ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ Γ 1137036 ΕΞ2016/2016

«Κωδικοί ατελείας αναφορικά με τις διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων οχημάτων, ασθενοφόρων και ειδικών κινητών μονάδων που παραλαμβάνονται από δημόσιο και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης».

21 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Κούκουνα
Τηλέφωνο : 210-6987503
Fax : 210-6987506
e-mail : d18a@2001.syzefxis.gov.gr

EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1137036
ΕΞ 2016
ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΑΔΑ: ΨΥΟΣΗ-8ΕΞ

 

ΘΕΜΑ: «Κωδικοί ατελείας αναφορικά με τις διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων οχημάτων, ασθενοφόρων και ειδικών κινητών μονάδων που παραλαμβάνονται από δημόσιο και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης».

ΣΧΕΤ: Η αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1118044 ΕΞ2016/5-8-2016 ΕΔΥΟ υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: Ψ03ΒΗ-2ΒΨ) Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής ΕΔΥΟ με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4410/2016, «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών…. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α΄) αναφορικά με την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης των πάσης φύσεως αυτοκινήτων οχημάτων, καθώς επίσης των ασθενοφόρων και ειδικών κινητών μονάδων, τα οποία παραχωρούνται με δωρεά στα ειδικότερα οριζόμενα δικαιούχα πρόσωπα, κοινοποιούνται για ενημέρωση και εφαρμογή οι κάτωθι νέοι κωδικοί ατελείας, οι οποίοι θα συμπληρώνονται κατά περίπτωση :
1 Α64
ΔΗΜΟΣΙΟ αυτοκίνητα οχήματα, καινούργια ή μεταχειρισμένα, καθώς και ασθενοφόρα και ειδικές κινητές μονάδες, δωρεάν παραχωρούμενα - καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή ΤΤ (ν. 2960/01, άρθρο 132, παρ. 11α).
2 Α65
ΔΗΜΟΣΙΟ αυτοκίνητα οχήματα, μεταχειρισμένα, καθώς και ασθενοφόρα και ειδικές κινητές μονάδες, δωρεάν παραχωρούμενα - ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή ΤΤ (ν. 2960/01, άρθρο 132, παρ. 11α) 3 Α66
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α΄& Β΄ ΒΑΘΜΟΥ αυτοκίνητα οχήματα, καινούργια ή μεταχειρισμένα, καθώς και ασθενοφόρα και ειδικές κινητές μονάδες, δωρεάν παραχωρούμενα - καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή ΤΤ (ν. 2960/01, άρθρο 132, παρ. 11β) 4 Α67
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α΄ & Β΄ ΒΑΘΜΟΥ αυτοκίνητα οχήματα, μεταχειρισμένα, καθώς και ασθενοφόρα και ειδικές κινητές μονάδες, δωρεάν παραχωρούμενα - ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή ΤΤ (ν. 2960/01, άρθρο 132, παρ. 11β) 5 Α68
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (Δ.Υ.Πε), ΕΚΑΒ αυτοκίνητα οχήματα, καινούργια ή μεταχειρισμένα, καθώς και ασθενοφόρα και ειδικές κινητές μονάδες, δωρεάν παραχωρούμενα- καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή ΤΤ (ν. 2960/01 άρθρο 132, παρ. 11γ) 6 Α69
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (Δ.Υ.Πε), ΕΚΑΒ αυτοκίνητα οχήματα, μεταχειρισμένα, καθώς και ασθενοφόρα και ειδικές κινητές μονάδες, δωρεάν παραχωρούμενα - ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή ΤΤ (ν.
2960/01 άρθρο 132, παρ. 11γ)
Από τις 13/9/2016, ημερομηνία έναρξης των ως άνω νέων κωδικών ατελείας, παύουν να ισχύουν οι κωδικοί ατελείας Α57 έως Α63.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ