Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΦΚΦ 1000895 ΕΞ 2018/2018

Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦΔ 1192035 ΕΞ 2017/22-12-2017 Α.Y.O. «Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ανάλογα με την ηλικία και την κατηγορία αμαξώματος των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων».

03 Ιανουαρίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Δ’


Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Β. Μπάλλα
Τηλέφωνο : 210 6987405
Fax : 210 6987408
E-Mail : finexcis@2001.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 75ZB46ΜΠ3Ζ-9ΧΘ
Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ 1000895 ΕΞ 2018

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦΔ 1192035 ΕΞ 2017/22-12-2017 Α.Y.O. «Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ανάλογα με την ηλικία και την κατηγορία αμαξώματος των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων».

Κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, την εν θέματι Α.Υ.Ο., η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 4618 Β΄ - ΑΔΑ: 7ΥΑΒ46ΜΠ3Ζ-8ΣΩ, γνωρίζοντάς σας τα ακόλουθα:
Με την κοινοποιούμενη Α.Υ.Ο. καθορίζονται τα ποσοστά απομείωσης της λιανικής τιμής πώλησης προ φόρων, για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, ανά εξάμηνο και έτος ηλικίας των αυτοκινήτων, καθώς και ανά κατηγορία αμαξώματος, τα οποία ισχύουν από 7/1/2018, δέκα ημέρες, δηλαδή, από την ημερομηνία δημοσίευσης της εν λόγω απόφασης στο Φ.Ε.Κ. και καταλαμβάνουν επιβατικά αυτοκίνητα για τα οποία το τέλος ταξινόμησης καθίσταται απαιτητό από την ημερομηνία αυτή και μετά.
Ο καθορισμός των ποσοστών απομείωσης έγινε βάσει των κριτηρίων και της μεθοδολογίας της παραγράφου 2 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 5032319/5080/2009 Α.Υ.Ο. (1763 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. ΔΕΦΚ Δ 5043421 ΕΞ 2013/2013 Α.Υ.Ο. (3340 Β΄). Για διευκόλυνση, επισυνάπτεται στην παρούσα, πίνακας ο οποίος περιλαμβάνει τα ποσοστά και των ενδιάμεσων μηνών, τα οποία καθορίστηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 της ως άνω Α.Υ.Ο..
Τέλος, επισημαίνεται ότι από την ως άνω ημερομηνία ισχύος της κοινοποιούμενης Απόφασης, καταργείται η υπ’ αρ. ΔΕΦΚ Δ 5043420 ΕΞ 2013/20-12-2013 Α.Υ.Ο. (3340 Β΄).
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. ΦΕΚ Β΄ 4618/28-12-2017 (σελ. 2)
2. Πίνακας ποσοστών απομείωσης, λόγω ηλικίας και κατηγορίας αμαξώματος ενδιάμεσων μηνών