Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 1032953/2017

Παροχή οδηγιών σχετικά με την υπ’ αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1176336 ΕΞ2016/01- 12-2016 Α.Υ.Ο. - Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX - ΦΕΚ 4119/Β/21-12- 2016.

01 Μαρτίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Μπουργανού
Ε. Γκόνη
Τηλέφωνο : 210 69 87 493
210 69 87 434
Fax : 210 69 87 506
E-Mail : d17-c@2001.syzefxis.gov.gr
: d19dtd@2001.syzefxis.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:6ΡΗΨΗ-ΡΝΝ
Αθήνα, 1-3-2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 1032953
ΕΞ2017

ΠΡΟΣ Ως πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με την υπ’ αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1176336 ΕΞ2016/01- 12-2016 Α.Υ.Ο. - Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX - ΦΕΚ 4119/Β/21-12- 2016.
ΣΧΕΤ :
Η υπ’ αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β΄1189833 ΕΞ2016/29-12-2016 Δ.Υ.Ο.

 

Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής με την οποία σας κοινοποιήθηκε η αναφερόμενη στο θέμα Α.Υ.Ο. σχετικά με το «Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) - Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα», σας παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις :
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ A.Y.O.
1. Σύστημα Eγγεγραμμένων Eξαγωγέων REX – Γενικά.

 Το σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων REX είναι το νέο σύστημα πιστοποίησης της καταγωγής των εμπορευμάτων που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα-Κανονισμός (ΕΕ) 952/2013 και του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015.
 Από 01-01-2017 εφαρμόζεται μόνο για το Σύστημα Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων (εφεξής Σ.Γ.Π.), δεν τροποποιεί τους κανόνες απόκτησης καταγωγής παρά μόνο την πιστοποίηση της καταγωγής.
Στη συνέχεια, το σύστημα REX θα εφαρμοστεί και σε άλλες Προτιμησιακές Συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι Προτιμησιακές Συμφωνίες σε μορφή πίνακα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ICISnet, στην ακόλουθη διαδρομή : Αρχική σελίδα → Υπηρεσίες για Οικονομικούς Φορείς ή Υπαλλήλους (αντίστοιχα) → Προτιμησιακά Καθεστώτα.
 Μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής του συστήματος εγγεγραμμένων εξαγωγέων REX, η πιστοποίηση της καταγωγής στο Σ.Γ.Π. εξασφαλίζεται:
-είτε με την έκδοση πιστοποιητικού καταγωγής FORM A από την αρμόδια αρχή της δικαιούχου χώρας
-είτε με την έκδοση Δήλωσης Τιμολογίου από κάθε εξαγωγέα της δικαιούχου χώρας του Σ.Γ.Π. για αποστολές αξίας έως 6.000 Ευρώ -είτε με την έκδοση πιστοποιητικού EUR 1 από τις τελωνειακές αρχές της Ευρ. Ένωσης ή Δήλωσης Τιμολογίου από κοινοτικό εξαγωγέα, στο πλαίσιο της διμερούς σώρευσης.
Από την ημερομηνία εφαρμογής του συστήματος εγγεγραμμένων εξαγωγέων REX, δηλαδή από 01-01-2017, η πιστοποίηση της καταγωγής στο Σ.Γ.Π. θα εξασφαλίζεται και με την «Βεβαίωση Καταγωγής», ενώ τα πιστοποιητικά καταγωγής FORM A θα καταργούνται σταδιακά.
 Το σύστημα REX απλοποιεί τις διαδικασίες εξαγωγής. Ο εξαγωγέας δεν χρειάζεται να μεταβαίνει στο Τελωνείο για να εκδίδει πιστοποιητικό καταγωγής για κάθε εξαγωγή, αφού έχει την δυνατότητα να πιστοποιεί την καταγωγή των εξαγόμενων εμπορευμάτων συντάσσοντας ειδική δήλωση στο τιμολόγιο ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο, η οποία ονομάζεται «Βεβαίωση Καταγωγής».
 Για να έχει ο εξαγωγέας το δικαίωμα να συντάσσει «Βεβαίωση Καταγωγής» για αποστολή που η αξία της υπερβαίνει τα 6.000 Ευρώ , θα πρέπει να έχει εγγραφεί από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, σε ένα ηλεκτρονικό μητρώο που έχει δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σύστημα REX δηλαδή υποστηρίζεται από ένα ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο είναι ουσιαστικά μια βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οποία οι αρμόδιες αρχές ενός Κράτους-Μέλους ή μίας δικαιούχου χώρας, εγγράφουν τους οικείους εξαγωγείς που εξάγουν προϊόντα βάσει καθεστώτος προτιμησιακών συναλλαγών και επικαιροποιούν τα δεδομένα τους. Ο εξαγωγέας αποκτά με τον τρόπο αυτό την ιδιότητα του εγγεγραμμένου εξαγωγέα.
 Οι εξαγωγείς ενός Κράτους-Μέλους ή μίας δικαιούχου χώρας εγγεγραμμένοι ή μη, συντάσσουν «Βεβαιώσεις Καταγωγής» για τα καταγόμενα προϊόντα που αποστέλλονται, εφόσον η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ.
 Οι εξαγωγείς αφού εγγραφούν στο σύστημα REX, συντάσσουν «Βεβαιώσεις Καταγωγής» για τα καταγόμενα προϊόντα που αποστέλλονται, εφόσον η συνολική αξία τους υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ.

2. Ποιοί οικονομικοί φορείς είναι απαραίτητο να εγγραφούν στο Σύστημα REX.
Α) Οικονομικοί φορείς (παραγωγοί ή έμποροι) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετίας ή της Νορβηγίας που :
 χρησιμοποιούν την διμερή σώρευση, δηλαδή εξάγουν ύλες καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δικαιούχο χώρα του Σ.Γ.Π. η οποία εφαρμόζει το REX, προκειμένου να ενσωματωθούν σε ένα προϊόν το οποίο στη συνέχεια θα εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Σ.Γ.Π., με αξία μεγαλύτερη των 6.000 Ευρώ

επαναποστέλλουν εμπορεύματα σε άλλον τόπο εντός της τελωνειακής επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κατά περίπτωση στη Νορβηγία και την Ελβετία και για το λόγο αυτό συντάσσουν δήλωση αντικατάστασης Βεβαίωσης Καταγωγής, με αξία μεγαλύτερη των 6.000 Ευρώ.
Β) Οικονομικοί φορείς δικαιούχων χωρών του Σ.Γ.Π., οι οποίοι εξάγουν προϊόντα στο πλαίσιο του συστήματος, με αξία μεγαλύτερη των 6.000 Ευρώ.
Γ) Οικονομικοί φορείς (παραγωγοί ή έμποροι) της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξάγουν σε χώρα που παρέχει προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση σε προϊόντα Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει προτιμησιακής συμφωνίας η οποία προβλέπει την χρήση REX.
Επισημαίνεται ότι : οι Φορολογικοί και Τελωνειακοί Αντιπρόσωποι δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Σύστημα REX.

3. Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές για εγγραφή των εξαγωγέων στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX (Άρθρο 3 της σχετ. Α.Υ.Ο.).
Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές για εγγραφή των εξαγωγέων στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων ορίζονται οι Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης.

4. Ημερομηνία από την οποία το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX καθίσταται διαθέσιμο ορίζεται η 01-01-2017.
 Επειδή όλες οι δικαιούχες χώρες του Σ.Γ.Π. μπορεί να μην είναι σε θέση να ξεκινήσουν τη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο REX από 01-01-2017, προβλέπονται μεταβατικά μέτρα, οπότε παράλληλα με την χρήση της «Βεβαίωσης Καταγωγής» θα χρησιμοποιούνται και τα τρέχοντα αποδεικτικά καταγωγής δηλαδή το πιστοποιητικό καταγωγής FORM A και η «Δήλωση Τιμολογίου».
 Από τις 30 Ιουνίου 2020, όλες οι δικαιούχες χώρες του Σ.Γ.Π. πρέπει να εφαρμόζουν το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων προκειμένου τα εμπορεύματα να αντιμετωπίζονται με προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση και όλες οι αποστολές που περιέχουν καταγόμενα προϊόντα των οποίων η συνολική αξία υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ θα πρέπει να συνοδεύονται από «Βεβαίωση Καταγωγής» που θα έχει συνταχθεί από εγγεγραμμένο εξαγωγέα.
 Οι χώρες που στο παρόν στάδιο εφαρμόζουν το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX είναι οι εξής : Ζάμπια, Ινδία, Κένυα, Κομόρες, Λάος, Μπουτάν και Νεπάλ.
Ο κατάλογος των δικαιούχων χωρών που εφαρμόζουν το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι αναρτημένος στην ακόλουθη ιστοσελίδα : https://ec.europa.eu/taxation_customs/registered-exporter-
system_en.
 Την 1η Ιανουαρίου 2017, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών αρχίζουν την εγγραφή στο μητρώο των εξαγωγέων και των επαναποστολέων εμπορευμάτων που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους και έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, οι τελωνειακές αρχές όλων των κρατών μελών εκδίδουν πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή πιστοποιητικά αντικατάστασης των πιστοποιητικών καταγωγής FORM Α κατόπιν αίτησης των εξαγωγέων ή των επαναποστολέων που δεν είναι εγγεγραμμένοι. Το ίδιο ισχύει επίσης εάν τα καταγόμενα προϊόντα που αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση συνοδεύονται από βεβαιώσεις καταγωγής που έχουν συνταχθεί από εγγεγραμμένο εξαγωγέα δικαιούχου χώρας.
 Από την 1η Ιανουαρίου 2018, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών παύουν να εκδίδουν πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR. 1 για τους σκοπούς της σώρευσης.

5. Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής του εξαγωγέα (Άρθρο 5 της σχετ.Α.Υ.Ο. – η αίτηση εγγραφής επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).
Στην θέση 1 αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του εξαγωγέα, η πλήρης διεύθυνση: οδός, αριθμός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας και χώρα, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και φαξ και ο αριθμός αναγνώρισης EORI.
Στην θέση 2 αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου για τελωνειακά θέματα, η πλήρης διεύθυνση : οδός, αριθμός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας και χώρα, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και φαξ, εφόσον τα στοιχεία αυτά διαφέρουν από αυτά της θέσης 1.
Στην θέση 3 αναγράφεται αν η κύρια δραστηριότητα είναι η παραγωγή ή η εμπορία ή και τα δύο.
Στην θέση 4 αναγράφεται η περιγραφή των εμπορευμάτων που πληρούν τα κριτήρια προτιμησιακής μεταχείρισης, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικού καταλόγου κλάσεων του Εναρμονισμένου Συστήματος (ή κεφαλαίων, όταν τα εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής υπάγονται σε περισσότερες από είκοσι κλάσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος).
Η λίστα των εμπορευμάτων είναι ενδεικτική αλλά εάν κάποιος εξαγωγέας εκδώσει μία «Βεβαίωση Καταγωγής» για προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στην λίστα, αυτός δεν είναι λόγος απόρριψης της «Βεβαίωσης Καταγωγής» από τις αρμόδιες αρχές εισαγωγής, αλλά είναι λόγος αποστολής αιτήματος εκ των υστέρων ελέγχου από τις εν λόγω αρχές για βάσιμη αμφιβολία.
Επίσης στην περίπτωση που μια δασμολογική κλάση δεν έχει συμπεριληφθεί στην αρχική λίστα, θα πρέπει ο εξαγωγέας, με αίτησή του, να ενημερώσει την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια έτσι ώστε τροποποιηθούν τα δεδομένα εγγραφής και να προστεθεί και η νέα δασμολογική κλάση στην αρχική λίστα.
Στην θέση 5 τίθεται ο τόπος, η ημερομηνία, η υπογραφή του εξουσιοδοτημένου προσώπου, το ονοματεπώνυμο και η επίσημη θέση σχετικά με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει ο εξαγωγέας.
Στην θέση 6 τίθεται ο τόπος, η ημερομηνία, η υπογραφή του εξουσιοδοτημένου προσώπου, το ονοματεπώνυμο και η επίσημη θέση για την εκ των προτέρων συγκατάθεση εξαγωγέα για την δημοσιοποίηση των δεδομένων. Εάν κάποιος εξαγωγέας δεν επιθυμεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά στοιχεία στο διαδίκτυο δεν υπογράφει την θέση 6. Η άρνηση υπογραφής στη θέση 6 δεν αποτελεί λόγο άρνησης της εγγραφής του εξαγωγέα από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια.
Στην θέση 7, η οποία είναι για υπηρεσιακή χρήση, τίθεται ο αριθμός REX, η ημερομηνία εγγραφής (η ημερομηνία που καταχωρήθηκαν τα δεδομένα στο σύστημα REX ), η ημερομηνία από την οποία ισχύει η εγγραφή, η υπογραφή και η σφραγίδα από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια.
Αναλυτικότερες οδηγίες σχετικά με την καταχώρηση του αριθμού «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα», έχουν δοθεί με την υπ’ αριθμ. Δ.ΗΛ.ΤΕΛ. 1190689 ΕΞ2016/30-12-2016 εγκύκλιο της Δ/νσης Ηλεκτρονικού Τελωνείου στις Τελωνειακές Περιφέρειες.

6. Δομή του αριθμού «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα».
Η δομή του αριθμού «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα» για την Ελλάδα αποτελείται από το συνδυασμό :

-του κωδικού ISO alpha-2 της χώρας μας (GR)

-των αρχικών REX (3 γράμματα)

-του μηχανογραφικού κωδικού της Τελωνειακής Υπηρεσίας (4 ψηφία)

-του λατινικού κεφαλαίου γράμματος Α (για την αρχική έκδοση) ή Β (σε περίπτωση ανάκλησης του αριθμού REX)

-του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του εξαγωγέα π.χ. GRREX4019A123456789.
Για μία άλλη χώρα ο αντίστοιχος κωδικός της χώρας ISO alpha-2, τα αρχικά REX και στη συνέχεια μέχρι 30 χαρακτήρες, π.χ. για το Βέλγιο (κωδ. Χώρας ΒΕ) :ΒΕREX12586AB.

7. Ισχύς της εγγραφής.
Γενικά η ισχύς του αριθμού REX δεν περιορίζεται χρονικά. Η μόνη περίπτωση χρονικού περιορισμού είναι όταν ανακληθεί ένας αριθμός REX. Ο χρόνος από τον οποίο αρχίζει η ανάκληση καθορίζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια. Στην περίπτωση αυτή, η εγγραφή ισχύει μέχρι την ημερομηνία που τίθεται σε εφαρμογή η ανάκληση.
Ένας αριθμός Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο πολλών Προτιμησιακών Συμφωνιών, αρκεί στο νομικό τους πλαίσιο να προβλέπεται η χρήση του REX για την απόδειξη της καταγωγής.
Ένας εγγεγραμμένος εξαγωγέας μιας δικαιούχου χώρας του Σ.Γ.Π. μπορεί να χρησιμοποιεί τον ίδιο αριθμό REX στο Σ.Γ.Π. της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Τουρκίας όταν η τελευταία εκπληρώσει ορισμένες προϋποθέσεις.

8. Τροποποίηση και Ανάκληση εγγραφής του «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα» (Άρθρο 7 σχετ. Α.Υ.Ο.).
Εάν παρουσιασθεί ανάγκη τροποποίησης των καταχωρημένων στοιχείων ενός εξαγωγέα (ή επαναποστολέα), μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εξαγωγέα το έντυπο της αίτησης (Παράρτημα Ι) το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.
Σε περίπτωση αλλαγής του αριθμού EORI, ο αριθμός REX θα πρέπει να ανακληθεί και να χορηγηθεί νέος αριθμός REX .
Εάν έχει ανακληθεί η εγγραφή ενός εξαγωγέα (ή επαναποστολέα), και ο εξαγωγέας αυτός αποδείξει στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια ότι διόρθωσε την κατάσταση που οδήγησε στην ανάκλησή της, τότε μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση για να εγγραφεί στο Σύστημα REX και η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια θα πρέπει να χορηγήσει ένα νέο αριθμό REX .
Η μόνη περίπτωση που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ο υφιστάμενος αριθμός REX, είναι στην περίπτωση που η ανάκληση ακυρώθηκε, είτε γιατί ο εξαγωγέας κέρδισε έφεση κατά της ανάκλησης είτε γιατί η ανάκληση έγινε από λάθος.

9. Δημοσιοποίηση και προστασία δεδομένων - Βάση δεδομένων.
α. Η δημοσιοποίηση των δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα REX γίνεται στον ακόλουθο ιστότοπο :
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_home.jsp-Lang=en
β. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρο 82 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015 δημοσιοποιεί πάντοτε τα ακόλουθα στοιχεία:

 τον αριθμό εγγεγραμμένου εξαγωγέα·

 την ημερομηνία από την οποία η εγγραφή είναι έγκυρη·

 την ημερομηνία ανάκλησης της εγγραφής, κατά περίπτωση·

 πληροφορίες για το κατά πόσο η εγγραφή ισχύει επίσης για εξαγωγές στη Νορβηγία, την Ελβετία ή την Τουρκία·

 την ημερομηνία του τελευταίου συγχρονισμού του συστήματος ΣΕΕ και του δημόσιου ιστότοπου.
γ. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τα ακόλουθα δεδομένα με τη συγκατάθεση του εξαγωγέα, ο οποίος για τον σκοπό αυτό υπογράφει στη θέση 6 του εντύπου που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 22-06 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015:

 το όνομα του εγγεγραμμένου εξαγωγέα·

 τη διεύθυνση του τόπου εγκατάστασης του εγγεγραμμένου εξαγωγέα·

 τα στοιχεία επικοινωνίας του, όπως προσδιορίζονται στη θέση 2 του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα 22-06·

 ενδεικτική περιγραφή των εμπορευμάτων που πληρούν τα κριτήρια προτιμησιακής μεταχείρισης, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικού καταλόγου των κλάσεων ή των κεφαλαίων του εναρμονισμένου συστήματος, όπως ορίζεται στη θέση 4 του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα 22-06·

 τον αριθμό καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (EORI) ή τον αριθμό αναγνώρισης συναλλασσομένου (TIN) του εγγεγραμμένου εξαγωγέα.
δ. Τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς της εφαρμογής του συστήματος όπως προβλέπεται στο άρθρο 83 του Καν. (ΕΕ) 2015/2447. Η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια που εισήγαγε τα δεδομένα στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX θεωρείται υπεύθυνη για τον έλεγχο της επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων.

10. Τήρηση Ειδικού Βιβλίου από την Τελωνειακή Περιφέρεια.
Για τις ανάγκες παρακολούθησης των αιτήσεων και διαχείρισης των αριθμών Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα, τηρείται Ειδικό Βιβλίο σε κάθε Τελωνειακή Περιφέρεια.
Στο Βιβλίο αυτό καταγράφονται χρονολογικά και κατά αύξοντα αριθμό οι αριθμοί REX που εκδίδονται ή ανακαλούνται καθώς και οι γνωστοποιήσεις απόρριψης των αιτήσεων.

11. Εφεδρική διαδικασία.
Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει καταχώρηση, λόγω μη διαθεσιμότητας του Συστήματος REX, η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, μπορεί να χορηγήσει τον αριθμό REX συμπληρώνοντας τη θέση 7 της Αίτησης Εγγραφής, ενημερώνοντας τον εξαγωγέα ή επαναποστολέα ότι τα δεδομένα θα καταχωρηθούν στο Σύστημα όταν αυτό θα καταστεί δυνατό τεχνικά.
Με την επαναλειτουργία του συστήματος, η αρμόδια τελωνειακή αρχή θα καταχωρήσει τα δεδομένα στο σύστημα REX.

12. Βεβαίωση Καταγωγής (άρθρο 8 της σχετ. Α.Υ.Ο.-Παράρτημα ΙΙ της παρούσας).

 Χορηγείται από τον εξαγωγέα δικαιούχου χώρας στον πελάτη του στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τον εξαγωγέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εισαγωγέα δικαιούχου χώρας του Σ.Γ.Π. για τους σκοπούς της διμερούς σώρευσης.

 Συντάσσεται με δακτυλογράφηση, εκτύπωση ή επίθεση σφραγίδας σε εμπορικό έγγραφο όπως το τιμολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή το packing list, το οποίο καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση του ενδιαφερόμενου εξαγωγέα και των σχετικών εμπορευμάτων.

 Πρέπει να αναγράφει : όνομα και πλήρη διεύθυνση του εξαγωγέα, όνομα και πλήρη διεύθυνση του παραλήπτη, περιγραφή των προϊόντων, ημερομηνία έκδοσης και την δήλωση με τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα 22-07 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015.

 Συντάσσεται στην αγγλική, γαλλική ή ισπανική γλώσσα.

 Συντάσσεται για κάθε αποστολή και ισχύει επί δώδεκα μήνες από την ημερομηνία σύνταξής της.

 Δεν απαιτείται να έχει χειρόγραφη υπογραφή του εξαγωγέα.

 Εάν ο εξαγωγέας που συντάσσει την Βεβαίωση Καταγωγής δεν είναι παραγωγός αλλά είναι έμπορος, τότε θα πρέπει να έχει στην κατοχή του όλα τα απαραίτητα έγγραφα (δηλώσεις προμηθευτή ή ότι άλλο προβλέπεται) προκειμένου να αποδείξει την καταγωγή των εμπορευμάτων σε εκ των υστέρων έλεγχο.

13. Περιγραφή των καταγόμενων προϊόντων στην Βεβαίωση Καταγωγής.

 Τα προϊόντα που καλύπτονται από τη Βεβαίωση Καταγωγής πρέπει να περιγράφονται με λεπτομέρεια.

 Αν τα προϊόντα κατάγονται από περισσότερες της μιας χώρες το όνομα ή η επίσημη συντομογραφία κάθε σχετικής χώρας θα πρέπει να αναγράφονται.

 Εάν η Βεβαίωση περιλαμβάνει και μη καταγόμενα εμπορεύματα τότε αυτά μπορεί να τεθούν σε δύο στήλες με αντίστοιχες επικεφαλίδες για καταγόμενα και μη καταγόμενα εμπορεύματα ή εναλλακτικά να απαριθμούνται και κατόπιν να γίνεται αντιστοίχηση καταγόμενων και μη καταγόμενων ή να μπει η ένδειξη καταγόμενο ή μη δίπλα σε κάθε προϊόν.

14. Αντικατάσταση των Βεβαιώσεων Καταγωγής (Παράρτημα III της παρούσας).
1. Αν καταγόμενα προϊόντα που δεν έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία, τίθενται υπό τον έλεγχο τελωνείου ενός Κράτους Μέλους, ο Επαναποστολέας μπορεί να αντικαταστήσει την αρχική Βεβαίωση Καταγωγής από μία ή περισσότερες δηλώσεις αντικατάστασης Βεβαίωσης Καταγωγής (Βεβαιώσεις Αντικατάστασης), με σκοπό την αποστολή του συνόλου ή μέρους των προϊόντων σε άλλον τόπο εντός της τελωνειακής επικράτειας της Ένωσης ή στη Νορβηγία ή την Ελβετία.
Η Βεβαίωση Αντικατάστασης συντάσσεται από τον Επαναποστολέα ο οποίος αναγράφει το όνομα και τη διεύθυνσή του καθώς και τον αριθμό REX (εάν είναι εγγεγραμμένος), σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα 22-20 του Καν. (ΕΕ) 2015/2447.
2. Όταν η συνολική αξία των καταγόμενων προϊόντων της αρχικής αποστολής που πρόκειται να κατατμηθεί υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ, θα πρέπει ο επαναποστολέας να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο REX προκειμένου να συντάξει δηλώσεις αντικατάστασης Βεβαίωσης Καταγωγής.
Ωστόσο, οι επαναποστολείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο επιτρέπεται να συντάσσουν βεβαιώσεις καταγωγής αντικατάστασης όταν η συνολική αξία των καταγόμενων προϊόντων της αρχικής αποστολής που πρόκειται να κατατμηθεί υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ, εάν επισυνάπτουν αντίγραφο της αρχικής βεβαίωσης καταγωγής που έχει συνταχθεί στη δικαιούχο χώρα.
3. Μόνο οι Επαναποστολείς που είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα REX, επιτρέπεται να συντάσσουν βεβαιώσεις καταγωγής αντικατάστασης προκειμένου τα προϊόντα να αποσταλούν στη Νορβηγία και στην Ελβετία.
4. Η βεβαίωση καταγωγής αντικατάστασης ισχύει για δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της σύνταξης της αρχικής βεβαίωσης καταγωγής.

15. Εγγεγραμμένος Εξαγωγέας RΕΧ και Εγκεκριμένος Εξαγωγέας.
Επισημαίνουμε ότι το σύστημα «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα RΕΧ» δεν αντικαθιστά το σύστημα «Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» το οποίο βασίζεται σε ειδικές διατάξεις (σχετ. η υπ’ αριθμ. Δ 17Γ 5005477 ΕΞ2012/03-02-2012 Α.Υ.Ο.).
Το νομικό πλαίσιο κάθε Προτιμησιακής Συμφωνίας καθορίζει εάν κάποιος εξαγωγέας θα πρέπει να είναι Εγκεκριμένος ή Εγγεγραμμένος και σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι και τα δύο.


B. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (άρθρο 9 σχετ. Α.Υ.Ο.).
Πριν την υποβολή διασάφησης εισαγωγής ο εισαγωγέας/διασαφιστής προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο 9 της κοινοποιούμενης ΑΥΟ.
α. Οδηγίες συμπλήρωσης του ΕΔΕ για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με προτιμησιακή μεταχείριση στο πλαίσιο του Σ.Γ.Π. με τη χρήση REX:
Όταν η συνολική αξία των καταγόμενων προϊόντων της αποστολής υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ, ο διασαφιστής θα αναφέρει στη θέση 44.1 τον αριθμό REX του εγγεγραμμένου εξαγωγέα της δικαιούχου χώρας, με κωδικό επισυναπτομένου εγγράφου C100.
Όταν η συνολική αξία των καταγόμενων προϊόντων της αποστολής δεν υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ, ο διασαφιστής θα αναφέρει στη θέση 44.1 τον αριθμό REX του εγγεγραμμένου εξαγωγέα της δικαιούχου χώρας, εάν αυτός είναι εγγεγραμμένος.
Στη θέση 36 της διασάφησης θα συμπληρώνει τον κωδικό 200.
Στη θέση 44.1 θα συμπληρώνει επίσης τον αριθμό της Βεβαίωσης Καταγωγής, με τη μορφή εεεεμμηη, όπου εεεε είναι το έτος, μμ ο μήνας και ηη η ημέρα καθώς και τον αντίστοιχο αλφαριθμητικό κωδικό του επισυναπτόμενου εγγράφου, ο οποίος αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Σ.Γ.Π.- ΚΩΔΙΚΟΙ REX

Βεβαίωση Καταγωγής από εγγεγραμμένο
εξαγωγέα (REX) στο Σ.Γ.Π., αξία ≤ € 6.000

U164

Βεβαίωση Καταγωγής από εγγεγραμμένο
εξαγωγέα (REX) στο Σ.Γ.Π., αξία > € 6.000

U165

Βεβαίωση Καταγωγής από μη εγγεγραμμένο
εξαγωγέα (non REX) στο Σ.Γ.Π., αξία ≤ € 6.000

U166

Δήλωση αντικατάστασης Βεβαίωσης
Καταγωγής από μη εγγεγραμμένο
Επαναποστολέα της ΕΕ (non REX) στο

Σ.Γ.Π., αξία αρχικής αποστολής > € 6.000

U167

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Σ.Γ.Π. -
ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΚΤΟΣ REX

Πιστοποιητικό καταγωγής FORM A

Ν865

Δήλωση επί τιμολογίου/καταγωγής στο
πλαίσιο του Σ.Γ.Π., αξία ≤ € 6.000

U161

Εξυπακούεται ότι, στην περίπτωση που ο διασαφιστής κατά την υποβολή της διασάφησης δεν έχει στην κατοχή του τη Βεβαίωση Καταγωγής, η διασάφηση αυτή θεωρείται απλουστευμένη κατά την έννοια του άρθρου 166 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (κανονισμός (ΕΕ) 952/2013) και αντιμετωπίζεται αναλόγως : ακολουθείται η διαδικασία υποβολής απλουστευμένης διασάφησης και συμπληρωματικής εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (άρθρο 102 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015).

β. Έλεγχος κατά τη διαδικασία εισαγωγής.
Μέχρι να καταστεί τεχνικά εφικτός ο αυτοματοποιημένος έλεγχος εγκυρότητας του αριθμού REX με τη βάση δεδομένων REX στο στάδιο αποδοχής της διασάφησης (απόδοση MRN), ο έλεγχος εγκυρότητας του αριθμού REX θα γίνεται από τον οριζόμενο ελεγκτή στο στάδιο επαλήθευσης της διασάφησης, στον ακόλουθο δημόσιο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_home.jsp-Lang=en.
Όταν καταστεί τεχνικά εφικτός ο αυτοματοποιημένος έλεγχος του αριθμού REX με τη βάση δεδομένων REX και τεθεί σε παραγωγική λειτουργία, θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ICISnet.
Διευκρινίζεται ότι για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η δικαιούχος χώρα αρχίζει την εγγραφή των εξαγωγέων στο μητρώο, οι αρμόδιες αρχές της εν λόγω δικαιούχου χώρας συνεχίζουν να εκδίδουν πιστοποιητικά καταγωγής FORM Α, κατόπιν αιτήσεως των εξαγωγέων που δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο. Για το διάστημα αυτό τα πιστοποιητικά καταγωγής FORM Α θα γίνονται δεκτά από τις τελωνειακές αρχές εισαγωγής (άρθρο 79, παράγραφος 2, του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015).

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Συμπλήρωση της διασάφησης εξαγωγής με τη χρήση REX :
Όταν η συνολική αξία των καταγόμενων προϊόντων της αποστολής υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ, ο διασαφιστής/εξαγωγέας θα αναφέρει στη θέση 44.1 το δικό του αριθμό REX με κωδικό επισυναπτομένου εγγράφου C100.
Στη θέση 44.1 θα συμπληρώνεται η Βεβαίωση καταγωγής όπως και στην εισαγωγή (πίνακας του σημείου Β της παρούσας).
Εάν ο διασαφιστής κατά την υποβολή της διασάφησης εξαγωγής δεν έχει συντάξει τη Βεβαίωση Καταγωγής, τότε μπορεί να την συντάξει μετά την εξαγωγή των σχετικών προϊόντων (εκ των υστέρων έκδοση), όπως προβλέπεται στο άρθρο 92 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015 .
Επίσης ο εξαγωγέας έχει την δυνατότητα, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017, να αιτηθεί την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 για τους σκοπούς της διμερούς σώρευσης, από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

Δ. ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ
α. Διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχων στους Εγγεγραμμένους Εξαγωγείς (άρθρο 10 σχετ.Α.Υ.Ο.).
Για τη διασφάλιση της ορθής τήρησης των προβλεπόμενων υποχρεώσεων εκ μέρους των εξαγωγέων και των επαναποστολέων διενεργούνται έλεγχοι, ως ακολούθως :
Α) Οι ΕΛ.Υ.Τ. αφού λάβουν την κοινοποίηση του αριθμού εγγεγραμμένου εξαγωγέα από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, ελέγχουν το συντομότερο δυνατό τους εγγεγραμμένους εξαγωγείς, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 της σχετικής Α.Υ.Ο.
Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος, οι ΕΛ.Υ.Τ. συντάσσουν σχετική έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου την οποία αποστέλλουν στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια.
Στην περίπτωση επαναποστολέων οι οποίοι έχουν συντάξει βεβαιώσεις καταγωγής αντικατάστασης και η συνολική αξία των καταγόμενων προϊόντων της αρχικής αποστολής υπερβαίνει τα 6.000 Ευρώ θα πρέπει να γίνεται έλεγχος αν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο REX. Ωστόσο, οι επαναποστολείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο επιτρέπεται να συντάσσουν βεβαιώσεις καταγωγής αντικατάστασης όταν η συνολική αξία των καταγόμενων προϊόντων της αρχικής αποστολής που πρόκειται να κατατμηθεί υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ, εάν επισυνάπτουν αντίγραφο της αρχικής βεβαίωσης καταγωγής που έχει συνταχθεί στη δικαιούχο χώρα.
Β) Οι αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες, επιβλέπουν τους ελέγχους αυτούς και ενημερώνονται για τα αποτελέσματά τους για τις δικές τους ενέργειες (π.χ. ενδεχόμενη ανάκληση της εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 της σχετικής Α.Υ.Ο.).

β. Εκ των υστέρων επαληθεύσεις των Βεβαιώσεων Καταγωγής.
Οι εκ των υστέρων επαληθεύσεις των Βεβαιώσεων Καταγωγής ή των Βεβαιώσεων Καταγωγής Αντικατάστασης, διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση ή όταν οι τελωνειακές αρχές των Κρατών Μελών έχουν βάσιμες αμφιβολίες για τη γνησιότητά τους, τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων κ.λ.π., σύμφωνα με το άρθρο 109 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Αίτηση εγγραφής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : Βεβαίωση Καταγωγής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII : Δήλωση αντικατάστασης Βεβαίωσης Καταγωγής

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Τελωνειακές Περιφέρειες (για ενημέρωση των τελωνείων αρμοδιότητάς τους)

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) ΕΛ.Υ.Τ Αττικής και Θεσσαλονίκης

2) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων & Προώθησης Προϊόντων Αχαρνών 2 – Τ.Κ. 101 76

3) Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Δ/νση Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου
Ερμού & Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63, ΑΘΗΝΑ

4) ΟΠΕΚΕΠΕ
Αχαρνών 241 – Τ.Κ. 104 46, ΑΘΗΝΑ

5) Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (για ενημέρωση των μελών της) Ακαδημίας 7 – T.K 106 71, ΑΘΗΝΑ

6) Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ΣΕΒ Ξενοφώντος 5, ΑΘΗΝΑ

7) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιά Αμερικής 10 – Τ.Κ 106 71, ΑΘΗΝΑ

8) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
Πλατεία Μοριχόβου 1 – Τ.Κ 546 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

9) Σύνδεσμος Βιομηχ. Θεσσαλίας & Κεντρ. Ελλάδος Ελ. Βενιζέλου 4 – Τ.Κ 382 21, ΒΟΛΟΣ

10) Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Λ. Καραμανλή & Βιομηχ. – ΤΚ 413 35, ΛΑΡΙΣΑ

11) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων
Κρατίνου 11 – Τ.Κ 105 52, ΑΘΗΝΑ

12) Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
Πλατεία Μοριχόβου 1 – Τ.Κ 546 25, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

13) Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχ/σεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων, Λαχανικών & Χυμών-Incofruit Βασιλέως Παύλου 82 - Τ.Κ 16673, ΒΟΥΛΑ

14) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιοτεχνιών & Βιομηχανιών Πλεκτικής Σωτήρος 2-4 – Τ.Κ 105 58, ΑΘΗΝΑ

15) Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής-Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος Ερμού 18Α - Τ.Κ. 546 24, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

16) Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.

Ελ. Βενιζέλου 16 – Τ.Κ. 106 72, ΑΘΗΝΑ

17) Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου
Μητροπόλεως 42 – Τ.Κ 105 63, ΑΘΗΝΑ

18) Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών
Μ. Αντύπα 86-88, Τ.Κ 163 46, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

19) Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος (για ενημέρωση των μελών της)
Καραΐσκου 82- Τ.Κ 185 32, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1) Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Τελωνείων και Ε.Φ.Κ
2) Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
3) Δ/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείου, Τμήμα Γ΄
4) Δ/νση Δασμ. Θεμάτων και Τελων. Οικονομικών Καθεστώτων, Τμήμα Β΄
Ελ. Βενιζέλου 4 – Τ.Κ 382 21, ΒΟΛΟΣ
Λ. Καραμανλή & Βιομηχ. – ΤΚ 413 35, ΛΑΡΙΣΑ
Μ. Αντύπα 86-88, Τ.Κ 163 46, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ