μικρών Ανεξάρτητων Ζυθοποιείων Ελλάδος (ΣΜΑΖΕ)
Λεωφ. Σπάτων 187,Τ.Κ. 153 51 - Παλλήνη.
8. Οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας
Β.Γ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ, Ακτή Δυμαίων – Πάτρα.
9. Σύνδεσμος Ελληνικών Αποσταγμάτων & Οιν/δών Ποτών (ΣΕΑΟΠ)
Μαρίνου Αντύπα 86-88, Τ.Κ. 163 46 - Ηλιούπολη.
10. Ένωση Επιχειρήσεων Οιν/δών Ποτών
Κωνσταντινουπόλεως 6, Τ.Κ. 164 52 – Αργυρούπολη.
11. Ένωση Αποσταγματοποιών Αμπελοοινικών Προϊόντων Ελλάδος
(ΕΝΑΠΑΠΕ), Κρόκιο Τ.Κ. 37100 Αλμυρός Μαγνησίας
12. Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝΕΑΠ)
Κρώμνης 47, Τ.Κ. 164 52 Αργυρούπολη.
13. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
3ης Σεπτεμβρίου 36, Τ.Κ. 104 32 - Αθήνα.
14. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 7, Τ.Κ. 106 71 - Αθήνα.
15. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 7, Τ.Κ. 106 71 - Αθήνα.
Γ. Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Αν. Υπουργού Οικονομικών κ. Τ. Αλεξιάδη.
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Γ. Πιτσιλή.
3. Γενική Διεύθυνση Γ.Χ.Κ.
α. Γραφείο κ. Γεν. Διευθυντή.
β. Δ/νση Αλκοόλης & Τροφίμων.
γ. Λοιπές Δ/νσεις Κ.Υ.