Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΕΚΑ Γ 1118586 ΕΞ/2017

Σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. αιθυλικής αλκοόλης που παραλαμβάνεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για επιστημονικούς και ιατρικούς σκοπούς - έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτής.

31 Ιουλίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄


Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84
Πληροφορίες : Αικ. Κούκουνα
Τηλέφωνο : 210-6987503
Fax : 210-6987506
E-Mail : d18a@2001.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

E Ξ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ:6ΞΧΚ46ΜΠ3Ζ-47Λ
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2017
Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Γ 1118586 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: Σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. αιθυλικής αλκοόλης που παραλαμβάνεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για επιστημονικούς και ιατρικούς σκοπούς - έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτής.
Σχετ: α) Η αριθμ. πρωτ. Δ.936/32/18-6-1993 ΑΥΟ (ΦΕΚ 489/Β΄)
β) Η αριθμ. πρωτ. Δ.291/20/Α0018/17-2-2003 ΕΔΥΟ
γ) Η αριθμ. πρωτ. Α 4152/43/Α0018/12-4-2005 όμοια
δ) Η αριθμ. πρωτ. Ε.511/50/Α0018/21-3-2008 όμοια
ε) Η αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1136512ΕΞ2016/15-9-2016 όμοια

Με αφορμή αναφορές τελωνειακών αρχών σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. της αιθυλικής αλκοόλης που παραλαμβάνεται για επιστημονικούς και ιατρικούς σκοπούς κατά τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις των εδαφίων ζ), η) και θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄), καθώς και τον τρόπο οριστικοποίησης των ατελώς παραλαμβανόμενων ποσοτήτων αιθυλικής αλκοόλης από τα δικαιούχα ατελείας πρόσωπα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

A. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 83 παράγραφος 1 εδάφια ζ) και η) του ν. 2960/01, τα προϊόντα αιθυλικής αλκοόλης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 80 του ανωτέρω νόμου, απαλλάσσονται από τον Ε.Φ.Κ. όταν χρησιμοποιούνται ως δείγματα για αναλύσεις για τη διεξαγωγή των αναγκαίων δοκιμών παραγωγής ή για επιστημονικούς σκοπούς, καθώς και όταν χρησιμοποιούνται για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, αντίστοιχα.

Περαιτέρω, με την α) σχετική αριθμ. Δ.936/32/18-6-93 Α.Υ.Ο.Ο. «Όροι και διατυπώσεις για την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. της αιθυλικής αλκοόλης που προβλέπεται από τα εδάφια ζ, η΄ και θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 2127/93» (ΦΕΚ 189/Β΄) - όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 83 του ν. 2960/01 και ισχύει - η απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης των εδαφίων ζ΄ και η΄ του άρθρου 83 του ν. 2960/01,όπως ισχύει, παρέχεται εφόσον :
α) πρόκειται αποκλειστικά περί δειγμάτων τα οποία προορίζονται να υποβληθούν σε αναλύσεις ή εξετάσεις για τη διεξαγωγή των αναγκαίων δοκιμών παραγωγής ή για επιστημονικούς σκοπούς και
β) χρησιμοποιείται για σκοπούς επιστημονικής έρευνας από δικαιούχα ατελείας πρόσωπα.

Επιπλέον, με την δ) ανωτέρω σχετική ΕΔΥΟ έχει διευκρινιστεί ότι το δείγμα της αιθυλικής αλκοόλης που προορίζεται για διεξαγωγή αναγκαίων δοκιμών παραγωγής θα πρέπει το ίδιο να υποβάλλεται σε αναλύσεις ή δοκιμές παραγωγής και όχι να προορίζεται για δοκιμή και ανάλωση παραγωγής προϊόντων.

Β. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 83 παράγραφος 1 εδάφιο θ) του ν. 2960/01 απαλλάσσεται από τον ΕΦΚ η αιθυλική αλκοόλη όταν χρησιμοποιείται στα νοσοκομεία, θεραπευτήρια, κλινικές, νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για ιατρικούς σκοπούς και χορηγείται αποκλειστικά στα ρητά οριζόμενα με τις προαναφερθείσες διατάξεις της α) σχετικής ΑΥΟ σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με βάση την ε) ανωτέρω σχετική ΕΔΥΟ.

Γ. Περαιτέρω με τις διατάξεις του άρθρου 4 της α) ανωτέρω σχετικής ΑΥΟ έχουν καθοριστεί οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και ο έλεγχος της ατελούς παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης κατά τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις. Ειδικότερα, η απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. αιθυλικής χορηγείται, εφόσον το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο καταθέσει Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.ΕΦΚ) στο όνομά του, σε ποσότητες, όπως οι οριζόμενες στις εν λόγω κανονιστικές διατάξεις και με την προσκόμιση των προβλεπόμενων σε αυτές δικαιολογητικών.

Τέλος, με βάση τις β) και γ) ανωτέρω ΕΔΥΟ έχουν παρασχεθεί οδηγίες εφαρμογής της ως άνω σχετικής Απόφασης αναφορικά με τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης των ατελώς παραλαμβανομένων ποσοτήτων αιθυλικής αλκοόλης καθώς και τη διαδικασία οριστικοποίησης- τακτοποίησης των εκκρεμούντων παραστατικών με τα οποία έχει χορηγηθεί η απαλλαγή από το φόρο.

Κατόπιν των ανωτέρω και προς αποφυγή σώρευσης εκκρεμοτήτων κατά τη διαδικασία τακτοποίησης τελωνειακών παραστατικών κατόπιν ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης της αιθυλικής αλκοόλης κατά τα ανωτέρω, με γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου εφιστάται η προσοχή των Προϊσταμένων των αρμόδιων τελωνείων ελέγχου, όπως - σε συνεργασία, όπου κρίνεται αναγκαίο, με τις ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και Θεσσαλονίκης - προβαίνουν στην έγκαιρη σύσταση των κλιμακίων διενέργειας των απαιτούμενων ελέγχων που ορίζονται στο άρθρο 4 της α) ανωτέρω σχετικής ΑΥΟ αναφορικά με τη νόμιμη χρησιμοποίηση της αιθυλικής αλκοόλης που έχει παραληφθεί για επιστημονικούς και ιατρικούς σκοπούς.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ