Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΤΔ Α 1120203 ΕΞ 2017/2017

Επικαιροποίηση Παραρτήματος V της αριθμ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1094213 ΕΞ2017 Εγκυκλίου- προσθήκη καταστημάτων του Φ.Π.Κ.Υ. που παραλαμβάνουν αντικείμενα για εξαγωγή σε τρίτες χώρες.

04 Αυγούστου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε.Γκόνη
Τηλέφωνο : 210-6987434
Fax : 210-6987459
E-Mail : dtd@2001.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 04.08.2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1120203 ΕΞ 2017
ΑΔΑ: 7Χ5ΘΗ-Υ2Κ

ΠΡΟΣ Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ : Επικαιροποίηση Παραρτήματος V της αριθμ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1094213 ΕΞ2017 Εγκυκλίου- προσθήκη καταστημάτων του Φ.Π.Κ.Υ. που παραλαμβάνουν αντικείμενα για εξαγωγή σε τρίτες χώρες.


ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1094213 ΕΞ2017 / 21-6-2017 (ΑΔΑ: Ψ96ΚΗ-ΜΡΔ)Οδηγίες εφαρμογής της αριθμ.
ΔΤΔ Α 1181957 ΕΞ 2016/9-12-2016 (ΦΕΚ Β΄4092/20-12-2016 / ΑΔΑ: 7ΦΖΜΗ-265) ΚΥΑ με θέμα «Τελωνειακές διαδικασίες για τις ταχυδρομικές αποστολές μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας»

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής και με γνώμονα τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων που πραγματοποιούν εξαγωγές μέσω της ταχυδρομικής οδού, σας ενημερώνουμε ότι προστέθηκαν τέσσερα (4) επιπλέον καταστήματα του Φ.Π.Κ.Υ. (ΕΛΤΑ Α.Ε.) που παραλαμβάνουν αντικείμενα για εξαγωγή σε τρίτες χώρες στις εξής περιοχές: Σταυρούπολη, Θέρμη, Κέρκυρα και Χανιά. Στο Παράρτημα της παρούσας επισυνάπτεται επικαιροποιημένος κατάλογος των καταστημάτων καθώς και το αντίστοιχο αρμόδιο τελωνείο, που αντικαθιστά το Παράρτημα V της ανωτέρω σχετικής.

Για την ταχύτερη ενημέρωση και διευκόλυνση των οικονομικών φορέων, οι μελλοντικές μεταβολές (προσθήκες/καταργήσεις) καταστημάτων θα ανακοινώνονται μόνο στην ιστοσελίδα των Ελληνικών Τελωνείων (Portal ICISnet), όπου βρίσκεται αναρτημένος ο εκάστοτε ισχύον (επικαιροποιημένος) κατάλογος.

Σχετικός σύνδεσμος για εσωτερικούς χρήστες:

https://portal.ggps.gsis/portal/page/portal/ICISnetintranet/mainfullstory-sid=10573484

Σχετικός σύνδεσμος για εξωτερικούς χρήστες:
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/mainfullstory-sid=10573484

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ