Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ Γ 1118044 ΕΞ2016/2016

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 55 του ν. 4410/2016 «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών … και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α΄).

05 Αυγούστου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 - Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Κούκουνα
Τηλέφωνο : 210-6987503
Fax : 210-6987506
E-mail : ipr@otenet.gr
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2016
Αρ. Πρωτ: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1118044 ΕΞ2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ: - Ως Π.Δ.

ΑΔΑ: ΨΟ3ΒΗ-2ΒΨ

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 55 του ν. 4410/2016 «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών … και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α΄).
Κοινοποιούνται για ενημέρωση και εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4410/2016, όπως δημοσιεύτηκαν στo Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αριθμ. 141, τεύχος Α΄, της 3-8-2016, με τις οποίες αντικαθίσταται η παράγραφος 11 του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 « Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας » (ΦΕΚ 265/Α΄) αναφορικά με την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης των πάσης φύσεως αυτοκινήτων οχημάτων, καθώς επίσης των ασθενοφόρων και ειδικών κινητών μονάδων, τα οποία παραχωρούνται με δωρεά στα ειδικότερα οριζόμενα δικαιούχα πρόσωπα.
Ειδικότερα:
α) Με την περίπτωση α) της παραγράφου 11 του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 ορίζεται ότι απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης τα πάσης φύσεως αυτοκίνητα οχήματα, καινούργια ή μεταχειρισμένα, καθώς και ασθενοφόρα και ειδικές κινητές μονάδες, τα οποία παραχωρούνται κατά κυριότητα με δωρεά στο Δημόσιο - συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος/ Ελληνικής Ακτοφυλακής - για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, εφόσον έχει προηγηθεί αποδοχή της δωρεάς από τον οικείο Υπουργό.
β) Επίσης, με την περίπτωση β) της ως άνω παραγράφου και άρθρου απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης τα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, καινούργια ή μεταχειρισμένα, καθώς και ασθενοφόρα και ειδικές κινητές μονάδες, τα οποία παραχωρούνται κατά κυριότητα με δωρεά στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, εφόσον έχει προηγηθεί αποδοχή της δωρεάς από το οικείο όργανο ή Υπουργό, κατά περίπτωση.
γ) Τέλος, με την περίπτωση γ) της ίδιας ως άνω παραγράφου και άρθρου απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης τα ασθενοφόρα και οι ειδικές κινητές μονάδες, καινούργια ή μεταχειρισμένα, τα οποία παραχωρούνται κατά κυριότητα με δωρεά στο Υπουργείο Υγείας, στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., στις Δ.Υ.Πε. (Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών) του Π.Ε.Δ.Υ. (Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας) και στο Ε.Κ.Α.Β. για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, εφόσον έχει προηγηθεί αποδοχή της δωρεάς από τον οικείο Υπουργό. Tέλος, επισημαίνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 αναφορικά με την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης των ασθενοφόρων, τα οποία παραλαμβάνονται (με αγορά) από το Υπουργείο Υγείας και τα λοιπά ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή δικαιούχα πρόσωπα. Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (3-8-2016).

Συν.: άρθρο 55 του ν. 4410/2016 (σελ. 3)

 

 


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς
Τμήματος Διοίκησης