Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΕΚΑ Γ 1114519 ΕΞ 2017/2017

1. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 103 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/A) -Τροποποίηση του άρθρου 109 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) για τη βεβαίωση και είσπραξη Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. κατά τον εφοδιασμό αεροσκαφών με καύσιμα 2. Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ1085199 ΕΞ2017/31.05.2017(ΦΕΚ 1998/Β)Απόφασης Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός Απλοποιημένης Διαδικασίας Εφοδιασμού Αεροσκαφών με καύσιμα- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 516/Β)«Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λ.π.», όπως ισχύει (ΑΔΑ:6315Η-Γ67)

26 Ιουλίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Ε΄
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Αικ.Μελανίτου,

Ε.Βενιζέλου, Ε. Μυλωνά
Τηλέφωνο : 210.69.87.407, 423,

Fax : 210.69.87.408, 506
E-Mail : finexcis@otenet.gr
d18a@2001.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:7ΑΨ546ΜΠ3Ζ-ΗΛΓ
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2017
Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Γ 1114519 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: 1. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 103 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/A) - Τροποποίηση του άρθρου 109 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) για τη βεβαίωση και είσπραξη Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. κατά τον εφοδιασμό αεροσκαφών με καύσιμα
2. Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ1085199 ΕΞ2017/31.05.2017(ΦΕΚ 1998/Β)
Απόφασης Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός Απλοποιημένης Διαδικασίας Εφοδιασμού Αεροσκαφών με καύσιμα- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 516/Β) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λ.π.», όπως ισχύει (ΑΔΑ:
6315Η-Γ67)

Α. Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4446/2016 που δημοσιεύθηκε στο αρ. ΦΕΚ 240, τεύχος Α, της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και ισχύει από την 22.12.2016. Με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου τροποποιείται το άρθρο 109 του ν.2960/2001, αναφορικά με τη βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ και του Φ.Π.Α. στις περιπτώσεις εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 103 του ν.4446/2016 συμπληρώνεται η παράγραφος 1 του άρθρου 109 του ν.2960/2001, ώστε στην επιφύλαξη που τίθεται για τη βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ. εκτός των άρθρων 110 και 111 να προστεθεί και η νέα παράγραφος 8 καθόσον και στις περιπτώσεις αυτές διαφοροποιείται της γενικής διάταξης ο χρόνος βεβαίωσης και είσπραξης των φορολογικών επιβαρύνσεων.

Επιπροσθέτως, με την παράγραφο 3 του άρθρου 103 του ν. 4446/2016 με τις διατάξεις της οποίας προστίθεται νέα παράγραφος 8 στο άρθρο 109 του ν.2960/2001, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα τα οποία εξέρχονται από φορολογικές αποθήκες και δεν παρέχεται απαλλαγή είτε από Ε.Φ.Κ. είτε από Φ.Π.Α. οι αναλογούντες κατά περίπτωση φόροι βεβαιώνονται και εισπράττονται έως την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα παράδοσης των καυσίμων.

Σημειώνεται ότι, η θέσπιση της εν λόγω διάταξης κρίθηκε σκόπιμη για λόγους εξορθολογισμού των διατάξεων και ομοιόμορφης εφαρμογής από όλες τις τελωνειακές αρχές της χώρας.

Β. Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή την με αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ1085199 ΕΞ2017/31.05.2017 Απόφαση Α.Α.Δ.Ε., όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμ. 1998 Τεύχος Β και ισχύει από 9.6.2017. Με την εν λόγω Απόφαση καθιερώνεται απλοποιημένη διαδικασία εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα από δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, οι οποίες ευρίσκονται μέσα στον υποκείμενο χώρο των αεροδρομίων και είναι αναγνωρισμένες ως φορολογικές αποθήκες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2960/2001 και με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της υπ’ αριθμ. Φ.639/447/14.8.2002 Α.Υ.Ο., όπως ισχύει, διευκρινίζοντας τα ακόλουθα:

Με το άρθρο 2 «Απλοποιημένη διαδικασία εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα –Υποβολή Τελωνειακών Παραστατικών» καθορίζονται τα ακόλουθα:
1. Παράδοση καυσίμων με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις

i. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα με απαλλαγή από Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. η εφοδιάστρια εταιρεία υποχρεούται το αργότερο μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα παράδοσης των καυσίμων να υποβάλει στο Τελωνείο Εφοδιασμού – Ελέγχου Ανακεφαλαιωτική Διασάφηση Εξαγωγής – εφοδιασμού (τύπου Ζ) ανά εφοδιαζόμενη αεροπορική εταιρεία για το σύνολο της ποσότητας που παραδόθηκε στα αεροσκάφη της εταιρείας αυτής τον προηγούμενο μήνα.
ii. Όσον αφορά στον τρόπο συμπλήρωσης των θέσεων της Ανακεφαλαιωτικής Διασάφησης η οποία υποβάλλεται με απαλλαγή από Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στην αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1028482 ΕΞ2016/23.2.2016 Ε.Δ.Υ.Ο. «Οδηγίες συμπλήρωσης της θέσης 1α του ΕΔΕ Εξαγωγής στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών που πραγματοποιούνται με τη χρήση των διατυπώσεων εξαγωγής» (ΑΔΑ: 6ΑΦΒΗ-5Β6).
iii. Με την απόδοση του MRN επί της Ανακεφαλαιωτικής Διασάφησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά η Συγκεντρωτική Μηνιαία Κατάσταση Εφοδιασμών (Υπόδειγμα Ι) μέσα από το menu «Ενέργειες» - «Αίτηση με συνημμένα αρχεία από Οικονομικό Φορέα». Στην περίπτωση που η Ανακεφαλαιωτική Διασάφηση υποδειχθεί για έλεγχο εγγράφων από το υποσύστημα ανάλυσης κινδύνου, η εφοδιάστρια εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει σε έντυπη μορφή το σύνολο των Δελτίων Αποστολής- Delivery Receipts, προκειμένου ο αρμόδιος υπάλληλος να συσχετίσει τα δεδομένα της Ανακεφαλαιωτικής Διασάφησης με τις πληροφορίες των Δελτίων Αποστολής – Delivery Receipts και να καταχωρήσει τα αποτελέσματα ελέγχου, οριστικοποιώντας την Ανακεφαλαιωτική Διασάφηση. Ευνόητο είναι ότι, σε περίπτωση ελέγχου εγγράφων υποβάλλονται από την εφοδιάστρια εταιρία και τα δικαιολογητικά με βάση τα οποία χορηγείται απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις.
iv. Τα Δελτία Αποστολής-Delivery Receipts επιστρέφονται στην εφοδιάστρια εταιρεία όπου θα τηρούνται στη φυσική τους μορφή, μαζί με το σύνολο των Συγκεντρωτικών Ημερησίων και Μηνιαίων Καταστάσεων Εφοδιασμών για δέκα (10) χρόνια, τα οποία και θα τίθενται στη διάθεση των Τελωνειακών Αρχών, όποτε ζητηθούν για τη διενέργεια ελέγχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. πρωτ. ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 /31.07.2015 (ΦΕΚ 1698/Β/14-8- 2015) Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. με θέμα «Yποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων-Τήρηση αρχείου».

2. Παράδοση καυσίμων με κατά περίπτωση καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων

Στην περίπτωση εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα για τα οποία δεν παρέχεται απαλλαγή είτε από Ε.Φ.Κ. είτε από Φ.Π.Α., για τη βεβαίωση και είσπραξη των αναλογούντων κατά περίπτωση φόρων υποβάλλεται από την εφοδιάστρια εταιρεία το αργότερο έως την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα παράδοσης των καυσίμων Συγκεντρωτική Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) για κάθε εφοδιαζόμενη εταιρία ξεχωριστά, με συνυποβαλλόμενη σε ηλεκτρονική μορφή τη Συγκεντρωτική Μηναία Κατάσταση Εφοδιασμών (Υπόδειγμα 2), στην οποία αναγράφονται τα Δελτία Αποστολής –Delivery Receipts με τις αντίστοιχες ποσότητες του μήνα παράδοσης των καυσίμων.

Με το άρθρο 3 «Έλεγχοι» ορίζονται οι περιπτώσεις διενέργειας τακτικών και έκτακτων ελέγχων της διακίνησης των προς εφοδιασμό καυσίμων που πραγματοποιούνται από το αρμόδιο Τελωνείο Εφοδιασμού-Ελέγχου εν γένει όποτε κρίνεται αναγκαίο.

Με το άρθρο 4 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ», καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της προαναφερομένης ΑΥΟΟ, προκειμένου να δύνανται τα καύσιμα να αποτελούν αντικείμενο της απλοποιημένης διαδικασίας εφοδιασμού.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ