Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου 30/003/000/5230/2019

Αποστολή Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1870 της Επιτροπής για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ερουκικού οξέος και υδροκυανικού οξέος σε ορισμένα τρόφιμα.

05 Δεκεμβρίου 2019