Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΕΚΑ Γ1087880 ΕΞ 2017/2017

«Παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με την απαλλαγή από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης καυσίμων πλοίων που προσεγγίζουν ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες για εργασίες συντήρησης και επισκευής λόγω απρόβλεπτης μηχανικής βλάβης στο πλαίσιο εκτέλεσης εμπορικής σύμβασης παροχής υπηρεσίας»

07 Ιουνίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας : 10184, Αθήνα

Πληροφορίες : Ε. Μυλωνά / Α. Χρονά
Τηλέφωνο : 210-6987502 / 505
Fax : 210-6987506
E-Mail : d18a@2001.syzefxis.gov.
gr
Url : www . aade . gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Ω5ΧΑΗ-Κ3Δ
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Γ
1087880ΕΞ2017

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με την απαλλαγή από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης καυσίμων πλοίων που προσεγγίζουν ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες για εργασίες συντήρησης και επισκευής λόγω απρόβλεπτης μηχανικής βλάβης στο πλαίσιο εκτέλεσης εμπορικής σύμβασης παροχής υπηρεσίας»

Σχετ.: α) Η αρ. πρωτ. Δ18Α 5016110 ΕΞ 2013/23.04.2013 ΕΔΥΟ αναφορικά με καύσιμα που προορίζονται
για τη συντήρηση των επαγγελματικών πλοίων όταν βρίσκονται κάτω από ειδικές περιστάσεις.

β) Οι με αριθμ. πρωτ. Δ. 910/80/Α0018/ 08.05.2008, Δ18Α 5016110 ΕΞ 2013/23.4.2013 ΕΔΥΟ και ΔΔΘΤΟΚ Γ 5015596 ΕΞ2015/20-07-2015 ΕΔΥΟ, ΔΔΘΤΟΚ Γ 1158944 ΕΞ 2016/4.11.2016 ΕΔΥΟ & ΔΔΘΤΟΚ Γ 1158944 ΕΞ 2016/4.11.2016 ΕΔΥΟ.

γ) Οι με αριθμ. πρωτ. ΔΤΔ Α 5022456 ΕΞ 2015/23.10.2015, ΔΔΘΤΟΚ Γ 1151184 ΕΞ 2016/20.10.2016 (ΑΔΑ:ΨΗ42Η-Ψ0Π) και ΔΔΘΤΟΚ Γ 1158944ΕΞ 2016/4.11.2016 (ΑΔΑ:ΩΥΔΒΗ-8ΧΛ) ΕΔΥΟ.

 

Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν διατυπωθεί σε σχέση με την εν θέματι απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (εφεξής ΕΦΚ) καυσίμων και νεότερης ερμηνευτικής προσέγγισης εκ μέρους της αρμόδιας υπηρεσίας της Ε. Επιτροπής σε σχέση με την εφαρμογή της εν θέματι απαλλαγής, λαμβάνοντας επίσης υπόψη:

 τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 1γ΄ της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 «σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων», που έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 1β’ του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α), βάσει των οποίων χορηγείται απαλλαγή από τον ΕΦΚ στα ενεργειακά προϊόντα που παραλαμβάνονται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για τη «ναυσιπλοΐα» στα ύδατα της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής αλιείας, εκτός από την περίπτωση χρησιμοποίησής τους σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. Ως ιδιωτικά σκάφη αναψυχής ορίζονται οποιαδήποτε σκάφη χρησιμοποιούνται από τον ιδιοκτήτη τους ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο τα χρησιμοποιεί βάσει μισθώσεως ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, για μη εμπορικούς σκοπούς, και ειδικότερα όταν δεν πρόκειται για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων ή για την παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής ή για τις ανάγκες των δημοσίων αρχών.

 τη νομολογία του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης επί των υποθέσεων C-389/02, C-391/05, C-505/10 και C-79/10, σύμφωνα με την οποία η μόνη δραστηριότητα που μπορεί να επωφεληθεί της απαλλαγής από τον ΕΦΚ καυσίμων είναι η άμεση παροχή υπηρεσιών σε τρίτους έναντι αμοιβής.  τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 438/1976 (ΦΕΚ 256/Α΄), όπως ισχύουν, με τις οποίες απαλλάσσεται από δασμό και ΕΦΚ η εισαγωγή και παράδοση τροφοεφοδίων, καυσίμων και λιπαντικών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των επαγγελματικών πλοίων που εκτελούν επί κέρδει εργασίες, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την κίνηση, συντήρησή τους και την εκπλήρωση εν γένει των σκοπών για τους οποίους προορίζονται τα πλοία αυτά καθώς και την κάλυψη των αναγκών των επιβαινόντων σε αυτά,

 τις β) ανωτέρω σχετικές ΕΔΥΟ της Υπηρεσίας μας με τις οποίες έχει διευκρινισθεί ότι η απαλλαγή από τον ΕΦΚ καυσίμων χορηγείται μόνο για την κίνηση των πλοίων και όχι για τη συντήρησή τους όταν αυτά είναι ακινητοποιημένα στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, λόγω πραγματοποίησης εργασιών συντήρησης, επισκευής, μεταποίησης και μετασκευής τους,

διευκρινίζεται ότι τα πλοία που προσεγγίζουν ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες για εργασίες συντήρησης και επισκευής, λόγω έκτακτης και απρόβλεπτης μηχανικής βλάβης ή ναυτικού ατυχήματος, ενόσω εκτελούν εμπορικό πλου στο πλαίσιο εκτέλεσης άμεσης σύμβασης παροχής υπηρεσίας σε τρίτους έναντι αμοιβής, δύνανται να επωφεληθούν από την απαλλαγή του ΕΦΚ καυσίμων (άρθρου 78 του ν. 2960/01), υπό την προϋπόθεση ότι τα πλοία αυτά παρέχουν πράγματι άμεση υπηρεσία σε τρίτους έναντι αμοιβής, τηρουμένων των λοιπών όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από τις γ) ανωτέρω σχετικές ΕΔΥΟ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ