ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β΄


Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103375960
Fax : 2103375354
E-Mail : d.eleg@mofadm.gr

ΑΔΑ: 7ΜΧ246ΜΠ3Ζ-55Ψ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2017
ΠΟΛ. 1132

ΠΡΟΣ: ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διάταξης άρθρου 74 του ν. 4484/2017»

Α.Σας κοινοποιούμε για την ενημέρωση και την ομοιόμορφη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 74 του Ν. 4484/2017 (ΦΕΚ Α’ 110/1.8.2017) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» για την επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ή φόρου προστιθέμενης αξίας μέχρι του συνολικού ποσού των 10.000 ευρώ σε εκκρεμείς, ανά δικαιούχο και ανά φορολογία, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του κοινοποιούμενου νόμου, υποθέσεις ελέγχου.
Η έναρξη ισχύος της εν λόγω διάταξης είναι η 1η Αυγούστου 2017, ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Β. Η διάταξη του άρθρου 74 του ν.4484/2017 έχει ως εξής:
«Σε εκκρεµείς, κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος, υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων ή φόρου προστιθέµενης αξίας, εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό των εκκρεµών αιτήσεων ανέρχεται µέχρι του ύψους των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άµεσα, µε την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων. Ως εκκρεµείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισµός φόρου. Για τις επιστροφές του παρόντος άρθρου δύναται να διενεργείται έλεγχος σε δείγµα που επιλέγεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).».

Γ. Η ως άνω διάταξη :
1) Αφορά σε εκκρεμείς, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (1.8.2017), αιτήσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, καθώς και φόρου προστιθέμενης αξίας σε δικαιούχους επιστροφής, ανεξάρτητα από το καθεστώς στο οποίο εντάσσονται. Δεν θεωρούνται εκκρεμείς οι υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου.
Σημειώνεται ότι όσον αφορά στις εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφών φόρου προστιθέμενης αξίας, η εν λόγω διάταξη έχει εφαρμογή τόσο στα φυσικά όσο και στα νομικά πρόσωπα.
2) Εφαρμόζεται, εφόσον το συνολικά αιτηθέν προς επιστροφή ποσό για το οποίο εκκρεμεί έλεγχος, δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, ανά δικαιούχο και ανά φορολογία.
Προβλέπεται δηλαδή η δυνατότητα ικανοποίησης περισσότερων αιτημάτων του ίδιου δικαιούχου όταν συνολικά δεν υπερβαίνουν, ανά φορολογία, τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
3) Εφαρμόζεται άμεσα, χωρίς τον έλεγχο συνδρομής άλλων προϋποθέσεων, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων.
Τέλος, επισημαίνεται ότι ο φυσικός και ηλεκτρονικός φάκελος των συγκεκριμένων υποθέσεων ολοκληρώνονται με την αναφορά της εν λόγω διάταξης.

Ο Διοικητής
της Α.Α.Δ.Ε.

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Συνημμένα : ΦΕΚ Α΄110, σελ.1881, 1921