ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1167006 ΕΞ/2017

«Παροχή Διευκρινήσεων σχετικά με την εκτέλεση Επιτροπικών Ενταλμάτων των Δευτερευόντων Διατακτών της Α.Α.Δ.Ε.»

09 Νοεμβρίου 2017