Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου 30/003/000/4739/2019

Αποστολή Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1787 για την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/6 σχετικά με τον έλεγχο των εισαγόμενων τροφίμων από Ιαπωνία για ραδιενέργεια.

31 Οκτωβρίου 2019