Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΦΚΦ Β 1140864 ΕΞ 2018/2018

«Κοινοποίηση της υπ΄αριθμ. 30/003/000/3231/09-08-2018 ΑΥΟ «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες ελέγχου για τη συστέγαση και συλλειτουργία ζυθοποιείων με μονάδες παραγωγής ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06, μονάδες παραγωγής ποτών ελεύθερων αλκοόλης, ως και εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».

21 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας : 11521- Αθήνα
Πληροφορίες : Στ. Σάμιος, Αρ. Αλίβερτη
Τηλέφωνο : 2106479221, 223
Fax : 210 6468272
E-Mail : alcohol_food@gcsl.gr
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184, Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Ανδρούτσου
Τηλέφωνο : 2106987413
Fax : 210 6987408,424
E-Mail : finexcis@2001.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:73ΗΞ46ΜΠ3Ζ-ΜΚΠ
Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1140864 ΕΞ 2018

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής
 

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της υπ΄αριθμ. 30/003/000/3231/09-08-2018 ΑΥΟ «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες ελέγχου για τη συστέγαση και συλλειτουργία ζυθοποιείων με μονάδες παραγωγής ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06, μονάδες παραγωγής ποτών ελεύθερων αλκοόλης, ως και εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».

Α. Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, την αναφερόμενη στο θέμα Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β΄3457 και ισχύει από τη δημοσίευσή της (20-08-2018).

Mε την κοινοποιούμενη Απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των σχετικών διατάξεων (άρθρο 16 παρ. 1) του π.δ. 965/1980 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του β.δ. της 28.9.1922 «περί εκτελέσεως των περί φορολογίας του ζύθου Νόμων» (Α΄243), όπως τροποποιήθηκε με τη σχετική διάταξη (άρθρο 17 παρ.1) του ν.4474/2017 (Α’ 80) , καθορίζονται οι τηρητέοι όροι, οι προϋποθέσεις, ως και οι διαδικασίες ελέγχου προκειμένου για τη συστέγαση και συλλειτουργία των ζυθοποιείων με μονάδες παραγωγής ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06, μονάδες παραγωγής ποτών ελεύθερων αλκοόλης, ως και εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
 

Β. Ειδικότερα και αναφορικά με τις ρυθμίσεις της κοινοποιούμενης Απόφασης, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
 

1. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 αυτής, η κατά τα ανωτέρω συστέγαση και συλλειτουργία αφορά αποκλειστικά και μόνον μονάδες που ανήκουν στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, απαιτουμένης προς τούτο, για μεν τη συστέγαση και συλλειτουργία ζυθοποιείων με μονάδες παραγωγής ποτών από ζύμωση του κωδικού ΣΟ 22.06 της ειδικής αδείας που χορηγείται από την αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της ΑΥΟ υπ’ αριθ. 30/003/000/2030/18-05-2018 (Β’ 2161), για δε τη συστέγαση και συλλειτουργία με μονάδες που παράγουν και εμφιαλώνουν ελεύθερα αλκοόλης ποτά/ή και εμφιαλώνουν νερό ανθρώπινης κατανάλωσης ειδικής έγκρισης που χορηγείται από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία του ΓΧΚ, τηρουμένων των διατυπώσεων και διαδικασιών που προβλέπονται στις διατάξεις του εν λόγω άρθρου 2.

Για τις χορηγούμενες, κατά τα ανωτέρω, ειδική άδεια παραγωγής ποτών από ζύμωση και ειδική έγκριση χρησιμοποιούνται τα οικεία υποδείγματα που περιλαμβάνονται, αντιστοίχως, στο Παράρτημα της υπ’ αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 1108111ΕΞ2018/11-07-2018 Εγκυκλίου μας με την οποία κοινοποιήθηκε η προαναφερθείσα ΑΥΟ υπ’ αριθ. 30/003/000/2030/18-05-2018, ως και στο Παράρτημα της παρούσας.
 

2. Στο άρθρο 3 αυτής, καθορίζονται οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις αναφορικά με τους χώρους, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό των συστεγαζόμενων και συλλειτουργουσών μονάδων , οι οποίοι θα πρέπει να είναι οι κατάλληλοι ώστε να διατηρείται η αυτονομία της κάθε παραγωγικής δραστηριότητας - η οποία αφορά στην παραγωγή των οικείων προϊόντων (ζύθος & προϊόντα ζύθου, ποτά από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06, ποτά ελεύθερα αλκοόλης, νερό ανθρώπινης κατανάλωσης) - με εξαίρεση την περίπτωση της εμφιάλωσης, η οποία μπορεί να πραγματοποιείται σε κοινή γραμμή, αποκλειστικά υπό τον όρο ότι τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις και όροι της ειδικής, κατά περίπτωση προϊόντος, νομοθεσίας και διασφαλίζεται ο αποτελεσματικός καθαρισμός της γραμμής μέσω κατάλληλου προγράμματος που υποβάλλεται στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία Ελέγχου από τον ενδιαφερόμενο επιτηδευματία.

Ακόμη, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του εν λόγω άρθρου 3, παρέχεται η δυνατότητα συναποθήκευσης των πρώτων υλών, των βοηθητικών υλών, ως και των προσυσκευασμένων τελικών προς διάθεση στην κατανάλωση προϊόντων, εκ των οποίων τα υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ. αποθηκεύονται σε ιδιαίτερους αποθηκευτικούς χώρους.
 

3. Στο άρθρο 4 αυτής, ορίζεται, κατά τρόπο ρητό και σαφή, ότι προκειμένου για τον έλεγχο της εισαγωγής και κατεργασίας των χρησιμοποιουμένων πρώτων υλών καθώς και της παραγωγής των οικείων προϊόντων, ως και για τα παραγόμενα και διατιθέμενα στην κατανάλωση προϊόντα (κατηγορίες, επιτρεπόμενες και μη πρακτικές, επεξεργασίες, περιγραφή, παρουσίαση και επισήμανση, όροι διάθεσης, διατυπώσεις για τη διακίνηση κλπ) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της ειδικής, κατά περίπτωση προϊόντος, ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

Έτσι, προκειμένου ειδικότερα για τη συστέγαση και συλλειτουργία ζυθοποιείων με μονάδες παραγωγής ποτών από ζύμωση του κωδικού ΣΟ 22.06, οι προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 4 της εν λόγω ΑΥΟ παραπέμπουν ευθέως και αμέσως στις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί φορολογίας του ζύθου και στις σχετικές διατάξεις της προαναφερθείσας ΑΥΟ υπ’ αριθ. 30/003/000/2030/18-05-2018.
 

4. Στα άρθρα 5 και 6 αυτής, καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ζυθοποιών που, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοποιούμενης ΑΥΟ, παράγουν και εμφιαλώνουν ποτά από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06 ή/και ποτά ελεύθερα αλκοόλης ή/και εμφιαλώνουν νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, καθώς και οι διαδικασίες, ο σκοπός και το εύρος του ασκουμένου ελέγχου ως και οι προς τούτο αρμόδιες αρχές.
 

5. Στο άρθρο 7 αυτής, καθορίζονται τα αναγκαία μεταβατικά μέτρα αναφορικά με το ζήτημα της ογκομέτρησης των δεξαμενών που προορίζονται για την τοποθέτηση των παραγόμενων προϊόντων στις συστεγαζόμενες και συλλειτουργούσες οικείες μονάδες, ως και σχετικά με τη χορήγηση της προβλεπόμενης (άρθρο 2) ειδικής έγκρισης προκειμένου για την συστέγαση και συλλειτουργία ζυθοποιείων με μονάδες παραγωγής και εμφιάλωσης ποτών ελεύθερων αλκοόλης ή/και εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Έτσι, σύμφωνα το εν λόγω άρθρο παρέχεται στους νομίμους λειτουργούντες ζυθοποιούς, προκειμένου για την ογκομέτρηση των οικείων δεξαμενών η προβλεπόμενη, στις σχετικές διατάξεις [άρθρο 9, παρ. 1 (γ)] της ΑΥΟ υπ’ αριθ. 30/003/000/1614/2018 (Β’ 1624), κοινοποιηθείσας με την υπ’ αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 1090857ΕΞ2018/05-06-2018 Εγκύκλιό μας, προθεσμία, ήτοι δύο έτη από την έναρξη ισχύος της εν λόγω ΑΥΟ, ενώ για την υποβολή των προβλεπόμενων, στις σχετικές διατάξεις (άρθρο 2, παρ.3) της εν λόγω κοινοποιούμενης Απόφασης, δικαιολογητικών προκειμένου για τη λήψη της σχετικής (άρθρο 3, παρ.1 αυτής) έγκρισης παρέχεται προθεσμία τριών (3) μηνών.

Γ. Τέλος, για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω κοινοποιούμενης ΑΥΟ, μπορείτε να απευθύνεστε στις Υπηρεσίες μας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας
(για άμεση ενημέρωση των Τελωνείων αρμοδιότητάς τους)
2. Τελωνεία Α΄, Β΄ & Γ΄ Τάξης
3. Γενικό Χημείο του Κράτους
(για άμεση κοινοποίηση της παρούσας στις Χημικές Υπηρεσίες)
4. Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
(για ενημέρωση της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης)
5. Δ/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείου/ Τμήμα Α΄
(για ανάρτηση στο portal)
 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
3. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης Α.Α.Δ.Ε.
4. Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΔΟΣ) Α.Α.Δ.Ε. - Τμήμα Β΄
5. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων & Επικοινωνίας Α.Α.Δ.Ε.
6. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου Α.Α.Δ.Ε
7. Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε) Α.Α.Δ.Ε.
8. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Α.Δ.Ε.
α) Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.)
β) Διεύθυνση Οργάνωσης- Τμήμα Β΄
γ) Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ)
9. Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ) Αττικής, Θεσσαλονίκης
10. Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος
Δ/νση Οικονομικών και Βραχυπρόθεσμων Δεικτών
Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 - Πειραιάς
11. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μητροπόλεως 12-14, ΤΚ 105 63 –Αθήνα
e-mail: oee@oe-e.gr
12. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
Ακαδημίας 6, TK 106 71 - Αθήνα
e-mail: keeuhcci@uhc.gr
13. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 7, ΤΚ 106 71-Αθήνα
(με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)
e-mail: info@acc.gr
14. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 18, ΤΚ 106 71 – Αθήνα
e-mail: info@acsmi.gr
15. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδας
Καραΐσκου 82, ΤΚ 185 32 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
(Με την παράκληση να ενημερώσει τους Συλλόγους Εκτελωνιστών)
e-mail: oete@oete.gr
16. Σύλλογος Εκτελωνιστών Πειραιώς – Αθηνών
Τσαμαδού 38, ΤΚ 185 31 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
e-mail: sepa@otenet.gr , info@sepa.com.gr
17. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης
Κουντουριώτου 13, ΤΚ 546 25 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
e-mail: info@seth.gr
18. Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών
Κηφισού 102 , Τ.Κ. 122 41 Αιγάλεω
e-mail: info@ellinikienosizithopoion.gr
19. Σύνδεσμος Μικρών Ανεξάρτητων Ζυθοποιείων Ελλάδας (ΣΜΑΖΕ)
Λεωφ. Σπάτων 187, Τ.Κ. 153 51, Παλλήνη
e- mail: info@smaze.gr
20. Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων- Εξαγωγέων
Λουδοβίκου 1, Τ.Κ. 185 31 Πειραιάς
21. ΟΠΕΚΕΠΕ
α) Γραφείο Γενικού Διευθυντή
β) Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων
Δομοκού 5, Τ.Κ. 104 45 Σταθμός Λαρίσης
22. ΠΑΣΕΓΕΣ
Αρκαδίας 26 & Μεσογείων, Τ.Κ. 115 26 Αθήνα
(με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη της)
e-mail:info@paseges.gr
23. ΓΕΣΑΣΕ
Λεωφόρος Κηφισίας 16, Τ.Κ. 115 26 Αθήνα
(με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη της)
e-mail:info@gesase.gr
24. ΣΥΔΑΣΕ
Βερανζέρου 31, Αθήνα
(με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη της)
e-mail:sydase@otenet.gr
25. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
Ξενοφώντος 5, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα
e-mail:info@sev.org.gr
26. ΓΣΕΒΕΕ
Αριστοτέλους 46, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα
e-mail: info@gsevee.gr
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
2. Γεν. Δ/νση Γενικού Χημείου του Κράτους
α. Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντή Γ.Χ.Κ.
β. Δ/νση Αλκοόλης και Τροφίμων -Τμήμα Α’
3. Γεν. Δ/νση Τελωνείων & ΕΦΚ
α. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & ΕΦΚ
β. Δ/νση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης & Φ.Π.Α. - Τμήμα Β΄
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΑΔΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ………………….
 

ΕΓΚΡΙΣΗ
(Α) ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΠΟΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΛΚΟΟΛΗΣ
(Β) ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Άρθρο 2 παρ. 3 της ΑΥΟ 30/003/000/3231/09-08-2018 (ΦΕΚ Β΄3457)
Αριθμός Έγκρισης:..........................
Ημερομηνία : ……………………….
Ημερομηνία Ισχύος έως :……………………
Στο ζυθοποιείο του/της …………………………………..με Α.Φ.Μ. …………………. που εδρεύει στη Δ/νση: Οδός
…………………………Αριθμός :…………… Τ.Κ. ………… Περιοχή:………….. τηλ.: …………………………. Fax…………..
mail……………….
 

Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Έχοντας Υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα»
(Α’ 281) όπως ισχύει.
2. Το άρθρο 2 της αριθμ. 30/003/000/3231 (ΦΕΚ Β΄3457) απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Όροι,
προϋποθέσεις και διαδικασίες ελέγχου για τη συστέγαση και συλλειτουργία ζυθοποιείων με μονάδες
παραγωγής ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06, μονάδες παραγωγής ποτών ελεύθερων
αλκοόλης, ως και εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».
3. Την υπ’ αριθ………………. ειδική άδεια παραγωγής ζύθου-ζυθοποιείου του Τελωνείου ………………..
4. Την από ………………….. αίτηση-δήλωση της ανωτέρω επιχείρησης.
5. Την από ………………….. τεχνική έκθεση της Χημικής Υπηρεσίας ………………….….. του Γ.Χ.Κ.
6. (Οτιδήποτε θεωρείται απαραίτητο από τη Χημική Υπηρεσία ως συμπληρωματικό δικαιολογητικό).
 

Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε στον /στην ……………………… (Α) την παραγωγή και εμφιάλωση ποτών ελεύθερων
αλκοόλης (Β) εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στις εγκαταστάσεις που
βρίσκονται στο ……………………………………., υπό την αποκλειστική προϋπόθεση της τήρησης των όρων,
προϋποθέσεων και διαδικασιών που προβλέπονται στην προαναφερθείσα ΑΥΟ υπ΄ αριθ.
30/003/000/3231/09-08-2018.