ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ Γ 1004674/2017

Αναφορικά με τη διαδικασία ατελούς μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων που έχουν παραληφθεί στα πλαίσια των διπλωματικών ή προξενικών σχέσεων.

12 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ & Δ΄
2. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ Δ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Κούκουνα

Μ. Μανωλαράκης Χ. Γεώργα
Τηλέφωνο : 210-6987503

210-6987501

210-6987409

Fax : 210-6987506

E-Mail : d18a@2001.syzefxis.gov. gr

Url : www.aade.gr

ΑΔΑ: 6Λ5ΣΗ-ΜΗΑ
Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1004674

ΕΞ2017

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ Ως ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: Αναφορικά με τη διαδικασία ατελούς μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων που έχουν παραληφθεί στα πλαίσια των διπλωματικών ή προξενικών σχέσεων. Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, με τα οποία ζητούνται διευκρινίσεις αναφορικά με την ισχύουσα διαδικασία ατελούς μεταβίβασης και τελωνειακής αποδέσμευσης των επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν τελωνιστεί ατελώς ή υπαχθεί στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής – χρησιμοποίησης με αναστολή των αναλογούντων δασμών και φόρων από τα ανωτέρω δικαιούχα πρόσωπα σύμφωνα με την κείμενη τελωνειακή νομοθεσία, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 34 και 36 παράγραφος 1α) της Σύμβασης της Βιέννης περί διπλωματικών σχέσεων της 18ης Απριλίου 1961, η οποία κυρώθηκε με το Ν.Δ. 503/70 (ΦΕΚ 108/Α΄), σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του κράτους διαμονής παρέχεται απαλλαγή από τελωνειακά δικαιώματα, φόρους, τέλη και συναφείς εισπράξεις:
α) για τα είδη, συμπεριλαμβανομένου του αυτοκινήτου, που προορίζονται για την επίσημη χρήση της ξένης διπλωματικής αποστολής και
β) για τα είδη που προορίζονται για την προσωπική χρήση του διπλωματικού πράκτορα ή των συγκατοικούντων μελών της οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένων των ειδών που προορίζονται για την εγκατάστασή του. Παράλληλα, με τις διατάξεις των άρθρων 49 και 50 της Σύμβασης της Βιέννης περί προξενικών σχέσεων της 24η Απριλίου 1963, η οποία κυρώθηκε με το ν. 90/1970 (ΦΕΚ 150/Α΄) παρέχεται σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του κράτους διαμονής, απαλλαγή πάντων των τελωνειακών δασμών, φόρων, τελών και άλλων συναφών οφειλών:
α) για τα αντικείμενα που προορίζονται για την επίσημη χρήση της προξενικής αρχής και
β) για τα αντικείμενα που προορίζονται για την προσωπική χρήση του προξενικού λειτουργού. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφοι 1α) και 1β) του Κανονισμού (ΕΚ) 1186/2009 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών τα Κράτη-Μέλη μπορούν να παρέχουν απαλλαγές από δασμούς, οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή, είτε της Σύμβασης της Βιέννης της 18ης Απριλίου 1961 για τις διπλωματικές σχέσεις είτε της Σύμβασης της Βιέννης της 24ης Απριλίου 1963 για τις προξενικές σχέσεις, καθώς και
για ατέλειες που ανάγονται σε εθιμικά προνόμια δυνάμει διεθνών συμφωνιών ή συμφωνιών έδρας, αντίστοιχα.
Ειδικότερα, όπως σας έχει γνωστοποιηθεί και με την αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1098129 ΕΞ2016/27-6-2016 ΕΔΥΟ της Υπηρεσίας μας, με την παράγραφο 12 του άρθρου 132 του ν. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4370/2016 (ΦΕΚ 37/Α΄) και ισχύει, ορίζεται απαλλαγή από το δασμό και το τέλος ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα που παραλαμβάνονται στα πλαίσια των διπλωματικών ή προξενικών σχέσεων.
Επιπλέον, με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 27 παρ. στ) περ. αα) του ν. 2859/00 (ΦΕΚ 248/Α΄), χορηγείται απαλλαγή από το ΦΠΑ κατά την παράδοση και εισαγωγή αγαθών που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων.
Παράλληλα, με την παράγραφο 14 περίπτωση α) του προαναφερόμενου άρθρου 132 του ν. 2960/01, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4370/2016 (ΦΕΚ 37/Α΄) και ισχύει, ορίζεται ότι τα αυτοκίνητα οχήματα της ανωτέρω παραγράφου 12 απαγορεύεται να μεταβιβαστούν, μισθωθούν ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραχωρηθεί η χρήση τους πριν την πάροδο πέντε (5) ετών από την ατελή παραλαβή τους χωρίς την άδεια της τελωνειακής αρχής και την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθεμένης αξίας, ενώ τα ανωτέρω αυτοκίνητα οχήματα δύνανται να μεταβιβάζονται ελεύθερα από δασμούς και φόρους μετά την παρέλευση του ανωτέρω περιοριστικού διαστήματος της πενταετίας και κατόπιν άδειας της τελωνειακής αρχής.
Με την περίπτωση β) της ιδίας παραγράφου και άρθρου προβλέπεται η μη καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων εντός του ανωτέρω περιοριστικού διαστήματος της πενταετίας από την ατελή παραλαβή τους, εφόσον τα εν λόγω αυτοκίνητα μεταβιβαστούν σε άλλο δικαιούχο της ατέλειας πρόσωπο, εξαχθούν σε τρίτη χώρα, αποσταλούν σε άλλο κράτος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκαταλειφθούν υπέρ του Δημοσίου ή καταστραφούν.
Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ – ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
1. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΤΕΛΗ ΤΕΛΩΝΙΣΜΟ
α) Μεταβίβαση σε άλλο δικαιούχο ατελείας πρόσωπο Στις περιπτώσεις των οχημάτων που έχουν παραληφθεί με τις προαναφερθείσες διατάξεις απαλλαγής από δασμό και φόρους και πριν από την παρέλευση του ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος της πενταετίας ζητείται η μεταβίβασή τους σε άλλο δικαιούχο της ατέλειας πρόσωπο (πρεσβεία, προξενείο ή αλλοδαπό προσωπικό αυτών) - εφόσον συντρέχουν όλες οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις προϋποθέσεις - χορηγείται από την εκάστοτε αρμόδια Τελωνειακή Αρχή η προβλεπόμενη άδεια/έγκριση και καταχωρείται το αντίστοιχο παραστατικό στο όνομα του νέου δικαιούχου προσώπου με την τήρηση όλων των λοιπών προβλεπόμενων προϋποθέσεων για τη χορήγηση της ατέλειας στο νέο δικαιούχο πρόσωπο. Επιπλέον, στη θέση 40 (προηγούμενο παραστατικό) συμπληρώνεται ο αριθμός του παραστατικού και στη θέση 44 συμπληρώνεται ο κωδικός 1867 : μεταβίβαση από πρεσβεία, προξενείο ή αλλοδαπό προσωπικό αυτών. Σε κάθε νέο πρακτικό ατελείας που συμπληρώνεται και αποστέλλεται για καταχώρηση στην Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής ή στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή γίνεται μνεία ότι το όχημα προέρχεται από προηγούμενη ατέλεια. Στις περιπτώσεις μεταβίβασης οχήματος από το αλλοδαπό προσωπικό των πρεσβειών ή προξενείων σε άλλο δικαιούχο ατελείας πρόσωπο (πρεσβεία, προξενείο ή αλλοδαπό προσωπικό αυτών) λόγω λήξεως της θητείας του προσώπου που είχε παραλάβει ατελώς το όχημα, η μεταβίβαση θα πρέπει να γίνεται πριν από την αναχώρησή του.
β) Μεταβίβαση σε άλλο μη δικαιούχο ατελείας πρόσωπο Η μεταβίβαση των οχημάτων, που έχουν παραληφθεί στα πλαίσια των διπλωματικών ή προξενικών σχέσεων με ατελή τελωνισμό σε μη δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα, γίνεται εφόσον προηγουμένως καταβληθούν από το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο οι αναλογούσες, κατά περίπτωση δασμολογικές και φορολογικές επιβαρύνσεις. Η διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ΦΠΑ επί της τιμής του μεταβιβασθέντος οχήματος. Το τέλος ταξινόμησης θα υπολογίζεται με βάση τα φορολογικά στοιχεία και τους συντελεστές φορολογίας που ισχύουν για τα αυτοκίνητα αυτά κατά το χρόνο της αποδέσμευσης. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται πιστοποιητικό ταξινόμησης στο όνομα του νέου αποκτώντος.
2. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΤΕΛΗ ΤΕΛΩΝΙΣΜΟ
α) Στις περιπτώσεις μεταβίβασης οχημάτων από το αλλοδαπό προσωπικό, μετά την παρέλευση του περιοριστικού διαστήματος της πενταετίας, εκδίδεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή βεβαίωση έγκρισης αποδέσμευσης του οχήματος (συνημμένο υπόδειγμα), η οποία αποστέλλεται στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η εν λόγω βεβαίωση εκδίδεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου και με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:
 Βεβαίωση της Δ/νσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών για τη διάρκεια και το χρόνο λήξης της θητείας του
 Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος (ΔΣ ή ΞΑ)  Αντίγραφο της διπλωματικής ταυτότητας
β) Στις περιπτώσεις μεταβίβασης οχημάτων που ανήκουν στις Πρεσβείες – Προξενεία απαιτείται σχετική αίτηση και πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας οχήματος (ΔΣ ή ΞΑ). Γ. Με τις διατάξεις της αριθμ. Δ. 247/13/1-3-1988 Α.Υ.Ο. «Περί προσωρινής εισαγωγής ορισμένων μεταφορικών μέσων και ειδών ατομικής χρήσης» (ΦΕΚ 195/Β’), όπως έχει κυρωθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 1839/89 (ΦΕΚ 90/Α’) και ισχύει, ορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής – χρησιμοποίησης με αναστολή των αναλογουσών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων μεταξύ άλλων και των επιβατικών αυτοκινήτων των διπλωματικών και προξενικών υπαλλήλων των ξένων διπλωματικών αποστολών στη χώρα μας (άρθρο 18, παράγραφος 1, της ανωτέρω νομοθετικά κυρωθείσας ΑΥΟ). Επιπλέον, με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 9, της ανωτέρω ΑΥΟ - και κατ΄ εξαίρεση της γενικής απαγόρευσης μεταβίβασης των προσωρινά εισαχθέντων μεταφορικών μέσων κατά τις διατάξεις του άρθρου 8, της ιδίας ΑΥΟ - ειδικά για την περίπτωση των οχημάτων ιδιωτικής χρήσης που έχουν παραληφθεί με το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, δυνάμει του άρθρου 18, παράγραφος 1, της ανωτέρω ΑΥΟ - παρέχεται η δυνατότητα μεταβίβασης μεταξύ διπλωματικών και προξενικών υπαλλήλων των ξένων διπλωματικών αποστολών και των υπαλλήλων άλλων διεθνών οργανισμών, στους οποίους η χώρα μας αναγνωρίζει προνόμια όμοια με αυτά που παρέχονται στους διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους. Η κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση πραγματοποιείται ενώπιον της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, προς την οποία πρέπει απαραιτήτως να προσκομίζεται η ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ή ο τίτλος κυριότητας του οχήματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο. Επίσης, όπως ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 16, της ιδίας ΑΥΟ, τα μεταφορικά μέσα που έχουν παραδοθεί με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης, μπορούν να τεθούν σε ανάλωση με ολική ή μερική απαλλαγή από δασμούς και λοιπούς φόρους, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται κατά περίπτωση από τις διατάξεις με τις οποίες παρέχεται απαλλαγή. Δ. Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή στην εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 8, παράγραφος 1, της αριθμ. Δ. 247/13/1-3-1988 Α.Υ.Ο., σύμφωνα με τις οποίες τα μεταφορικά μέσα που τίθενται στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής πρέπει να επανεξάγονται το αργότερο την ημερομηνία λήξης του χρόνου παραμονής τους στο καθεστώς, ενώ σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης επανεξαγωγής των εν λόγω μεταφορικών μέσων από τα δικαιούχα του καθεστώτος πρόσωπα, εφαρμογή έχουν κατά περίπτωση οι διατάξεις περί κυρώσεων - προστίμων του άρθρου 137 του ν. 2960/01 όπως ισχύει. Ε. Πέραν των προαναφερθέντων, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 2, της αριθμ. Δ. 567/21/18-4-96 ΑΥΟ (ΦΕΚ 524/Β΄), η προσωρινού τύπου ελληνική άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας χορηγούνται για αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης που βρίσκονται στο τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής με τον όρο της επανεξαγωγής ή το ανάλογο του άρθρου 84, παρ 2 του Ν2127/93 και μετά την υπαγωγή τους στο καθεστώς, λήγει η ισχύς της αλλοδαπής άδειας κυκλοφορίας και των αντίστοιχων πινακίδων της. Για το λόγο αυτό, στην περίπτωση αυτοκινήτων των ξένων διπλωματικών υπαλλήλων χωρίς πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας δεν δύναται να χορηγηθούν ελληνικές προσωρινού τύπου πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας. Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να κατατίθεται το κατά περίπτωση προβλεπόμενο παραστατικό τελωνισμού (ΕΔΕ ή ΔΕΦΚ) με την εφαρμογή των διατάξεων οριστικής ατέλειας. Παρακαλείσθε για την πιστή εφαρμογή της ανωτέρω ισχύουσας νομοθεσίας επισημαίνοντας την ανάγκη σε κάθε περίπτωση διασφάλισης των εσόδων του Δημοσίου βάσει των διατάξεων των άρθρων 29 παρ. 1 δ) περί τελωνειακής οφειλής και 132 παρ. 6 περί τελωνειακής αποδέσμευσης αυτοκινήτων οχημάτων που έχουν παραληφθεί με πλήρη ή μερική απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ημερομηνία:

Α/Α έγκρισης:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ…………..

ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 132, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α.
1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕΛΕΙΑΣ: Ονοματεπώνυμο:………….

Αριθμός Διαβατηρίου/Ταυτότητας:…………………

Δ/νση Κατοικίας:…………………

Χώρα στην οποία μετοίκησε:
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: Μάρκα……………… Αριθμ. κυκλοφορίας………….

Αριθμός πλαισίου……………………………., Κυλινδρισμός κινητήρα………
3. ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ /ΗΜΕΡ.ΑΠΟΔΟΧΗΣ:………………..
4. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:…………………….

ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ :
5. Μετά την από …………..αίτηση του δικαιούχου ατελείας προσώπου, εισπράχθηκε από την υπηρεσία μας, στις ………….., με το αριθμ……………… αποδεικτικό είσπραξης το ποσό των ευρώ………….. και ως εκ τούτου είναι δυνατή η μεταβίβαση του ως άνω οχήματος.
6. Η παρούσα έγκριση χορηγείται υπό την επιφύλαξη των διατάξεων σε θέματα παραβάσεων.
7. Η παρούσα χορηγείται προκειμένου να κατατεθεί στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ , αρμόδια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης του οχήματος.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

(Ονομ/νο - Υπογραφή)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
(Ονομ/νο - Υπογραφή)